Goudsche Courant, donderdag 23 februari 1893

vasroa de Unden oDmiddellijlc ons eigendom zoudea geworden zijn Ooch de verkooper kon ean de voor waarden van verkoop niet voldoen btj maakte tot dekking van zijn gedrag allerlei chicanes en zaaide verdeeldheid onder de boeren enz enz De esiigranteii moesten dus geholpen Van verschillende zijden wareü en werden ons gron den in Colorado te koop aaugeboden En daar ondor eheiden mannen van recht en van zalCen ons ten zeerste waarschuwden om met den bedriegelijken Henry geen Baken te doen w il daarvan de emigranten weer de prooi zouden worden trachtten wij zoo spoedig mogelijk andere gronden in koo te verkrijgen daarbij rekening houdende met het oordeel van enkelen der emigranten Hen die zich toen reeds van ons afgezonderd hadden waarscbuwden wij toch geen contracten aan te gaan met Henry wijl de landen publiek verkocht zouden worden Reeds den 36sten Januari konden wig een koopcontract sluiten voor 32 000 acres in de Platte Vallei met bet daarbij behoorende walerkanaal Naar de woorden van dat contract konden wij nu niu het onmiddellijk bezit van al de landen woningen en eigen dommoD treden zaodat reeds den 2den Februari ongeveer honderd emigranten zich daar vestigden en dadelijk zijn begonnen met land te kieren en den arbeid aan te vangen van wie ik nog voor mijn vertrek uit Amerika verblgiUmda berichten ontving Du Amsterdamsche bl iden deelden de arrestatie mede van den Duitscher G H de Mettin een grijsaard wiens uitlevering dour de Duftche regeering was gevraagd Volgens nadere mededeelinsen staat deze arrestatie in v rband met de reeds herhaalde malen besproken erfenis van den Amsterdamsoben reeder Brandt die in 1789 te Amsterdam overleed en eenige millioenen naliet De helft van dezen schat kw im aan do Ambteulnmache familie Van Meuis de andere helft behoorde aan Dnitsobe erfgenamen Deze Uuitsche verwanten lieten chter niets van zich hooieti zoodat volgens de toenmalig rechtsregel hun recht op het geld na 30 jaren verjaard was Vari de omstandigheid nu dat nog nimmer Uuitsche gerechtigden waren opgekomen heeft de Mettin van afkomst en Dnitsoher gedurende dertig jaren oen handig gebruik gemaakt Hij riep by advertentie in Duitsche bladen voortdurend heden op wier naam eenige overeenkomst had daarbij een kwistig gebruik makende van vorvalsohte of twijfelaohiige documenten en trachtte de goede lieden te overtuigen dat er voor hen schatten te beuunohtigen vielen Dit alles deed hy natuurlijk niet pro Deo men zegt zelfs dat hij zich op die wyze eeif aardig kapitaaltje verworven heeft Dit alles ging ten koste van veel slachtoffers zooaUwij zeiden ongeveer dertig jaren goed totdat dezer dagen een Hamburgsche dame die er voor 16 000 llark iogeloopen was de zaak bij de Duitsohe justitie vKuguf Het gevolg is de reeds gemelde inhechtenisoeming geweest Volgens den Hnagschen oorrespondent der N 6r Ct zal do op 28 Februari aanvangende bijeenkomst der Tweede Kamer slechts een korte en weinig beteekenende sessie worden grootendeels aan afdee linfisonderzoek gewijd en of het falliotrecht in openbare behandeling zal komen is zeiir onzeker en de geen kwast op m o huis zotten die heeft t hg mi verkorven Je zult hem wel aan z n veisLind weten te brengen dut hij op de aanbesteding gemist kan worden héP Zooals mevrouw verkiest Is er nog iets van mevrouwB orders P Né Jansmo Je kunt nu wel gaan AU ikje spreken moet zal ik je