Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1893

golijke behartiging der zaak ontbreken Terwachtte de heer Corlen dio een en ander ia icherpe kleuren chetate aeer weinig van voordrachten en cursusBen over zuirelbereidmg alles daarentegen van coöperatie en men schijnt dit overal te o begrijpen OoO peratie is hter op dit gebied met eeuigen goeden wil overal mogelyk op de meeste plaatsen tn het klein in enkele op grooter achaai stoommriohting Waar de veehoudfra als melkleverancieri de aoodige grondfltof aan eeue atoomboterfabnek kunnen leveren waarom nemen ze de zaak daar niet 2elf in handen Bü strijken ze met liever de winsten zelf op De heer Corlen had er onlangs eeno bezocht in oene der noordelijke proviuoien De melk werd er mot 0 1 gehalte gükocht en betnidt met ƒ 3 20 do 100 ko leveranciers kngon de gemengde ontroorade melk den volgenden dag terug des zomers doorpaaus blauw of op het punt te zuren zoo al met geheel zunr Onze Limburgers zouden voor het en en het ander bedanken want y iju er met hunne kleine samenmalkörijtjea onder elk opzicht voel beter aan loe Het bestuur van don Sadicaleti Bond bestaande uit do heeroi C V jerntsen AmBterdam voorzitter l van den Bergh Delft J Hoer llzu UtrechOi P Nolting Amsterdam Th de Kot Rotterdam L Sampod Groningen W F Stotl Alkmaar W P eiliQaker Schrans Leeuwarden i Kapteijn Hoorn secretaris h efi een manifeat uitgevaardigd waarin het lot aansluiting aan den Kadionlen Jtond opwekt op den grondslag van de beginsubn wniirnau voli enB art 1 der statuten de hervormingen vau de naaste toikomst moeten worden getoetst t w I golijkatoUing der meerderjarige Nedeilnndera ten q nzien van de uitoefening van staatsburgerlijke reohteu n bestrijding van de sooiale af hankelijklieid en TerhoOKing vun het stoffolijh en zedelijk welzijn der nieten minvermogenden door a afeohafllng van die wettelijke bepalingen welke opeenhoopirg vim kapitaal lu di handen van eykelen bevorderin b invoering vau wetten die lo met behoud van het beg nsel van den per aoonlijken tigeiidom de uit dien eigendom voortvloeiende bevoi gdbeden binnen engere grenzen beperken en ecnt meer geigkinatigo verdeelmg van het maatschappelijk inkomen m de hand werken 2o de nadoeligö gevolgen der werking van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zooveel mogelijk tegengaan Htt genoemde bestuur zegt dat met de bovenstaande hegiaseleQ tot grondslag de lladicalo Bond zijn potitiuk program lu art 2 der statuten nader ontwikkeld heelt Het maken van diamant Het probleem om gewone koolstof m dismant tu veranderuU is nadat vele scheikundigen te vergeefs hunne krachten daar aan hebben beproefd dewr dagen gelijk reeds kortelijk gemeld ia door Henn Moissau tot oplossing gebraoht Deze geleerde die zich reeds een grooten naam had verworven door de isokoring van het ele meut fluoriura die voor hem uok door velen met ongunsligpn uitslag wna beproofti was sedert eenigen tijd bezig met proeven over do scheikundige werking der s offen bij zeer hooge temperaturen Hg geliruikto hiervoor een electruch fornuis dat Met gepaste hoogachting mevrouw Jan Holsma Jan sloot dit briefje onmiddellgk in da enveloppe zette er het adres van mevrouw Schriele op eu bracht hem eigenhandig naar de brievenbus van het alot die bg lie poort tan hot gzeren bek atond Vervolgens besloot hg een bezoek te brengen a a den administrsereuden gasthuiavoogd om hem te raadplegen over een gewenschte plaatsing zgner ouders in bet gasthuis Dit oezoek leidde echter niet lot de gewenschte uitkomst daar volgens de statuten dier instelling alleen zg werden toegelaten die een som vau 1000 koodon storten in de kas van bet gesticht zoo lat Jan teleurgesteld naar huis terugkeerde nog steeds otzeker omtrent de bestemming