Goudsche Courant, maandag 20 februari 1893

maandag 20 Februari JL895 HEERËI JOi GEHEEREN én Kll DËIi CONFECTIE MAQAZUN GILLIERO en VEI EIlA Hoogstraat 257 Rotterdam M ikt 58 Gouda iff iff I I J j Door deze hebben wij de eer tjEd te bclrlchten Mt door óns 2Hht E BRÜARl op de Markt no S8 te Gouda een llA GAZïi ZAL GEOPE D WORDE van Heeren Jongeheeren eft Minderhlemer n in k eókren naar Maat De Goederen die in ons magfaziji verkochtf worden zijiii ui t li ui tend EIGEI FABRIKAAT en kupnen vi diteit der GOEDERE en Chique Coupe gf irandeeren Voor Goederen naar Maat verwerken wij uitsli iile jd ERiGÉLilCHiffi i SGHOTSCHE STOFFECVI Goederen en stalen wördeti steeds opziMt gezot n UEd beleefd uitnoodig ende tot eépi bezoek aan ions Magazijn verblitfen wij onder minzame aanbevelingf i fUEd Öw Dr j GILLIE R0 en VENEMA echtheid der Meikrt n lili il ï Zoolang de voorraad strekt ten voordeele der Kinderbewaarplaats GIIECHË te geveu door den Heer j a B sPAsmnBHimjim met welwillende medewerking van de leerlingen der SOLO en KOOKKLASSE derSTADSMUZ 8CB00L en de Heeren JOHAN SNOBE Harpist en Solo Violoncellist Amsterdam en W KAGIE Piano accompagnement in het Lokaal NUT m VERMAAK Haven op Dinsdag 21 Februari 1893 dea avonds ten half 8 uur Entree bij Inteekening O 75 Bureaa O 99 Damasten Tafellakens Dessi s Kleine Ster Rozenknoppeu en Qroote Ster met tiHMKUSCHK HMXIt llö X 160 C M 130 X 130 C M 130 X 160 e M 130 x 204 c M 1 00 p stuk 1 10 p stuk 1 40 p stuk 1 60 p ntuk bijpassende SERVETTEN 4 7o p doz Bekende Soliede KWALITEITEN 30 percent onder de waarde Verder een ong ereg elde partij ges Handdoeken Thee en Qlasdoeken Laken Watertwisten en 81oopenkatoenen enz tot ULiterst iELstg e IE= xijjzea L Groote Sorteering MjMKK frmjxew Firma Wed Bosman TIEN DE WEG D 84 o I iTVA N G E N Mejuff P VAN EIJK Grabetfastraat VRAAGT tegen 1 Mei een eene groote Sorteeringf IMieuwe 9 P G niet beneden de 18 jaar Gouda Suelpersdruk vaa A Beiukmak fc Zook Zwarte Fantaisiestoffen Fransche Merinossen GOUDA BAHLMAf l i en Co NNENLANp GOUDA 18 tebruftri 1893 vermalcelgk toonoel doad zioh Maandaij jll op inlerraarkt te Ainswrdam voor Een ko opmaH rlui ttod mei zijn Var een biirg erjuffpouw ian it trljurig K vQlg dat zij een vrjj groote so eur ikx jaTon kreefe UB juffrouw jj ierover itlles tifilit whs sqpl beslotealztoli recht teen on nam iffö boeken wop den wa eoüg verklarende dat zij ze uM zou terugs e rqftt de kwpDiaft hanr de lodon sohade rgojil ij d hj n een rou V i revmia nde ftnelilo zij Bfcïïtit en de koop emraiit T erd het chleii j Afe eenj VAD d e Wf Btüretl van Merimrius Bcl eea ttQ cÏBoh te i voltjoepj defji ir to wBcbi jiohting v tottteroa la da en politieagenijata iWjB gehmidun en ieilie wilkin paan miikt Wat daar lo 3 hekaév niet wiiertjefy r de n KoopEtth stra k a leelijk IpRr eoiia jevputje n tjireau op de Nog rdi kunneli wü fliufeti wel zafïD l i batrokkcin Aht Me reugde war hém efe Sjiet 1 uis des rechts vorlatda i Z unfl bet bekende tJüdsMrift n Ma omt een opstelletje oor a r de eivoouti Keizer i illielm om by sommige getwenhedei diïor pikanti opsobriftea uitdrukkiag te ïeven aan zijn imeomnieii Naar aanUiding Van al hetgeen gezugd is over bet opiohrift op het portret dat de oud miaister van justitie Von Friedberg ton geschenke ontving Nmo m impunt laeessii