Goudsche Courant, woensdag 22 februari 1893

N 5078 1803 Donderdag 23 Februari GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe Inzending van advertentUn kan gesolueden tot eau unr des namiddags van den dag der uitgave KRAEPELIEi HOLM Eikel Cacao AaD kvolep doorH B Genees en Scheikundigeo Bekr met Gouden en Zilveren Medailles Voedliaam Versterkend en Aangenaam van Smaak Met melk gekookt zeer aan te beyelen voor dagelljksch gebmilc by kinderen zwakke personen en klieraclitige gestellen Met water toebereid U zü als pneoskrachtitfe dranb uitstekend bjj diarrhée ook TQsr inigelingen en kleine kinderen De ecbte Elkel Cacao van Kraepolien Holm ia alom vcrkrlj bnar in Tierkante bnasen van a K r f 1 70 Kgr f 0 90 en Kgr f 0 r il voorzien van Etiqnet waarop nevenataand fabrieksmerk en de handteekening van de fabrik itiiten SWF KKVUPKLIKN en H OLM te ZEIST Fabrikanten Rraepellcn Holm Zeist Hofleveranciers Kermis of geen kermismeer te Gouda Het SdioeneD NagaziJD De Roode Laars Hoek Tiendeweg Gouda bericht dal a s week begint de waarin alle voorhanden Schoenen en Laarzen ongeveer 4000 paren lefyen KERMIS PRUZEN zullen worden uitverkocht J P I1ES8ELS Aanbevelend INQEZONDeN Gouda 21 Februari 1893 M de Redacteur Naar aaDleidinj van bet itid ezunden atultje iu uw nummer van 13 dozör heoft de IJaclub tot oiuleratouning van minvermogenden alhier het genoegen u beleefd plsataing te verzoeken voor de toegezegde opgave van do door Laar gehouden koffie en broodbedeeling Voor volwaasenen had dia plaata van 16 Januari tot en raet 5 Februari voor kiuderon van 16 Januari tot en met 15 Febr Ur werd van gebruik gemaakt door 5317 volwBBaeneD en 11247 kinderen waarvoor benoodigd was 3445 kg brc od 140 Kg botor 23 kg koftio eti 647 liter melk Onze viceponningmecBter de heer A 8teenama ie gaarne bo eid vai deze bedeeling aan ieder die zulks verlangt inzage van da rekening en verantwoording te geven U b j voorbaat dank zeggenda voor du opname hoogachtend Namens de IJsclub voornoemd J VAN GALEN PoorzUter J L VAN KIJK Secretaris Afloop van Openbare VerkoopingeD van Onroerende O oederen De liüuwraanswoQing c a i q 2 peroeolen Land tö Keeiiv ijlt op 20 februari ten overstaan van Mr 1 Molen iar gehouüon Perceel 1 kooper W Vcrmey Zwnmn rdain 1110 Il 2 Ja V Leeuwen Wz Heouwijk 3810 II 3 G de Jong h Beeuwijk 2200 Zaïiion 7120 BurgerliUke Stand OVERLEUEN 18 Febr K W de Graaf 15 j 8 m P A Sjouke 7 w W Brnijaten 61 j GEBOREN 18 l ebr Ijenrlelle Predorika ouders J L Loyorweert en G Petera Gjjrardus Cornelia ouders M Dekker en A M Prinsenberj 19 Adriaun ouders C Blok en H van der Valk Pieternolla ouders J Breedyk en M Bip 20 Johannes Antoniua oudera J A Nieuwenbuisen en A Kera Nicolaas Wilhelmus ondersN Bruijniks on J Zwanenburg Zevenbnizeu GEHUWD K van don Berg en G Houvelraan OVEULEDEN J Schinkel 6 j ADVERTENTIÉM ADVERTENTIEN ft e Binnen en Su Uentandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau ZOON te Gouda Gouda Suelporadruk vdu A 3ainkha n Zbox van A BülNKMAN en Tegen 1 MEI a b zag een NËT MEISJE zich gaarne geplaatst ALS TWEEDE MEID in een klein gezin Goede getuigschriften K C Brieven letter S bjj den Boekh D KHAAUENBBINK te Woerden FEANSCHE STOOMVEEVEEU Chciiiischo en Zwitsersche Wasscherij II Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Oppenheiiuer Kotterdam Specialiteit voor bet Btoonien en verven van alle Heerea en Dames kleed iiigatakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperat Kwasten Qarnitarea Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Aile goederen kunnen in eikander biyvenen worden on 3chadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENÏ voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Zeer ITette jesteendrukte UL mmm worden GELKVEHD door A Km ki IA m Zn Bjj de ondergeteekenden is de INTEEKENING OPENGESTELD op iBÜIEÜWE JAABOANG Tan het VERSLAG I Tan het Terhandelde in den Osurisntkbaad TAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN De NIEUWE LONDON doet het gr ze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glansrijk en zacht is onacbadeiyk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Lllil 0 lil S Meltknobbela HoornvUes Huideelt Wratten enz worden in 7 a 8 d en tyd geheel verwyderd zouder de minste pijn te veroorzaken ook zelfs njet