van het kleum kapitaaltje dat bg tpn voordeele zguer ouders enschte te besteden Thuisgekomen kon hg echter niet langer zwggeu fan z n schoone plannen Hg begon met z u moedar de 600 cadeau te geven eei edelmoedigheid die zooveel tegenstand bpwekte van iti zgde zgner OaderSt dat Jan al z n overredingskracht moest aanwenden om vader en moeder eiudelgk lu de xunstige beschikking te doen berusten En nu bleek t dat de een al even wars was van een leveu van gedwoTigen uietsdouu als ilo ander Jau had r met aan gedaoht dat de eertgkheid in laken schoone erfenis van onze vooroudera beide ft n ouders weerhield om contatiLeu te besteden voor samengesteld wu uit twee stukken gebrande kalk die op elkander geplaatst worden Over de bovenvlakte VBD het onderste stuk loopt overlangs een groeve d e lu het midden wat uitgehold u Deze holte dieut of zelf tot kroes of zij geeft plaats aau een klem kroesje van potlood In de groeve orden de elestroden geplaatst Met dit fornuis was htt hem gelukt temperaturen tot 301 0 Colaius voort te brengen en daarmede stoffen te suicllen die tot nu toe met gesmotteu konden wordtn zoo o a kalk magnesia ijzeroxjde enz Vele vau deze atoifun worden op deze wgze na het afkoelen lu fraaie kristallen verkregen bedert lang is het nu bi kend dat koolstuf in ge smolten gietijzer oplost eu dat du e bij hekoehng daaruit kristalliseert echter niet in den vorm van diamant maar in dien van graphid potlood Moiasan herhaalde dio proeven door gietijiur et rat hg liOO en vervolgBHs by 30000 niet koolatoi te verzadigLn Bg llOÜ verkroeg hg ni het atollen ten mengsel vau gewone kool u graphii bg 3000 zei r schittersado knslillun maar die nietterfi nstaandi zg schgnbaar doorzichtig waren bleken uit graphid te bestaan Toen hij echter onder sterke drukking mperiiBenteerde verkretg hg andere reauUaten Oui me sterke drukking vourt te brengen maakte Moiaa m gebruik van de eigenschap van het gietgzLr om hg hut aloU Icn een grooter volume in te nemen Hg bracht kool die dour verkooliog vau aniker was verkregen in geamolteii gietgzer eu kotlde plotaeling den kroes at Door dezen kunatgreep wonit het muldenate gedeelte van den kroes inhoud aan eeu aterko drukking orilerworpen Werkte hg oj deze wgze bg llüO Uu verkreeg hij een geringe bueveelheid gruphid en een vrg dichte kastAijLbruiue kool Bg dOOÜ echter verkr eg hg knatallm die hut soorLo Igk gewicht ó o hadden die hurder waren dan rolign eu die m zuurstof lot kooUuur verbrandden Sommige viiu deZL kruiuUen wareu in elk op Mcht iden tistli met de uatuurlgke swarte diamanten die men oarbot doB noemt MoiBsau herhaalde nu de proeven door kokend zilver als oploasingamiddei oor de koot te gebruiken eu verkreeg op deze wgze doorzichtige kristalten die alle cigeusühappen van het nutuurlijke diamant bezaten M aar hg kou tekens slechts underdeelen van milligrammen van deze microseopiach kleine dia manteu verzameleo Wauneei men verder in aanmerking neemt dat deze proeven bgzonder hooge temperaturen vereischen eu zeer düur rgo begrgpt men dat de zaak voorloopig alechta wetensohappe gk belang heelt lu de zitting vdii Q l ebruari vun du Académie des Soioncea waarli die mededeohug werd geiluaii werd door den beroemdi u so leikundige Berthelo groote lof aau de eaperiineuteerkunst van Moi shu toegezwaaid en tegelgkurtgd verklaard dat bg zelf besig wiis met hetzelfde vruagsiuk Hg had phusI hurgzor als oplussiugsmtddul gebruikt en langs dezen weg een zware uit koolstut bestaande massa verkregen die harder schgnt te zgn dan robgn De eveneens beroemde BoheKuudigo Fnedel sloot zich aan bg deze loltuitiugeu eu ileelde mede dit ouk hg met hetzeltde onderwerp bezig was en dat hg door inwerking van zwavel op koulstofboudend gitigzer oen stof verkregen had die