Goudsche Courant, vrijdag 24 februari 1893

1893 I 5070 HEEREI JOiliGEHËEREN en Kll DER CONFECTIE MAGAZIJN GILLIËRO en VEI EIIA Hoogstraat 257 Rotterdam Markt 58 Gouda Door deze hebben wij de eer UEd te berichten dat door ons 2 i FEBRUARI op de Mabkt no 58 te Gouda een MAGAZIJN ZAL GEOPEND WORDEN van Beeren Jongeheeren en Kinderkleederen en Goederen naar Maat De Goedereii die in ons magazijn verkocht worden zijn uitsluitend EIGEN FABRIKAAT en kunnen wij voor echtheid der kleuren soliditeit der GOEDEREN en Chique Coupe grarandeeren Voor Goederen naar Maat verwerken wij uitsluitend ENGELSCHE en SCHOTSCHE STOFFEN Goederen en stalen worden steeds opzicht gezonden UEd beleefd uitnoodig ende tot eèu bezoek aan ons Magazijn verblijvenwij onder minzame aanbeveling UEd Dw Dr i GILLIEROJS en VENEMA VrQdag 24 Februari GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goudo en Om$treker De inzeadlng van advertentlön kan geaolüeden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTIEN in alle Binnett atBuitenlandgehe Couranten worden dadelyk opgezonden door het AdTertentie Bui aa van A BEINKMAN en ZOON te Omula C3 E3 V E A A Ca ID EEN FLINKE BOEEEirAHBEIDEE die goed kan melken en met paarden omgaan Onnoodig zich aan te melden zonder goede getnigen Adres H dkn TOOM Zevenhuizen aan de Rotte Zeer Nette Gesteendrukte VAMAASTJES wordep GELEVERD door A BRINKMAN m U Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J ijMIlJT en BATAVIMH kapt J SxVÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht ot passage rervoege men zich by de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De StoomBChepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaag te Londen STEENKOLEN Id Loasinff eene Ladiiig PUIKE GROVE BDES EAGIELEOLEN waaruit gedurende de Lossing tot 65 cent per mud k z k Try te haia wordt gelererd VEEDER PUIKE Haard Vlam Machine en SNÊËKOLËN tot Oonourreerende Prijzen Aanbovelend A Lambert Turfsingel P 80 Gouda 18 Februari 1893 Gouda Snelpersdruk raa A 3ainkujlN Sc Zoon mmm mmim te GOUDA ten oTerstaan Tan den Notaris G C POBÏOIJN DROOGLEEVElt Dp MAANDAG 13 MAAKT 1893 des morgens te 11 oren in het logement DB Utreoht8CHB DoM aan den Langen Tiendaweg lan met HOOIBERG SCHpüB en verdere Betimmering en eenige perceelen staande en liggende aan den Plattenweg in de Achterwillens ta Bemwijk op den kadastralen legger Toorkomende in Sectie H nrs 392 tot 396 418 1415 en 1416 tezamen groot 1 Hectare 75 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden het Land dodeiyk en de Woning enz 1 Mei 1893 Het perceel is dagelyks te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FOBTÜXJN DROOGLEEVEB Toomoemd Bn de onderget ekenden is de INTEEKENING OPENGEStELD op de SIB V WB JAABGASG Tan het VERSLAG Tan het Terhandelde in den GiMBissTKEAiD TAN GOUOA t riJ8 per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN De nitgaTe dezer Goarant geschiedt dagelgks loai nitzonderiug Tan Zon en Feestdagen Ds pr s per drie maanden is 1 25 tranco pet post 1 7Ü Aiioaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 23 Februari 1893 Dondardaf 2 Maart e k heeft de laatste abon nementavooretfiLlinf ptaate in de Sociëteit Oas GflDoegen Het Kottfirdamsohe Toon eel ReKelscliap der bh Le Gras en Haspels voert dan op Pbenandb tooneelspel in 4 bedr van Victorien Sardou Daarin tredon o a op da dames Beersmana Burlageferwoert Marie van Eysden Alida Klein CoehnRhTorderman en de bh Tartaud Henri de Vriea Van Eyaden en Van Kerckbovec Mej 5 van der Post alhier deed gisteren te s Gravenhage met gunstigen nitelag examen in de fraaie handwerken £ r circuleert hier t r atede eene lyst ten behoeve d r slachtoffers van de aardbeving op bet eiland Zante De uitvoerige berichten der couranten hebben er reeds genoeg van doen weten hoe groot do nood 4 r ialryko atHchtoffers ia Wij gelooven dan ook dat eene aanbeveling om ook deze lyst niet voorbij te laten