Goudsche Courant, dinsdag 21 februari 1893

Icnanön unmsUeu tegen betalingjTan êéo guldon in hei gemeeosohappelijk fonds als oontribuant zullen worden beschouwd evenals de andeie contribuanten de A 3er te houden algemeeue vorj aderingen kunnen bijwonen en de circulaires ontvangen zullen die lan de ooJnamisBie uitgaan Tot leden dier oommissie wer pn koaen de heeren mr A Slotemaker advoaaat en proonreur te sGravenhage voorzitter ttir Sctiiin Van der liOelf advocaat en procureur te Gouda vicevoorzitter 3 Lankelmft Jr zn fabrikant te Purmerend secretaris Jacob Willemse bakker te Haastreobl penningmeester A A Graves koopman te Schoonhoven on W iiurggraalf te Kamerik pror Utrecht Bezen namen allen de benoeming aan behalve de beer Schim van der Loeff die door Iiezif heden verhinderd de vergadering niet tot het einde toe bijwoonde Aan hem moest dus van zgno benoeming door den secfetarls worden kennisgegeven Vergun mij M d R er nu dit relaas nog ééa woord bü te voegen Het komt m namelijk voor dat uw correspondent te Aalsmeer een bepaalde cd voorzichtig beid heeft begaan om nu maar geen erger woord te gebruiken door dergelgke praatjes uit te strooien omtrent die vergadering op 4 Februari te Btolwijk gebonden en omtrent de personen die daar handelend opgetreden zijn Ik verwacht van hem dat hij ruiterlijk zijn mis slag erkennen zal anders zou het nu wel niet ter wille van de reputatie der commissieleden maar met net oog op het welslagen hunner pogingen mogenlijk wel wonscheljjk kunnen blijken op andere wyzti tegen ZËd te argeereu Intussohen breng ik der Eedactie mün dank voor de afgestane plaatsruimte en heb ik de eer te zjjn bair dienstw dr s Gravmhage Mr A SLOTiMiKBE 16 Februari 1893 Foorzitter der commissie Ëen telephonisob dagblad is onl pgs te Budapest verschenen Tegen een abonnement van L g gulden per maand ontvangt men een toestelietjd in buis telephonisch verbonden met bet redactiebureau Uoort men een sein en brengt bet toestelletje aan het oor dan verneemt men al de op genoemd bureau ontvangen berichten naar verkiezing in het Uuitach of in het Uongaarsob In 1879 verliet een eenvoudig doch krachtig en poarzaam werkman van Ooetwinkel August Van den Abeele genaamd die gemeente dm in NoordAmerika zijn gulnk te gaan zoeken Hy is volkomen geslaagd Zondag 11 is een nieuwe brief van den uitgewekene bij zijn familie wii r bestendige weldoener b is aangekomen en daarin sobrijft hij onder anderen dat hij sedert eenige jaren een groote vleeschhouwerij te Chicago opgericht heeft dat hij alle dagen het slacbtvleesoh levert aan twintig botela van die stad 1500 kilo daags aan ieder alsook dat hg reeds een vrg vermogen van 860 000 frank hezit Van den Abeele woont in de wijk waar eerlang de wereldtentoonstelling van Chicago zal geopend worden In zijn brief wordt dit door hem aan zijn familie vrienden en kennissen herinnerd en hij voegt erby dat bij allen naar dat feest uitnoodigt Al Maar ze grijpt ondertusschen toch de courant van de tafel tegelijk de andere hand in den zak stekend om haar bril te zooken Als t wat bizonde a is leest t dan maar voor zegt ze ongeduldig Ik kan mign bril niet vinden fu dan hoort Jan t meteen ook Baas Holsma is dadelijk bereid Met een waardigheid die de verwachting zijner toehoorders hoog Bpant neemt hg t blad op en begint een kleurig verslag van den brand te lezen dat gelgk alle va derlandscbe vuurwerken eindigt met een behoorlijk knaleffect Eore aar di eere aan die eere aan die en nu komt t zei baas Hotama met een knipoogje zgu stem verheffend om t effect te verhoogeu Zat iemand t vreemd vinden dat ik hier den naam noem van Jan Holsma journalist te Zaandam toevallig bier aanwezig Wie herinnert zich niet hoe onder zijn aanvoering de eerste muur omstortre die de vlammen eensklaps