Niemand tast my oage traft aan zegt Max Harden De heer Von Pnedberg is sinds velo jaren een ambteloos burger Bfj den vader van den teftsQWoordigen keizer bekleede bq een post van vertrouwen en de gedachte den keizer onaaagenaam te lijn veel minder hem aan te tasten is zeker nooit b hem of ekomea Waarom zou de keizer bet noodïg geoordeeld hebben den grooteu jurist te herinneren aan de paragraaf van het strafwetboek die op beleediging van den regeercndea vorst slaatP Naar Max Harden meent is dit ook zeker niet de bedoeling des keizers geweest integendeel sohgnt de keizer er van te houden door het plaatsen van der a 9 opschriften op zyn portretten zich te verplaatRen tn den geest en in het ambt vaa dongene die dit keizerlijk eerebiijk ontvangt Zoo ontving Francesco Crispi van den keizer ecrn portret waarop de woorden staan A genülhomme ginUikomme d coraaire coriaire ei demi Op het portret dat aan den minister van een anderen staat der Triple Alliantie geschonken werd kon men de Hevetinjtsspreuk van Caligula laztin Oderint dum metuant Ijliat ze mij haten mits ze mij vreezen Het aardigste bewgs voor Harden a stelling is eohter in het Bismarckmuseum te Schonhausen te vinden Daarin bevindt zich een portret van prins Wilhelm van Pruissen imet het opschrift Zum Zci tkmmne ireuen anh ngUchkeit und herelicktten verehrungt Cave Admm 1 April 1884 Drie maanden vroeger had prins Wilhelm aan vorst Biaraarck een door hem zalf vervaardigde krytteekening aangeboden met het onderschrift Sr Durchlaucht dem Fursten Keichkanzl r ziim Zeichen wanuster Vnrehrung und treuesster Freundscbaft zum Weinachtsfest verelirt Nu is het niet aan te nemen dat de prins den man dien bij nog jaren later als den grootsteu banierdragor van het Duitscbe Kijk zou huldigen toen reeds een waarschuwing wilde geven door hora toe te voegen CtueAdaum Pa8 op ik ben er ook nog Oppassen mot sten destijds alleen de tegenstanders VBB den Eijkskanselier en oo geeft waarachynliikde opdracht aan don oudminister van justitie Von Friedberg alleen te kennen dat niemand het Beobt ooit ongeairaft aantast Veor de reobtback te Alkmaar heeft tereehtgeataao da heer R lid van bet Tooneglgazelsobap De Vos eo Korlaar te Rotterdam B klaagdQ iu het hotel den Toom logeerende werd zooaU wij in der tijd modcduoldon des nntihte tengevolge van een in de uonvuraaiiü zaat nntstanen tn iat door politieagenten uit het hotel verwijderd en niar het politieb reau ubraoht waar hij a nachts lujpeat verblijven De officier vati justitie nam ann datdonr beklaasde artikel 186 Wetboek van strafrecht was overtredeu en oisohte wegens huisvredebreuk twee maanden gevangenisstraf In een wieUprekend pleidooi mptiveerde mr Van Kaalte ulvooaat te Rotterdam de gronden waarop zijns inzieüB geen veroordeeling zou kunnen volgen Beklaagde die een kamer geliuurd en daarvan roods gebruik had gemaakt en de huur betaaide had volgens pleiter recht om in de oot ver9ati zanl te vertoeven omdat het verblyf in die zaal i t de réchte behoort wejke iedere logeergató verkrijgtf bij het huren van eeu katE er in een lipt l bad hü dat recht nie dan was zljiie opvatting eenezeer begri pel ike dwaling aangezien de Alhtmnarsohe reifitbank in ditgevoetea bi jhare beachikkiug in raadlj lmer gcojeeld bad De uitspraak is bepaald op 22 Fdbmari a i Jti ¥ opi