Goudsche Courant, zaterdag 25 februari 1893

1893 IN 5081 Maandag 27 Februari GOUDSGHE COURANT jSieüws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentien kan gesohieden tot een nor des namiddags van den dag der uitgave ADVERTENTIEN in alle Binnen en BuUenland ehe Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Barean ZOON te Gouda Gouda Snetpersdruk VdU A 3binkuan Zoon Besmettelijke Ziekte De BurRcmpestBr van Gouda m akt bekend dat bedon bij hem oen gevHl van Cholera Aeislica it aaugegevHii i Oouda 2 4 Februari 1S 3 Do BiirKfmeostor voornoemd VAN BKllöiCN UZENDOÜKN ADVERTENTI£N Heden overleed ons jongste Eindje laim vier maanden oud C G LANGEEAAR O J LANGEEAAR MlJNLlBFP Gouda 23 Fobr 1893 WORDT GEVRAAGD EENE Winkeljufvrouw VereiBchten Goed kunnende rekenen Franco brieven onder no 2253 aan het bureau dezer Courant By de ondergeteekenden is de INTïïËKENlNüOPENGESTKLÜop di NimVWE JAABGANO van het VERSLAG van het verhandelde in den Gsuricktkraad TAN GounA Prijs per Jaarg ang 3 A BRINKMAN ZN wie zeker zijn wu do Echte Elkel Cacao te ontvangon tesam gesteld en na vele proefnemingen in don handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis verraardigd op de beete machines in het wereldberoemde étabblissement van Qebr StoUwerck te Keulen elache Bikel acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelyksch gebruik een 2 theelepeU van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Terkrügbaar bg de voomumst H H Apothekers enz Prjjs y c 0 90 0 0 35 f UO Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Ealvetstraat 103 Sociëteit Ons Genoegen 0e Ab nnemeut t oorêtemng DON DEaDAGiM AART 1893 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Directie Lë GHA bn HASPELS FERNANDE Tooueeispel in 4 bedrijven Aanvang half 8 ur tfiir Gewone bepalingen en pr zon BLOOKErS € 4€4t is t fijnste merk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 0 85 ƒ 0 45 pr Vi l o hns pr kilo bus pr s lïile hns Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste g eleverd wat te maken is Een hoogleren prijs voQr CACAO betalen is dus onnoodig Het groote aantal zenuwkwalen van zoiiuw hoofd pijn af lot do voorafgaande kenteekeneo vait apoplexie bersen beroerte te trotaeeren nogeteods alle middelen door de medische wetenschap aangewend Eerst aan deu nieuwen tijd komt do eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg r amolyk langs de huid eeno physiologisohe ontdekking gedaan heeft die na houderde proefnemingen thuna over de geheele wereld verbreid 18 en terwijl zy in wetenBchappulyke kringen do hoogste belangstelling wekt tevens eene wuidaad blijkt ie zgn voor de aan zenuwkwalen lijdende menscbhoid Dezo geneuswijze is uitgeronden door den gewezen Ofboier van Gezondheid Boman AYeiBamauii te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wassctiiag vau het hoofd oeumaai psF dag wordoQ daartoe gesohikte stoffen door de hnid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeswyze werden werkelqk schitterende resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomiag en genezing binnen korten tijd reeds de 25e druk verschenen ia Dit boekje bovat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklariugen omtrent het wezen der nieuwere therapie on de daarmede zelfs in waubopiga gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt raen daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medlSOlie bladeU die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afschrift van tnl van getuigschriften van huoggepluntste geneeskundigen onder welke F MeQlère med dr prOfeSSOt aau de polyklmiek t Parijs rue Rougemont 10 Steinereber med dr praktiseerend geneeabeer aaa het kraukzluDigea gestiobt te Cbarenton SmitStsratb Ur Cobn te Stettn UrossmDan med dr arrend arts te Jöhlingeu Dr P Forestler geneesbeerdireoteur van het hospitaal te Agen üebeimrath Dr Sobering kasteel Gutenfels Bad Emsj Darses med dr geneesbeer direoteur der galvanotberapeutlsohe inriobtmg voor zennwlijders te Parijs rue St Honoré 334 Consul von Aschenbaob med dr te Corfu Dr Busbaoh arrond