versmooxdea op een punt wnur ze t hevigst woedden F Wie siemde niet in met het uitbundig hoorah dat opsteeg uit duizend kelen ter eere van deze pracltig uitgevoerde manoeuvre Wie heeft hem niet gezien op de rooVende puir hoopen de straalpgp in de band om t smeulende vuur uit te dooven dat voortgWeide onder t neer gestorte bontwerk P £ n ik noem z u naam te liever nu ik op trgzen kan als beschemesd voorbeeld voor de eervei da inwoners van Oostwinkel schrijft hg die naar de wereld tentoonstetling van Cbioagu willen komen zullen te mijnent zoo lang zg bierbigven kosteloos logies vinden Voor andereu zegt hij zal zulke wel 100 frank per dag kosten Van den Abeele eindigt zijn brief met de hoop uit tö drukken binnenkort nog eeu paar honderdduizend frank bggewonnen te hebben en dan met zgn vrouw en kinderen in z u gaKefd vaderland België te gaan wonen Een appel is ohemisou sameugesleld uit plantaardige vezels eiwitstof suiker gom ohloropbyi appelzuur galnotenzuur kalk en een groote hoeveelheid water Verder beval de appel euuhooger gehalte aan phosphorus dan oenige andere vrucht of groente De phosphorus is bg uitnemendheid geschikt voor het onderhoud van bet zenuwstelsel Ëen dergelijke opvatting heeft wellicht aanleiding gegeven dat oude Scandinavische overleveringen den appel als spijs voor de goden voorstellen die wanneer zij ueepeurdeu zwak en gebrekkig te worden tot dezo vruoht hunne toevlucht namen om de krachten van geest en lichaam ta heroieuiven Üe in de appelen aanwezige zuren zijn eveneens vau boteekunia voor mensohen die een zittend leven leiden en wier li ver traag arbeidt daar de vruchteuzuren bloodzuiverend werken Uei ia aan te nemen dat men up grond dezer ondervinding bij vele gerechten appelpent eet Het appelzuur van rauwe zoowel als toebereid appelen schijnt zeer gunstig op de spijsverteertng te werken Vruchten zooals de appel de peer en de pruim mits in rijpen toestand en zonder suiker geguten zullen eerder het zuurgehullu der maag verminderen dan vermeerderen Het sap dezer vruchten wordt ui in alkalische koolzure zouten omgezet die de zuren ten deele neutraliaeereu Mdèl teffetfde Fervahchingen Acht millioeu verbrand Donderdag morgen om U uur zoo vttrbaidt het nNbl V Ned hield voor de fabriek der mautBchappy f lHleotra aan den Haarlemm rweg te Amslerdom een verzegelde iranaponwagen stil Vier hoeren vergezelden het voeriuig en ouder bun toezicht werden zes zware eveneens verzegelde kisten uil den wagon gelost en in de fabriek gebracht Die kisten bevatten een gezamanlijk bedrag van 8 milUoen gulden aan baakbiljutteii die de Nederlnndsohe Bank aan den omloop wilde onttrekken omdat zij beschadigd of vuil en versleten waren Onder het toezicht vnn eeuige amten der bitnk werd de kostbare mboud der kisten aan de vlammen prijsgegeven Men kan zich de verbazing der werklieden voorstellen toen zij het eene pak voor en het andere na zagen veruietigen De 2ie Tebruari 1892 werd door een vergadering te Amsterdam bijeengekomen om te spreken over vereenvoudiging van onze spelling en verbuiging een oommissie benoemd di in dezen bepaalde voorstelltin zou doen ff Die commi aie is thans gereedgekomen met zijn arbeid In de volgende bladzijden biedt hg een ontwerp aan tot vereenvoudiging van het stelsel De Vries en te Winkel en de iu de sdirijftaal gebruikelijke vorbuigiug Nu doet zich de vraag voor wat do geschiktste wijze is om de plannen der voorstanders van een geten menschen die gebruik makend van de algemeene ontsteltenis op roof en plundering bedacht in de ontruimde gebouwen drongen Jan Holsma is t geweest die op driogonde bede van mevrouw Schriele doorgedrongen is in de aohterkamer van hot reeds brandende huis dier dame met levensgevaar de geldswaardige papieren reddende die er geborgen waren