Goudsche Courant, dinsdag 21 februari 1893

kuQneD sQiQeldEm tegen betalingjVftn één gulden ia bet gemeeneobappelyk foada ats coutribusut zullea worden besohouwd evenals de andaie ooutribuanten de niLder te hoadea algemeeue vorjfaderiiigen IcQDceD bgwiinen en de oiréalaires ontvangen zullen die van de coknmissie uitgtnn schoonhoven on W BurgIjfreobt uioeming aarf belialve dei lie door bezigheden verst tot het einde toe bij Tot loden Üïer oommisije y erdcn j eko3en de beeren mr A Stotemske ad voti at n procureur te aQravenhago voorzitHjr mr Bchim ran dor LoelT advocaat en procureur Gouda vice voor itter 3 Lankelma Jr zn l abrikainteFurmeren secretaris Jacob Willemse bakker te HMaatreohl peauingmeester A A Graves koopman te graalf te Kamerik prov Dezen naoieu allen de u beer Schim van der Loeff hindord de vergadering n woonde Aan hem moestn duH van zjjne benoemiag door den secfetaris worden keiiniso egevoo Vergun m j M d U er nti dit rul B nog ééa woord bij te voegen jl Het komt m namelijk oor dat uw cMrespondentte Aalsmeer een bepaaldf ot vooraiohtiaheid heeft begaan om nu maar geeal prge wooijd te gebruiken door dergdgke praatjes int tel stropien ointrent di Vergaderinjjr op 4 F bruarB ae StolwUlt gehouden en omtreat deiperaouem die PdaaT handelend opgetredè tt lijn 1 f 1 i Il verwloht van hem dat hg Ruiterlijk zijn misslag erkoï pon zal andera zou hot nu wel niet ter wille van do reputatiuider commissieleden ma r mot het oog op het welslagen hunner pogingen ibogenlgk jjvel wonsobelijk kaui pn blijken op andei o wgzt t m l Ëd te argeereu i Intu iuïu Weng ik der Eeddctiè mjfn dank voqr de m e8lane plaatsruimte en h b ik a eer te zijn i t fJ I IdienatW dt a Oraikniage Mr A SLOTBtij KEK IS Februari 1893 Voorzitter deAeojttmisêie Ëea tetephonisch daglblad i onlangs tbj Budapest veracneaeu Tegen een abonnement van ty g guliten per maand ontvangt man een toestelletje in buis telepnonisch verbonden met het redactiebureau Uoorti men een aein en brengt het tooatellotje aan bet obr dan verneemt men al de op genoemd bureau ontvaiigen berichten naar verkiezing iii het Uuitaoh of in het Uongaarsob In 1879 verliet een leenvoudig dooh krachtig en Bpaaruam werkman van Oostwinkel August Van den Abeele genaamd die gemeente om in NoordAmfirika zijn geluk te gaan zoeken fig ia volkomen geslaagd Zondag 11 is een nieuwe brief van den uitgewekene bij zijn familie wier bestendige weldoener hg is aangekomen en daarin aobrgft hij onder anderen dat hg sedert oenige jaren een groole vleeacbhonwarij te Chicago opgericht heeft dat hg alle dagen het slocbtvleesoh levert aan twintig hotels van die stad 1500 kilo daags aan ieder alaook dat hg reeds eeo vrg vermogen van 860 000 frank bezit Van den Abeele woont in de wgk waar eerlang de wereldteotoonetülling van CUioago zat geopend worden In zgn brief wordt dit door hem aaa zijn familie vrienden en kennissen herinnerd en lig voegt erbij dat bij allen naar dat feest uitnoodigt Al Haar ze grijpt ondertusacben toch de courant van de tafel tegelijk de andere hand in den zak stekend om baar bril to zoeken Ala t wat bizondefs ia leeat t dan maar voor zegt ze ongeduldig Ik kan mgn bril niet vinden en dan hoort Jnn t meteen ook Baaa Holsma ia dadelgk bereid Met een waardigheid die de verwacbtiog zgner toehoordera hoog spant neemt hg t blad op on begint een kleurig verslag van den brand te lezen dat gelgk alle vaderlandsche vuurwerken eindigt met een behoorlijk knaleffect Eere aan die eere aan die eere aan die en nu komt t zei baas Holsma met een knipoogje zgn stem verheffend om teffect te verhoogeu Zal iemand t vreemd vinden dat ik bier den naam noem van Jan Holama jouroalist te Zaandam toevallig hier aanwezig P Wie herinnert zich niet hoe onder zijn aanvoering de eerste muur omstortie die