Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1893

beoogde doel wat kan het comité dan verder doen i Die geven kan ea geven wil geven spoedig April is aaostaaude De penningmeeater van het comité jbr dr L de Geer te Velp zal iedere gift ook de kleinate met dankbaarheid in ontirangst nemon Hg ontving feeds eenige giften doch lang nietaoldoeode om het vDornehien ait te voeren Uet npport over de liqoidfttie der Zuid Uoilaodflolie 1 liWrfaoev Toor Zuirelbereidiog wordt thaat noader iocgeliobt nat het oog op feiteo ea waarheid door de heeren C J van der OudarmeuleD H I Da Kat fan Hardinifeld Th J Waller P B J Perf 3 Zgp Kz l T A Bauduin Herman F Bultmaa P J A Bruine jbr P J J Kepelaer en P V L Waldeok die opaohtors ladeo en bestuurdera waren van dn voormalige Vereeniglng 2uidHol landtche Loertioeva voor Kuivelbereiding Met nadruk komen die heeren op tegen dat rapport eu de handelingen van jUr J B Van Merlen ook voor de nagedaoiitenit van wijleu mr Viaaer v H Waar wij bij dient leven zoo acbrgven zij noch voor hem noch voor zijn ook door ons boog gewaardeerde eobtgenootü de bezwaren badden verxwegon die zijn wijze van haiidulen mocftt scheppen zoo voor de Vereeniging als voor haar moeder de Holt Mjj van Landbouw daar meenden wij dat na zijn overlijden allea moest worden gedaan om de stichting na reorganisatie te behouden aU blijvende erkenning van de weergalooze offervaardigheid waarroede de heer V v H zijn belangatelling en do opreobtbeid zijutr bedoelingen staafde Onder de vele aanmerkingen op hot liquidatierapport betreft een de c fers der liquidatie rekening Zg doen opmerken Het resultaat der door jbr J B Van Merlen aU bewindvoerder der Erven mr Visser van Hazerawoude doorgedreven liquidatie vnn de Leerhoeve iadus dat voor die Ërveu te zamen genomen tegenover een last van ruim ƒ 31 000 een bate staat va bijna 87 000 dus een avance van pi m 6000 OQgea ht de realisittie a pari ven 87 000 aaodeelen kapitaal in de obligatie leen ing Do Italiaansobe overheid heeft reeds eedert eeni n t id vermoeden gehad dat Tanlongo do directeur der Banca Bomana in de gevanitenis in ver tttndhouding was metde buitenwereld Dientbiigevoige hooft men nauwkeurig toozielit gehouden en toen heeft meu ontdekt dm zijn zoon in het brood dat h hem eiken dag zond brieven bad wuten bmuen te smokkelen Bij nader onderzoek in zijne oei z Q dan ook tal van brieven gevonden ng nietuotdi 41 die o el Óe jonge AmerikJianscbe die o et zonderlinga denkbeeld kwam haar kamer te behangen met de bowelyksaanvragen die haar door haar talrijke aanbidders werdeu gezonden heeft zeker gedaoht dat zij do eerste was die een derjjehjk faotaslisch idee in loepasaing bracht Zij heeft echter een mededinger gevonden in den heer Ktng te Ipswioh ean i bariatochtelijk postzegel verzamel aar De beer King j heeft zyn studeerkamer met poatzegela behangen Voor dit doet had hy noodig ruim 44000 postzegels waarvan sleohta 16 afgeatainfjeld zijn Bovendien zijn 43000 zegels vtjrouderd en buiten gebruik gesteld zoodat de verkoopwaarde toen zij nieuw waren 700 p st slechts een gering deel uitmaakt vau de reeele waarde die zij thaus vertegenwoordigen Het behangen ia gescied met zoo groote zorg dat de beer King niet alleen eeu zeer merkwaardige mnar ook de best en fraaist behangen studeerkamer der wereld bezit Het effect dat verkregen wordt door die duizende kleine verscbillund gekleurde vierkanten met grooten emunk liijuengevoegd evenaart dat van de beste mozaikwerkon Op de viascher acbepen te Vlaardingen en Maassluis is gowoonlyk gebrek aan Hollandsehe bemanning zoodat het wel gebeurd is dat onze isacheravtoot aldaar bezet werd door Duitscbers uit Lippe Üetmold du met mannen die nooit de zue hndden genen en dus ware landrotten komltin genoemd worden De haringj vloot wal vrofger Hullnnda roem en kan thana bezwaarlijk uitzeiïen