Goudsche Courant, maandag 20 februari 1893

VEEBROOD Puike Kwaliteit Lage Pryzen Vuur Gouda verkrijgbaar hg de Heeren Van IKAXKHSSaCUSES en Co ADVKRTENTIEJV in H e Binnen en BuUenlandsche Courmitrn worden dadelijk opgezonden door het Adverlentie Bureau n A BlilNKMAN en 0ÜN Ie ioiida ïiQKOD ztJD venlerd met geclrevea acaothuBbUdereD Vfftka met wit en zfrart email opgehoogd zijn Om den buik van dea kop ziet men in veelkleuBg em il afgebeeld het rerbraudeu der ËofceUcha Tloot door de ï erlaadsche onder leidioK van Cornelia de Witt als gevojmaohtigde der Staten vau den LuitenantA dmiraal Miohiel Adriaanazoon de yter ais opperbevelhebber der vloot en van den Luitenant Admiraal van Ghent als aanroorder van het afgezonden amaUaal De verschillende plaatsen zgn met de volgende opschriften aansfeduid Chatham Upton Queenbotow tËytand Sbepey t fort Bhimasse Boohealer De boveuzijdd tad het deksel is vlak en pr kt met het geëmailleerde vapsDsohild van KollaQd In het deksel leest men het volgend opschrift Extract oompendieue den 2 Julij 1637 Op tffeproponeerde van Ifeeren O Roeden is by de Staten goedtgevon en dat an den Lt Jdml de Buy ter Slandtt vlota ah Gewroet gecommaruieert hebbende over ea ter saecke van het aineuse explokt den 31 22 en 23 Jun 1667 op de revieren van Londen en van Rocheater int loerck geatelt vereert aal Korden een goude cop doerop t vooraz exptoict wifgebeelt ejj en dat tot een gedenckieeken ia aijne Familie en voor de Poateriteyt Accordeert in aubatantie met de Reaolutie van de Staten Herb van Beaumont Bij den gouden kop zijn gevoegd a eoa zilveren medaille blijkens het opschrift C AU F gegraveerd door Chrtstoffel Adolfazoon Opdo voorzijde het beeld van de Euyter mot het volgend opschrift Michael de Buyter proviuciarum confoeddrat Bolgio Architalaftus dux et oques Op de keerzijde fl n afbeeldin van den zoesiag in de rivier van Bioh slur mat het woonï Pugoando b een britd eigtinimiidig Michiel Adryaensz geteekeud en den 8 Januurij 1667 s erioht aan deBdelmigende Heeren van de Admiraliteit te Rotterdam waarin modegodeeld wordt dat dn Baiyterbeeft doen arresteeren e aan de AdmiralituiL opcanden zekeren Frederik Jonckers van Worcutn diesla quarliermeestcr bij hom bad gevaren eu zich al in ïieelaud vaa t schip geEibseDteert heeft en dies niettegenstaande sioh heeft verstoudt noch wel 3 maenden geldt hier bij Sr Ëverhardt Yerloo to comen ontfangen geschiedende zulks om daaraenModamch exempel te worden geatatueert als men naede missedaet zal vinden to behooren 0 een korte geslaohtsboom vraaroit blijkt hoede gouden kop is gokomen aatt A9 familie der graven van Qoltz Dr Karl Uiener dooont aan de Weener universiteit ia teruggekeerd van zijn tocht door hem gedaan in opdracht van do Weeoer Academie van Weten flhappen en tot doel hebbende geologische ondersoekingon te doen in het Himalaya gubergte OngeTOer drie maanden heeft de expeditie in ide onbewoonde bergatreek vertoefd waar alle plantengrdbi ophoadt Eane maand lang was men op oen punt Tan 14 600 voet en drie dagen bracht men ten S avolge vaneen sneeuwstorm op 17 000 voet hyiogte oor Er werden in het geheel zeven bei assón vau 17000 tot 18000 en twee van 18000 tot 19000 Toet overtrokken Bovendien bereikte dr Diener reeds geopend heeft Half in den droom slentert hg de Icpenlaao uit allerlei verbaasde uitroepen prevelend eu hg kan zich nipt