de vlammen eensklaps versmoorden op een punt waar ze t hevigst woedden Wie Blemde niet in met het uitbundig hoerah dat opaleeg uit duizend kelen ttr eore van deze prachtig uitgevoerde manoeuvre Wie heeft hem niejt gezien op de rookende puinhoopen de atraalpijp in de hand om t smeulende vuur uit te dooven dat voortgloeide onder t neergestorte houtwerk P En ik noem z u naam te liever nu ik op hem wgzen kan aU beschamecd voorbeeld voor de eerver de inwoners van Oostwinkel schrijft bg die naar de wereld tentoonateliing van Chicago willen komen zullen te mijnent zoo lang zij hierbfijven kosteloos logies vinden Vbor anderen zegt bij zal zulks wel 100 frank per dag kosten Van den Abeele eindigt zgn brief piet de hoop uit te drukken muenkort nog een paar hondordduizend frank biKewonnen te hebben en dan met zijn vrouw en nideren id zijn geliefd vadetdaud België te gaan 4 men 1 en appel is cQtmiscu samengesteld uit plnntaarilige vezels ciwiutof suiker gom chloropby apiDelzuur galnotenztiur kalk en een groote hoeveelheid rater Verder bevat de appel eeu hooger gehalte san jbbospborus dan oenige andere vrucht of groontip De ho8pboruB 13 bg i itnemendheid geaohikt voor hot dnderboud van bet zvnuwateUel Een dergelijke opvaniug beeft wellróbt aanluklicg gegeven dat oude acemdinavispbti jo érl verinKfeu den appel a a apga voQjr de goii a T6or lellen f ie waiiueer zg bkpeur dej zwak n gej rekktg te worden tbi dezoFivluobt huniie toevlucht namen oiqi de bivaoh eu vaj eeBt en lichaam te beraiuuwen Du m de appel xige zuren zgn eveneens vin b eekenia vo soheii file een zittend leveif leiden en fvier l arbeidt daar de vruchteuzui dD blo dzuiyerund Het is faan teinemen doit men up gruud d derviuding bij vete gerechten Jippotpent eet pelzuur van rauwe zoowel ijila tüeberuidii Bohiju t zeer unsug op dt apl verteering te Vruchten zt outsle appel de bpeV en de pruim mits in rgriën toe8taM en zOnder Miker gi ïguteii zullen eerderi het zuui etiul e der wiug vermiuderen d vermeerderen ueC sap d ezerl lvruoUtén wordt iil alkalia bbe koolzuie zouten omBezet die de zuren ti deele a utraU8ee au iJlef i l tMe de Fer ehiHgfi Acht millioeu jverbrai Dondbrdag moTgeu om 11 Mf zoo irërbaull Nbi vl Ned hield voor de fabriek der n schappij flEleotra aan den Haarlemm rweg te sterdam een verzegelde transportwagen stil i beuren vergezelden et voerluig en ouder hun zicht werden zes zware uveneeiiB verzegelde kis uit den wagen gelosi en in de fabriek gebraoht kisten bevatten edn gezamenlijk bedrag van 8 nitl lioen gulden aan bankbiljetten die de Nederlandsohe Bank aan den omloop wilde onttrekken omdat zij beschadigd of vuil en versleten waren Onder bet toeziuht van eeuige Jkaraten der bmik werd de kostbard inhoud der kisten aan de vlammen prijagegeven Hen kan zich de verbazing der werklieden voorstellen toen zij het eene pak voor en het andere na zagen vuruietigSn De 21e februari 1892 werd door een vergadering te Amsterdam bijeengekomen om te apreken over vereenvoudiging van onze spelling en irerbuiging een oommisaie benoemd die in dezen bepaalde voorstellen zou doen Die oommissie is thans gereedgekomen met zgn arbeid In de volgende bladzgden biedt hij een ontwerp aan tot vereenvoudiging van bet stelsel De Vries en te Winkel en de in de schrijFtaal gebruikelgke verbuigiug Nu doot zioh de vraag voor wat da geschiktste wgze is om de plannen der voorstanders van een geten mensoben die gebruik makend van de algemeene ontsteltenis op roof en plundering bedacht in de ontruimde gebouwen drongen Jan Holama is t geweest die op dringende bede van mevrouw Schriele doorgedrongen ia in de achterkamer van hot reede brandende huis dier dame met levensgevaar de gektswaardige papieren reddende die er geborgen waren in eeu ouderwetach brandkastje Mot leveiiBgevaar