Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1893

1893 IN 5080 Zaterdag 25 Februari GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzending van adtvertentien Kan gesoMeden tot e6n uur des namiddags van den dag der uitgave Zeer Uette Cresteendnikte mmASTJES worden GELEVEBD door A BHI kMA en Zn Gouda Snelpersdruk van A BElNKMiN ZooN F F te Oaderkerk a d IJiiel V K K Nt ni e Havon L A Bogen en T K Zak te Goud ieder tot l of 2 itaKfln heobtenia Openbare dronkeneobap 2 maal p epleegd J 6 zonder bekende woonplaats tot S geldboeten vaa 1 of 3 dagen becliteoia voor elke boete Openbare droukeosohap gepleegd j Ie herhaliaf J S te Öouda Vlammgstraüt tot 6 of 8 dagen bechtenis 3 B te Gouda Orobotbstraat tot 1 0 of S dagen beohtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verbaajboar by lijfedwauiï van l dag ea voor soovoe betreft de veroordeelde winkeliera tevens met verbeurdverklaring dar in beslag genomen maten en gewichten MARfLTBBRIOHTBN Gouda 2S Februari 18B3 Granen met veel aaavotr In de prgzen kwam weinig verandering Tarwe Zoeuwsche ƒ 80 k f 786 Mindere ƒ 6 40 ii ƒ fl 70 Afwgktnde 6 f 5 B0 Polder ƒ 6 75 n ƒ 6 7B Koode 6 50 a ƒ 6 40 Angel 6 B0 a 7 Rogge Zeenwsche 5 30 a B 76 PoUer ƒ 4 76 a B 20 liuitenlandsohe 70 K 4 60 l 4 90 Gerat winter 4 10 4 B0 Zomer 3 70 a ƒ 4 10 Chevalier ƒ 4 B0 a 6 B0 Haver per boot 8 a 3 70 per lt 0 kilo ƒ 7 7 B0 Hennepzaad Buitenlandflob 6 76 a 7 3B Kanariezaad 16 a 17 50 Erwten ko ikerwten ƒ 8 Ji 9 Bonte Toererwteu per 80 K 6 90 a 6 10 Boonen Bruine boonen ƒ 7 60 a ƒ Ö Witte boonon 7 75 a ƒ 8 60 Paardenbooneu B 75 a 6 26 Duivenboonen ƒ 6 40 a 6 80 Koolzaad ƒ 9 i ƒ 9 60 MaÏ8 per 100 K G Bonte Araerikaanaobe 6 36 a 6 36 Cinquantine Ö 76 7 VEBMAaKT Melkvee zonder aanvoer Vette varkens red aanvoer handel vlug 33 a 26 et per half KG Biggen voor Kngelaiid rede aanvoer handel vlug 23 24 ot per half KG Magere Biggen reii aanvoer handel vlug 1 10 a ƒ 1 75 per week ette schapen weinig aanvoer handel traag Kui htere kalveren goode aanvoer handel vlug 4 è 18 Aangeroerd 10 partyen kaas Handel vlug 2de Qual ƒ 35 a 28 Noord Hollandache 28 Boter matig aanvoer handel vlug Goeboter 1 60 1 70 per kilo Weiboter 1 40 a 1 50 per kilo Burgerlijke Stand GEBOREN 22 Febr Cornelia ouders R Gravenstijn ea L Fiegen Jan Gerrit Ënno ouders H E van Gelder en H A Boeken Hendricus Cornells ouders H t Iwea en H J C Sobouten OVERLEDEN 20 Febr J van Duyvendijk 25 j 21 B van der Kleyn 8 m GEHUWD 82 Feb G Lammera en C van Ea J Vuyk en H Buis A Weggen en G Edelman Beeuwljk GEBOREN Adrianus ouder P Hoogendyk ea J van Manaohveen Kobns ouders C Oostenrijk en G van Es Geertje ouden L Krujjt en M J Sohenkeuveld OVERLEDEN Jacobus de Wit oud 17 maanden Catharina Maria Dogtorora oud 62 jaren ADVERTENTIfiN Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goddkoopetie adres van Nieuwe paraphien en reparatie By de ondergeteekenden is de INTKEKENlNÖ OPENGESTELD op AkHIEVWM JAAB6A1I6 rui het VERSLAG Tan hst Terhandelde in den Gihiinthsaad TAH Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN Het groote aantal zenuwkwalen van zouuwhoofdpijn af tot de voorafgaands kenteekenen van apoplexie hersenberoerte te trotaeeren nog steeds alle middelen door de medische wetensohap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zg door het gebruik maken van den eearoudigaten weg namelyk langs de huid eene phy aiologisobe ont lekking goduau heeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid ia en terwgl zg in wetensobappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende mensohheid I eze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Gezondheid Koraan WeiBSOiann te Vilsbofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarige praktyk Door wasBching vau bet hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de hnid on middellijk aan het zenuwgastel medegedeeld Met deze geueeswgze werden werkelijk