epr van z n onaangename verrassing herstellen dan toen h de harde keien van de Hoofd straat weer onder z n voeten heeft Met loömen tred slentert hg den weg op naar buis Jan kan zich niet ontveinzen dal iig grievend teleurgesteld ia Wel beeft hij zich tegenover z n ouders groot gehouden als ware h niet tuk op een betooning naar verdienste maar als zooveel menschen 1q dergelgke omstandigheden speelde hij toen een weinig komedie om te blgven in z n verheven heldenrol Jan zou een bankje van duizend zoomin veramaad hebben als iemand In strijd met z n voorgenomen grootmoedigheid had y reeds dadelijk na de ontdekking der schatten in de portefeuille een geheet luchtkasteel in elkaar gezet op den zwakken grondslag eener in de lucht zwevende vorstelijke belooning Laat ik er bgvoegou dat niet eigenbelang maar liefde voor z n moeder hem de bouwplannen bad ingegeven Zoo n bankje van duizend zou een heele omkeering teweeggebracht kunnen hebban in de uitwendige omstandigfaodeu zijner ouders i Jan had er reeds ernstig over gedacht om de i oudjes in een gasthuis te Icoopen waar zeeenoube i den Sn Juli eeu hoogte van 19170 voet Het regenachtige wedw in Au uatus alleen telde men 26 regendagen geweldige atormen op de hoogste punten en de last om alle levensmiddelen eu brandstof m l te voeren leverden eigenaardige moeietijk beden op De ioapanning de moeite en ontberiogea en het levensgevaar werden achter ruimsoboois door belangrijke weteasobappetijke ontdekkingen beloond De paleontologische verzameliug van dezen toctft medegebracht ia eer njic n N rpt een geheet nieuw lioht op de geologiaohe gesteldheid van deze bergketen Id het jaar 1808 maakte zekere heer Jan van Wallendal te Edam een testament waarbij hg bepaalde dat zijne nalatenaohu ten goede zoude komen aan de behoeftige inwoi ti van Edam en Monnikendam en vau zóó vele andere ateden en plaatsen als de geldmiddelen zouden toelaton Er moest namelijk uit de gelden eene spinfabriek van wollen worden geaticht te Edam wierp die winsten af dan zouden deze tot kapitaal worden gebracht totdat er eene voldoende aom aauweeig zoude zijn om aoortgel ke fabriek te Monnikendam te stichten Behaalde ook deze faOriek weder winsten dan zouden de winsten der heide fabrieken wederom gekapitaliseerd worden totdat men daarvan eene derde fabriek kon stichten enz De gemeente Monnikendam heeft nu de tegenwoordige directeuren der spinfabriek te Edam in rechten aangesproken tot uitbetaling ener som van ƒ 60 000 uit he fonds van Wullendtd en directeuren waren bbjkena de conclusie van antwoord burfid die som aan Monnikendam uit te keerun lot het voorgeachreVtin doel lu November jl laadden de pleidooien plaats in de openbare zitting dor arro idtsaemeuts rechtbauk te Haarlem Voor de gemeente Monnikendam pleitte mr J C de Vries voor de gemeente Edam mr M J Pynappal beiden van Amsterdam Want de gemeente Edam was inmiddels bij praeparatoir voni ia der Haarluqiache rechtbank lu 189L tofgelateo om in dit procaa hare belangen to behartigen Ëdnm was dus intervtnient iu dit proces Op den 10 Januari jl nam hel openbaar miniaterie oonctuaie luideude o a Aan den eiaoher Monnikendam de aom van f KO OOO toe tu wijz n onder voorwaarde dat het te besteden of uit te keerun bedrag zoude moeten dienen tut het aauleggou eeuer spinfabriek van wollen te Monnikendam Op 14 dezdr echter besliste de Uaartemsche