op de gevoeligste huid PrijH per flacon met penseel 50 ets Alléén echt by B SCHOLTEN Coiffeur Eisch d handteekening vfu A v TÜIJLL H uitgAVe desser Coarant geschieüt dagel ks m t oitMndBting T n Zon en Fee td gea Di priji pel drie maanden ia 1 25 trasoo per poit l TO Ationderlijke Nommer VIJF CENTKIS BINNENLAND GOUDA 22 Februari 1893 VERGADERING van den GEMEENTERAAD Vrüdag dan 24 Februari 1893 ties namiddag ten 1 ure Aan do orde Hei voorstel tot het maken eener inriohliniï oorde bereidieg van zwavelzuur ammoniakzout op hetterrein der Gasfabriek Het voorstel tot verlaging van den prijs van het door lie Gasfabriek Belorerde gas voor andere doeleinden dan tot vorliohting gebezigd Het adres van H W Otto e a betreffende de vervanging van het overzetveer op de Turfsingelgracht door eene drnaibrug Gisterenavond had in tie zaal Nut en Vermaak het Liefdadigheidsconcert plaats teu voordeelo der Kinder bewaarplaats Een talrijk publiek tvaa opgegekomeu om van het aangeboden kunstgenot te proIteeren Het met oordeel aameugestelde programma werd uitstekend uitgevoerd De leerlingen der Soloen Koorklasse onzer Stads Muziekschool die hunne medewerking verleenden toonden met vruoht bet onderwijs aldaar te volgen Z moohton veel bijval ondervinden die werkelijk teu volle verdiend was De hh Snoer en W Kagie komt een woord van dank toe voor hunne medewerking doch inzonderheid verdient de heer J H B Spaanderman op wiens initiatief dit oonoert tot stand kwam een hartelijk woord van waardeering voor alle moeite die hij zich voor deze zaak getroost heeft In de paute werden do meiajes leerlingen dor Muziekschool door de goede zorgen van den heer S Breebaart onthaald De avond nas werkel k genotvol en daar de op FEUILLETON S T X ZT ID III 16 Haar plicht Want de philantropisohe liefhebberijen waarmee ze zich jaren geledon spelend had ingelaten om een amusement te hebben ter bevrediging van baar natuurlijken aandrang om wèl te doen hadden langzamerhand t karakter aangenomen van onafwijsbare verplichtingen tegenover t misdeelde volk dat in haar z n scbntsenge za De eenige dia haar ontmoette op het terrein der algemeene mensohenliefde was de armendokter een bejaard man die buiteu het dorp woont en al evenmin sympathiseert met de Zandwijksche groeten als de bewoners van het slot De kennismaking met de freule leidde tot een TTtendsohap die hem de poet en de deur van het tloi opende waarna hg er huisdokter en huisvriend Uvens werd In beide kwaliteiten wist dokter Raabe zich weldra onmlibaar te maken maar in de laatste wet t meest BOt de jonker die veel van een praatje en ean peilene hield vond in hem een aangenaam causeur een gezellig partner altyd even opgeruimd altyd brengst de crècUe ten goede komt werd bier het nuttige roet het aangename verteniitd De bijeenkomat van het Legerde if t gisterenavond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ona Genoegen gegeven was door een zeer talrijk publiek bezocht Er was nagenoeg geen plaata onbezet Kolonel M o Kie aïe voorgeateld werd doot Kol Oliphant deelde de gesohiadems roede zyner bekeering on verhaalde een en ander uit zijn ervaring als reizend heilaboodsehi iper van het Leger Door Mevr Oliphant werdett eenige liederen gezongen Naar wg vernemen beeft ziab te Oudewater een comité van vijf personen gevoimd ten einde een onderzoek in te stelten naar d wensohelijkheid en mogelykheid om daar ter plaatae een auivelfabriek op te riobtun Op de tentoonstelling te Chtö o zullen ook de echt Nederlandsche poffertjes niet ofltveken Op het terrein zal eeue kraam in oud HoIlaildnlhen st l verrijzen waar eenige Hollandscbe meisjea in Friesoh kostuum als Hebe s dienst ziülen doen Ook met andere merkwaardigheden van ons land en zijne koloniën zullen de Amerikanen ksnnn kunnen maken o a met twee personen in de kleederdraoht van het eiland Marken met inboortiugen van Sumatra van wetke ééïi paar i fo ro arbeid zaï verrichten een ander Palembangaohe sarongs zal vervaardigen van zijde met gouddraad doorweven een derde voor Palembangsflie lakwerken enz Een Falembangaoh huia met het bekende snijwerk zul mode op het terrain te zien wezen De beer Ij J Goddefroy die iudertyd dr Veth op zyne reis door Sumatra vergezeld heeft vertrekt binnenkort daarheen om de inboorlingen naar Chicago geneigd tot