Goudsche Courant, dinsdag 21 februari 1893

1893 Woensdag 22 Februari 1 SOV T GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van advertentldn kan geaohieden tot een uur des namiddags van den dag der uitgave Kraepelien en HolnCs iQiiina LarocheQ ü i l1SSHE Is de meest Krachtige en Versterkende RI A WIJIV I aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesheeren Bekro ond met EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons a ƒ 190 I en f 1 Dopöt te Gouda by den Heer A H TEEPE Apothekers voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist terpellatie Ie zulleu makea waarDB het iacideat geBloteu werd Vervol eas hield Luoifero een intarpellatie over da beoordeeling rnn den militairen toestand van Italië welke door Caprivi in do legerwet commisaiü waa gegeven Briii antwoordde daarop dat ni jts aaoloidiug geeft tot het vermoodeu dat Italië door Duitscbland minder geacht wordt dan vroeger Urin herinnerde aan de rroegere verklaringen over deze zaak gedaan waarmede Luoifero zich niet voldaan verklaarde Verder deed Bovia cenige Tragen betreffende de Bankzaak De minister van justitie antwoordde dat do zaak niet slepende wordt gehouden Bovia bleef eohter aandringen en zeide dat in het belang vau de waardigheid van hut parlement voN ledig licht moet opgaan Hij vroeg verder gT er nog iiiot andere afgeraardigden verdacht worden on of hot met waar ia dat Nicotora tijdons deze minister van biimeulandache zaken was zijn ambtgenoot voor koophandel waurBohuwde dat de Eomeineobe Bank op onwettige wgze biljetten in omloop had gehraohl Eindelijk vroeg hij of hot waar is dat Giotitti aan Crispl heeft verteld dat aan da Eomeinacho Bank misdadige dingen gosohiedden Verder viel bij de wijze aan waarop de procedure in de bankzaak geleid wordt De minister van justitie antwoordt hierop dat h geen andere aanvraag tot vervolging had ontvangen De minister zeide verder geüu waarde te hechten aao de aanmerkingen door de bladen op den loop der procedure gemaakt Nicotera zegt dat hij den minister van koophandel raededaoide dat de Eomeinsohe Bank op onwettige wijze biljetten in omloop had gebracl i waarop Talengo werd uitgenoodigd deze aan umloop te onttrekken Het incident was hiüi ie gesloten De Senaat schonk zijne goedkeuring aan eendoor de Eegeeiing aanvaarde motie van Ferrari waariu wordt voorgesteld de beraadslaging over de bankqu estie te schorsen totdat de uitslag van het ingesteld onderzoek bekend is Men verwacht binnenkort een beslieaencfen aanval op het kabinet De uiterste linkerzijde zou het kabinet afvallen In da Boodschap van den president der Vereenigde Staten betreffende Hawaï wordt gezegd dat inleving der eilanden de voorkeur verdient boven een protectoraat De omwenteling is geschied buiten toedoen der Vereenigde Staten en veroorzaakt door den afkeer dien de politiek der Koaim in wekte als nadeelig voor de belangen der vreerade ingezetenen Het koninklijke gezag was tot nul gedaald zelfzuchtige persontn voerden het bewind Herstel der monarchie is niet wensohalijk zoo niet onmogelijk Het is nood kelijk dat het in bezit nemen der eilanden door andere mogendheden voorkomen worde bU slrydig niet de belangen der Vereenigde Staten en gevaarlijk voor den wereldvrede Niet ééuo regeering heeft tegen de inlijving beswaren geopperd en eeue milde staatsregeling zoowel tegenover do inboorlingen als de vreemdelingen beveelt ziuh vanzelve aan De Btaatsseorotaris heeft by het ontvrtrp tractaat eeue memorie gevoegd waarin hij mededeelt dat alle geiantaq te Washington en alle vertegenwoorttigers der V S in het buitenland de verzekehng gegeven hebben dat do inlijving overal zoo niet met ingenomenheid dan toch zonder verzet orkend zal worden In het ontwerp traolaat wordt bepaald dat alle bestaande wetten van kraoht blijven doch onderworpen aan het oppergezag van de regeering te Washington en aan latere regehng door het Congres Men coramiesaris van de Vr S zal het veto