als er geen vreemden in dienat wilten treden Hier ligt een werkkring voor krachtige jongelui die een goed daggeld willen verdienep Iemand uit de buurt van Kolium heeft op bet zorgvuldigst naar AiUti viaeohery geïnformeerd en het in genoemde plaats veraohijneode Nteuios en Adverttn tieblad deelt hut resultaat daarvan mede Bedoelde persoon dee l in hoofdzaak 4 vragen Ie Wanneer moeten de arbeiders ter baringvangst varende overkomen en hoe Inng kunnen ze werk bekomen 2e Wat werk wordt van hen verlangd 8e Hm lang ia de arbeidsduur per dogP 4e Kan ik adressen van reeders van schepen bekomen aar aanleiding van die vragen wordt nu het vol geode vermeld Ie aniwoord Ze dieoea aan den reeder te vrngeo of er plaats voor hen is eu de reeder zal ingeval dat zoo ia wol opgevea wanneer ze over moeten komen Het werk be int als de schepen zeewaarts gaan dat is ongeveer half Juni er het boudt vol tot ongeveer half November Daartoe monstert men op het politie bureau wordt op de monaterrol inKesohreven Tewij buitengewone gevallen als b v ziekte betemmeneod optreden houdt het contract kracht eu is de overtreder iu termen van vervolging gavaltea Do vangst duurt i ongeveer 5 maanden Hat JHtmdehhlad vermeldt het overladen van den heer Jao Ëliou den bekenden graveur Ëlion stond it hooge gunst bij wijten Z M Koning Villem Ill ie hem meermalen bij zich op Ifet Loo ontving Tairyke meilaitlea door hem ontworpen getuigen van zijn werkzaamheden en don kunatzin 60 smaak die hij in zijn vak bozat Do heer Elior schiep o a bot ontwerp der Aljehtaedaille die Z M Komng Willem til in 1874 na het nemen van de Kraton liet slaan de medaille ter honlenking van koning Wiliems SBjarig kro ingsfeest de metladte geaUgen ter gelegenheid van den intocht van Z M koning Willem III eu koniagin Kmma te Amsterdam op 24 April 1879 fle meduillea van Boerhaavw en Const Huygens ge lagea op laat der Holtandsciie Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem en waarmee nog de 4oor de Maatachappy uitgosobreven pryavragen worden bekroond Deze laatste medeiltes werden indwlijd iu de j Ilhutrated London Netn gunatig beoordeeld om nijpende armoede to lenigen daa om vergoeding te schenken voor geleden onrt oht Onwillekeurig richtte ze t hoofd op eou blik werpend op het witte jachthuis dat zich als in een krans vangroen gevat scherp afteekende op den donkeren achtergrond van opgaand geboomte waarbovou de zooaige herfst hemal et een Matlo troep aicbtbun werd I En ze haalde ooderrwyl baar horloge uit om te I zieu of ze nog tydig ter bustemder plautae kqn zyn Zo opende reeds de lippen om baar paard mat een j aaumoedigend woordje in den draf te brengen toen eeu geritsel tusschen t geboomte ter z de van den ves haar deed omzien Daar stond Jan Holsmn den hoed in de band I den verrasten blik tot baar opgeslagen half ver bohoUn tusschen bet kreupelhout dat de passag I langs het voetpad waarop hij zich lievoQd vrywat I belemmerde Ze groette hem met een glimlach en een hoofdknikje haar paard inhouitend om hem op te wachten I zonder t genoegen te verbergen dat do ooverwaöhte I ontmoeting haar verschafte Jan voldeed dan ook zonder talmen aan de zwijgende uitnoodiging om haar gezelschap t bouden t Toeval is me wel gunatig dat t mij t genoegen dezer ontmoeting verechaft zei bij boffelyk Ik heb vader naar tjachtbuis vergezeld maar kon de verzoeking niet weerstaan dit mooie plekje oena te doorkruisen ordtvenolgd A D het verslag van den inspoctour in do tv eode inspectie Prieitand Groningen Drente Ovenjsi on een deel van Qelderland over de uitvoering der arbeidawet ontlaenen wij do volgende medodeelingen i n groot i eUt ongelukken bad kunnen worden voorkomen door betere beveitingsmiddebo of door moer toezicht en leiding Wel is waar waren vele ongelnkkou 80 pCt zetfa het gevolg van roekej loosbeiu of onvoorzichtigheid maar tocb hadden