want één minuut ua t volbrengen dezer heldhaftige daad atortle de zwaro schoorsteen van het belendende perceel door het dak in die achterkamer twee roofgieil e menseben begravende onder z n puin Twintigduizend gulden aan bankpapier benevens eenige effecten heeHi Jan Holsma gered en aan du eigenares terhand gesteld die niet andera kon vermoeden dan dat de papieren tot ascb waren verteerd Lezers van dit Uud boe zoudt gg den stoutmoedigen man z n kloeke daad vergolden hebben Toch niet ats mevrouw Schriele die hem door een knecht bg de deur van haar tei enwoordige verblijfplnnta liet afwijken met een bedankje voor t terugbrengen van t i eld en een rijksdaalder zegge 2 60 als fooi met de verzekering dat mevrouw Schriele andura niet aan fooien deed P Buaa Holama leest de laatste regels met gepaste verheffing van stem voor legt daarna de krant met gemakkelijker en natuurlijker Bcbrgfwijze te verwezenlijken Het schijnt do oommissie minder pMcties toe in een reeks van vergaderingen bot voor en tegen der voorgeatelde wgzigingen te bepleiten dtm daarna door stemming te ddfen uitmaken welke voorstellen al of niet geamenÜeerd zullen worden aangenomen en welke niet Zeer veel belangstellend en loch zullen die vergaderingen uiot kunnen bijwonea Bovendien ontstaat door het stemmen ovejr allerlei onderdelen het groote gevaar dat het teu slotte iangeuomen ontwerp zal wezen oen w pr monetrum De commissie is daarom van muniug dal zijn voorstellen en bloc dienen te worden aangehomen of verworpen Ën liever dan oon stemming over die voorstellen te doen plaats hebben in oen vergadering waar uit den aard der zaak slocbts een zeer klt in gedeelte van de belangstellenden zouden vertegenwoordigd ziju noodigt hij ieder voorstander vqn vereenvoudiging onzer spelling en Woordbuigirrg uit vóór 16 Maart aan Dr R Aj KoMowijn Vosaiusatraat 20 Amsterdam to willen meadeelen ofhijra t de achterstaande voorstellen ü meegaan of niet Aldus de inleiding tot ee buel eke waarin deheeren F Buiteuruat Hetteraa H J Emous F doGeu6 Gerard Keller R A Kollewijn en T Terwfy voorstellen tot de bovenbedoelde vereenvoudiging doen il Heeft zich van ben die in dezii vooritel tn eenstiap in de goede richting zien en die willen helben om do voorgestelde vereenvoudigiu Tfn ingang le cweo vinden een vQid end aantal opuogoven om d flioop op weisïagen 16 rechtvaju digonjidaEi zul er epï gaderingfi wordpn belegd waajpp een Veree tot ver nvoutl ging vaii onzej spelling en 1 kan gevormd en propagmadaplaAnen kunnen I kep worden Op verzoek van eenWe t zera dia ietsl ovëf het fËtberfelder atelsel w dHohtettl te vernemen deceit het N V d D omtrent dit i iteUel van armemörg htitj volgende mede dat Wk tè i onzent wel za interesseeren Het Elbarfelder stelsel ia geb e t d op de volgende grondslagen Onderstantl wordt slecbfs i erleend na perBoonlijk onderzoek dat de noodzakel kheid van hulp aantoont Dit onderzt ek wordt ingesteld dgor vrgwilligo armbezoekers die ieder ten hoogste vier gezinnen gnder hun bebau Soling mogen f Ubben in een bepaald gedeelte der Btad Deze virar gezinnen vormen samen een Quartier un 14 dezeryiQuariieren een Bezirk of district De 14 armbe ek ra van een Buzjrk komon op bepaalde tgden bgeeU ibm da verschillende aauvragen of voorstellen tot Jpet geveu van onderstand te bespreken De armbezoekers beslissen dus zelveo mee omtrent de gevnlleu die z hebben onderzocht De ondersteuning door het EIberfutder armbebtuur gegeven bestaat in het opnemen in gestic iten en in onderstand in geld of goüde en Die onderstand is niet gering en vergelekin met die welke hier te lande en elders wordt veratrekt zelfs zeer hoog maar de ondersteunde is dan ook erpliobt den ar beid te verrichten hem door bet armbeatuur opgelegd weigert hij te arbeiden dan kan hg volgens