aohitterende resultaten verkregen en zii maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bianen korten tijd reeiU de 256 druk versolienen is Uit boekje bevat niet alleun voor het groote publiek verstaanbare verklariogen omtrent het wezen dor nieuwere therapie en de daarmede zetfa in wanhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin weteuscbappelijke verhandelingen uit de mediBOhe bladen die aan deze geneeswgze gewijd ziju zonmede afschrift van tnl van getuigschriften van buoi geplaatste geneeskundigen onder welke F MODlÓrO med dr professor aan de polykllniek te ParljB rue Rougemont 10 Steincreber med dr praktiseerend geneeBheer aan het krankzinnigen gestioht te Ciiarenton S initStsrath Ur Cohn te Stettn irosamDan med dr arrond arts te Jöalingen Dr P Porestier geneesbeerdirecteur van het hospitaal te Agen üeheimrath Dr Schering kasteel Qntenfels Bad JBrns Darses med dr geaeesheerdlreo teur der galvano therapentiaobe inrlohting voor zenawlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C fiongavel te La Farrière Eure lid van den Conseli Central d hsrgiène et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid Uiden waarvan de kenteekenen zgn chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alfe zieken die door beroerte getroffen werdt ii en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooala verlammingen onvermogen tot spr tin zware tongval mooielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de i kende middelen als onthoudings en koudwaterkuur wrijven electriaeeren stoomlooi of zecbade i geeu genezing of leniging hunner lïwaal gevonden hebban en ten slotte zij die vreeS gevoelen oor berOOrte on daartoe reden hebben wegeua verschijnselen nis zlCh aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpiin met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categonen van zeUUWlijders als oo aan jOQge meines lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zioh het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kostelOOS en franco verzonden wordt door LEMAIRE Co Apothekers te Parijs rue de rEchiijuior 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswüze van ROMAJ WEISSMANiN Oud Odlcier vau gezondheid eere lid der Italiaansche nSaniteits ordo van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door H CLEBA S Co Heiligeweg 43 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Apotheker Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOilRV PORTON Oudegracht bij de Gaardbrug F 160 Op de jongste hygieniach medicinale TentoondtdUing te Gent is de Weissman sche gene68w gze door de mediache jury met de Zilverea Medaille bekoond Een ware Schat Toor de ODgelnkkige slachtoffera der Zelfberlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWABI G Hollandsche uitgave met 27 afb Priis 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by het Ver lagaMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Openbare VrywtliigeVerkooplDg De Notarigsen Mr 6 k l O êL FlIHBI SNËTLAGE fM fflfe B te Woerden en J P WflB B MAULSTËDB te Bergambacht zjjn Tooroemeas om op DONDERDAG 2 MAART 1893 bg veiling en op DONDERDAG 9 MAART 1893 bg aislag telkens des morgens ten 11 uur in het ko£Behais HaeuoNiBc op de Markt te ffeutfa in het openbaar te terkoopen Ee EOüWUANSWOHINS met diverse partyen Wei en Hooiland staande en gelegen aan het einde van den plattm w onder de gemeente E Bsu wtchk samen groot 18 Hectaren 34 Am 45 Centiaren Om te aanvaardeD de Landerijen bg de toewijzing en het overige 1 MEI 1093 Breeder bg billetten en inlichtingen by genoemde Notarissen De uitgaTfi dezer Couiaut geschiedt d elgks met aitionderïng van Zon en Feestdagen Da prga per drie maanden ia 2 franco per post 1 70 iizoaderlflke Noramers VIJK CBNTBN GOÜDA U Februari 1893 In de hedenmiddag gohouden Tergadoring vaa don gemeenternad diu door 15 leden werd bijgewooDil hfivezig waren de bh Otidijk