Goudsche Courant, maandag 20 februari 1893

Dinsdag 21 Mruari 1803 IV 5076 1 1 Sl ilf Sllillt E 92 KLEIWEG E 92 MAGAZIJl van Kantoor on Schrijfloliosften 60UDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Copiëer en Schrijfinkten ens Levering van Druk en Eindwerk in den kortst mogelijken tijd Grootsle sortéering tot concurreerende Prijzen oe mzeading vaa advertentlön Han geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave Verltoopers Van EDE van der PALS te aonda A H V KAULING te Bodegraven i de Toontellen Bebel tweejarige diendttyd ook bij de cavalerie etemden Ie 3 aociBal detnoorAton en HaussmanD vnn de volksparty voor het vooratelKiolcert wettelijke vaatitelUng van den UvoejariKfo diensttijd voor het voetvolk de Tnjzinni en volkapartq en sociBal detnoerftteü voor het voorstolBetiQif iten tweejarigen diensttijd zoolang de hij de wet bepaalde legeralerkte niet verraiudurd wordt de 3 natiünaHl liberalen en freiherr Von 8iunira voor het regeeringsvoorstul tweejarige dieuattijd in bet algemeen bij het voetvolk voor den duur der tlinnf gevraagde legeraterktej de oonBorvatieven en njkapartij Alle vooratelloD werden met Itijnn nlgemeene stemmen verworpen Bij de tweede lezing zal de legercommiaaie moeten pogen de bres die in het ontwerp goschoteu is aan te vullen De Belgische Moniteur mankt een kouinktijk besluit openbaar gedagteekend 14 Februari gecontrasigneerd door den minister van binnenlaudBobe saken en voorafgegaan door een rapport aan den Koning waarbij gevolg gevende aan het hooger beroep ingesteld door den gouverneur der provincie Brabant de overwegingen en beeluiten vernietigd worden van de gemeenteraden van Anderlecht St Josseten Nood e St Gillia en St Jans MolBnböok strekkunde tot het organiseeren van een referendum in die gemeenten over de qaaeatie van de kiesreohtregeling en tot het oproepen van de meerderjarige Belgische burgers om hunne voorkeur te doen kennen teo aauEien van de verschillende stelaela welke thans aan de beraadslagingen der Kamer ouderworH zijn Op 38 dezer ia gel k bekend op voorstel vnn den inioisterpreaident Beernaert de discussie over de grondwetsherziening in de Kamer bepaald Niettomio worden de dieouaaién over de begrooting van openbare werken handelen n verheid hoofdzakelijk voor laege banken in het out itidige gerekt hoewel reeds en paar weken in gang waren er gisteren geljjk de lud mdantx meldt nog 28 aprekers ingesohreven Ook laten de rapporten dor heeren ae Smetde Nayer Mélot on SahoUaert over het verhandelde in de Commissie van XXI uit de Kamer op eich wachten Dat de leden aobt dagen vdór het opuneu der discussie in de gelegenheid gesteld worden om van die rapporten kennis te nemen zegt de Réforme sal toeb vel geen buitensporige eisoh zijn t an ia Dinsdag a s do uiterste termijn I President Cleveland s miniaterte belooft vrij krachtig te zijn De rechter Gresham de aanstaande etaatsseoretaria die reeda eenmaal minister geweeat 18 is een eerlijk populair staatsman Ben deel der volkspartij heeft zelfs gepoogd hom candidant te BieUen voor het preaidentsohap Da minister van financiën Carlisle was eenlgea tïjd voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en later Seunatalid Toor Kentucky Hy is een goed kundig redenaar en sterk tegenatander van de vrije aaumunting van zilver Lament s benoemiag tot minister van oorlog wekt eenige bevreemding men besohonwt hem niet als een rrnatig staatsman Maar hij is oen hard werker Over t algemeen worden de vermoedelijke beooeroiiigen met instemming besproken Burgerl ke Stand GKBOEEN 15 Febr Theodora ouders P van Loon en J Eijahoot 16 Gerrit Martinus ouders M n de Rotte en C Schaap Jan Leendert Marinus ouders L M Boot en J Nieuwland OVERLEDEN 16 Febr