de Duitsche rgkswet desnoods door gevangenisstraf daartoe worden gedwongen Zooals men weet laat onze wet het toepaisen van zulk een kras dwangmiddel met toe een slag op tafel en roept uit Heb ik er nu te veel van gezegd P Ata dat nougeen stuk is dat op pooten staat dan weet ik erniets van De uitgever heeft eeu presentexemploarvoor mevrouw Schriele naar t slot laten brengen nat van de pera Sakkerloot ik wou daar wel een I om oen hoekje kijken Wat zal die mevrouw Scbrielfr een gezicht zetten als een betrapte dief t Is veel te grof zegt Jan stroef Ik wou weleen tientje geven als t er H iet instond W t mnetende Jonker e de freule wel vau ous deuken tLgklwel een dreigbrief Ja pruttelt moeder Holsma zoo is vader altgd driftig en hpetgobakerd Vader meent nu dat h mevrouw Schriele een mooie poets gebakken heeft maar hg gooit er z n eiuen glazen mee in Ik wed dat we er ohade bij hebben Schade Ik zou niet weten van wie valtbaas Holsma grimmig uit Op z n beat verliet ikmevrouw Scliriele als klant en daar geef ik geen ior om Maar wie ter woreld zal overigens partg trekken voor dat gierige wijfP Och dat kan je niet wetec zegt moeder Holsma bezorgd als t nijpt trokt de grooto wereld toch éénlijn en van de grooto wereld moeten wij leven Ze bigft in gedachten verbonken zwijgend voor zich zien en ook Jan toont geen neiging om t kwijnend gesprek te hervatten ffordt oercoii d pe resultaten met bet Elberfe der stelsel waar Jl ieder armliezoeker sleobts in eiigen kring werkt iM duB de oadersteunden goed kan loeren kennen Jfttkregen zijn zeer bevredigend i want behalve dat ul Jt niet kostbaar is on de armoede zeer beeft beperkt Jbi voorst dit grooto succeti bereikt dat bg de inwo Wlsirs vso de aiad waar het wlordt toogepasi een l lntvoel van qolidariteit van ondjirlinge verantwoor delijkheid is ontstaan dat guo8ti werkt op de verhpudingen deif inwouura onderling want de armbezfiekefB worden gekozen uit alle rangen en itanden der maatschappij j j In leon voürheen prachtig zeeri groot bdt Gftliliiistraal te Parga woot t eeÜert jaren éêa enkelen bediende als eet kluizenaar ColBHSon die na do dood vin een bgzoni liefden neef zich uit de wertóldj terugtrok Ia de saiorip slaat Uiet schimmel aan d muren uit ia de 2 tdü der atoelen gescheurd en vergaan baugivn apinI aewebbun als gordgnen zwaar vn slof vafl le zolideringeji ueer en golven in dt u Eocbtwind me door de gebrokelt en gebarsten ruiten troktji In llg voormalige tooueulzaal staat n Jg een wrak auiij tstuk half verdwenen onder leege blikken want qe beer ColuBBon gaat zoo weinig mogelijk uit om oedsel te koopon on leeft voóruamelgk van besobismBS Bij wijze van bgzondor onthaal kookt hg oen éifj De hertmiet is rijk en als bg geld ontvangt bergt hg het aUhaüs enkele dagon iii een brandkast Donuerdagochtend te acht uren nu bsd bij juiat wedHeen blik 0p den hoop gewor len toen hij zich omll rende twee gemaskerden vi or ziob zag die zioh op hem wierpen en hem pietoluu ouduj den neus hielden mit bevel om hen naar zijn wrandkast te gojeiilen Half doud van schrik volieed hij hieraan i iilo den dieven het woord un ntf hun den steut om de kast ie oponeo Do tweèfoainen 26 000 frcs in zilver er uit dat in de groote zakken hunner kleuderen verdween bonden Qotasson op een stoel pa maakten zioh uit d voeten De armo mani slaagde or na ongelooflijke inspanning in met zijn stoel bij klt ine epronguijes een venster te bereiken en door mét het hoofd tegen eeji ruit te bonzen en te gillen een voorbijganger opmerkzaam te maken dio de politie waurachuwde Majoor Van Heutaz vroeger kapitein van den staf in Atjeh zegt nan het stot van twee opatellen ia het Indiaah Militair Tijdschrift over Atjob vE4h BCheepvaartregeling met een onvoldoende marine is ala een leger met gebrekkige wapenen Voorapi