harder is dan robgn Het verhaal vau den knaap die bij do brug over het Dierensche kanaal het ontbreken van eeu stuk private aangelegenheden met nog onbetaalde rekeniu gen in de Inde der aeorotaire Maar toen z n vader er hem opmerkzaam op maakte dat iig uog niet ftSOhooD was eu z n toestemming vroeg om t gelit te mogen besteden tot afdoening van de oude schuld bleek hg een te goed zoon zgner oudur j om zich niet dadelgk voor deze schikking te verklaren eu daarmee ging voor de tweede maat z n luchtkasteel in nevelen op lU Freule Marie van Hoogendaal is inderdaad wat excentriek althans roo men haar beoordeelt uaar deu Zandwgkachun maaistaf van durpsoho dcftigheid en jonkvrou elgke ingetogenheid e doet rgtoeiljesin amazonenkostuum tot groote ergernis von de sigve dorpsunstooratie m houdt ziob buiten de conversatie met de aud gkache damcswereld eu ze beoefent da praktische phiUutropie op een maniur waarvoor de vrekkige Zandwgkaohó rgkdum den neus lioog optrekt Op do sociuteU noemt men haar gewoorhjk r de gtemancipeerde om haar ouaflianktlgkheid en ha r zelfstandig karakter op dumiskranajea wordt ze vaak vereerd met het minder vleiende pithetoi de wilde niet zuozeer om baar iso ement als urn haar noQohnliinte houding tegenover de speciaal Ziindwgksche luveuabeschouwiug Freule Marie vi rdient zoomin den eeu n sth ld naam als den anderen Ze is reu fliuk meisje vau uit een spoorstaaf ontdekt ea den aankomenden treiu door het zwaaien met een roodeu doek voor ontaporen behoed zou hebben blgVt te zgn verzonnen De bedoelde knaap had zgn achoolkamt raden pen penniüg getoond en op hun vraag boe hg er aan kwam hun dat verdicht verhaal als werkelijk gebeurd opgedischt Aan zgr ouderwgzer die hem er naar vroeg had hg fcbter lachend geantwoord Ochi meester je kunt die jongens alles wgsmnken hen goede vangat werd dezer dajtcn gedaa i te Parijs Up eeu bankiorakaiitoor verscheen een Engflachman ilie o a ter inwiaaehng aanbood een iianknoot van 1000 pd st welke afkoinsiig Weik van eeu dvefsta te I onden in 1891 Do poiitie werd gewaarschuwd rn de Lugelscbman ondansa zgn protest gearreateerd Men achgnt iemand in landeu te hebbun die medeplichtig was san vereoheideu belangrgke diefataÜLU in do laalste jaren Een waterahow zal de an zomer gehoudei worden op het terrein in Woat Kensington Londen waar ainda 18S7 elk jnar de oen of andere teiitonnatolling werd georganiseerd InatsU lijk die van Buffalo Bill s troep De arena der Indianen wordt herschapfn in een meer met veracheideno eilanden waaiir schip n an alle lundfn en volkeu plaits zullen vinden Opeen dir eilanden denkt men efu naboolai g tu maken van htt kdsteel 11 waar epii iwemmtr dagelgks de vlucht van Monie Ciiato zal vertoonen d lor ich in eon zak gewikkild te liten neerploffen Vuriler zul oen duiker van prufessie vnn een 100 voel noogen toren spruigen in etn gezelaehnp ivater walktrs mot luchtdichte wiitorachoenen ovtr i e golven wandelen en zelta tootbalt spelen t Publiek zal verder zich mogi n ver naken door over pen waterval at te gigden m een boo op de rainier van de montagne russo De bekende waterman kapueiu Boyton is de ziel van de onderneming Htt geschil dat tussclieu EmiloZolaen delrmiache Academie ontsta in was moest klaarMgk lgk op trag sclie wgze eindigen maar niemand voorzag Je verachrikkelgkc ontknooping die het besohoren was Ziehier wat gebeurd ia Bg het uitien nau van de Inaibto verkiezing voor ledou lier academie beift Eimle ZoIh die zich als persoonlijk bolei digd achtte door de be lOeming van Henri Do Bornier hem zgne getuig n ge onden om hem te vragen of oortaan bg olke iiituwo verkiezing voor hem te stcran eu bgwgzp van herroeping of hem door t wapen voUlocuing te geven Daar Henn De Boriuer geweigerd heeft euiie