rechtbank dftt du eisch i4n Moonikundam moot worden ontzegd uu zij de preceakosteif betalen moet Edam heeft dus het proces gewonneu Bij de universiteit te Berlin heeft eene merkwaardige promotie plaats gehad waaromtrent de f oaaiache Zeitung het volgende mededeelt De doctorandus Max Meyer was in 1865 te Berljjn blind geboren had onderwjja van een blindeu onderwijzer ontvangen ea was daarna op het Sophia reaalgymnaaium gekomen Hij was steeds als de beste leerling van de eene klaase naar de audere overgegaan en had met glaua hel eindexamen doorstaan waarbij bij natuurlijk van schriftelijk werk was vrijgesteld Daarna heeft hij bij de universiteit iu de wis en uatuurkunde K®s udeefd Door zijne volhardende vlijt en zorgden ouden dag zouden kunnen genieten Al deze sohoone droonibeolden zgn nu eensklaps weggevaagd door een veto van mevrouw Schriele Geen wonder dat Jaa neerslachtig thuiskomt en met een verdrietig gericht de woonkamer binnentreedt O jé zegt moudet llolsma ongerust i ik kan wel aan je gezicht zien dat t niet goed atgeloopen is Ne moeder dat ia t ook niet antwoordt Jan outatemd ze hebben me bij de deur af laten zoutenmet een bedankje voor de moeite van t törugbrengen de moeite van t halen was t wijf zeker geen bedankje waard dat zou je gis e rena vond ook niet gezegd hebbtiQ toen ze bg oit3 stond te bedelen om baar boeltje te redden nietwaar vader Wei sakkerloot roept baas Hotsma verslagenuit en zonder z n verontwaardiging in meer woordenlucht te Keven schiet bij z n jas aan en bolt ded ur uit Vader je doet geen gekke dingen boor roept moeder Holsma hem nog waarschuwend achterna Maar hij is do stoep al af en weg Ik Wöd dat hg mei z n dollen kop naar t slotgaat zegt de vrouw ongerust tot Jan Wio weet wat eeu kabaal liij daar mankt maar hg moet t zelfmaar weten ik kan hom toch niet inhalen Baas Holsma is bet slot reeds genaderd Oiifervaard treedt hij t ijzeren hek door en stapt met een gezicht eIs een vuurvreter de breedc laan in naar het huis Een huisknecht doet open zeldzame geestkracht bracht h het zoover dat by na volbrachte studie eene dissertatie over diffenfo tiaalvergelijkingen aamenatelde waarvan een der opponenten dr Sohlesinger getuigde dat de wiskundige wetenschap er door werd verrijkt met gegevens waarvoor de samensteller dank verdiende De deken maakte den doctorandus inzonderheid ook een compliment wegens zgne verdediging van de stellingen en wenschte hem ten slotte van harte geluk met de doctorale waardigheid die hy met overwinning van zulke buitengewone bezwaren bad verkregen In het gasthnis te Nicolajeff ii eeu oudofïicier de 75jarige Butoashuy opgenomen dio een voetreis gemaakt had van Oost Siberie naar de kust der Zwarte Zno Hij wns te Nicolajeff geboren ea wilde daar sterven Daar hij geen geld had om zich per spoor of boot uit Oost Siberie naar dw stad te begeven besloot hij te voot te gaan Hij had te worstelen met tal tan govaren In de nabijheid van Nicolajeff werd hij door een sneeuwstorm overvallea et gerinaltte geheel onder de sneeuw bedolven Hij werd gered maar het bleek dat zijn teeneu bevrurea waren Bumashuy werd uu naar het gasthuis te Nicolajeff gebracht waar zijn teeoen werden afgezet De man vergat echter zijn leed bij de gedachte dat hij nu toch eindelijk in zijn geliefde geboorteplaats Voor de Reohlbank te Heerenveen stond gisteren terecht de 30 jarigo