golingen van goedkoopte z jn nooit goed zg komen niet uit en baren teleurstelling De Regtering vergete bovendien niet dat zij thans met de sofaeepvaartregeling als het waro haar laatste kaart uitspeelt slaagde men hiermede niet wat moet zij d tn b ginnen F Opnieuw alios sluiten of opnieuw allee openstülleo I Maar zh lal slagen als de zaak maar diuk wordt aangevat niet met overbaasting maar kalm bedaard m t vertoon van kracht en energie door een man met helder verstand maar vooral met een vast karakter en groote individualiteit consequent naat een vaat beginsel Geen redeoeerïngen van do humaniteit eiacht dit of dat fOnsohutdigen worden tegelijk met schuldigen getroffen ent dit alles zijn flauwe praatjes is ziekelgke philanlropbie wg zitten niet te Atjeh om vliegen te vangen en maar Bteeds daar unze millioenen weg te werpen Atjeb moet onderworpen worden dat ia de zaak en om dit rtButtaat na al ons morsen en knoeten nog te erlangen moet Atjeb zelf betalen wat door oua voortaan nog aan dat land wordt ten laate gelegd En hierdoor wordt het niet te gronde gericht Integendeel I Het wordt door de ac heep vaartregeling opgebeurd uit bet verval waaraan het aedert de laatate eeuwen ten prooi was want er ontslaan daardoor bloei en ontwikkeling gepaard aan orde rust en veiligheid vD 9 Atjohers moeten cu van stonde af aan zien en voelen jat bet uit Ib met oozo laakmosdighoid met ons weifelen met onze verandering van inzichten zij moeten zien en voelen dat wij thans voor hunne tekening orde en rnst horstellen en bovendien dat bij het goringale verzet zelfs bij het niet met bekwamen apoed opvolgen van onze bevelen de straf de misdaad of het verzuim op den voet volgt en wel de gavooligBte straf die voor her te bedenken is en geheel in hun eigen aysteom past ffbeialan Inderdaad o est simple comme bonjour I Hoe de Faus leeft Aan een romeinacbe corresponrlentie in eon Mudridacb blad zijn de volgende bgionilerhedwi ontleend omtrent don thans regeerenden Opp rherler Eiken morgen te zes uur treedt de eorate kamerdienaar bat slaapvertrek van den Paus binnen om bevelen e ontvangen Htt is een klein goed beoaagen Tertrok dat doar een gordijn waaraobter bet bed ia geplaatat in twee helften wordt gescheiden Terwijl het altaar in do huiskapel voor de vtoegmis in gereedheid wordt geUrncht kleedt de H Vadrr zich Dé vioeginis duurt omalreeks een halfuur en slechts zelden wordt Int aan vreemdelingen vergund ze bg te wonen Nntuurlgk wordt echter naar deze guiiat voel gedongen daar zg bga de eenige gelegenheid biedt om in de onmidilellgke nabijheid van den H Vader Ie komen De H Vader aprookt de heilige woorden der Mis zeur duidutgk uit maar toch op een wijze die verraadt dat hij moeilgk ademhaalt Slechts i et inooite kan hg de altaartreden büklimtuen en hg moet zioh daarbij door twee dienaren laten ondersteunen Getlurende het lezen van de Mis wordt zgne houding evenwel recht en zgn trekkeu nemen eeu levendige uitdrukking aan Terstond na het eindigen van de Mia gebruikt Leo XIII bot uit koffi 0 en brood bestaanil eerste ontbijt Hierbg opent hij brieven en telegrammen leest couranten en ontvangt zgn secretarisaen Vervolgens zet hl ziob nan zijn sohrijftafel B het opstellen van een herderigkeu brief of een gewichtig liocument gaat Zijne Heiligheid met de meest mogelijke zorgvuldibeid te werk Eorst maakt hij aanieekoningen op grooto vellen papier De aanteekeningenaijo ieer kort want de PouB schrijft niet zonder mouite en worden later uitgewerkt WauneerMete aanleokoningrii zgn opaeBcbrev n neemt de H Vader veraoheidou amalle stiooken papier en Bchrgft daarop zga ideeën Deje slrookcn worden zorgvuldig genummerd en dun in een lade geborglen waarvan Z H altgd den sleutel bij zicb draagt Wanneer hij den tijd voor de uitvaardiging van het