formeele vi rplichtuu op zich te uemen is beeloten dat er eene ontmoeting tuascben Fmile Zola en Henn Hu Bornier zal plaats hebben Het wapen zal bet pistool zgn Veertig kogi ls voor aleohls éen zetel UI do Franscho acadeojie zullen op 40 pas atataml gewtaaeld worden taetuigen voer hm Zola waren iranQoia Coppee en Paul Alexis die voor Henn De Boruier cie heeren I oviaae en H Gréard De ontmoeting heeft dezer dagen plaats gehad Bg deu 393tei kogel ia Henn De Bornier even onder do linkerborst getroff n De dood waa oogenbtikkelgk Do vier getuigen hebben toen eenparig liet gevecht doen ophouden even twmtig jaar die sedert baar zestiende jaar als meestoreaae op het slot tuogeort en ala zoodanig door net dienatpersontel op de banden gedragen wnrdt om haar bommuelgk karakter en haar vriendelqke manieren In hnac jeugd beeft ze de moisjeaachool in het uabunge Meerdorp doorloopen wuarna e van haar twaalfde jaar af onder da hoedo eener gouveruaut werd gesietd die vier jaar later t hait stal van oen jongeren broeder des jonkers en dus t slot verliet na tot tante der freule geproraoveenl te zgn Sedert werd t jonge meiaje aan eigeu vorming overgelaten De eentonige gulgkmatigheid van haar le ea werd m den zomer verbroken door een bmtenlandach rei je lU gezelschap vin haar oud gouvemante eu de htide jonkers üat zelden langer tlan pcn maand duurde doeh waaraan zich voor haar nog een prettig verblgf van eenige weken op het landgoed van haar oom eu tante eeu buiteu by Haarlem VHstknoopte Dj ivinlennainden bracht zo d or mee nuttige vrouwelgke bezigheden ot aangename lectuur m ge zelachap van haar pipa Venzg t mooie wei r haar uitlokte tot een rgtoerlje of haaf plicht haar dea avonds nep m de tjke der armen ffordtvervoufd X teo wg nog enkele bijzonderbeden omtrent deze Mtmotting geven die eeuig is in de jaarboeken der terkunde De dood van Henn De Bornier ia aan itm Zola door Paul Alexis medegedeeld en toou X4eta den meester naderde heeft hg hem dit eenig woord toegevoegd vacant hmile Zola iieuft teekeneu van do diepste smart betuigd Vei volsjei 8 IS hg een naburig café binnengoga n en heeft aau Camille Doticet den aecretaris der I ransche Academie geschreven dat bg zgne eandidutuur stelde voor den ledigen zetel welke door net ovcrlgdeu van Henn De Boraier ontstaan was Onder den titel De praktgk bg het kiesrecht bevat bet Jlt Jfandthhlad etn artikel waaraan wg het volgtide onileeueu De diepiugrgp ml vrngstukkoi welke naar aanleiding dor aanhangige oiitwurpen betrekkelgk het kiesr oht ter sprake moeaien kointn hebben en het 13 hctl natuurlgk tot dusver de aandacht afgeleid van eenige zeker met oubeUngrgko quaestieu lie deiada betreffüude die overi ieua otue bcspre iug te volle verdienen Htt ta locii mei voldoende dai de btginselou vaa het kiesrecht roet juistheid zgn geformuleerd doch b t is ovoneens van zter groot DHluig dat d bepHhügeu waarin deze beginaelen verder zgn uitgewerkt daarmede overeenatemmeu Zg bthooren in de practgk uitvoerbaar te blgken en hel werk der verkiezmgi n luott zunder stoornis tot het rtsultait kunnen leiden d l de rechthebbenden er van vorhmgr u Wg hebben over de begi iselen de kenteekeiitn van geschikthe d en WBlatand eenigu dagen geleden re da gesprokeu en willen thaua eeiiigo besch uwiugen wyden aan de wgzo waarop zg in de oiilwerpeu zgn tjegepaal Reeds vnn veel beloekenia is de beantwoording der vraag op welke wgze moet blgken de kennis van I zen en athrgven welke het eerate ontwerp houdt vuoi hol kenteokei van goseliikthoid door de Grondwet getiacht Die keunis nu moot volgens het twee Ie lid van ari 3 bewezi n vvorilun door eeu eigontiandig geschreven aanvraag om op de Igst der kiezera te norilen gtpiaatst Op welke Agzo dezo aanvraag moet wordtn ingericht en