iu een ouderwetsch brandkastje Met levensgevaar want één minuut na t volbrengen dezer heldhaftige daad stortte de zware schoorsteen van het belendende perceel door het dak in die achterkamer twee roofgierige menschen begravende onder z n puin Twintigduizend gulden aan bankpapier benevenseenige effecten heeft Jan Holsma güred en aan deeigenares terband gesteld die niet anders kon vermoeden dan dat de papieren tot asch waren verleerd I Lozers van dit bUd hoe zoadt gij den stoutmoe digen man z n kloeke daad vargolden hebben Toch niet als mevrouw Schriele die hem door eenknecht bg de deur van haar tegenwoordige verblijfplaats liet afwij en met een bedankje voor t terugbrentfen van t etd en een rgksdaalder ze ge ƒ 2 0als fooi met da verzekering dat mevrouw Schrieleanders niet aan fooien deed P j Baas Hulema leest da titntste regels met gef aste verheffing van stem voor legt daarna de krant met gemakkclgker en natuurlijker echrgfwijze te verwezenlgken f Het schijnt do commissie minder practies toe in een reeks van vergaderingen het voor en tegen der voorgestelde wgzigjmgen te bepleiten om daarna door stemming te doen uitmaken welke voorstellen al of niet geamendeerd zullen worden aangenomen en welke nietl Zeer veel belangstellenden toch zullen die vergaderingen niet kunnen bijwonen Bovendien ontstaat door bet stemmen over allerlei onderdelen het groote gevaar dat hfit ten slotte asngeuomou ontwerp zal wezen oen waar monstrum ff De commissie is daarom vau mening dal zijn voorstellen en bloc dienen te worden aangenomen of verworpen £ n lieverj dan een stemming over die voorstellen te doen plaats hebben in een vergadering Waar uit den aird der zaak slechts een zeer kibin gedeelte van de betangstelloDden zouden vertegenwoordigd zijn noQdigt hij ieder voorstandnr van vereenvoudiging onzer kpelling n woordbuiging uit s66t 5 Maart aan Dr R A Kollewijn Vossiusatraat 20 Amsterdam tjo willen meededen of hij met de achterstaande voorateiten kan meegaan of niet Aldus de inleiding J tot een boekske waarin doheeren F Buitenrust Hettema H J Emoua F doGeus Gerard Keller fi A Kollewijn en T Terwey voorstellen tot da bovenbedoelde vereenvoudiging doen I Heeft zich van henl die in dez voorstellen eenstap in de goede richting zien en die willen helpen om do voorgestelde veroenvoudigin fn ingang ie doen vinden een voldoend aantal opgegeven om de boopop welslagen te rechtvaardigen dan zal er een vergadering worden belegd waarop een Vereenigiugtot vereenvoudiging v n onze epelling en buigingkan gevormd en propagandaplannon kunnen besproken worden 1 Op verzoek van eenige lezers die iets over het Elberfelder stelsel wenschten ta veruemen deelt het N V d D omtfent dit stelsel van armenzorg bet volgende mede dat ook ten onzent wel zal in teresseeren Het F lberfelder stelst I ia gebaseerd op de volgende grondslagen Onderstand wordl slqchfs verleend na persoonlijk onderzoek dat de noodzlakelgkheid van hulp aantoont Dit onderzoek wordt in joateld door vrgwillige armbezoekers die ieder ten hoogste vier gezinnen ijnder hun behandeling moger hebben in een bepaald gedeelte der stad Deze ier gezinnen vormen samen een Quartier en 14 dezirr Quartieren een Bezirk of district De 14 armbezoïkers van een Buzirk komon op bepaalde tijden bijeen om de verschillende aanvragen of voorstellen tct bet geven van onderstand te bespreken De armbezoekers beslissen dus zelven mee omtrent de gcvallei die zg hebben onderzocht De ondersteuning door het Elberfulder armbcbtuur gegeven bestaat iu het opnemen in geaticliten en ia ondertitand in geld of goederen Die onderstand is niet gering on vergelik n met die welke hier te lande eu elders wordt verstrekt zelfs zeer hoog maar de ondersteunde ii dan ook erplioht den arbeid te verrichten hem d or het