recht uitoefenen over alle besluiten van hot Hawai bewind De handelsen internationale wetgeving blijft in afwachting van latere herziening onveranderd De immigratie van Chineezen blyft veibodon Chineezen op de eilanden gevestigd mogen zich niet naar de V 8 begeven De Biaatssohuld ten brdrage van 3 250 000 dollars wordt door do V 8 overgenomen Koningin Liliuokalaui krijgt een jaarlijksoh pensioen van 20 000 doll de kroonprmses Knjutaui 160 000 doU in eens De suikerplanters deelen niet in de volgens de Mackinley wet aan die der V S toegestane premie tenzij het Congres anders beslisse De traotftteu door het gouvernement van Hawaï met andere regeericgen gealoton houden volgens de regelen Van het volkenrecht op van kracht te zgn van het tijdstip af dat de eilanden geen zelfstandig bestaan meer bezitten Volgens de berichten uit Washington is de goedkeuring van het traotaat door den Senaat hoogst waarschijnlyk In het Huis van Afgevaardigden waar de partijverhouding andera is kan do beslissing echter anders uitvallen Gouda SnelperBdruk rsii A BanriicAK h Zoon ADVERTENTISN Ondergeteekends betaigt mede namens zijae Kinderen zynen hartelyken dank aan den WelEd Heer en Merroaw IJSSELdeSCHEPPËK voor het prachtige Cadean hem vereerd by gelegenheid dat h eenige jaren aldaar ten huize werkzaam was ARNa DB JONG Gouda 21 Febr 1893 EENE BÜRGERDOCHTER van goede getuigen roorzien 18 jaar oud zag zich gaarue geplaatst ALS WINKELOOCHTER Adres met fr brieven onder No 2252 aan het Bureau van dit Blad Mejuff P VAN EIJK Crabethatraat VRAAGT tegen 1 Mei epn P G niet beneden de 18 jaar ilDlill lfflf ten voordeele der Klnderbcwaarplaats GREGHE te geveu door den Heer j H n SPMMmnBRmAm met welwillende medewerking van de leerlingen der SOLO énKOOKKLASSBderSTADS MÜZ SCHOOL en de Heeren JOHAN SNOEE Harpist en Solo Violoncellist Amêterdam en W KAGIE Piano accompagnement in het Lokaal tNÜT en VERMAAKt Haven op Dinsdag 21 Februari 1893 des avonda ten Half 8 uuf Entree by Inteekening ƒ O 75 Bareaa ƒ 0 99 f 100 belooningf Êjikdooru en tTratteuUnctuur verdrijving zeker per flacon GO cent Hoofd Eau de Cologne van H SELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 et Kiespijntinctuui geneest dadelyk per flacon 35 et Verkrijgbaar by L A dm VLETTER Markt Gouda Openljare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1893 de morgens te 9 uren ten sterfhnize van den Heer J J Bk oqair aan de Nieuwe Haren Wflk N No 77 Tan eenen goed onderhouden INBOEDEL waaronder uitmnntende BEDDEN GEWERKT GOUD ZILVER en JUWEELBN enz Daags te voren op de gewone uren te zien Gij die Hoest Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTtUJN DROOGLBEVBR te Gouda k DROP uit de BLlilKEN TROMMEL van N KATER Co te Elk stukje drop heeft den vorm van een zittende kat Alom verkrijgbaar By de ondergeteekenden is de INTEEKENING OPENGESTELD op de NIEV WE JAARGANG van het VERSLAG van het verhandelde in den GBMRBNTuaAAD VAN Gouda Prijs per Jaarg ang 3 A BRINKMAN ZN ADVERTENTIEN inBWQÜlnnen Ti BtiitenlanffHche Couranten worden dadelijk opgezonden door het AdvertentieBureau va n A BRINKMAN en ZOON te Gouda StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd dü vuorscbrift vau den 1 kon Üniversitöits Prof Gehm Hofrad Dr HarldSS Bonn hebben sedert 50 jaren ala verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings1 organen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme j eti koude lucht is t bijzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes h 25 cent Alom verkrijgbaar De uigave decer Courant gesohiedt d elgki mat nitsEondering van Zon en Feestdi en De prgs per drie maanden is 1 25 trancoper post 1 70 i Aiïoaderipe Nommers V1 ÏF CENTEN GOUDA 21 PebiWi 1893 BÜ kon beiluit is benotfffd bij het 4e res iof tot ld Luitenant do Se Luitenant G van Straaten Door litt ilepartement Dordrecht van do wMaatschappij tot Nut van t Algemeen ia een commiesie benoemd die belast is met het onderzoek naar de voraoliiUende