laten ro pen De arohitect pakt z n verstrooide teekeningen bijelkaar etopt ze met een haastige beweging in de portefeuille en maakt een linksche buiging voor de dames Mevrouw Freule Een oogenblik Jansma 1 zegt de freule alsschoot haar iets te binnen Jk heb kort geleden tjachthuis eens opgenomen Daar moet een en andergedaan worden Wilt gy baas Holsma vragen of hijvan middag om een uur of drie eens opneming wildoen Zeg maar dat ik zelt hum aanwyzing zalgeven Jawel freulo Is er nog iets van de froule sorders Dank u Jansma I Maar vergeet niet te zeggen drie uur op i jachthuis Later voegt t me mindergoed De arohitect belooft de boodschap prompt te zullen overbrengen waarna hij met reel plichtplegingen de kamer verlaat Mevrouw Schriele schikt haar leuütoel terecht en veegt kwansuis de tafel wat af om i e aangename verrassing te verbergen die de pttblieka discaggie ot de mailoontraoten ia zelfs nog niet uitgemaakt daar de rapporteurs en speoiaal één hunner het opmakea van het verslag zoozeer vertragen dat miasoliien zelfs daarvoor de tfjd nog te kort zal blgken Dat is zeker te betreuren daar onze twee groote stoomvaartondernemiDgen op Indié er het grootste belang bij hebben om wordt het nieuwe contract aangenomen zoo spoedig mogelijk baar voorbereidende maatregelen te nemen om er nog in bet volgend jaar uitvoering aan te kunnen geven Naar ik hoor zou daartoe een uitbreiding van de vlooten der HNederluod en Rotterdamaohe Lloyd noodig zgn en t ügt voor de hand dat men geen mailscnepe te voorschyn brengt gelijk wetsontwerpen of verslagen Met opzicht tot den bouw der nieuwe schepen voor onze murine blijkt hij opnieuw dat di Miuiatcr Jansen gèon tijd wil doen verloren gaun Keeda liüeft tusschen de drie groote fabrieken voor scheepsbouw Fijenoord de De Hoüge Kuad heeft verworpen het beroep in oaaaatia van W de K dijkgraaf van den Buthpolder to Axel tegen zijne veroordeeling door de KecbEbunk te Miildelburg wegens het uiut voldoen aan zijeti verplirbting tot onderhoud van een tveg ofor deu Dooindijk In zake het vroegur vermelde cussatiebüruep van H 8 tuinder te Bloemendaat die door deu kantonrechter te Haarlem wa vefoorJeeld wegena overtreding van de Uloemendualsohe politie verorde ning door het strooien vun ztuid op padnn is het bestreden vonnis vernietigd met verwijzing der zauk unar de Rechtbank te Haarlem omdat met onderzocht is omtrent de omstandigheid dat liektaagde handelde op last van zijn meester die tot het strooien van zand bevoegd zou zgn Als eene nieuwigheid op het gebied van het verzekeringswezen verdient vermelding du tot stand gekomen Chicago Fenekerm sbond die ten doel heeft gedurende den tijif dat ds were hltentoonstelling te Chicago duurt personen die naar Noord Amerika reizen gedurende 4e reia hoeu en teru eu het verblijf aldaar te verzekeren tegen lichamelijke ongelukken van allerlei aard die hen mouhten overkomen Tot verdeeling vao het risico ia een boud opgerich tuaschen de voornaamste Ongelukken VerzekeringsMautsohappijen in Kuropa Nederland is daarb vertegenwoordigd rioor de Eerste Nederlandsclie Verzukering Maatsohappij tü s Uruvenb e Giatereu avond tusschen 8 en 7 uur brnk te Amsterdam rermoedalijk door hüt omvallen van eene peiroleumlamp een hevige brand uit op de tweede verdiopiug vao perceel no 7ü op de Geblersche K ade In een oogwenk stonden do tweede en dorde verdieping in lichte laaie zoudat de bewoners zich moesten