armbestuur opgelegd weigert bij te arbeider dan kan hij volgens de Duitsche rgkswet destioods door gevangenisstraf daartoe worden gedwonj en Zooals men weet laat onze Wet bet toepassec van zulk een kras dwangmiddel niet toe een slag op tafel en roept uit Heb ik er nu te veel van gezegd Als dat nougeen atuk is dat op poolen staat dan weet ik erniets van De uitgever heeft een presentexemplaarvoor mevrouw Schriele naar t slot laten brengen nat van de pers Sakkeiloot ik wou daar wel eens om een hoekje JFijken Wat zal die mevrouw Schriel een gezicht zetten als een betrapte diaf t Is veel te grof legt Jan stroef Ik wou weleen tientje geven als te j iet instond Wiitmoetende Jonker e de freule vel van ons denken tLgktwei een dreigbrief Ja pruttelt moeder Holsma zoo is vader altijd driftig an hpetgobakerd Vader meent nu dat h mevrouw Schriele een nooie poets gebakken heeft maar bij gooit er z n eiiiin glazen mee in Ik wed dat we er Mohade bij heblien Schade Ik zou niet weten van wiet valtbaas Holsma grimmig uit Op z n best variies it mevrouw Schriele als kladt en daar geef ik geen lor om Maar wie ter wereld zal overigens portg trekkea voor dat gierige wijf Ocb dat knn je niet weten zegt moeder Holsmabezorgd als t nijpt trekl ile groote wereld toch éénIgn en van de groote weielit moeten wij leven Ze bigft in gedachten v rainken zwijgend voor zich zien en ook Jan toont gepu neiging om t kwijnend gesprek te hervatten ffordt verwfqd j resultaten met het Ëlberfelder stelsel waar j ieder armbezoeker slechts in engen kring werkt I dus de ondersteunden goed kan leeren kennen Inkregen zijn zeer bovredigecd want behalve dat 4 flt niet kostbaar is en de armoede zeer heeft beperkt É U vooral dit groote BUcces bereikt dat bg de inwo nars van de siad waar het wordt toegepast een gevoel van solidariteit van onderlinge verantwoordelijVheid is ontstaan dat gunstig werkt op de verhoudingen der inwoners onderling want de armbezoekers worden gekozen uit alle rangen en standen der maatschappij In een voorheen prachtig iteer groot hotel in de GalileiBtraat te Parijs wooct sedert jaren zouder ééu enkelen bediemle als een kluizenaar zekere Colasson die na don dood van een bijzonder galief ien neef zich uit de wereld terngtrok In de fislons slaat bet schimmel aan da muren uit is do ïi jde der stoelen gescheurd en vergaan hangen spinnewebbcn als gordijnen zwaar van stof van de zolderingen neer en golven in den tochtwind die door de gebroken en gelmtsicn ruiten trekt Inde voormalige tooueulzaal staat nog een wrak staartstuk half verdwenen onder leege blikken want de heer ColusBon gaat zoo weinig mogelijk uit om De heremiet is rgk en als bij geld ontvangt bergt hg het althans enkele diigen in een brandkast Donderdagochtend te acht uren nu had hij juist weer een hlik op den boop geworpen toen hij zich omkeerende twee gemaskerden voor zich zag die zich op hem wierpen en hem pistolen onder den neus hielden mei bevel om ben naar zijn brandkast te geleiilen Half doud van schrik voldeed bij hieraan zeide den dieven bet woord en gaf hun den sleutel om de ka t te openen Do twee namen 2B 00O frcs in zilver er uit dat in de groote zakken bunner kleederen verdween bonden Colasson op een stoel en mankten zich uit de voeten De armo man slaagde er na ougetoottgke inspanning in met zijn stoel bij kk ine sprongeijes een venster te bereiken en door met het hoofd tegen een ruit te bonzen en te gillen een voorbijganger opmerkzaam te maken dia de politie waarschuwde Majoor Van Heutsz vroeger kapitein van den staf in Atjttb zegt aan bet slot van twee opstellen in bet Indisch Militair Tijdschrift over Atjob yËen scheep vaanregeling met een onvoldoende marine is als een legtir met gebrekkige wapenen Voorspiegt lingen van goedkoopte z jn nooit