geestige wijze maakt Ohorbuliezi zijne jongste novelle in de Revue dea Deui mondea ewng rajn ons hi weliijk met deu handaohoen i De itoUancara zegt bij achtea het i eene kleinigheid óm zioh uit hun dierbaar land ijaar do OostIqdisohe koloniën te begeren Alles schijnt ons Fifan8cbea ingewikkeld toe maar die menscheu maten laties eenvonaig Zg hebbon zelfs het middel uitgevonden om op een afstand te trouwen Wil eene I jotige dame t Amsterdaiq trouwen met een handelsman Ie Batiivia die door zgae zakeu belet wordt baar te komen halen dan aetten zg hunne horloges gel k het tïjdverschil in aanmerking nemende en op danzelfden dag en hetzelfde uur trouweu zij bg procuratie te Amsterdam en te Batavia Ben andereu morgen scheept do jonggebunde zioh in en komt zij daar ginds aan dan bihoeft zg niet eerst naar een hotel te gaan hare muiltjes staan al klaar bij haar echtgenoot De voorstellirig is niet geheel juist zoomin tvat het gelijkzetten der horloges als wat het klaarstaan der muiltjes betreft maar dat bet feit deu Franscben QovwUiat treft laat zich begi ijpen Door uitgevers eo redactie van Zonneschyn worden uitgtloofd drie prgzen reapectievalgk van honderd zestig en ijf en twintig gulden voor eene novelle geschikt voor illustratie en niet grooter dan ongeveer drie vellen druks klein octavo gdlijkstaande met omtrent 75000 letters van Zonneach n De stof dier novelle moet zg n geput uit het dagelijksch leven hare strekking moet zijn levens verzekering doch do behandeling sober en smaakvol van dien aard dat de intrlguo in plaats van den lezer te kunnen vermoeien hem aangenaam bezig houdt Tot deelneming zijn gerechtigd alle auteurs in Nederland en in den vreemde mits abonn zijnde De uiterlijke datum van inzendiiig a in da redactio van Zonneachjfn te Amsterdam motto Novelle is bepaald op 1 Mei e k Met de beoordeeling der te wachten stukken hebben zioh belast de lieeren dr Ë Ijatirillard en W Gosler té Amsterdam on prof dr H U Moy boom te Groningen Zondaz jl word te Hannover eon moorduanalan geploegd op eon winkelier in horloges Ehh man van omstreeks 33 jartn eii van voorcaam uiterlijk kwam in den winkel en verzocht penige van de kostbaarste Uorloiies te mogen zien Toen deza voor hem lagen stak hy ze eeuvoudig in zijn zak on een revolver te voorschijn halende loste hij twee schoten op den winkelier Hoawel doze gewoed word aan hoofd en heup had hg toch nog do kracht een revolver van onder de toonbank in handen to nemen en schoot zijn aanvaller neder De politie kwam en bracht den doodelijk gekwetsten moordenaar bij wion ook nog een dolk gevonden werd maar wiens naam en herkomst nog niet konden worden uitgevonden naar het hos iitaal De wonden van deu winkelier cijn wel ernstig maar niet gevaarlijk Do moord op den fabrikant Rosenthal te Brünn heeft Zatordiiguvond plaats gevonden maar de afstand tusachen die plaats en Hannover is te groot om aan te nomen dat dezelfde persoon bij beide misdaden bbtrokjkeu zou zijn Büllenlaniisctt Overzicht De eerste lezing van Home Rule is gisteren afgetoopen Nu wordt het ontwerp dat uit 40 artikelen bestaat gedrukt De tweede lezing is bepaald op IS Maart De aanvalleu in de usiopiptisohe persop Gladatooe worden soherper en de Time ontving zelfs ia het Lagerhuis een berisping omdat zij Parlementsleden omkoop baar had genoemd