ingeleverd zal Borden uitïi maakt door ten maatregHl vau bestuur Waiiieir ng de Memorie van loehcatmg opalaan diu ons ovtr dit punt nader zal inlichten dan vinden wg op blz 6 Deze apiivraag zal op zoodanige wgze zgn in tu nclitun ilat t in aohrilt brengen daarvan een voldoende kounia van Xkieu en scbrgven vordert Invulhog vau enkele woordoU in eeu gedrukt tonnulitr ware daartoe mot voldoeode De wgze van in eveiing der aanvraag zal de zelfstandige wilsuiting van den aanvrager moet u waarboegun En bg art II van bet tweede wetaoptwerp is tot toelichting nog aangeteekend dit do aanvrage om op du kiizurslgst te worden geplaatst door den aanvrager in haar getieel tiei t te worden geschreven in een daartoe aangewezen gomeentelokaal onder toe zicht van diartoe aangewezen ambtenaren Zg moet ouniiddellgk nordan lugtteverd De beslissing zegt de Memone verder ai het ingeleverde stuk werkelgk is eoi duidehjke aanvrage om op do kiezeralgst geplaatst te worden staat aan het gemeen tebestuur behoudens beroep volgens de bepalingen uer wet Inderdaad gewirhtigu mededeehngen Doch zgn zg voldoende Wg herbalen de vraag behooren zg 111 elk gei al met tt worden opgenomen in de wet in plaats van in de Memorie mn Toeliotjting i De bepalingen van de wet geven toch hoegenaamd geen hoht of de aanvrage motitgk of lastig zat wor len gemaakt Opvolgende regeeringen kunnen hierin zooveel wgzigeu ala zg goedviudon Invulling van een formulier is du zegt de Minister Tak mei voldoende doch een volgend minister kan den batuursmaatregel wgzigen en er wel genoegen mede nemen En ook in het stelsel van den tegenwoordigen Minister blgft da vraag onopgelost ot da zolfatanhge wilsuiting van den kieper moet blijken uit een door hem zelf opgesteld epistel dan wel ook reeils voldoende volgt nit het overachrgven van een door een ander gesohreveu stuk of van eeu gedrukt formulier En tocb zd deze laatste quaestie kiezers makeu eu breken Er zgn veel menaobeu die de geeiaohte aanvrage met naar behooren m schrift kunnen brengen docb wel een paar regels van een stuk bedrukt of besoh even papier maohiunnl kunnen overschrg ven De ei ichen die m doz gesteld zullen worden be treffen dus geen quaeatie vau administratie doch raken het recht zelf en behooren daarom geregeld te wordeu in de wet en niet lu een beatuursmaatregel Eo dan de controle Hel vereiachto stuk zalter weraid komen ond sr toesioht van daartoe aangewezen ambtenaruH Waar ataan de waarborgen dat de bedoelde ambtenaren met zoo welwilliond zulko zgn bg de dikwgls moedgke en pgolgke geboorte van den kiez een weinig do behulpzame hand te bieden Ala iiaraencommiaaio za optreden altgd volgens de Memoriö van Toelichting htt college van burg en Weth Zg bosli8 eii over de deugdelgkhüid van de aanvrage behoud n beroep volgeua de bepaImgen der wet Het acbgnt dus de moeniug te zgn van den minister Pak dat over de dougdelgkbeul der geilane aanvrage ook de bealisaing vim den rechter kan worden ingeroepen Daargelaten nu ilat leitelgk alleen u aanvrager zett eeu procedure op dit stuk kan beginnen dien bet 111 olk geval wel duidelgk inde wet te worden uitg maakt dat het reolamerecht te gen de kiczeislgaten ook betrekking heeft op de aanvrage der kiezers Op blz l4 van de Memoiie van ToelichtiuJ betoogt de Minister dat ook met de nieuwe kieswet beroep op de rechterlgke macht noodig zal zgn en zegt dun o a Omtrent onderstand enz omtrent het zich ui workeigken dienat onder do wapemen bevinden en omtient ar lere rethtafüiten zal allicht meer dun eens een beslissing wor den gevraagd en eeue vaate juri prmltnHü Btollig gewpHaoht vvize Nu ia het op zgn rainat genomen zeer twgfolach tig of da vraa ot eene aanvraag om op de kiezera Igat f oplnatat te worden eene zelf3tindij e wdsuiting