mitibruikeif die in de panujoshuizon en l ij het verluonen vau orediet door de winkeliers bestaan Te Dordrecht maken o a twee pandjeshuialiouders zoodra de termijn ia verstroken binnen welken het beleende voorwerp moot worden lerrtigfiehaald van hun reoht n bruik om bet iu pand gegeven voorwerp t e verkoopen Vroeger kreeg de beleenor het surplus boven de op het pand voorgeschoten som terug maar thans vloeit bet in den zak van den pandjeshuis houd er Voorts wordt geklaagd over het lokjteu van koopera door de winkeliers mot he voorspiegeleii van een Ker langdurig crediot hetgeen ten gevolge heeft dat vele vrouwen uil de volksklasse som diep in do schulden geraken vooral ia dit het geval in de z g verkoophuizeD Omgekeerd wordt door velf winkeliers geklaagd over het misbruik dat van hot koopen op jaarrekening wordt gemankt in dien zin dat met de lielitl ig te lang wordt gewacht Do uitï oering van de wet op de vormogensljelasting Dü heer Sprenijer vatf Eyck schrijft in zyn weekblad Nederland Kr is reeds oen begin meó gemaakt en geen klein begin ook In afwachting van hot geld dat komen zal is reeds flink wat gold verteerd FEVILLbTOIÏ IS Zoo zit t drietal stil bijeen totdat na weinig oogen blikken Snijder mot veel lawaai de kamer kooit bin nenstuiver in z n hemdsmonwen en met een opge vouwen courant in de hand Ik zal den Ipzer niet bezighouden met eeu relaas van al wat er dien avond in de huiskamer van baas Ilolama voorviel Genoeg i dat tor woldra vol nas van nieuwsKierige en verI ontwaardigde dorpelingen rlie in hun opgewondenheid mevrouw Schriele met htiars gelijken verwenschWn tot in den diepsten afgrond dor hel en den heelen kliek van plaatselgke grooten wel wenschen op te knoopen aan den hoogsten boom op do buitcaplaats Hoogondnal Den vtdgfnden morsten werd Jan verrast met een mgete konden briof die bij onderzoek 600 aan Mnkpapier bleek in te houden mi t nog een half Uetja postpapier waarop t volgende to lezen stond Als blijk van erkentelijkheid voor uw kloek Kedrag en uw hulp bij do radding mijner goldswaardigo papieren zend ik u hierbij een cadeau Het geld is toegestaan Ën slechts enkele uren daarna was er over beschikt door aatutolhug van sen groot antal nieuwe inspeoteurs door bevordering vau oudgedienden door uitdeeling vun toelagen enz Het land is heel wat ambtenaren ryker geworden eo do ambtenaren verheugen ioh Velen benoemd op de Blaiidplaataen waar zg niets un niemand kennen lunaen nu trachten althans oen weinig op de bocwta te komen van hetgeen waarvan zij veel zou4éo bebooren t weten Kn daarvoor zullen zij don tijd dte nog tot 1 Mei moeten verloopen wel hard iioodig hebben Minder vlug is een ander g eelte van de uitvoering dor wet lu zijn werk g i n Een zeer voorname zaak is r nog altgd niet De formulieren van aangiflie ontbreken Men weet dat de wet min de regeering groots vryheid in de vaststelling het ft gelaten De Staten Genaraa laoohten zelfs vooraf geen ontwerp zien Dat wilde de minister hua niet geven Natuurlijk want het bestoiKl niet Als hot er in Juni of Juli geweest was dan zou het nu zeker al lang 3Jjn vastgesteld en publiek gemaakt MaaiideulanK heeft mou nu al tijd gehad om het ta maken on iedor die de wet gro idig wil bestudoeren ziet er verlangend naar ui want veel zal van de formulieren afhangen Zij kunnen de wet met verbeten n Maar als zij niet doelmatig zijn ingericht zal de uitvoeiing nog meer ie wenacben overlaten dan andi rs het geval zijn zou Bij het maken van oen wetsontwerp is er geen helere proef op de som dan de maatregelen tol uitvoering tegelijk te ontwerpen Wie voorzichtiit is dietit geen wetsontwerp in voordat hij met de mantrogeleu tot uitvoering w iarmee ik m n schuld tegenover u meen te hebben afbetaald Met achting Wed R SCHMELB Jan frommelde het briefje nijdig in elkaar en wierp de bankjes op tafel Zie je wel dat komt er nu van 3ei bij ontevreden als men z n grieven aan de giooto Klok hangt Dat courantenartikel