Tjeerd de Jong van hangtzwaag beschuldigd dat hij op den len Januari jl z n 17 j rigeu vriend Hilke de Haan by ongeluk wellicht had doodgeschoten De geneesheeren Einkes en Kylstra te Heerenveeu die het lijk geschouwd hadden verklaarden dat de jongeling tengevolge van hut schut was overleden De beklaagde deelde mede dat hij met De Haan op Nieuwjaarsdag langs den weg te Langezwaag was gegaan om bij de boeren te i aan f wenachen Hij had een gnladen pistool bij zich do prop had hij eerst geknauwd zoodat deze papier massa sterk in elkaar zat Zij hadden hier en daar een slokje gekregen hy had liet pistool omhoog gestoken en het aohot gelost Het bleek dat de prop tegen het hoofd van de Haan was iiekomea deze kreeg eene wonde aan do linkerzgde van het oog die bloedde Tal van g tuigen verklaren hetzelfde Aar veraoheidennn hunner bad De Haan medegodaetd het is Tjeerds schuld niet het kwam bij ongeluk De Haan was nog naar zijne woning geloopen en toen naar bed gegaan tig werd al erger en erger en s avonds 10 uur was hij reedi overleden Zelf bad hij wol gevoeld dat bij tengevolge van de wond sterven zou want bij het naar bed gaan had hij gezegd tot zyne familie jydat ia myn dood Op de vraag van den president ot de wonde per ae den dood tengevolge moeat hebben deelden de beide genecaheeren mede dat herstel dan alleen mogelijk zou geweest zijn wanneer dadelijk na het schot de gewonde in een ziekenhuis met alle hulpmiddelen voorhanden onder behandeling zou zgu gekomoo van een zeer bekwaam chirurg Tn de gageven omstandigheden moest de dood wel volgen De officier van justitie Mr Calkoen weea ia Z u requisitoir op het verkeerde van het Nieuwjaarsohieten op een dag wanneer velen verkeeren onder den indiuk van sterken drank Htj achtte wettig en Is mevrouw Schriele te spreken vraagt Baas Holsma dreigend Né zegt de knecht terwijl hij den bezoekervan t hoofd tot du voeten opneemt raevrouwSchriele heeft belet Ja moet ook niet meenen dat t bier vrge toegang is zoo pas is je zoon er ookal geweest Dat dank je de weerga Hij heeft haar twiotigduizend gulden teruggebracht die hg gisterenavond uit haar huis gered beeft en daarvoor wordt hg bij de deur afgezouten met een bednukju voor tturugbi engen Zeg maar uit mijn naam aan mevrouw Sohritde dat ze een groote vrek is Twintigduizend nuldeu vraagt de bediende die groote oogeu opzet En heeft hg niels gekregen P Geen rooie duit man Niet zie zooveol Knbaas Holsma knipt heftig met duim en vinger in delucht Dat s sterk zeft de bediende nadunkoud Weet je wat blgf eens uven staan ik zal er e n8 een bal 1 letje van opgooiün Met deze woorden duwt hij de deur dicht zoodat baas Jlolsma in z n oentjo op de stoep bigft staan Hij heoft rnimsclioota den tijd om zich wat te kalmeeren en zich schrap te zetten voor do verdedigins van het goed rocht zijns zoons in t val b soms binnengoroepoii wordt ordt ttfrvolijd tuigend bewezen dal door de schuld van den Ëaagde De Haan s dood is veroorzaak en requifljirdf ingevolge art 807 an het W v S tegen jam er i gevangeniastraf van 6 maanden Mr Burger als verdediger van btikl optredende Bordeellli rial niet bewezen was lo dat de dood eun Mvotg zijn moest van bet schot 2e dat bekl de aenige oorzaak de schuld is van den dood van De Hsan Twee persoiu u zijn roeda gestraft bekl beeft iiau de herinnerinir van het droeve tuit reoda voldoende straf t n pi hoopte