goed zij kumen niet uit en baren teleurstelling De Regeering vergote bovendien niet dat zij thans met de soheepvaartregaling als het ware haar laatste kaart uitspeelt slaagde men hiermede niet wat moet zij dan beginnen Opnieuw alles sluiten of opnieuw allps openstellen Maar zg lal slagen als de zaak maar ffiuk wordt aangevat niet met overhaastiug maar kalm bedaard met vertoon van kracht en energie door aen man met helder verstand maar vooral met een vast karakter en groote individualiteit consequent naat een vast beginsel Geen redeneeringen van de humaniteit eischt dit of dat onschuldigen worden tegelijk met schuldigen getroffen ent dit alles zgn flauwe praatjes is ziekelgke philantrophie wg zitten niet ta Atjch om vliegen te vangen en maar steeds daar onze millioenen weg te werpen Atjeb moet onderworpen worden dat is de zaak en om dit rtBultaat na al ons morsen en knoeien nog te erlangen moet Atjeb zulf belulen wat door ons voortaan nog aan dal land wordt ten laste gelegd En hierdoor wordt het niet te gronde gericht Integendeel I Het wordt door de scheepvaartregeling opgebeurd uit het verval waaraan bet sedert de laatste eeuwen ten prooi was want er ontslaan daardoor bloei en ontwikkeling gepaard aan orde rust en veiligheid vD Atjehers moeten nu van stonde af aan zien en voelen t het uit is met qdzo lankmoedigheid met ons weifelen met onKe verandering van inzichten zij moeten zien en voelen dat wij thans voor hunne rekening orde en rust herstullen eu bovendien dat bij het geringste verzet zelfs bij het niet met bekwamen spoed opvoliren van onze bafeluo de straf de misdaad of bet verzuim op den voet volgt en wel de gevoeligste straf die voor ben te bi denken is en geheel iu hun eigen systeem past ffbetalen Indf rdaad c eai simple comme bonjour I Hoe de Faus leeft Aan oen romoinsche correspou lentie in eon Madridsch blad zijn de volgende bgionderhedun ontleend omtrent den thans regeerenden Opperherler Eiken morgen te zt s uur treeilt de eerste kamerdienaar het slaapvertrek van den Paus binnen om bevelen te ontvangen Het is een klein goed behangen vertrek dat doar aen gordijn waarachter het bed is geplaatst in twee helften wordt gescheiden Terwijl het tltaar in do huiskapel voor e vroegmis in gereedheid wordt geliracbt kleiidt da U Vadrr zich De vioegmis duurt omstreeks een halfuur en slechts zelden wordt hVt ann vreemdelingen vergund ze bg te wonen Natuurlijk wordt echter naar deze gunst veel gedongen daar zg bija de eenige gelegenheid biedt om in de onmiddellijke nabijheid van den H Vader te komen De H Vader spreekt de heilige woorden der Mis zeer duidelijk nit maar toch op een wijze die verraadt dat hij moeilijk ademhaalt Slechts met moeite kun hij de altaartreden beklimmen en hg moet zich daarbij door twee dienaren laten ondersteunen Gedurende het lezen van de Mis wordt zijne houding evenwel recht en zijn trekken nemen een leveqdige uitdrukking aan Terstond na bet eindigen vnn de Mis gebruikt Leo XIII het uit koflie en brood bestaand eerste ontbijt Hierbij opent bg brieven en telegrammen leest couranten en ontvani t zijn sacretarisaen Vürvolgi ns zet hg zich aan zijn sohrijftafel B het opstellen van een herderlijken brief of eon guwiohtig ducument gaat Zgne Heiligheid met de meest mogelijke zorgvuldiheid te werk Eerst maakt bij annteekuningen op groote vellen papier De aauteekeningenAijn zeer kort want de Paus schrijft niet zonder moeite en worden tater uitgewerkt Wacneer dete aanteekouingen zijn o zeschreven neemt de H Vader versoheidou smalle Blrooken papier en schrijft daarop zijn ideeën Deze strookcn worden zorgvuldig genummerd en dun in een lade geborgen waarvan Z H altijd den sleutel bg zich draagt Wanneer hij den tijd voor de uitvaardiging van hut document gekomen acht ontbied