scherts en jok Eu voor de freule werd hy een wijze raadsman die haar philantropiache neigingen ter rechtertijd terugbracht onder de ourateele van het gezond verstand en b r wel wat overdrnven goedgeefsohheid binnen de parken van een verstandige weldadigheid wist te houden Gewoonlijk komt dokter Raaha na in den voormiddag z n armeupraktijk waargenomen te hebben op het slot koffiedrinken waarna de heeren een partijtje maken terwijl de freule een wandelritje doet of zich als het weer ongunstig ia op andere wyze amuseert In een der achtervertrekken van het slot een ruime luchtige kamer naar den modernen smaak gemeubeld Kit mevrouw Schriele in een armstoel aan tafel aandachtig luisterend naar het betoog van den dorpsarchitect die met z n duimstok aanwijzingen doet op eenige over de tafel verspreid liggende projoot t ekeningen Ziet u mevrouw dat is de kelderiugang tegen over de trapdeur dit de kelder ziet u 2 M 75 om I M 50 en hier is tfalaapkamertje voor de juffer 3 M 50 om 3 M 30 ziet u mevrouw Ü wou datimmers beneden hebben Ja a zegt ze talmend maar ik l egryp tniet goed ie maakt toch den kelder niet indat kamertje ADVËKTËNTIEN worden geploata von 1 5 regels ï 50 Centen iedere reg l meer 10 Oenten GROOTE LBTTEK9 worden berekend naar plaateraimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt te geleiden en daar de leiding van at hei hovenreiv melde op rioh te nemen De Standaard vestigt er de aandacht op dat volgens da mededüeling in do Staattcourant de kooppriJB van het land in Colorado 17 fl doll is en dut de Utreobtsohe Maatschappg het aan onze kolonisten voor 26 doU had aaugebodeo Dit zou per acre een versohü maken van 8 doll of 21 50 een som die gerekend over 15 000 acres eeu bate zou opleveren van rutra drie tonnen gouds De Standaard vertrouwt dat deze ziii k wel zal worden oj ehelderd en dat zal worden Baij etoond dat deze drie tonnen gouds bijna geheel beattt zijn geworden ten bate der kolonisten Maar het kon ook zijn vervolgt het blad dat de leden der Directie hier te lande misleid waren door bun zegslieden in Amerika en daarom komt het ons uu de St Ct dit prijsverwhii bekend maakt geweuaoht voor dat or meur licht kome Ook over da rechten voor water te betalen waarvan beweerd wordt dat ze in Amerika ateohts 10 ets zouden bedragen en die naar men voorgeeft tegen KO ets berekend waren De heer Noordtsy van z o reis in t belang der emigranten naar Noord Amorika ondemome dezer dagen teruggekee d schrijft Daar de vergadering van aandeelhouders n odt komende week in Utreoht zal worden gehou L i kan ik thans nog niet in bijzonderheden treden Spoedig na mijn aankomst in de vallei werd t mjj duidelijk dat gel k ook t rapport van den Noderl gflzaDt zegt geen bezit kon worden genomen van de landen waarover de Maatschappij een koopcontract had gesloten met den heer F G Henry De roden daarvan lag echter volstrekt niet aan de Maatschappij De ottrste betaling was einde September reeds geschied De laatste betaling werd door de Maatschappij aan Henry naar t contract vóór 1 December aangeboden Ké mevrouw I pardon I V begrypt t nietgoed De kelder komt onder t kamertje of lieveronder de provisiekast Ziet u eens hier deze lijn Och man plaag me niet meer met dien plattegrond of hoe je t ding noemen moogt ik begrüper mets van Je moet me een huis leveren precies als ik gehad bob maar wat kleiner Laat me t front nog eeni zien dat begryp ik beter De architect strekt z n band uit naar een portefeuille die onder z n bereik op een stoel ligt Maar op t zelfde oogenblik wordt de conferentie gestoord door het binnentreden der freule die echter op t gezicht van den bezoeker mot de deurknop itj de hand staan blijft Excuseer mevrouw U hebt belet zie ik Ik zal straks terugkomen Né freule kom gerust binnen Ik ben metJanama klaar Wat er nog te bespreken valt heeftzoo n haast niet Öa zitten freule I Lief weertje hé U is zeker al op de morgenwandeling geweest Ja mevrouwt Ik was nog in dfn tuin toende knecht me uw uitiioodigin overbracht Wil mevrouw de frontteekening nog zien Pwaagt Jnnsma bescheiden te vragen terwijl portefeuille half opent Och né Jansma dat kan later wel Je zorgtDU maar voor een goed beatek alles van de beatekwaliteit en gcfn knoeierij hoor Ik laat je geheelvry maar zooals ik gezegd heb baas Hü sma mag