document gekomen acht ombied bij een zijner secrLtiirisaen in wieu bij hel meeate vertrouwen heeft en dicteert aan dezen wat op de Bmalle papiertjea gescbreven is De secretarie werkt het dictaat uit en onderwerpt het dan aan degoeilkeunng van den Paus Het moet meestal herhaaldulijk omgewet kt iwordeu alvorens het de sanctie van don H Vadejr verkrijgt Oorapronkelg k in het Italiaausch wordt het geheel daartiH in hut Lalgn overgezet en daar de Paus deze taal volkomen machtig is ia hut dtfiuitievs geschrift meer dan een gewone vertaling Kwartier over tieneu a morgens beginnen du audiënties Do Paus begeeft zioh naar de mot rood damast behangen en met de pauselijke wapone gesierdu audiëntiezaal waar bebalve een zetwl voor den pontifex en eeu tafel vol papitiren geen ander ameublement gevonden wordt In de wacLtkamere hoeracht intusscheo veel leven De plechtigheid bij de voorstelling van een kardinaal ia nagenoeg dezelfde j l9 bij de voorstelling van een gezant Met don boud in de hand en gevolgd door een dienaar die eenige papieruu draagt in oen rooden omslag treedt de kardinaal de Conatanfijn zaal binnen waar oen Zwitser op waclit staat Aan de deur maakt eon zoo enaa ude palfrenier oen buiging neemt van den dienaar de papieren over en begeleidt den kardinaal naar een derde voorzaal waar hg voor een zoogenaanidea nbussolante plaats maakt die den prelaat naar de troonzaal brengt Hier wordt Z E weder door een anderen lakei ontvangen on naar het aan de audienliezaal grenzend vertrek geleid waar hij nu wachten moet tot zgn beurt is gekomen Wanneer de audiënties zgn afgeloopen maakt du Paus zioh gereed om een wandeling ïn ile tuinen van het Vaticaan te gaan doen De zwitierache garde treedt in het geweer en do draagatod beguloiddoor bedienden in roode livrei verschijnt vóór de deur Des Pauaen hoed een ruode mantel en eeu wandelstok worden klaar gehouden Een klok wordt geluid moiistgnor Delia Volpe neemt de laatste beachikkingun dan beerscbt voor oen oogeablik diep stilzwggen nu wordt een dour geopend de H Vader verBohgut en zegent de in de voorzaal wachtende peraonen Dan flaatBt hg zich iti den draagstoel die door een dozijn Zwitsers en bödionden ia omgeven en de kleine stoet zet zioh in beweginit Van tijd tot tgd veriaat Leo Xill den draagstoel on gaat te voet wat bij altijd dan doet wanneer hij nieuwe zeldzime bloemen wil zton Op innemende wijze onderhoudt de H Vader lioh dan met de tuinlieden D 3 Paus dineert alletin en toont zich daarbij even sober als bij bet ontbijt Na een halfuurtje siesta plaatst de H Vader zich weder aaa zgn schrgftafel om die tot zousondergang niet meur te vorliitun Dan ontvangt Leo XIII gowoonliik een paar tntitimo bezoekers waarna om huif tien iet gebed van den Eozenkrons begint Het suuper volgt en allen begeven zich ter ruste behalve de H Vader diu nogmaals zich voor zijn schrgftafol zet De inwoiiere van Rome kunnen dikwerf nog laat in den iiaobt in het Vaticaan een veostor verlicht zion wat hun zegt dat Leo XilI stued aan den arbeid ia voor het welzgn der Kerk Tyd Kuiicuiaiiüücit uverzlctil Uit aanmerking dat de staalsbeg rooting niet vóór 1 Maart zal zgn vaaigesteld beeft do Fraaacbo Re geering boelotoQ een darde voorloopig krediet voor één maand te vragen ter voorziening in de behoeften Wat de belaating op de beursoperatien betreft is in den kabiootaraad bepaald dat aan de Kamer voorloopig aloohts zal verzocht worden over het beginsel der voordracht to besliasen Millevoye heeft zijn interpellatie over dePanamnzaak en over de naturalisatie als Fransobman verdaagd Het proces wegens de omkooperyen eal vermoedelijk 6 Maart aanvangen In de Kamerzitting van Zaterdag stelde Yvea Guyot voor om de magazgnen waar goederen van allerlei aard verkocht worden met een patentrecht van 4 pOl