Al wareu t Ieren dat wilde n n lüst en de Times werd dus veroordeeld De oppositiebladen moesten begrijpen dat zg door zulk een heftigheid eigenlijk Homo Rule dienen een inderdaadzwakke zaak heeft zulk een felle bestrgding nietuoddtg De premier zal morgen een bezoek brengenaau de Koningin om baar toestommiug te vragenvoor de indiening van een ontwerp waarbg aande Parlementsleden een traktement van 800 pd bg word toegekend Bij de beraad aging ovG r den nood vandenl ndbou op gisteren in den Sijksdag noemde de rgkikanstolier Caprivi het opvallend dat de Rjjksdag en het Huis tan Afgevaardigden te gel k deze zaak behandelen Hij vat deze aangelegenheid zeer erustig op en is vast overtuigd dat de tegenwoordige gebeuitenissen voor Duitachland de grootste gevaren in zich aluiten Hij meent dat achter de beweging geheel iets anders steekt dan dat wat op den voorgrond wordt geschoven De geschiedenis toont aan dat bewegingen welke oorapronkelük het beate bedoelden verder gingen dan het plan was en ten slotte niet tot staan waren te brengen Hoe meer politieke partijen zich op landboawkundig terrein bewegen des te meer is het de plioht drr Regeering te waken dat de algemeene staatkondige boïangen niet vorouaohtzaamd worden Vastltoid van bestuur zcide Oaprivi verder jrii een eerste eiach welke gesteld moet worden bg het streven den toestand van Duitschland te verbeteren Alle persoonsverwisseling gaat mot schokken gepaard en daarom zal ik het zoolang mogelijk uithouden Hot is echter zeer te wensohen dat de vertegenwoordigers van de agrarisobe belangen nagaan of de ingeslagen weg op den duur met de belangen van den Staat is overeen te brengen Het geldt hier niet de wonschen van enkelen maar de belangen van het algemeen Levendige toejuichingen links In staatkundige kringen beschouwt men deze rede van Caprivi als een bewijs dat de rijVikanselier zich tegen de ngrariéra steun bij den Keizer heeft gezocht op dezelfde wijze als hg dien tegen de demagogische antisemieten verkreeg De Rijksregeering zou dus vast besloten zijn zich te verzetten tegen de conservatiefagrariache bewoging Daatom verklaarde Caprivi dan ook dat hg op zijn post zou blgvon Zijn rede vond bij het centrum en bij de linkerzijde levondigon bijval Men gelooft dat deze rede een gunstigon invloed zal hebben op tot stand komen van de militaire wetten Naar aanleiding van de eewiohtigd beslissing der Duitscbe legercommissie betuijft de Foaa Zlg hare verwondering dat do regoering zich er tegen verzet dat de 3 jarige diensttijd bg de wet wordt vastgesteld Zij heeft immera verklaard dat die diensttijd voldoende is om de soldaten degelgk te vormen Bij Ie grondwet zijn uitzonderingen voorzien maar het geeft bedenkelijke verwarring indien deze uitzonderingen regel worden Belangrijk in de besprekingen was een scherpe woordenwisseling tussdien den vrijzinnigen afgevaardigde Richter en den loidor vau het centrum dr Liebor aan t slot waarvan deze verklaarde dat de oontrumspartg voor do vermeerdering der logersterkte en de vermindering van den diensttijd een tijdpark van 5 jaren wilde aannemen ofschoon in de zoogenaamde besluiten van Windthorst daarvoor de tqd van een jaar was aangewezen Overigens liepen de beraadslagingen voornamelgk over allerlei teohnisohe bgzonderheden en vervolgens werd geitMDd Voor