on IJaset do Schepper werd door den Voorzitter medegedeeld dat Qi J Staten het raadsbesluit tot r orgaoisatie der 2e Hurgeraohool voor meisjes badden goedgekeurd l l 31 Januari jl de kas en de boeken van den ftorai öntoontvanKer door B en W zijn nagezien en m irde bevonden dat du heer B Begeer Bzn wegen onge teldheid eervol ontslag had ge vraagd als Commies ter Secretarie hetwelk door B en W was verleend dat Mej Verhoef onderwijze res in de handwerken aan de TuBsohensohool was overleden en dat de brugwaohter J Tak als zoodanig zijn ontfllna bad genomen Deze raededeelingen weiden aangenomen voor kennisgeving De volgende stukken kwamen o a bij n Raad in 1 Eene inissivo van dcu hoor IJssel de Schepper medodoel de zijn ontslag te nomen als Lid van den Koad l e Voorzitter zoida naar aanleiding daarvan het volgende Myne l uoren I Wij betreuren voorzeker allen het besluit van den heer IJsael de Schepper om deze vergadering te gaan verlaten Zoowol in deze vergadering als in de ComTiiaaien waarin bij zitting had heeft hij onze gemeente belangrijke diensten bewezen Mocht dit nog een bewijs noodig hebben dan zij het voldoende te wijzon op de Gasfabriek op wier inrichting bij jtrooteu invloed uitoefende Als wij 003 mogen verheugen dat de Gasfabriek voldoot aan allo eiscben en varwHchtingon dan is ditgroo FEVILLETODi S X I ZT ID lïl 18 In elk geval is hij geen blo6 Jan freule want als je hoort hoe hy zich bij den brand geweerd heeft dan zeg ik pet af voor zulke kerels Daar is maar één roep over Als de freule er meer van weten wil dan zal ik van miildag eens polshoogte nemen Né Hendrik doe geen moeite t Was bloote nieuwsgierigheid van me dat ik je vroog De trenle weet er misschien meer van dan jy Hendrik zei Grietje schalks terwijl ze kwansuism haar aatdappeienmandje grabbelde om haar ondeugend laobja te verbergen Nu ja lachte de freule ik heb t een en anderTM z a heldendadeif gezien Uit nieuwsgierigheidliftp ik de Hoofdstraat eens op mnar een ki artiertje ter waa ik al weer binnen t Was me veel terumoerig op da straat en bolpen kon ik toch niet Né freule wind or mnar geen doekjes om zei Hendrik vriendelijk knorrend Er was oproer ondei tgcmeene volk finaal oproer Enfin de freule is p meor geluk dan wysheid zonder kloursoheuren tendeoU te danken aan de goede raadgevingen vaa deii heer IJssel de Schepper Wij zijn hem dankbaar voor hetgeen hij verricht heeft ten diensto onzer Gemeente en bevelen hom hare belangen ook in de toekomst ton zoorste aan De vergadering betuigt instemming met die wni i 2 Een voordracht q m s iderwijzer hoofd der TuBBchenschool waarop voorkeme de hoeren J STOUT te Schiedam 2 G N KRUISHEICR te Gouda 8 J G VKRBtJRG ta Rotterdam Ter visit eit benoeming in de volgende v adering 3 Een aanbeveling voor regentes van hot Bestedelingenbuis daar Mevr Bnebaart de benoeming Diet heeft aangenomen Daarop komen voor Mevr G C OVEREUNDER Costeh Merr de Wed SCHOlpEN Schouten Ter visie 4o Eene missive der Commissie van beheer der Gasfabriek tot hot bouwen van een nieuwe gashouder op hot terrein achter de fabriek Ter visie 5o Twen adresaun één van don heer G H vanBorkel en 155 audere ingezetenen en éo n van denhoer A Brinkman en 89 andere ingezetenen tot behoud dor Kermis Ter visie De Raad besloot Tot het maken eener inrichting voor de bereiding van zwavelzuur ammoniakzout op het terreinder Gasfabriek Dat hot gas tot andere doeleinden dan voor verlichting gebezigd voortaan zal worden geleverdvoor don prya van 5 centen por slère Afwijzend te boscbikken op een adree vau den heer H W Otto eu 165 andere ingezetenen betr de afgekomen raanr t was toch veel te veel gewaagd freulul Gekheid Hendrik zei ze luchtig De jeugd ziet geen gevaar dat bob je aan Jan Holsma kunnrn merken Maar ik verpraat m n tijd vervolgde ze opstaande Dank voor je inliobtingen Hendrik Ik ben van plan baas Holsma t zomerhuis te laten verwen on dan kan je je