ook vele plaats ten gevolge vau gemis aan vo M org bij den patroon Niet minder dan 82 allen bij name vermelde ongelukken hadden door eenvoudige voorzorgamaatreicelen kunnen worden voorkomen Zoo werden alleen 87 oogelukken veroorzaakt door bet reinigen onderzoeken of herstellen van in gang zynde werktuigen 29 door do min guustigen toestand van steigers en trappeu en 9 door onvoldoend toezicht Verscheidene van deze ongelukken bndden den dood ten gevolge Naar aanleiding van deze mededeelingeu beeft de commiasaris der Koningin in Priusland de burgc meesters in zijn gewest aangeachreven om streugelijk op de uit roering der fabrïekawet toe te zien Tevens veatigt de Commissaria de aandacl opbet gering aantal aanvragen om vergunning vooroverwerk In het geheete jaar 1891 bedroeg ditgetal in Fiiesland sleohts drie on over het geheeltand 603 Deze verhouding wekt bet rcrmoedoubij den Commissaris dat men maar overwerk laatverrichten zonder aahvrage Het Comité voor emigratie bestaande uit de hb Job van t Lindenhout te Neerbosch L B J A Boosmale Nepveu te Hoorn H Pieraon te Zetten H A J Leembrugge te Zwolle jbr dr L de Geer te Volp en J H Ganget Csz te Harderwijk deelt mede dat ufachoon slechts veertien dagen zijn verloopen sedert de circulaire voor emigratie iu de dagbladen werd opgenomen onder het opschrift Hulp voor ouzo werkloozen of van alle zijden stroomen de brieven toe Brieven niet vho hen die faunnegrootere of kloinero gaven komen aanbieden om den schreieuden nood te lenigen maar noodkreten van zoovelen die begearen te bebooren tot htt 40 of 5 0tal jonge mannen of tot de i of 2 huisgezinnen die men in April naar Canada weusoht te zenden Door het comité wordt den inhoud van versohillende jrieven medegetleetd en mt deze brieven klinkt echter zooals het comité juist opmerkt dezelfde noodkreet bolpt oua uit den tegenwoordigen onhoudbaron toeatand Het comité wekt allen die ieta vermogen nogmaals op haar plan te steunen Dat plan ia met April a s i een 40 of 50 tal ongehuwde jonge mannen ea of 8 gezinnen te doen emigreereu nnur Canada Kau het getal der gezinnen tit nmaal grooter sijn des te beter De vertegenwoordiger in Oaaada d heer K luainger h fi aan het comité geschreven dat hy reeds maatregelen neemt om de jonge mannen j ala arbeiders to plaatsen Voor de gezmoen nu e slechts 2 of 3 zullen zyn zal hij in de nabyheid zijner woonplaata ïorton plaats zoeken Kwamen ze in grooteren getale hij had reeds eene bij uiiatek vruchtbare geachetsta streek gevonden waar een Hollandsehe nederzetting kon gevestigd worden Het comité vraagt Doch zal het geschieden Zg waehl op uw antwoord gij allen die meer of minder gegoed eaa hart hebt voor den lijdenden broeder Zija uwe gittoa niet voldoeodo voor het Hos om de hand geslagen in gedachten verdiept En ze verheugde zich in haar jeugd in haar onafbankelykhi id in baar rykdom voorn niet zoozeer omdat deze baar de verfijnde genieLiugea van een weelderig leven schonk maar omdat ze er door io staat gesteld werd wel te doen naar de motu van haar begoeren en geluk road te Surooien op plaMtsen waar anders misschien de verbittering over geladen onrecht of onverdiende armoede zich geuesteld zou hebbeu Wa bel geen onschatbaar voorrecht ala een goede genius te mogen tondwaadelttn op plaatsen waar de waaboop grynxewl rondwaarde en dreigend Ivoodsgebrek de harten oproerig atemdef Zoo vroeg ze zich af Mnar plotseling schoot haar een gedachte door hot hoofd baar bt klemmeud tot anastijf wordeaa toe Ze had op eaowyzing van dokter Kaabo haar weldaden rondgeitlrooij op plaatsen waar de armoede zich onbedekt vertoonde aa had duizenden gegeven om aicbtbaren nood te tentgeu maar een ondejzook in te tellen naar bMlaktan nood verborgen armoede te leaig n daaraan had ze nooit gedaoht zooveel to minder nog aan de mogelykheld om het gebrok Ie iweren van veUr drempel