is natuurlijk opgevat als een publieke aanmaning tot uitkeering eunor beluoning Die ƒ 500 IS een aalmoes my toegeworpen uit vrees ïoo do publieke opinie Ik wou dat ik or if was Jn wilt t toch niet weeromsturen vroog baas Holsma ongeloovig Dat iun ik graag willon vader en dan liefst met een bcgeloidend woordjo ur bij dat ik geen aalmoezen aanneem Neem ino niet kwalijk jongentje je meent de wijsheid in pacht te hebben maar ala je dat doet iben je een bliks msclie gek Meen je dut je mevrouw Soliriele daarmee zoudt plagen üokheid hoori 7 u sou er in haar vuistje om Inchon 1 Ja dat geloof ik onk viel moeder Holsma in i Wie en dromineNI nep baas Huiatna die altijd I dadelijk vuur vat als men hom gelijk geeft Ze zou I er om loclien zeg ik jtJ daar durf ik een eed opdoen ïerugbrongonP Do heote wereld zou denken dat t je in je bovenkamer mankeerde j Ik behield het maar als ik ja was ging moeder j ADVEKTENTIEN worden geplaats van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdverieEttiën gratik opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschynt Had men dat b j de vermogensbolastiug gedaan de wet eou er vermoedelijk anders uitzien Dat men zoo lang moot wachten op de formulieren van aangifte is een veeg teeken Coöperatieve raelkerijen in Limburg Er worden tegenwoordig wederom maatregelen genomen de oprichting vm 3 kleine coöperatieve melkei i in Limburg nl te Oapel buurtschap der uitgosirekte gemeente Nederweert te Montfort bij Boermond en te Puth buurtschap der gemeente Sohinnen op de hooge ZnidLimburgsohe kiol Wij stollen vooral prijs op de laatstgenoemde orada zij de eerste zal wezen in de kleistreek waar de zin voor coöperatie minder ontwikkehl is dan in het Noordon dezer provincie en de botaiigstüllmg in de zuivelberaidiug ook minder groot is Na de lezing voor veertien dagen te Puth door den heer Gorten provinciaal lardbouw oonsulont gehouden die talryk bekocht werd en onvordeelden bijval vond belegden do voortiaamste belanghebbenden eene vergadering en werd een voorloopig bestuur benoemd bostnanda ujt de heeren jhr A Michiols van Kessonioh en C M H Knijper ruspectievelyk voorzitter en secretaris dor Durpsvereoniging van Schiunen de gemeente waaronder de buurtschap Puth ressorteert W Kluinjans H Coumans en P Alofs alsmede ooii commissie welke eenige bestaande inrichtingen zal bezoeken en over hare bevindingen rapport uitbrangen in een volgende alsemoene vergadering Er wordt natuurlijk slechts een kleine maar voor de pla its alluHzins voldoende inrichting bedoeld Ta Ospel en te Monlfort zijn ook commissien met de voorbereidende maatregelen belast In streken als deze waar het grondbezit zeer varilaeid is en de kleine oultuur aiom domineert bij vülen bij gevolg de lokalen enorm to wenschen laten ie hulpmiddelen de noodigo lijd zelfs voor do do Holsma kalm voort t Is een mooi fortuintje voorje BKleak eens goed t is vyflioudeid gulden zoo n extraatje ia wel waard om er een bittere pilvoor e verduwen Nu zei Jan lusteloos we kurinon er nog el eens nader over praten Ik zal mevrouw Schriele alvast maar een lettertje snhrijven Want persoonlijk bedank ik haar oepaald uiet Ik wil goen voet in baar vortrek zetten Moedor Holsma schommelde op Jan s verzoek een velletje postpapier on een enveloppe op uit een stoflig sigaronkistje waarna Jan zich tot schrijven zette Mevrouw I Uw cadeau was mij ei n niet zeer aangename verrassing na de bejegening dio ik gisteren van Uweutwoge ondervond Ik heb er dnu ook onmiddellijk afstanil van gedaan ton bfboovo mijner ouders die naar U bekend kan ijii door de tijdsomstandigheden zwaarder gedrukt worden dan hun lief is Ik zou u zeer erkentelijk zijn indien U do edelmoedigheid zoover zoudt willen uitstrekken dat U bij den opbouw van Jw huis in n vader goedgunstig wihtet bedeukon Geloof my dal ook hem venljend brood lekkerder smaakt dan gegeven korsten en liat hem als mij t hart te hoog zit om te uztn op een fooi voor gedane diensten