hart nog eens ophalen aan oude herinneringen Met een vriendeligken groet spoedde ze zich hoen in vrgwat opgeruimder stemming dan ze gekomen was haastig terugkeerend naar hot slot waar zo misschien ongeduldig gewacht werd Nauwelijks was ze door de deur der verand t huia binncDgetreden of dokter Roabe opende de voordeur een zonnig lachje op het joviale gezicht een kwinkslag op de lippen den hartelijken groet luidruchtig beantwoordend waarmee lö hom uit de verte verwelkomde Ze wachtte hom op aan de deur der huiskamer en opende die voor hem nadat de toegesoboten huisknecht hem van z n hoed on overjas ontlast had Gekscherend lei hy baar arm in den zijnen baar komphmentoerend met grappige holïelykbeid en haar met komischen zwier voorstellend aan den jonker die in z a fauteuil voor het raam zat te wachten de Haartemsclie Courant op de knie maar den vergenoegden blik tot do binsentrodenden opgeslagen Weldra zat bet drietul aan de koffie keuvelend ADVfiKTENTlEN worden geplaatit vanri 6 regels 50 Centen iedere regel mTOJ10 Centen GBOOTB LETTERS v rden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD twelk des Maandags verschynt vervanging van het overzotveer op de Turfsingelgracht door eene draaibrug Naar aanleiding van dezo laatste zaak gaf de heer Üercksen B en W in overweging oen voorstel te doen om het overzetten op het veer op de Turfsiogelgraolit kosteloos te doen plaala hebben In ona volgend nummer komen wy op de diacusaie He beden gobpudeu werd mot een enkel woord terug De heer J Tb de Bruya alhier staat op de voordracht voor onderwijzer aan eene openbare school e Rotterdam Heden morgen is in deze gemeente een goval van Cholera Asiatica in de Wijde Poort op de Grooneweg voorgekomen Heden nacht is ton huize van de wed S op de Varkenmarkt eeii binnenbrandje uitgebrokeoM hetwelk door da kostgangers gebluacht is Te Rotterdam is opgericht oene vèreenigiag tot behoud dar Rottordumsche kermis Een groot aantal belangstollenden zijn reeds als lid toegetreden Het doel dezer veroenigiui is door allo gepaste middelen te trachten de afschaiüng tegen te gaan het zedelyk gehalte der kermia zoo dat noodig blgkt trachten te veredelen alios in bet werk te stetleo om de kermis zoo te regelen dat zij voor allo neringdoenden in do gemeente voordeel afworpt Ue vereeniging onthoudt zich van eeue adresbewo mg Naar aanleiding van het busluit van den gemeenteraad om eene cominissiö van onderzoek te benoemen is ann nllo gemeenteraadsleden eene motie gezonden waarin hunne medewerking verzoolii wordt over banale onderwerpen genietend van don overg vloed dien de tafel aanbood t gesprek eerst drooi qn kwijnend werd levendiger naar mate de eetlus verflauwde Ken geestige eohermutseling over de rechten der vrouw tusBch n do freule en dokter Raabe waarin de jonker zioh tevergeefs als scheidsroohter mengde eindigde m een druk discours dat ten slotte uitliep op oen praatje over sociale toestanden t Was niet zouder opzet dat de freule t gesprek in deie richting atnurdo want daargelaten nog dat zo haar verontwaardiging over de ondaukbanrhcid van mevrouw Schriele op de heoren wilde overdragen moest zö de goedkeuring van baar pa vragen op biiar beschikking ten guuate van baat Holsma en de voorgenomen reatauratie van het jachthuis Ze begon dnn ook met een humoriatisohe schets te geven van haar onderhoud mot mevrouw Schriele waarmee ze de beercn niet weinig vermaakte Natuurlijk word de Blotscène van dat onderhoud waarin de gaatvrybeid nan de vrekkige dame in goed verstaanbare termen werd opgezegd door de heerea levendig toegejuiobr want wat do freule doet vinden zij welgedaan en hij dezo gunstige stemming koflttti t haar geen moeite om van den jonker carte blanche te krijgen voor de uitvoering van haar plannen Tegen tweeen Het ze do heerou nan hun amusement over M gaf orders om haar rijpaard voort te brengen waarna te zioh op haar kamer terugtrok 1