dan ook dat de Rechtbank eeno vfot lichtere straf ïou opleggen dan door het O M gerequirerrd uas Uilapraak 23 dezer ADVERTENTIËN Voor de vele blaken van deelneming en belangstelling ontvangen by het overlgdea Tftn onzen Zoon en Broeder DIRK JOHANNES ÜAGEMAN in leven Ie Luit der Infanterie te Meester Cort etis betuigen wg onzen oprechten dank De Familie HAGEMAN Dordrecht Februari 1893 Oudergeteekende betuigt by deze z ju hartel ken dank aan Heeren Directeuren der Stearine Kaarsenfabriek Goüda c voor het GELDELIJK CADEAU hem geschonken by gelegenheid zijner vyt en twintig jarige dienstvervulling aan genoemde tabri d £ AKNs DB JONG Gouda 17 Febr 1893 LEGES DES HEILS C3 OUIDA tJroote Btmondere in de Zaal KUNSTM1N Boelekade op insdagf 21 Februari gelei door deu reizenden heilsboodschap per van het Leger des Heils kolonel M c KIE die Diet alleen bijna geheel Ëuropar maar ook Noord Amerika Canada Calitornië Australië Nieuw Zeeland en Zuid Afrika bereisd heelt Ongetwijfeld zal hy heel wat belan rrgke mededeelittgen doen omtrent zjjn bezoek aan die landen De Kolonel M c KIE zal bjjgestaan worden door Kolonel en Mevr OLIPHANT Stafkapt PALSTRA en anderen TOEOAyO UB en 10 Cent Opening deuren 7 80 uur Aanvang 8 uur NB Kaarten te bekomen bg den Heer V MAAREN Veerstal aan t Lokaal in de Eozendaal en des avonds in de Boelekade De Kapitein MEIJERIJVG C Scliouien Zapelle a d IJsel levert alie soorten DeJaarlykscheOprniÉDg zal tot en met 4 MAABT voortduren Alle nog voorhanden Goederen worden totSPOTPRIJZEN opgeruimd P SAMSOMI Voorjaars Opruiming Ilf HKÏ Schoenen en LaarzenflWagazijn KORTE GROENENDAAL van een mooie Partij mm BAIES BN mSEBSCBOENWEBS SPOTPRIJZEN ZIE UITSTALLING B van Tongerloo Men is van raeening ten overstaan van den Notaiis G J SPKÜIJT te Ouderkerk ld IJtel op DINSDAG den 14 MAART 1898 des voormiddags ten 11 ure ten huize van P STOPPELEN BURG herbergier te Stdwijk in ééne zitting te veilen en te verkoopen Een weinige jaren geleden nieuw gebouwd HUIS ingericht voor Woonhuis en Winkel met Schuur verdere Getimmerte Erf en Watering zeer gunstig staande en gelegen te Stolmjk aan den Goudschenweg aan den ingang van het dorp Éadaater Sectie B no 1644 groot 6 Aren 56 Centiaren Nadere informatiën geeft genoemde Notaris Herculeskouseo voor Dames en Kinderen Bahlmann Co GOUDA bekwaam voor haar werk kunnen g eplaatst worden aan de Zuid Hollaudsehe Stoom waschinricMag Loosduinsche Weg 303 den Haag De Boerenjongens het laatste woord op hal gebied gespreken Men drinkt haaroveral in ieder huisgezin Zq heeft zich heinde en ver onmiddeiyk baangabroken Geen Boerenjongens z jn zoo goedkoop en zoo naar ieders zin bij J F Herman Zn Tiendew i 55 Cent per flacon prjjs zonder de flacon Verkrijgbaar per glas fn ieder Mioffleltul van Maam Bspnoken Firma J WELTER MAGAZIJN VAN CORSETTEN ONDEIIGOED voor Dames en Kindereg LUIERMAND enz COKES Te huur of te kuop gevraagd te GOUDA EEN HUIS MET TUIN op goeden stand gelegen Uitvoerige injichtingen met prgs eu conditiën alsmede wanneer te betrekken worden ingewacht onder letters i IJ Z Algemeen Advertentie Bureau NIJGfl VAN DITMAR Hotterdam Stedelijke Gasfalsriek o o XJ ID A De PRIJZEN der Cokes zjjn van al hedenPer H L af Gasfabriek 40 Cts Kloploon en tehuis bezorgen elk 6 cts per H L Bfl 100 H L 35 cts per H L Bö 500 H L 30 cts per H L Soheeprijden 2 cts per H L J J PRINS Dir