door werkvetacbaffing de eenige vorm van liofdudigheid wearmeo men de ge vucltghoid der begunatisden ontzien kan Y jo terwyl ze berouwvol haar verzuim bedacht drang zich t besef aan baar op dat ze DU oubewu t ge hee zoi der opzet den eersten stap doed in de goede richting al was t haar vof r ditmaal mipder te doe om zinh te kleeden voor eeh rijtoertje Weinig mi j auten later draafde ze In vroolykeo droF do poor van t slot uit du Hoofdatraat dwara over een broedaa zandweg op die onder het lom ner van zware eikenboemen recht voortlit uuar een buitenwyk van Iwt Umtp aan don zoom van een bosohaohUg laud ohap een heertijk jachtterrein en het dorado voo liafhobbera van een wandeltoubt Do son scheen prettig aan don helderen bemel bet herifatwindje ritselde spelend tusscbea het kl ur rgka loower van het dichte kreupelbont waarin ta vu malle voetpaden kronkelend wegsohuilden alle uitkomend op dun aandiiceii ryweg die hetUudscbap ïn rechte lijn dooraaeed Ëen half tturije radens bracht da freule op een open boBohpleiu vacwaar vyf belommerde wogen uilstraalden naar alle hemelstreken waarvan de middeJate atUiebt gaf t p hel witgekatkte fraai van het jachthuis dat in de verte mooi tuasoben bot donkere geboomte uitkwam Oe freule brarhl t boaohplein overatekend baar fkM in den atap om oen oogenblik te ganiotm van bet sphoODs panorama dat ziob voor haar oog ont j reide een gezicht waaraan ze zich byna dagelijks vargastte zonder oit verzadigd ta worden van t scbilderacbtig uatuursohoon aau dit uitverkoren plokjo igeo De plechtige stilte in haar omgeving stemde haar tot kalmen ernat Druomerig leunde ze met don arm ap den slanken bala vaji haa telganger don teugel 20 antwoord yWanueer men half Juni op de aebepen komt dan gaat ge naar zee alwaar gein de nabij beid van Eogetaud haring gaat vütachen do netten daar de baring in itevangen wordt worden a middags in Kee gulaten eu er weer des nachts uitgehaald Heeft men nu haring gevange dan gaat meu direct aan het haringkakea en zouten in de tonnen leggen en als dat gedaan ia gaat ge wat alapon verder is er niets te doeu als de zeilen hyschen enz 30 antwoord De arbeidsduur is heel ongelijk want men heeft dagen wuana men niets kan uitrichlen en men heeft er waarin men dag en nacht werkt Om nog meer te aogneu Men doel in die 5 maanden 4 6 6 reizuu naar ïee om baring Wanneer men de eerste reis naar zee gaat duurt bei wol 6 ii 7 dagen eer men op de iisscherij ie dus eer men kan vissoben In die daean doet men niet dun de zeileu verletten en s nachts om de beurten de wecbt op het dek van het schip houden Wanneer men nu viscbt en men vangt veet haring dan is mon ook weer spoudig aun land Zulk eenu reia duurt ongeveer 4 5 6 weken en telkens wanneer men aan land ia wordt weer vt racb water ou eten aap boord vau bet schip genomen om zoo tot half November ter buriogvissclierij te varen Men kau echter in die vyf maanden nimmer naar z n woonplaata gaan wnut men is 3 hoogatens 4 dagen ann den wal waarin veel werk moei gebeuren Op de 4e vraag komt hij zoo meteen maar hy raadt do zaak aan vooral voor Friealanfd ulthoufde vau den göspaniien toesiaud en beveelt aan dat 1ü burgemoestera de zaak behartigen Voorta omdnt Inj minder gaarne ziet dat altijd Duitachers do plaataeu innemen Voorts wijal bij er op dat men fatsoenlijke gunstig bekende jongelieden atura eu dal lezen vry zijn van atorken drank allbana met behopi met het euvel tot zucht naar drank Ten slotte 4o antwoord De uiiraon der reeders en maatschappijen zijn IJzermans Co de l oggemaaiach ppy Maatschappij de Noordzee A don BreerasJr Jooat Pot Hoogorwerf Co Al deze te Vlaardingen Eü te Maaealuis Do maatachappy van Zoevisanherij te Maaasluia Officieren van het Indische leger hebben reeds meermalen gewezen op dun misstand dat eommige collega s van bet leger hier to lande tien twaalf of meer jaren