van den kiezer be at wel ia de beoor leoling v in een recutsteit Men zou dit veeleer een quiieatie var opvatting vin appreciaiio vinilun De rechter die wellicht zolf een e g onduidelgke himd schrgft ia vooi de baoordftting vau pen dorgelgk feit al evtn weinig op zgn plaala ata wanneer hg eroepen vr rd I te beshsam of iemand voldoet naii do lachen m eeu examenprogramma gestohll Wil de Mimaier des I niettemin aan den reohtt r de eindhosliesing geven I over d deugdelgkheid der iiiuer busprukm aanvragen dau 13 hot zeker geen weel u dil u idrukkulgk lu I de wet te bepalen I In het algemetn zal de bepullug omtrert de ann I vrage om op do kiezerslgat gepla itst te ivorden dus veel meei mueteu worden uitgewerkt zoowtl wat betreft do duidelgke coostntearing vim fla oischen die zullen worden gesteld als de oontróle of aan deze iiaohen inderdaad wordt vuldaau Bulteulanilsctt üverzlcht In de zitting van den Frinechen senaat heeraohte i8teri n een groote levenuiglioid door het benchi iat Ie voorzitter Le Rnyer zgn oatalag lieeft gonomöii Het bureau van dit 8taaUt chaam beeft ich naar doT voorzitter begeven om hwu te bewegen op zgn beslissing toru te komei Het antwoord Uiulde echter dat zgn besluit onherroepelgk is De minister van fliiai üien heeft in de Kam r verklaard dat als do begroutmg met voor het einde vaii Maart is afgobaudeld hg nogmaals een voorloopig tAaaltdo deel zat aanviagen De klokken luidden te ïtorao Zondag uit alle macht tei gelegenheid van bet jubueura van don paus Een bataljm mimiteno en een bataljon boraaghori waren op het St Pieterapletn opgLatold om de circulatm vrg te houdei In de basilufc ia door hot personeol van het Vaticaan voor de ordo gezorgd Da toegang voor de bedevaartgangers on het pubhck in de basiliek ia te 6 ure opengeatold en lU menigte stroom lo naar b naen in goede orde Veracheideno dutzenden personen kundtu n et binneukwmen Gendarmes en een regiment intanterie ontruimden de trap om het uitgaan te vergemakkolgl en Er bleef goe lo orde heerachen Uo paus kwam ouder de algeineene toejuichingen in de baai iek en vierde zgn jubileum te midden van meer dan 60 000 personen die ook hg zgn vertrek hem levendig toejuichten De mia was te il ure geëindigd De paus zag er welvarend uit eu hg gaf met heldere stem zgu zcïon De kardinaal Uampolla heeft eet diner van 34 couverls gegeven aan de gewone ezanton bg deuHeiligen Sto l en aan de buitengewone gezanten die naar Eoiue afgevaardigd zgn om den piU9 geluk te wenacbeo mot den vgttigaten verjaardag van zgne bissc h ups wg ding j Tallooa Bgn de telegrammtn en brieven van geluk j wensctting zoomede de geschenken die do Paus reeds heeft ontvangen Een dor kostbaarste oadoaiix ia wel dat van Pnna Leopold Regent van Bei ren Deze zond den H Vader eeu vgf voet lioo model van de H Maagd naar t beeld lat op het Manaplein te Munchen staat Hel is eoa beeld dor engelen om geven geheel van massief goud meteen kroon rgk met diamanifcu omaet Het is m een soort van hek geplaatst versierd met lampjes waaraan tal vau saphire robgntn en amaragdeu zgu a ingebracht m j t geheel zgn er 400 edelgesteenten aiin Ditpnchtig j beeld zal m a Pausen antichambre woideugeplaatst 1 De keizer van Ooatenrgk zond den Paus eeu prachtig kistje met 50 000 gul len aan goudstukken De I Keizerin voegde er eeu schitterend kruis met diamaaten Inj en do Oostenrgksche adel schonk het hoofd der kerk een aom van 250 000 guldon voor zgu liefdewerken In de Portugeesche kamer deelde Diaz Ferraira de minister van financicn mede dal het kabinet zgu ontslag beeft verzocht Le fConiug heeft Serpa Piraentel dea leider der Regmeradorea en Luciano Gastro den leider der voormtstrevenden ontooden Het srhijot echter dat geen van beiden een kab not zal vormku Talrgke