haasten met te traobtou het huis te verlaten I Op de twetiite verdieping bevonden zich eene vrouw freule haar bereidde met haar opdracht aan baas Holïma Ze is eigenlijk te nijdig over de terechtwijzende edelmoedigheid van het jonge meisje om het diacoura op behoorlijken toon te openen waarom ee eenige oogenblikke in haar stoel gaat leunen gedachteloos uit het raam turend U hebt me laten roepen mevrouw zegt de freule kalm Ja Ireule 1 ik ben zoo vrij geweest Ik hoop toch niet dat mijn verzoek de freule ongelogen kwam M n boodschap heeft zoo n haast niet eu is ook niet van zooveel gewicht Ik ben tpt uw dienst mevrouw Ja freule Maar de freule zegt dat zoo af emeteu Ik aarzel byoa om weer t terrein te betreden waarop we gisteren slaags geweest zijn nu ikmerk dat de freule nog wrolc koosteri De freuleneemt me misscbieu kwalijk dat ik baas Holsmauitgesloten heb van de aau bested iag Volstrekt niet roevrouw 1 hoe zou ik I U is immers in geen enkel opzicht rekenschap aan mij verschuldigd t Verwonder de frtule dan misschien Wel eenigszins mevrouw Ik had eer bevoorrechting dan mlaluuiug verwacht Maar nog eens u is daar volkomen vrij in Jawel frcnlu Maar ik heb verplichting aanu vanwege uw gastvrijheid en dus als ik de freule een genoegen kan doen met andere orders te geven P t Zou me Spijten dat er een misverstand tusschen en een kind die langs de gewone trap oen uitweg naar beneden ronden en zich dus konden redden Op de derde verdieping zag zich eeoe moeder met 4 kinderen dien weg afgesneden daar het vuur juist langs du irap welke naar hare woning leidde die verdieping t ereikt had In doodsangst sprong de arme vrouw uit een acbterraam naat beneden Inmiddels was de brandweer aangerukt Over de daken der belendende perceelen de bovenverdieping van liet hrandendo buis binnengedroagen vond mtn daar oen der kinderen kremiond iti de dakgoot terwijl de drie overige kleinen verstikt en half verbrand in een boek van het vertrek worden aangetroffen De aardiippelkooper Monne die een perceel op dea Zeedijk bewoont en door zijn achterraam den vuurgloed had gezien was met zijn buurman den slager Van Berkum over diens binnenplaats toegesneld juist kwamen zij d ar aan op bet oogenblik dat de vrouw in liare wanhoop uit een raam det derde verdieping sprong Overdekt met bloed n bewuaieloos werd de ongnlukkige opgenomen en laar oeri apotheek ia de huurt gedragen kort daarop vond men gelegtiitheid haar naar het Binnengaathuis te vervoeren De geneesheeren j eveu de hoop op bet behoud vau haar leven niet op Het kind dat levend in de dakgoot werd gesonden werd onmiddellijk bij liefderijke buren opgejiomen en verpleegd zoodat tot heden alleen de ilrie kleinen die men img in de brandende bovenïvoniiig vond bij de ramp zijn omgekomen pe brandweer slaagde er in de beide benedenverdiepinge i van het gebouw on de belondinde huizen tegn het vuur te beficherraeu De commissie benoemd ingevolge besluit der algemeene vergadering van de Vereenigimj voor gereformeerd Bcboolonderwija in zake de traktamentüii van hoofd en hulponderwijzers ia van meening dat de bozoldiging der hoofden eu der andere onderwijzers aan de ehristelijkö scholen niet in overoensiemminiij ia met hunne behoeft eii Zy stelt het volgende i 3r a Een pas beginnend onderwijzur krijgt zulk een traktement ilal er janrlijks na aftrek van het kostgeld nog ƒ 200 overblijft voor zijne overige behoeften Dan zal het traktement