gedetacheerd waren bg bet Indiacho leger waardoor bet pensioen dat voor ieder jaar verblijf m Indie met 75 moet worden verhoogd aanmerkelijk grooter werd dan dat van de Indische raiiggenooten diü hun geheete carrière in Indië doorbrachten Veel acte schgnt vau deze juista opmerking niet geuomen te zijn Onder de ofGcieren toch dto volgena het jongate kon bestuit in den loop ran 1893 voor vijf jaren zullen gedetacheerd worden by het O I Ifger komt ook voor de kapiiein Nieuwtimd die als luitenant 6 of 7 jareu ia gedetacheerd geweest bij het leger in WestIndié daarna nog eens voor 5 jaren bij dat in O Indië en nu weet voor 6 jaren zat guan Het maximum pensioen van dien kapitein kan dus worden ƒ 1660 plua 16 of l maal ƒ 76 terwijl dat van een kapitein van het Indische logur hoogatena 2000 kan bedragen Do verleden Zondag te Barlijn overleden bankierVon Bleicbroeder heeft in de financieele wereld enachter de schermen ook iu de politieke wereld eenegroote lol gespeeld Aan do Berlijnsohe beurs wna Von Bleisohroeder de groote man maar zijn invloed strekte zicb ver buiten de grenzen van zyn vaderlanduit juiat omdat hy zijne rulatiën even goed bad onder de Btastalieden als noder de financiers eu omdat bijna at zijue finaucioele onderoominge t een potitieken achtergrond harlden j Het huis Bleicbroeder heeft zyn opkomst Ce dan ken gehad aan de Rothsohitda zijn grootsten bloei en xyn machtigen invloed aan Biamarck Het werd reeds in 1803 door den vad r van den paa overleden bankier opgericht en werkte aanvankelyk op zaer beachfliden achaal In 1892 kwam Anaelm voo RothBchild te Berlijn om daar een vertegenwoordiger voor zyn huis te zoeken Zyne koaze viel op do firma F Bleicbroeder die wal over betrekkelyk geringe middelen beschikte maar een uitstekenden naam bad Als vertegenwoordiger van de Rothschilds werd bet buis Bleicbroeder in alle groote zaken betrokken en verkreeg bot in do hoofdsteden der verachillende tandvn betrouwbaie en invluedryke ageuten Hut werd juiat laardoor ook nadat bet opgehouden had tot du Rothecbilda in afliaokelyke betrekking te staan van groote waarde voor de Truistsche Begeerlug die op juiste en aoellc inlichtlugen omtrent zaken die voor de groote menigte der oningewijden verborgen bleven hoogen prijs Itelde flAen zal zich herinneren schreef dezer dagen da Neue Frêle fresse dat nog lóói de periode van het antiaemitiame ongeveer vyftiea jaren geleden de conservatieve party in Pruisen iu de Rekktglocke een storm tegen den rykakanaelier ondernam die onder bel motto tDte Aera BUmarck Blrickroeder werd begonnen Tfoh waa de verhouding tusachen den rykakanselier en den bankier eene zeer natuurlijke De Pruisische regeeriug in het algemeen en vorst Bismarck ni t byzonder hebben steeds hunne kracht daarin gezocht dat zij oror al hetgeen op politiek militair en economisch gebied gebeurde zoo nauwkeurig mogelijk ingelicht waren Do Pruïsiacho spion is in Frankrijk tot een schrikbeeld geworden maar achter dezen hatelykt n naam moot men het g reohtvanriligde streven zoeken van de regeeriug om alle b lungrijko feiten dio invloed hebben op de ontwikkeling en de maohtsverhouding der volkeren zoo nauwkeurig eu zoo spoedig mogelyk te weten te komen De politiek ia immers ten slotte eene ervaringsweteDSchap eu inductieve gevolgtrekkingen kunnen slechts dan met zekerheid worden t emaakt wanneer het materiaal ilat de onderstelling vormt betrouwbaar en groot genoog ia Nu ia het zeker niet te ontkennen dat juist de economische en fiuancieele feiten hüt vimkai met de politieke bewegingen zyn snaragewezou en daarvan dikwijls in t geheel niet tos la maken zyn DePruiaiache regoenr g bod dus een man van t vaknoodig die baar over do veraohijiiaelen op dit gebied der zake kundige tnlichtiunen kon geven en miasehien i ok iu enkwle gevallan nla liet beUngtler regeeriug dil medebracht