gaan overbodig ia Op initiatief van verschillende werkliedenvereenigingen te Zutphen waaronder ook de afdeeling van fatrimoniuin is aldaar een vergadering gehouden ter beeprekiug van arbeid Loeatanden Architecten en patroons in de verschillende bouwvakken wiren hierbij uitgenoodigd een 70 tal hunner had aan do uitnoodiging gevolg gegeven Het was een talrqk bezochte vergadering Over verschillende punten die betrekking hebben op de verhouding tuaaoheo patroon en arbeider werd vaa gedachten gewiBseld De vergadering sprak de wensohelykheid uil dat da aannemer zijn werklieden I L LUm FEÜILLETOIM S T XS XT E m 17 Dunkt u freule Lees dan dit briefje eens Ik heb dat zooeven ontvangen en on dat t een duidelijke onderteekening draagt meen ik de freule voor ditmaal zwart op wit te kunnen overtuigen dal ik redoi heb voor mijn boosheid op de Holsma s vader tl zoon allebei ïln daarom heb ik de freule even laten roepen tJoniïe meisje neemt den brief die haar wordt toegereikt onverschillig aan Vluchtig doorioopt ze 4b regels de ongerustheid verbergende dat de schrijver die in hooger gunst by haar staat dan mevrouw Schriele yermoedou kan in een opwelling van toorn Ab eiscbeo der wellevendheid al te ver uit het oog mocht verloren hebben Maar die ongerustheid blykt ongegrond GiimïUhend geeft ze mevrouw Schriele den brief terug 4er acht te slaan op den uitvorsch enden blik tttrmee de oude dame haar een afkeurend oordeel U oatwriiigen En zoo n antwoord Boemt u grof mevrouw = egt ze glimlachend Ik noem t waardig en fier tegen ongelukken vertekare sooala dat reeds bij gemeentewerken gesobiedL Omtrent de quat stie der loonen knam men niot tot eeastemmigheid De heer J Mnijderman besprak daarna het ant Van Kame rs van arbeid vooral in quaestiëa als hier ditmaal I ehandeld weriten een denkbeeld waarmede de geheela vergadering zoozeer waa ingenomen dat eene Commiasie werd benoemd bestaande uil vier leden uit de patroons en vier uit de Arboidavereenigiogen om te OsderEoeken o zulk eene initellling te ïlutphon ook levensvatbaarheid zou kunnen krijgen Tot leden dier oommissio werden benoemd dn hreren J P Mu dermau J O Garvelink G Uiterwyk Ëzerman timmenoHn J Daa M Fróger H Wormgoor on H J Wij nan aan welke commissie het reoht werd toe skend deze met een persoon aan te vollen n l een architect Tevens is aan deee commitsie opgedragen te onderzooken of loouBverhooging en een maximumwerktijd van 11 uur geweofcht zat EÏjn Dan zal later nogmaals eene vergadering gehouden worden waarin over deze zaken tapfeort zal worden uitgebraoht Ook in de sociaal demokratische partij ia roeds Boheuring te rerwachten zegt de Haagsche oorreepondent der Zutph Ct De revolutionaire fractie die met wettige en onwettige geoorloofde en gewelddadige middelen wil strijden is weliswaar dit oogonblik verrew het sterkst maar er is to h ook een fractie die van revolutie en geweld niets wil weten Van laatstgenoemden mag zeker wel de hoer Gerhard hoofd eener schoot te Amsterdam ala de leider worden aangemerkt Ook hij wil een toestand voorbereiden waarin alle kapitaal alle productiemiddelen in het bezit der gemeenschap zullen ziju overgegaan maar langs den weg van geleidelijke hervorming Van revolutio verwacht hij geen heil z i heeft o a de Franscbe revolutie Alleen de scherpte er van blijft beneden mijn verwachting Ëen burgerman heeft ook z u trots mevrouw vooral een man als Jan Holsraa t Verwondert me zeer dat by uw cadeau niat teruggezonden heeft Foei freule I u dryft er den spot mee byt mevrouw Schriele baar uydig toe Is me dat nu eea dankbetuiging voor zoo n cadeau Né u mag JanHolsma verdedigen uu dat gevalletje met scheeleFtet zaliger u nog zoo versch in t geheugen ligt alsu wat gekalmeerd is zrI u in m n boosheid overdit hondscbe brieQe deelen of haar tenminste liegrypen Heusch iet mevrouw betuigt ze plagend beloofd We beschouwen de wereld die aan onze voeten leeft van verschillend