gewoonlijk ƒ 460 a 500 zijn fi Wanneer het hoofd der school en het besiuur tevreden zijn ovtr zijnen arbeid in de school krijgt hij zes jaarlijkscho verhoogingen ieder van ƒ 2E c Zoodra hij de hoofdakte verkrijgt wordt hetsalaris mei ƒ 60 verhoogd d Ee onderwijzer met hoofdakte die de zesjaarlijksche verhoogingen heeft genoten kan daarnanog 4 jaarlijksche verhangingen ieder van ƒ 25 bekomen altijd als het hoofd der scl ool en het bestuur over zijnen arbeid tevreilen zijn e Het is gewenacht bij de aanstelling van e men onderwijzer ook rekening te houden met de jaren die hij reeds in andere scholun gediend beeft De Iraktementeu der hoofden van chrïsltlijke sihotea voor bewoon lager onderwijs behoo flu te zijn tt voorplaatsen wtinr eene geschikte onderwijzerawoiiiug mmder dan iOO per jaar aan huur zou kosten flOO h voor plaatsen waar zulk eene woning tuaachen 100 en 200 kost 950 I c voor plaatsen waar dit van ƒ 200 tot SOÖ j zou zijn ƒ 1100 I en d voor plaatsen waar dit nog boven 300 ia f 1200 alles plus vrije woning vrijdom van de ons rees over zoo n kleinigheid Over verplichting gesproken mevrotfw die hebt u aan de Holsma s meer nog dan aan mg Watbeteekent de gastvrylfeid die ik u vorleen in vergelijking van het waagstuk door Jan Holsma om uwentwil bedreven P Né freule I dat is een verkeerd idé van u Ikheb Jan Holsma f 600 gegeven en daarmee isdunkt fne de dienst dien hij mij bewez n beeft rijk betaald ik ben van een ander gevoelen mevrouw Maar na ons gesprek van gisteren acht ik t overbodig in herhalingen te treden U meet de meuschen niet met gelyke maat als ik en daarin ligt een groot bezwaar om in één schuitje tu komen Mag ik u een vraag doen P U zegt verplichting aan mij te hebhen VBUwngo mijn gastvrijheid Ziet u Icans idie verplichting tu zijner tijd af te koopen met een paar rykidaalders P Maar freule u ïs Jan Holsma niet Jan Ilolsma is iemand die z n braod moet verdienen met werken tZ l hem wel onverschillig wezen waar hij dat werk vin lt on wolk soort werk hij verricht als hij maargoed bötaald wordt Nu heeft hij eergisteren eenkarweitje vuor mij ïedaan en dat heb ik hem betaaldmet ƒ 500 in weerwil van de grofheden die i i vanhom heb mo ten verduren Pardon mevrouw u verwart do personen Ik geloot niet dat u hem grofheden k m verwijten missohieu wel den vader 0ordt vervolgd lH te drie grondslagen der porsoneele belasting r zoover die verschuldigd is wegens het salaris de onderwijzer ontvangt Ook komt hft der commissio zeer gowenscht voor Jfi de schoolbesturen bij het bepalen vnn het traktement eenigazins rekenin i houdm mot de grootte tan het gezin dor onderwijzers Ten slotte wijst do citmmisaia er op dat naar haar oordeel eigenlijk een traktement van ƒ 800 nergens toereikend is om er mot eon gezin fatsoenlijk vau te IqïCD zondi r de studie te vernaarloozen doch dat zij gebonden was aan het besluit der vorige vergadering en dat in dit rapport overal sprake is t au rainimumtrok temen ten In zijn flutwoord op het Voorloopig Verslag dor Twec tle Kamer over zijn vooretel tot wijziging van art 43 der Schulterijwet handhaaft de beer Donnor zyne mocuing dat het niet waarschijnlijk is dat eens rejeling van den militairen dienstplicht in deu eersten tijd tot Stand zal komen waarom hij het meer dan tqd oordeelt eene poging aan te wenden tot opheffing van een guwetensbezwaar dat op velon in den lande sinds jiiren drukt Bij de memorie is oouo bijlage