hij een zijtier secretarissen in wieu hij het meeste vertrouwen beeft en dicteert aan dezen wat op de Bmnlta papiertjes gesebreven is Do secretaris werkt bet dictaat uit en onderwerpt het dan aan de goedkeuring va den Puub Het moet meestal berhaaldeljiik omgewerkt worden nl oron3 het de sanctie van den H Vader verkrijsrt Oorspronkelijk in bet Italiauusch wordt bet geheel daarna in bot Lalgn overgezet en daar de Paus deze taal volkomen machtig is is hut dcRuitieve geschrift meer dan een gewone vertaling Kwartier ovor tienen s morgens beginnen de audiunties De Paus begeeft zich naar de met rood damast bebangun en met de pauselijke wapens gesierde audiëntiezaal waar behalve een zet l voor den pontifex en een tafel vol papieren geen ander ameublement gevonden wordt In de wachtkamers heerscht intusscheu veel leven De plechtigheid bij de voorstelling van een kardinaal is nagenoeg dezelfdtt ls bij de voorstelling van een gezant Met den hoed in de hand en gevolgd door een dienaar die eenige papieren draagt in een rooden omslag treedt de kardinaal de Constantijn zaal binnen waar een Zwitser op wacht staat Aan de deur maakt een zoogenaamde palfrenier een buiging neemt van den dienaar de papieren over en begeleidt den kardinaal naar een derde voorzaal waar bg voor een zoogenaanidi n bussolanto plaats maakt die den prelaat naar de troonzaal brengt Hier wordt Z E weiler door een andereu lakei ontvangen eu naar bet aan de audiëntiezaal grenzend vertrek geleid waar hg nu wachlen moet tot zgn beurt is gekomen Wanneer do audiënties zgn afgeloopen maakt de Paus zich gereed om een wamleliug iu de tuinen van het Vaticaan te gaan doen De zwitserscbe garde treedt in het geweer en de draagstoel begoleid door bedienden in roode livrei verschijnt vóór do deur Des Pausen hoed een rooda mantel en een wandalstok worden klaar gehouden Een klok wordt geluid moiisignor Delta Volpe neemt tie laatste beschikkingen dan heerscht voor een oogenbtik diep stilzwg gen nu wordt een deur geopend de H Vader verschijnt en zegent de in de voorzaal wachtende personen Dan plaatst hg zich in den draagstoel die door een dozijn Zwitsers en bedienden is omgeven en do kleine stoet zet zich in beweging Van tijd tot tijd veriaat Leo XIII don draagstoel en gaat te voet wat hij altijd dan doet wanueer hij nieuwe zetdzume bloemen wil zien Op innemende wijze onderhoudt de H Vader aieh dan met de tuintieden Do Paus dineert olleen en toont zich daarbij even sober dis bg bet ontbijt Na een halfuurtje siesta plaatst de H Vader zich weder aan zijn sohrgftafel om die tot zousondergang niet meer te verlaten Dan ontvangt Leo XIII gowoontgk een paar intieme bezoekers waarna om huif tien bet gebed van ilen Eozenkrans begint Het suupur volgt en allen begeven zich ter ruste behalve de H Vader die nogmaals zich voor zijn schr ftafol zet De inwoners van Rome kunnen dikwerf nog laat in den naobt iu bet Vaticaan een venster verlicht zion wat hun zegt dat Loo Xill steeds aan den arbeid is voor bet welzijn der Kerk Tijd Huiieuiaiiüscii uverzlchl Uit aanmerking dot da staatsbegrooting niet vóór 1 Maart zal zgn vastgesteld heeft de Fransolio Ke peering besloten oen derde voorioopig krediet voor één maand te vragen ter voorziening in de behoeften Wat de belasting op da beursoperatiën betreft is in den kabinetsraad bepaald dat aan de Kamer voorioopig sleobtB zal varzdcbt worden over het beginsel der voordracht to beslissen Millevoye heeft zijn inBerpellotie over do Panamazaak en over de naturalisatie als Fra isohman verdaagd Het proces wegens de omkoopergen zal vermoedelijk 6 Maart aanvangen In de Kamerzitting van Zaterdag stelde Yves Guyot voor om de magazijflen waar goederen van allerlei aard verkocht worden met een patentrecht van 4 pOt der winst te belasten Na