standpunt ziedaar de oorzaak Tan ons geschil U ziet ip baas Holsma en zijns gelijken oen soort Iqfwacht voor den hoogeren stand die ons van nature dienstpliobtig is en niet alleen haar werkkracfar maar ook baar eer en haar levon te onzer beschikking stelt Voor mij zijn ze menschen van gelijke beweging als wij die arbeid geven voor loon maar dan ook gelgke aanspraak hebben op onze waardeering als wy op de hunne Heb ik u gisteren niet voorsi old dat Jan Holsma beleedigd zou zjjn èn door uw cadeau èn door het begeleidend sobrgven Ik vermoedde dit omdat de toon van uw schrijven ook mij hinderde Jan Holsma ADVBKTENTIEN worden geplaaljt van 1 5 regels ï 50 Centen iedere regel meer 10 Centen QBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsrnimte BoTendien worden alle AdT rtentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAp t welk des Maandags Tersch nt geleerd hoe weinig daarvan voor verbetering van sociale toestanden te wachten is Al dat praten over gewelddadige omwenteling keurt hij dan ook ten sterkste af Naar zyu overtuiging 19 revolutie zelfs niet te maken wel zijn te maken traatgev eohlen en slraatnimoer j maar zegt de heer Gerhard een sociaal demokraat moest zich schamen daaraan mee te doen In denzelfden geest spraken Bebol en Liebkneoht in den Duitschen Hijksdag Nooit hebben wij gezegd zei eerstgenoemde dot wy door gewelddadige middelen de bestaande orde omver willen werpen Wij willen practisoh zijn en daaro i Haver ook maar niet philosofeeren overeen toekomsistaat die alleen bestaat in do verbeelding van dwepers en dichters Dinsdag voor 100 jaar werd het korps rijdende artillBrio opgericht Stichter van het korps was prins Willem V dia den 9den Januari 1793 aan den Raad van State voorstelde tot de oprichting van twee brigades rijdende artillerie o or te gaan De StatenGenerail keurden dit voorstel den Sisten Februari van dat jaar goed Tn do eeuw die voorbyglng had het corps herhaalde malen gelegenheid zich te onderschaiden en verwierf het in onderaoheidene gevechten den room van veldoverateii Zelfs Nspojeon I liet er zioh met lof orer uit B Waterloo en in de onluston ran 1830 nam het ook aan de krygsverrichtingen eea zeer werkzaam aandeel en onderscheidde hot zich zeer De tpgenwoordige uniform ontving he corps in 1843 van den held van Quatre Bras welke aniform ongeveer gelykt op het costuum waarin de Print van Oranje in den nacht van 16 Juni 1SI de balzaal der hertogin van Richmood te Brussel had verlaton om nog bÜtyds do Fransohen aan den Viersprong tegen te houden De rydende artillerie telde sinds haar opriohting lijkt ma een beschaafd man die zioh zelfs in onze wereld gemakkelijk beweegt eo zulke menschen z q niet zoo stomp van gevoel als u schijnt te raeenen mavrouw I Waarom u met uw beklag over z n hooghartig schrijven tot mij gowend als u toch wel weet aan t verkeerde adres te zijn F V schijnt erg boos freule Budenk toch dat ik een oude vrouw ban die door ondurvinding wiji geworden ia en t ambachtavolk door jaranlangenomgang van naby heb leeron kennen U hebt misschien uw ideen uit een mooi boek gehaald Né mevrouw u vergist u Als u t wetenwil de bron zit hieri En ze legt met een gracieuze beweging de hand op da linkerborst denfleren blik strak op mevrouw Schriele gericht Excuseer dat ik de visite afbreek vervolgt zena een oogenbtik zwygens Pa wacht me misschienroeds en ik heb voor den middag nog een en anderte doen Ik heb gisteren nog verzuimd u te zeggen mevrouw dat de hotelhouder bericht heeft dat er geschikte kamers ten zynent disponibel zijn Vandaag of morgen zal hij zich aan t slot vervoegen om orders Mevrouw Schriele keek t jonge meisje verbluft aan sprakeloos van verbazing Maar dme lette er met op Met een bevallige nyging nam ze afscheid waarna zo haastig de kamer verliet Bosluiteloos bleef e m don corridor staan eea blik werpend op de slaande kiok die nog msor dan een half aur voor