overgelegd waaruil blijkt diit er coinmaadanton zijn die gebruik gemaakt hebben en nog gebruik maken van hun bevoegiHiüid om de schutiers op Zondag te doen opkomon Op grond van do cijfers in die bijlage vervat betoogt do vooratelier verder dat men te veel zegt met te beweren het zijn or maar venkelen weinigen diH bezwaar hebhon tegou het sehutteren op Zonduï Van de 89 gemeenten in ons vaderland waar dienstdoende schutterijen zijn goveatigd zijn er 53 waar op den Zondag noch oefeningen noch wapensciiouwiiigen geliouden worden vorraocdelijk ilus ook wol omdat er daar velen zyn aan wie t sclmtteren op Zondag onaangenaam zou wezen en ouder de 34 gonieonton waar op Zondag oefenini en en nmpenschou wingen of parades worden gehouden zyn er slechts 14 waiir geen bHzwaren danrtojien vernomen worden Vo ir zoover do oefuningen op werkdagen nan sommigen meldolijk nadoel in bun beroep of bodrijf zouden kunnen biTukkeaen zou meent de heer Doneer van Staatwege daarvoor een vergoeding kuiinen worden verstrekt Volgens de mededeolingen van dr Camuaet Jnn ma psychol VI pag 3fi7 1892 werden in don zomer v tn 1892 in het krankzinnigengesticht Bonneoal bij Parijs 60 verpleegden door cholera aangetast V n dezen wnren er 22 aau manie lijdend eu bij allen vordween gedurende den aanval van cholera de manie zoowfl bij degenen die gedurende een aantal jaren hieraan leden als bij bon die er pas door aangetast waren Zy waren tijdens het lijden der cholera geestelijk gezond Van de aan melancholie lijdenden werden slechts weinigen door cholera aangetast Evenwel was hierbij de invloed der cholera niet zoo rlnidelijk en gelykmatig als hij manie Enkele malen verdwenen bij den clioleralyder de valsoho voorst allingen looh als ig een systematisch karakter hadden bleven zij onveranderd Bultenlandsch Overzicht Het SO jartiï bisschopsjubiloe van Leo XIII is te Rome op dezelfde wyzo gevierd als het priesterjubilee Bovendien beeft de Paus den volgenden dag Maandag zyu l6 jarige vervuiling van de pauselijke waardigheid herdacht De St Pieterskerk was met karmozynen tapijten rijk behangen on vele altaren waren versierd met bloemen gezonden door dames uit Home De Paus met donderend gejuich begroet werd naar het Hoogaltaar gedragen waar hij de mis bediende Eerst lag er een doodelijke bleekheid op zijn gelaat on hy was onverstaanbaar zelfs voor zijn naaste omgeving Langzamerhand soheen hy evenwel kracht te winnen en toen hy na het altaar te hebban verlaten van de sediagestaioria de eerste woorden m het Juti otto uitsprak en later don zegen wai zijn stem zoo helder dat ze tot achter m de ontzaglijke kerkruiinie werd gehoord terwijl de Paos krachtige en levoadigo gebaren maakte die iedereen verbaasden By hot verlaten der kerk steeg er weer een Juid gejubel op De orde binnen de kerk waar alleen toógang werd verleend op vertoon van kaarten werd geen oogenWik verstoord Er waren 6 plaatsen waar men geneeskundige hulp kon krijgen in geval van nood Do oteiist WHS eerst om 9 uur begonnen maar reeds om 6 aur verdrongen zich duizenden voor de deuren I i de stad werd dt orde van roüeerjngswogo jEehamlhaafd Do koning en de koningin maakten hun Kflwonen rijtoer on werden allerwegen eerbiedig gi Jtfoet iJe St Pieterskerk was s avonds verlicht ovenala alle andere kerken en kloosters en vele katholieke inrichtingen By de voortzetting van de behandeling der patentwet in de Franschen Kamer stelde Jalnzot de