der winat te belasten Na een levendige beraadslaging ia d it voorstel met 458 tegen 58 stemmen Viirworpen De Duitsche rgkskanselier Von Caprivi heeft blijkbaar door den steun dos ke zera over de agrarièrs gezegevierd De steenen die de in een glazen fauia gezeten agrariërs naar den rgkskanselier werpen merkte dezer dogen de Weaer ZUf op wkonden wel eens met zwaar geaohut beantwoord worden Het is zeer onrechrvaardig dat dezelfde lieden die door de voorgosteldo balastinghervorming van den minister Miquel aanmerkelijk verlicht zullen worden zich als de slachtoffers of als de pakezels van den Staat voorstellen Nooit is zegt do Vots Zig de poging om ziob uit andermans zak te verrijken zoo onbewimpeld aan bet licht gekomen Uit de bsraadatagingen bleek dat een handelsverdrag met Rusland althans niet door de agririèrs in gevaar kan worden gebracht Het zal dezelfde meerderheid vinden als de overige verdragen Zelfa de betuiging der nationaal liberale redenaars dat men met bet zoogenaamde veld winnen der agrarische strooming rekening moet houden verai dert hieraan niets daar do nationaal liberalen als or gestemd moet worden atolligzieh niet tegen de overeenkomst zullen verklaren Het debat in den Rïjkadag zoowel als de voorafgaande bosprc kingen iu den Landdag bewezen dat dl kloof tuBschen de oonservatieven en bet ministerieCaprivi merkbaar grooter is geworden Kenschetsend voor den nieuwen koers ia het dat de Unkenijde en het centrum Caprivi toejuichten Vastheid van bestuur ia een eerste vereiaobte tot verbetering der maatschappelijke toestanden Dit was de leidende gedachte bij het sluiten der bandelstraotaten en om dezelfde reden beeft de keizer bealoten üapnvi te handhaven De Foaa Ztg had den uitslag der stemming in de legeroom missie over den tweejarigen diensttijd voorzien De meeate stemmen 9 behaalde het vooratelEickert maar ook dit viel toen het centrum er zioh tegen verklaarde Met welberekende tactiek doet bet centrum geen eigen voorstel bet hoopt uit de a1gemeeno vurwarriiig welk dientengevolge moet ontataan voordeel te trekken De Kotn Ztg ia door bet bealuit blgkboar ongerust geworden en spoort in een artikel ifïcA wordt wakkert de Duitschers aan alles op te offeren voor de grootheid en veiligheid des rgka In Engeland hebben dezer dt en niet minder dan zeven verkiezingen voor bet Lagerhuia plaats Te Hexham is de atnjd teu voordeele van de regeeringspartij be8U t met 446 stemmen meerderheid Te Circenster heeft deze a B Donderdag nog oen goede kans daar bij de vorige verkiezing de conservatief alechta een meerderheid van 8 stemmen verkreeg bg een opkomst van 8618 kiezera Te Meath Ierland waar Vrgdag is geatemd ia ook een heete strgd geweest tuasohen de voor en tegenstanders van Parnell daar do anti Parnelliaten bij de algemeene verkiezingen een meerderheid van 83 stemmen behaalden De uitslag ia nog niet bekend Van de vier andere districten belooft alleen Gateshead nog eenige strijd Gladatoniaanache meerderheid 293 In de Itaiiaansche Kamerzitting van Zaterdag zeide de miniater van buitenlandsche zaken Brin dat de beteekeuis van de oSicieele deelneming aan bet feeat van den paus wel zal overdreven worden Italié is sterk genoeg om ziob niet ongerust te maken over deze nuttelooze pogingen welke de eenheid en do onafhankelgkheid van bet laad niet kunnen verstori n Barzilai merkte daartegenover op dat de zuster van don Ooatenrgksten erfprina en tnee miniaters hebben deelgonomo i aan een congrea waar men wenscüen uittu voor hot volledig herstel van de onafhankelgkheid des pausen Carmine Bloot zich daarbij aan waarop minister Brin repliceerde en opmerkt dat men geei voor Ilalie beloüdigeiid karakter moet toekennen aan de gevotile ia ivelko op dat congres zgn geuit Barzilai verklaarde daarop van deze zaak een in