invloed op de financieele bewegiug kou uiioefeucu iT7 T i i i = j Bulteolanilscb Overzicht Tegeu alle vorwaoliting zooals dit in Frankrijk meer het gevat ia hebben de vier repubtikeinaohe groepen die samen ongeveer 260 leden tellen en dus een groote meerderheid boiUten Jnlea Ferry oandidaat gesteld voor bet voürtittvrohiip van den Senaat Hot Jonrual des Débata zegt dat nu Jules Simun dien het blad zou verkiezen uiet in de termen vult Ferry ongetwijfeld de meerderheid van stemmen verdieut Jules Ferry s verleden maakt werkelijk zijue verkiezing zooals de Figaro bet uitdrukt tot d i belaiigrykato politieke gebeurtenis welke zich sedert tal vau jaren heefi voorgedaan de Kamerzitting von 31 Miart 1885 welke onder den indruk van de uederlaag by LaugaoD Ferry deed vallen als een alaohtoifer van de koloniale politiek en van de daarin ondervonden teteuratellingen heeft den teuenwoordigon eaudidaat voor den voorzitleratoel in den Senaat eeu zoo geweldigen sloot toegebrscbt dat hij van dat oogenblik bijna ala politiek dood is boachouwd in ieder geval als eene oomogelyke figuur voor oen in bet oog loopende plaats io de politieke wereld Ieder zal zich nog de beweging herinneren wetko in 66 alleen reeds do kaua va Jules Ferry toi president der Republiek to krygen te Pary s veroorzaakte on nu eensklaps zoo onverwacht feogelijk uit de vergetelheid waarin hy leefde te voorac iijn gehaald eu bestemd om naast Carnot Ribol en Ciisimir Périer den vierden preaidentszetet iu te nemen I De Senaat meent de Gauloia bindt den strijd aim met iederoen met bot Elysée dat duidelijk don heer Magnin bad lïepatroniaoerd met de regeeriug met do Kamer met bet land met do openbare meening De Intronaigeant ia natuurlijk woedend By d j Lanteme is Ferry de meeat impopulaire man van Frankryk de mees gebate naam by bet volk en volgena den Eclair ia zyn naam synoniem met venlei ldbeid Hy is het die gezegd heeft dat meu moet rogeereu teeou de helft der republikeipache party geen gevaarlijker keuze kon de Senaat doen dan Ferry op een oogenblik als dit lot voorzilter aan te wgzeii De Soletl noemt Ferry als president van den Senaat een mededinger voor Carnot Dit ia de groote beteekeuia van de verkiezing De openbare moeniug boudt zicb minder bozi met de verfaugin van dea voorzitter van den Senunt dan met de aanstaande preaidentsvcrkiezing De 60 jarigo Ferry komt weder te vooraohijn uit de vergetelheid waarin by geraakte toen bij by do jongate atgemeooe verkiezinicen niet herkozen werd De impopulariteit van don rTonkineea schijnt uitgealeteu De Duitacbe Keizer ontving in tegenwoordigheid van deu Minister van Landbouw een deputatie van de centrale laodbonwvereeniginaen der ooatetyko provinciën welke Z M de wenaohen van den landbouwstand tot bevordering vat den landbouw kwam kenbaar maken Do Keizer zeido gaarne het zijne te willen doen om de mooilykheden waaronder de landbouw vooral in de ooatelyke provinciën Idcd te verhelpen doch or zou geruime tijd noodig zijn om het beoogde doel na Ier te komen en daartoe was met uamo het behoud van don vrede noodzaketyk waarvoor een versterking van atonda weer baarheid kon bijdrageD De kenbaar gemaakte voorstellen en wenachen zoudea worde onderzocht en zooveel mogelyk m aanmerking komen Hetïou den Keizer Binnenkort zal volgena een Berlijnschen correspondent Caprivi iu den Rijkada eene groote rede bouden over Duitaobland a buitentandsche staatkunde Uit Spanje waar men de drukte dor algemceue verki eiiQgeu die m het begiu dor volgende maand plaats hebben worden aan de Temps oonige intereasante byzonderbedon medegedeeld over de wyzo waarop dose raaadplegiiig der kiezers wordt Rehouden Men heeft er zicb over beklaagd dat bet liberale minieterie met het besluit betrekkelijk het tijdstip der verkiezingen zoo lang getreuzeld beeft maar ala men vernoemt welke toebereidselon voor