A Liopelt 7 w ONDERTROUWD 17 Febr H van don Berg te fiotterdam 8i j en J M F Bik 23 j H SJagmoolen te Schiedam 29 j en M Ë Cabout S6 jaar Moordrecht GEBOREN IS Febr Trijnlje oudeit W Poet en A Vermeer GEHUWD 16 Fobr D de Wilde en W C Putters OVERLEDEN 13 Febr Adriana Tuyndor wed Tan A van Kranenburg 78 j H J E Th van Hemert 6 w Advertentiën Te Huur Gevraagd EEN NET met Suite bev 5 Kamers Keuken en klein Tttintje hnurprÖB SOOïi 360 met 1 Mei Adres onder No 2251 aan het Bareao ran dit Bind Bleekerskneeht kan GEPLAATST WORDEN aan de Zuid HollandBche Stoomwaschinrichting Loosdninsche Weg 303 den Haan Loon f 10 Zonder getnigen van bekwaamheid en goed gedrag onnoodig zich aan te meiden NIEUWSTE Zwarte Stoflen SCHENK IN Bfl de oDdergeteekenden is de INTEEKENLNG OPENGESTELD op AeSIBVWE JAAB6AN6 Tan het VERSLAG van het verhandelde in den Gbhrbntbra d TAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN STEENKOLEN In Lossing eene Lading PUIKE GROVE ms sMLSOLEir waaruit gedurende de Loasing tot 65 cent per mud k z k vrfl te huis wordt geleverd VERDER PUIKE Haard Vlam Machino CD SiVIÉEROLEN tot Concurreerende Prijzen Aanbevelend A Lambert Turfsingel P 80 Gouda 18 Februari 1893 Zoor ITotto Gostoondrukte mUSAASTJES worden GELEVERD door A BR1 KNA en Zn Oouda Baelpendruk ran A 2 mauv ii Zoon Vlaiukoleii Prima Kwaliteit GROVE VlaMKOLEN per Wag gfon voor f 78 franco alle Stationa der voormalige Ned Rh n apoorwegMaatsehappy Worden ook COyiBACXBN GMSLOTEIi voor franco aan huis te bezorgen A KAPTIJN Gouda Nov 92 Flnweelensingel 630 POIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIQHTOAP Verkrijgbaar b ËII M PEETERS Jz N B Aia bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voor I SCHIEDAM r zien ran den naam der Firma P HOPPE STEENKOLEN DEPOT Hibernia en Shamrock STEE ROLEi branden schoon weg en geven er weinig walm Prima grove KACBËLKOLEN vry thuia per H L 0 70 Stationohef Staatsspoor t SW ONZE STRtoemi Prof Dr O JABGEa dragen voortaan norenstaand gedeponeerd merk èn etlquet oanTraag gavan wii gaune de namen der Terkoopers op JANSEN TILANUB Friaa enToen tour Wolen De m ave dezer Coaraut geschieüt dageljjka mei oitBondering van Zon en Peeatdagen De prijs per drie maanden ia 1 25 irancoper post 1 70 AiioaderlBkft Nommars VIJK OEiNTEN GOUDA 30 I ebruari 1893 Odzo Katholieke sud enooton liadden gisteren ter eere vnn het feest vaii m Paiia hunne woningen versiörd mot de Nedorlandscho vlag Heden morgen ten ongeveer elf uur is ten Ituize van L in de Vlamingstraat een begin van braad ontstaan De vrouw aohtcr hare werkzaamheden verrichtende hoonie onverwHi hta het eene kind het atidore waa in het voorkanit ijp schreien en ging daarop naar binnen ou kon bi i de kleine niet zien van den rook Onmiddelijk si hotun eiMiige peraojieu toe die het Q eluk hadden deu brand te blusBoheo Pe aflevering der miliciens van da gemeenten iu het i9e kanton zijnde Nieutverkerk a d IJsel Bleiawijk MoerGupello Waddinxveen tn Capelle a d IJeel Bil ZevanhuJKen zal plaats hebben op Dinsdag den 7 Maart des voormiddage ten 9V uur te Gouda De Telegraaf bevat bet volgende ingezonden stuk Aau de Redactie van De Telegraaf In uw nummer van Maandag 13 l bruari 11 dat mij toevallig heden in handen k am i uet uw correapondeiit tu Aalsmeer raededeelinj au eene bijcenkomal op 4 Tobruari j 1 te Stolwijk gehouden door peraonen die meenen belang te hebbeu bij de nalatenschap van zekere Neeltje Pater overleden te Broek iflWalerland den 8 Maart 1789 Hij doet daarin voorkomen als zou die vergadering zijn bijeengeroepen en geleid door een nniet onbekend soort oplichters die men naar aaalogie van kwartjesvinders tottnenvmders zoo niet mülioenenvtnders zou kunynm noemen terwijl hij beslist