directeur van h t magazijn Du Printempa voor de kooplieden die minder dan 300 francs buur betalen van de belasting vrij te stellen In strijd met het gevoelen vnn do hegrootingscommissie werd dit amendemont in behandeling genomen Do minister van fiunncien ïirard diende een aanvraag in voor een derrie voorloopig twaalfde De begrootingscommissiö heeft zicb verklaard tegen het voorstel van liobort Mitchell tot het beffen van een belasting vaij frs 20 voor elke it livrei gokleeden bediende Üil besluit werd genomeu op grond van praotische bezwaren In sommige landbouwkringon openbaart zich verzet tenen den agrarischen Dnitschen Landbonworsbond Do Landescultvrralk in hot koniukrijk Saksen beeft reeds eene verklaring uligevnardigti waarin tegen aansluiting bij dozen bond wordt gewaarschuwd Hierbij wordt er op gewezen dat er daartoe voor do landbouwers in Saksen volstrekt gaeno aanleiding bestaat Ook uit Sleoawijk HüUtoin gaan stemmen tegen de nieuwe agrarische beweging op Mot de klachten en eisohen dor agrariërs zoo wordt van daar gi meld stemmen onze boeren niet in Van de zijde der groote grondeigenaren en ook door eenige grooto boeren is er van button af wel veel gedaan om hier zieltjes vunr de nieuwe bowoging te winnen maar dat is niet gelukt Daarentegen heeft do Duitscho Bonrenbond zich in hare achttiende algeineene vergiidoriiig ten vunste van don Dnitachon Laiidljouwersbond verklaard Üe Boerenbond ia bereid zich ontbonden te verklaren en mot zijne 40 1 00 loden en zya vermogen tdt den Landbonwersbon l over te gaan wanneer do e aUilan voor de ledon van den gewezen Boerenbond dezelfde econoraisciie voordoelun waarborgt die zy thans genieten Hierover zal liet bestuur met dut va ilen Landbouwersbond ondorhnndoleu Intusscben heeft de vergadering zich vereenigd met het volgende besluit De algomoene vergadering van ilon Duitsohen Boerenbond vorklaart dat er moet worden afgezien van elk bandolstractaat met Rusland waarbij do landbouw opnieuw zou mouten bloeden hetgeen lu alle geval voor den Duitschea landbouw eene ramp zou zijn Zij richt mitsdien tot den Bondsraad en den Rijksdag het dringend verzoek op zoodanig verdrag de oedkeuring te waijeren Do Norddeuiache Jügeuieine titung toont zich wel ingenomen met den Landbou ersbond zij hoopt zelfs dat deze een invloedrijke factor moge worden maar toch meent zij to moan doen opmerken dat dit alloen zal kunnen gesobieden wanneer de loidslieden van den bond er op bedacht zijn dat het geheim en de waarborg van het succes alleen liggen iu beperking tot hot moxelyke Het Eugelache Liigorbuis is thans bozig aan de eerste lezing van do wetsontwerpen wolke lo de kieabepalingeu dus moetf n regelen dat do Gliulatoneaneu meer kans hebben op winnen 2o do socialen te vriend houden opdut zij bij Home Itule niet tot werkstaking overgaan Het wetsontwerp tot het geven van salaris aan de ledeu van het Lagerhuis die Zichzelf niet kunnen bedruipen is er nog niet Wol werd ingediend en reeds tot de tweede lozing toegelaten hel ontwerp waarbij bepaald wordt dat een man siëehis éon stem zal uitbrongen en iemand slechts drie maanden op een pUats behoeft geweest te zijn om kiezer te wezen De oppositie maakte weinig bezwaar Meer wos dit het geval by het ontwerp tot verbotering der wet waarin do verantwoordelijkheid der patroons tegenover bun ondergescbikten wordt geregeld Het ontwerp is gebaseerd op het beginsel dat de patroon tegenover