verkieamgan in Spanje noodzakelyk geacht worden kan mon zeer goed deze verlating bogrypeu Het behoort ui tot de gebruiken om hel geheele ambtenaarsperaoneel te voren te zuiveren Dit was voor het kubiuet SanaBta geen gümnkkotijke taak nu do constTvatieven twee jaar aan de regeeriug waren gewetat Wanneer men in alle belangrijke ambten aanhangers der regeermg heeft geplaatst wanneer men zich overtuigd beeft dat de prefecten de mairea de rechters lu eerste instantie de vrederechters tot do gendarmerie toe alle takken van adminsitratiu in de provincie krachtig in do hand houden gnat men tot een nerkzaaraheid over zoer eigenaardig zeer Caalitiaonach welke eenig denkboold geeft vnn do parlemeiitairo gebruiker in Spanje onverschillig of de liberalen of do conaervatieven ann het bewind zyn Dit heet de groote encastUado Zoo noemt men de vordeeling van kieadistricteu eu de eanwyziug van candidttten door dui minister van binneulnndaobe zaken to Madrid Vooraf hebben de ministers onderling reeds vele be roodalagingen gehouden over de netoligo kwaatie hoeveel districten men aan de oppositie zal laten teneinde deu schyn te behouden of de verkiezingen onder volkomen vrijheid plaota vindenen voornamelyk ook tol het lu stand houden van do traditioneele goede bütrekkingen welke er tuaacheu de S mndscho politieke partijen beataan die altijd zooveel mogelyk zelfs bnn unverzoenlykste tegenstanders sparen teneinde zicb de weldaden van het do ut des te verzekeren op den dag dat de politieke rollen zyu omgekeerd De miuistera komen dan overeen boeveel zetels ongeveer aan de verschillende groepen der oppositie zijn toe te kennen zooveel aan de oonaervalieveD oenvry aanzienlijk getal voor bet geval dat dezen aan de regeeriug weer komen roovoet aan de carlisten zooveel aon de republikeinen maar mon draagt zorgdat deze heterogene partyen in geen geval te zamenmaer dan 180 a 140 stemmen op de 437 erlangen Dan komt een nog grootere moeielijkhnid de verdoeliug der meerderheid onder da varsch il lende naanees van bet liberale ministerie zelve Elk minister stelter prya op eu gra van getrouwen onfl zicb te raraeuigoD ook moeten eakele peraonen vrianden len gunsteliaffSD wardan be bobl Is dit katigw werk binnen hot ministerie tot een goed einde gevoerd dan beginnen eerst de eigeuiijke werkiaiuBfaedau voor den figrootan verkiezer den minister vnn tMnBenlandeefad keu Er zy ongeveer 300 zotei voor de miniatriaele in d Kamer en oirca 120 10 denaaaoat bescbikbaar torwyl men met ruim 3000 candidaten opgeschikt zit die naluurlyk allea overtuigd zyn da beste rechten op een plaats tD de Cortes te kuonen doen gelden en die zeer genegen zjjo een teelyke poets uan de regeering on banr verkiezingaagunteu te apoleu indien zij gewogen doch te liobt worden bevonden Alle deze candidate meidon zich aan het departement van binnenlandacbe zaken dikwerf vergezeld door talryke en invloedryke deputaties uit alle hoeken van bot kouiiikryk toegestroomd Bij de jongste stormlooperij ia bet den armen miniater Venancio Gonzalez zuo ban om het harte geworden dat bg de deureu van het departement ten laatsto heeft deea sluiten en liet verklaren dat hy alloen nog ben zou ontvangon die acbriftolijk onder uiteenzetting der beweejjredonen een audiëntie hadden aangevraagd Alleen door dit middel is het ten slotte den miniater en zijn secretaris gelukt hun encasUlado tot stand te brengen d w z do groote acbifling van candidaten te bouden onder de aud miniatcra da veteranen der vorschillnnde miniaterieele groepen de tnvloeilryke ambtenaren om to besluiten met de zonen neven en andere gunsteliugen der afzonderlijke ministers Wanneer men ziet hoevele officieele toebereidaeten de alicemeene verkiezingen in Spanje voreischen zal men begrijpen dat het kabinet Sugaata vrij veel tijd behoef lo alvorens het den tijd der verkieziaRen kou uiiscbfyven