verklaart dat de rechthebbende reeds in het bezit der erfenis zijn FEVILLETOJM S T E3 IT ID II 14 Na eenige minuten keert de knecht terug Nu baas HoUma legt hij mevrouw heelt ge zegd dat ze zich anders niet mot fooien ophoudt maar om geen drukte te hebben zul ze voor dit geval een uitzondering maken Asjeblieft Baas Holsma houdt to goedertrouw de hand op hier heb je n rijksdaalder Nauwelijks is t geldstuk overgegaan in baas Holsma s hand of met forschen armzwaai werpt hij t over t hoofd van den knecht heen door de geopende douron iu de gang zoodat het rinkelend voortBtuift over de marmeren steenen Zeg nou DQBar aan mevrouw Schriele schreeuwt hij woedend dal zo d ermoe naar de hel loopen kan En mei deze woorden rent hij t bordes af de laan uit het hek door tot hij in de Hoofdstraat tot staan komt Baas Holsma ia op wraak bedacht O wat zou hy niet willen geven als hij haar eens Bcbudden kon in z n grove knuisten als hij haar eens vertrappen kon onder z n voeten Had zo zich zelf maar eens vertoond hg zou haar anders getroefd ingevolge een vonnis vati de arr rechthauk te Haarlem dd 10 Februari 189 L Omtrent dit vonnis hetwelk nader bevestigd werd b arrest van hot geruchtshof t Amsterdam ia mij allééu bekend dat daarbij enige personen werden toegelaten oto inzage te neiien van Neeltje Paier s testament Ik rijken mij iDtassohen verpiirhi ook tegenover hem die de vergadiriiig te Stolwij n i bij een geroepen u te verzoeköft bet ïolgen lo te wiUen opnemen iu uw blad Bedoelde bijeenkomst was Kt directe gevolg van eene oproeping gedaan door den heer Dia Vreugd gemeentooiitvunger vao Stolwjjlc Zij was belegd in eene lokaliteit die het onverwaout zeer groot aantal btilaDfcMelteaden niet bevatten kon waardoor het natuurl it ondoenlijk waa met kans op eenig vruchtbaar gavOlg eenige ilisouiaie te openen Op verzoek nu van don he Da Vreugd en verschillende aanwezigen hebbel de heer mr Schim van der IjoeiT advocaat en pröoaronr te Gouda die als afgeviiardigda daar aani Rtg was en ik den reeda hoogbejaarden gemeente ontvanger geholpen om eenige orde te brengen in dien bajert Daartoe was ia de ailereorste plaats noodig dat slechts diegenen die werkelijk met ernstige plannen daar gekomen waren de besprekingen beLrofferido de zaak zouden bijwonen eu zij dio uu nieuwsgierigheid of slechts op loaso geruchten afgaande daar waren verschenen zich zoutien verwijderen iebeurde dat niet dan zou elke bespreking onmogelijk zyn geweest eii hadden alle opgekomen onTemchter zake naar huis moeten terugkeeren Om tot die splitsing te geraken was het heffen van eene contributie tot bijwoning dor vergadering de eeuvoudigsto wog niemand der aanwezigen voor zoover ik kon nagaan verzette zich tegen dat donkbeeld en circa 70 pfrsouou voldeden onmiddellijk het bedrag dat op één gulden werd gesteld hebbeu maar in kritieke oogenblikken passen zulke lui wi1 op om den nous buiten do deur te steken Doch ze zal er voor bloeden zoo n serpent Baas Holsma staat nog altijd voor het hek te trappelen gejaagd zoekende naar een bliksemafleider voor z n drift Daar krijgt hij oon gelukkige ingeving Als een pyl uit den boog snelt hij de llootdstraat in tot hy eenige huizen verder verdwijnt m de woning van den Rodaolour en Uitgever der plaatsuhjkfe Courant een man die bekend staat voor een vriend des volks dio voor z n antipathieën ovongoed durft uitkomen als voor z n sympathieën en or geen lor omgeeft al kijken de grooton hem met den nek aan Op hem zal baas Holsma z n verontwaardiging overdragen opdat t wereldkundig wordu hoe de geldadel don kleinen man op den nek trapt Hij moet de krater zijn door welken baas Holsma de lava zijner toorn zal uitstorten over de hoofden der vrekkigQ dorpagrooten Werkelijk