combinaties wordei genoemd Volgens m de kamer algelogdo verklaringen hebben onwettige bt ndelingen plaats gtba t bg de vorming vau het ayiidtcaat der alcoholfabriekon voor de exploitatie van de disttlleerüergen en bg de b lnatingeu wnarbg men de schatkist bolangrgk benadeelde De medegedeelde atukkou worden druk beaprokeu Het achgnt dat do mimaters het niet eens waren over de maatregelen welke genomen moeten worden tot verbreking van de overeenkomst tuascuon de Begeenng en het syndicaat In deze voorvallen ligt de naaste oorzaak van do miHiatoneeie criaia maar de verwgderde oorzaak was tlo zwftkheid der Kogeenng lu het Parlement De Konmg weigerde aan 1 erreira de ontbinding van de Cortes op te achorten Ka de verklaring dat de Ministors hun ontslag hebben genomen is de zitting der t ortes opgeheven De beraadslaging ovor de buiteiilandsche schuld zal na hpt optreden vau bet uieuwe kabinet worden voortgezül Volgens een gerucht ia door Duitachianil een krasae nota over de buitenlandache achuld ge onden Hot Italiaanscha ministerie heeft weder een hevigen aanval doorstaan De radicale afgevaardigde Bovio vroeg of nog meer afgevaardigden verdacht wei den bg het Bankschand lal te gr betrokken ofNieotera werkelgk als miniator zgiieu arabtgiiioot Ohimirn in kennis had geateld vnn do onwettige vermeerdering van den banknoten omloop ot Giolitli iets dergolgks tegenover C riapi had gedaan en of Criapi werkelgk gozivegen hael op de vraag of golden uit d Bank voor de verkiezingen waren gebruikt Toen op oen dezer vragen die blgkbaar ten doel hadden de regoeriug in verlogenheid te brengen de miniater Looava antwoordde dut de brief van Nicotera lan Chimirri in het mimateneel archief ntet moor te vinden waa outatond een daverend rumoer De voorzitter weigerde aan Chimirn het woord vt aaiop de ledou der rcchterzgde onder protest de zaal verlieten Hoewel de beaprekmgeu vau de ofhoieele deelneming aan de Loo teèsten en het inoidcut Grrusoha kalmer verliepeu kwam toch eene jegens Oostenrijk eu Dnuachland mot zeer vrieudechappclyke gezindheid aan hot lichl Lnciforo bgv vroug inlichtingen betruffeiido de bekende rede van Capnvi waaruit gebleken zou zgn dat Italic ta Berhjn minder goaoht werd De miniater Bnn gaf toen een zeer vage verklaring w larraeda de interpellant geen genoegen nam Ook onder deze aanvallen beeft lua mimaterta Giolitti zich nog staande gehouden Toch twgfelt niemand of zgne dagen zgu geteld De uiterate linkerzgde toont neiging haar ateun m te trekken De republikoiusche eo eocialistisühe vereenigingeu hebben besloten de baukzaak tot het uiterste te drgven en deze beweging legen het miniaterie viodt 8 eun bg velo afgcvaardig ten De heer Chimini heett in de zitting vau gisteren eenige inlichtingen gegeven tiver het toezicht dat hg als miuister van landbouw op du Romeinaohu Bank nitoefundt De voorzitter Zmardelli deelde gisteren den dood modo van Ue Zarbi den afgevaardigde wiena vervolging door de Kamer was toegestaan en sprak diep bewogen eenige woorden vau lof over den overludene Ook de mimater president Gioliiti sprak eenige woorden van holde en weeë op de groote diensten welke de overledene aau het land eu het parlement had bewezen Casalü verklaarde dat De Zerbi gestorven was door onverdiend leed uitroepen Vooral wees spr op den moed van Do Ziirbi Banilai wairachüwde tegen overdnjving waarop een zeer levendig tumult ontstond Caaale werd door htt rumoer belet zich te doen verstaan Boven het geraas uit hoorde men roepen Het parlement was m ataat van beschuldiging Er moest eeu slachtoffer vallen Nada het tumult een wtmig was beiiaard werden nog andore lofredenen op De Zerbi uitgesproken Bivio verklaarde te hopen dat do justitie haar ouderzoek door dit sterfgeval met zou opgeven