zijn werklieden vorantwoordolijk is voor ongelukken die uit hot bedrijf voortvloeien maar de patroon kan de achteloosheid van den werkman tot zijn vordodiginsr doen strekkfn Ook heeft het ontwerp bt trijkking op matrozen die aan boord van Engelsobe schepen dienst doen Chamberlain bestreed het ontwerp en zei dat er geen wat mogelijk ia die de werklieden voldoende schadeloos stelt voor al het kwaad waaraan zy in hun beroep zijn blootgesteld INGEZONDEN M de Jtedacteur Hot bestuur van de kinderbewaarplaats alhier wenscht zijnen hartelijken dauk uit te spreken allereerst aan den heer Spaanderman die op do gedachte kwam zijne buitengeivone talonten en iiravun dienstbaar to stollen voor deze zoo nuttige inrichting voor de keurige wijze waarop hij dat in den avond van gisteren heeft volbracht dank aan zijne leerlingen die op zoo schooua vrijze een keur van lïede I ren vertolkten onder zgne voortreffelijke leiding I aan de solisten van hier en elders die zoo belangeloos hunne medewerking verleenden aan de ouders die hunne toestemming gaven en eindolyk aan allen die tot het welslagen van dien genotvollen avond hebben medegewerlft Naar wij vernomen had de heer Breebnart alhier do vriendelijkheid de leerlingen in de pauze ijs te j presentoeren waarvoor mede hartelijke dank wordt betuigd Met dankzegging voor de opname namens bet ba stuur dor Kind er bewaarplaats Mevrouw de Wed Van SONSBEEK Presidente i Mej M DE LANI K Socr Penningm KEXXtSGEI llSIG INRICHTIN EN WELKE GEVAAll SCHADE ÜF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHHOUDERS van Gouda Gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2n Juni Ï875 Slaatsblad no 95 Brengen ter algumeone konnis dat op de Secretarie tor visie zijn gelegd verzoeken met bijlagen vau VV C van Oei om vergunning lot het oprichten eener Broodbakkerij in het perceel gelegen in den Langen Groenendaal Wgk I No 42 Kadaster Sectie B No 708 En van M Neuts om vergunning tot het plaatsen van een Gasmotor in het perceel gelegen in de Kuiperslraat Wijk K No 223 Kadaster Sectie D No 2007 Dat op Woonsdng den S Maart 1893 des namiddaüs tpu éi n ure op bet Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegon de gevraagde vergnnnintren in te brongen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag cp do Secretario der Gemeente vsn ie ter zake ingakomen Schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 22 Februari 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER J ETRÜLKUM XOTRERINGE van de Makelaars CftQtzlaftr Schalkwijk te KoUerdam De markt was heden willig Loco Tankfnst ƒ B 90 Geimporleord fust 6 Maartlevering ƒ 6 85 April Mei Juni en JuHlevering 6 76 September October Novemberen Decemberlevering ƒ 5 95 ADVERTENTIËN Bevallen van een Zood Mevrouw H J C IWES SCHODTEN Gouda 22 Pebrnari 1893 Bevallen van een Zoon H A VAN GELDER BOBKKN Gouda 22 Febr 1893 De Notaria H GROENENDAAL te Gouda ÏB Tooraemena op WOENSDAG 1 MAART 1893 smorgeaa 10 nar aan het huis aan de Gouwe wyk C no 18 te Gouda in het openbaar te verkoopen om contant geld als Kabinet Stoelen Tafels Ledikanten Spiegels Lampen Pendule Kachels Fonrnuizen enz VOORTS Mantifacturen als Baai Ratiné Flanel Japonstoffen Katoen Gestreept Linnen Dimet Beddenstryken Wollen Dekens en wit Damast En hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van s morgens 9 12 uur Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris ORDENEN DAAL te Gouda