vinden baas HoUma a grievin een welwillend oor De redacteur uitgever die geduldig geluisterd beeft naar t wel wat verward relaas der stuitende wederwaardigheden van z n client belooft hem en hartig wourdje mee te zullen spreken m deze zaak temeer omdat t kloeke gedrag zijn zoons wel een woord vim lof verdient Vrijwat gekalmeerd en in z n vuistje lachend dat hij zich de hulp verzekerd heeft ran zoo n uitste ADVERTENTIËN worden van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsraimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Een vrouwtje uit Ëdam die de reis naar Slolw gk voor oen groot gedeelte te roet had afgelegd werd echter met algemeene instemming zonder betaliag toegelaten Do bijeenkomst werd nu geschorst en circa drie kwartier later zonder dat va oppositie hetzij van iemand uit Aalsmeer of iemand anders iets gebleken was alléén met do contribuauten en het Edamsche vrouwtje voortgezet Ik fungeerde toen op verzoek van den heer De Vreugd met instemming van de vergadering als voorzitter Van verschillende familiepapieren bescheiden eu andore geschriften die de aanwezigen toen ter tafel brachten werd summierlijk kennis genomen waaruit voliloonde de euschelijkheid bleek om alle gegerena omtrent bedoelde nalatenschap van Neeltje Pater zouveel mogelijk tot één geheel te verzamelen Aan een eventueel bewijzm hunner gerechtigdheid door hen die meenen gerechtigd te zijn kon natuurlijk op dat oogenblik niet worden gedacht er waa dan ook geen sprake van het eerste wat er te doen vielj waa een onderzoek in te aiellen naaf de bescnükingen door Neeltje Pater gemaakt en het komen tot zekerheid omtrent hetgeen er van die nalatenschap geworden is eerst dan kan blyken of het eventueel bewijzen van gerechtigd heiü der mnaite looneti zal Daarom besloot de vergadering eene oomuiissie te benoemen uit haar middeu van zes personen welke commissie met dat onderzoek werd belast in wier handen tegen recepis de familiepapieren en verder stukken werden gesteld die bij oproepingwn in Ie bladen moot trachten zoovele gegevens te verzamelen als slechts mogelijk zijn terwijl zij de daartoe onverraijtlelijke kosten mag putten uit iiet door de aaiiwezigfn gezamenlijk bijeengebracht fonds van ni tailor ƒ 73 Tevens werd nog büsloten dat zij die als betanghebbando zich besoliouwen un deze vergadering niet hebben bijgewoond zich bij een der commissielfden kenden pleitbezorger keert baas Holsma naar huis terug Met iets uitdagends iu bhk en houding ata vaa iemand die overtuigd is z n tegerrstander een meesterlijken poets gespeeld te hebben treedt hg de kamer binnen waar Jan en moeder Holsma hem onrustig zitten te wachten Natuurlijk wordt hij onverwijld in t verhoor genomen maar geheimzinnig als hij zijn kan laat hij slechts doorschemeren dat hij op t slot geweest is zonder te reppen van z n bezoek aau t redaotieburaau der plaatselijke courant Moeder Holsma kent haar man genoeg om te begrijpen dat hy haar iets verborgen houdt Met de slimheid vrouwen eigen legt e hem allerlei hinderlagen om hem uit z n bedekte stelling te lokken maar welke tiiktiek ze ook beproefi voor ditmaal moet ze genoegen nemen met oen verwijderd uitzicht op bovredi ing harer nieuwsgierigheid doorschemerende in dö woorden waarmoo baas Uulsma elke harer vragen on ondorstolUngoii beaninoordt ik bon op t slot geweest en je zult wel s zien Den vidgenden avond komt hij togen vijven de kamer binnenstormen met een opgevouwen courant in de hand nüg vochtig van do pers Zie zoo roept hij triorafantulgk uit de courant met veel beweging op de talul uitspreidend nou zal je den klap van den vuurpijl hoorou Daar heb je nog s een stuk dal op pooteu stant Lees dat eens t Zal wat wezen zeg moeder Holsma miuaohlend