een levendige beraadslaging is dit voorstel met 456 tegen 58 stemmen v rworpen De Duitache rykskanselier Von Caprivi beeft blijkbaar door den steun dos keizers over de agrariërs gezegevierd i De steenen die de in een glazen huis gezeten agrariërs naar den rgkskanselier werpen merkte dezer dogen de JFeser Ztg op konileo wel eens X t zwaar geschut beantwoord worden Het is r onrechrvaardig dat dezelfde lieden die door fle voorgestelde belastinghervorming van den minister Miquel aanmerkelijk verlicht zullen worden zich als de slachtoffers of als de pakezotfi van den Staat voorstellen Nooit is zegt da Foss Ztg de pgging om zich uit andermans zak te verrijken zoo onbewimpeld aan het licht gekomen Uit de beraadslagiugen bleek dat een handelsverdrag met Rusland allhans niet door de agrariërs in gevaar kan worden gebracht Het zal dezelfde mee rdarheid vinden als da overige verdragen Zelfs de betuiging der nationaal liberale redenaars dat men met het zoogenaamde veld winnen der agrarische strooming rekening moet honden verandert bieraan niets daar do nationaal liberalen als er gestemd moet worden stellig zich uiet tegen de overeenkomst zullen verklaren Het debat in den Bijksdag zoowel als de voorafgaande besprekingen in den Lnuddog bewezen d t do kloof tusschen de conservatieven en het ministerieCaprivi merkbaar grootar is geworden Kensobetsend voor den nieuwen koers is het dat de linkerzijde en bet centrum Caprivi toejuichten Vastheid van bestuur is een eerste vereisohte tat verbetering der maatschappelijke toestanden Dit was de leidende gedachte bij het Bluiton der handelstraotaten en om dezelfde reden heeft de keizer besloten Caprivi te handhaven De Foss Li had dan uitslag der stemming in de legercommissie over den tweejarigen diensttgd voorizien De moeste stemmen 9 behaalde het voorstelRickert maar ook dit viel toon bet centrum er zich tegen verklaarde Met welberekende tactiek doet het centrum geen eigen voprstei het hoopt nil de algemeene verwarring welk dientengevolge moet ontstaan voordeel to trokken De Kóln Ztg is door bet besluit blijkbaar ongerust geworden en spoort in een artikel i JfüAef wordt wakkerl de Dui scbars aan alles op te offeren voor de grootheid en veiligheid des rijks In Engeland hebben dezer dagen niet minder dan zeven verkiezingen voor bet Lagerhuis plaats Te Hexham is de strijd ten voordeela van de regeeringspartg besliüt met 446 stemmen meerderheid Ts Circenster heeft deze a s Donderdag nog een gofldé kans daar bij de vorige verkiezing de conservatief slechts een meerderheid van 3 stemmen verkreeg bij eon opkomst van 8618 kiezers Te Menth Ierland waar Vrgdag is gestemd is ook een heete strijd geweest tusschen de voor en tegenstanders van Parnelt daar do auti Farnellistci bij de algemeene verkiezingen een meerderheid vai 83 stemmen behaalden De uitslag is nog niet bekend Van de vier andere districten belooft alleeti Gateshead nog eenige strijd Gladstoniaansohe meerderheid 293 In de Italiaansobe Kamerzitting van Zaterdag zaide de minister van buitenland so he zaken Brin dat de betoekanis van de officieele dealnoming nau het feest van den paus wel zal overdreven worden Italië is sterk genoeg om zich niet ongerust te maken over deze nuttelooze pogingen welke de eenheid en do onafhankelijkheid van hel land niet kun nen verston n Bnrzilai merkte daartegenover op dat de zustervan den Oostenrijksten erfprins en twee ministers hebben deelgonomo i uan een congres waar menwenschen uitte voor hot vollodig herstel iran de onaf bankelijkheid des pausen i Carmine sloot zich daarbij aan waarop minister Bnn repliceerde en opmerkt dat men geen voor Italië beleedigend karakter moet toekennen aan de gevoelens welke op dat conicres zijn geuit Barzilai verklaarde daarop van deze zaak een in