arts ta Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hyglèue et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de keuteckenen zijn ohronisohehoofdpijn migraine sobele hoofdpijn bloedaaadrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken dieiicor beroerte getrolfen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zoonls verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatselijke zwakte verzwakking vin geheugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de kende middelen als onthoudings en koudwaterkunr wrijven electriseeren stoomlooi of zepbadei geen genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zij die vreeS gevoelen OOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als Zlcb aanhoudend angstig roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al deze drie cntegorien van zenuwli ders als ook aan jonge meil eB lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfs aan jonge perSOUen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden ziob het boven vermelde werkje ann te schaffen hetwelk op aanvrage koStelOOS on franco verzonden wordt door LëMAIRK Co Apothekers te Parijs rue de l Eohiqnier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van HOMAN WEISSMANiN Oud Offlcier van gezondheid eere lid der Italiaansche Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBAÜV Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SAiVTËAi KOLFF Apotheker Korte Hoofdstoeg 1 Utrecht LOBRV PORTOSf Oudegracht bij de Gaardbrug F iSO M Op de joDgste hygiënisch medicinale Tentoonstdlling te Gent is de Weissman sohe geneesw ze door de medische jurj met de Zilveren Medaille bekoond Firma J WI5LTER MAGAZIJN VAN O ORSETTEN van A BSINKMAN en ONDERGOED voor Dames en LUIERMAND enz l t uitgave dezer Coaraut gescbiedt dagel ks met nittondering van Zon en Feestdagen Da pr a per drie maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Alionderl ke Nommsra TUF CËNTEM BU deze Coarant behoort eea B voeEsel BINNENLAND GOUDA 35 Februari 1893 De verkiezing voor een lid van dc meenteraai ter voorziening iii de vacature tst jlge van het bedanken van Dr H IJssel de Schepper ia be paatd op Dinsdüg 14 Maart k In liet ontwerp reglement voor do Zwcmschonl dat gisteren bij den Eaad inkwam en dat do goedkeuring van dat College behoeft is o a de volgende bepaling opgauooiün Het bad is dagelijks opengesteld a Tegen betaling voor mannen en voor vrouwen gedurende de uren door de Commissie voor elkesekse afzonderlek te bepalen b KosteloQ voor mannen ot zio de CommissiBdit noodig acht voor vrouwen van 12 tot 2 ure h namiddags Voorts wordt voorgesteld de prijs van een bad te bepalen op ƒ 0 15 en voor een abonnement ƒ 4 per pursoon dooh als er meer personen uit één ge sin zioh abonnoeren dan ƒ 4 voor Ho eerste ƒ 3 voor de tweede en voor ieder volgende f 2 Naar wij verneroea moet de toestand van den choleralijdör die in de barak verpleegd wordt heden morgen bevredigend zyn Zyne huiegenooten zijn gisterenavond te zes ure naar de Heerekade vervoerd Tot agent van politie der Sdo klasse is benoemd W J de Keizer gepasp sergeant van het Sde reg vestingartillerie die heden in functie trad Gisteren avond had op het bovenlokaal van den FEVILLETOM S T IR IT ID 19 III De freule bracht ondertuaacben haar paard weer in den stap terwijl Jan langs don borm van den weg naast haar voortliep van tyd tot tgd den vergenoegden blik tol haar opgeslagen Vindt ge t niet een heeriijk oord P vroeg ze opgeruimd Kostelijk freule Me dunkt het moet een henydenswaardig voorrecht zyn dagelijks te mogen genieten van bet natuorsohoon in deze omgeving Niet waar Ik bezit dat voorreoht en maak er dankbaar gebruik van Wilt ge wel geluoven dat ik hier evengoed thuis bon als in den tuin van Hoogendaal Dat kan ik me voorstellen freule Weet ge wat mij verwondert P Dat ik hier TO zelden wandelaars aantref Onze plaatsgenooten wyneit al bitter weinig oog vuor natuurschoon tekniben Spyt t u freule 4 dat niet Do vredige stilte verhoogt de Wkoorlijkheid van het landschap daar ligt voor my i beer A Dam de gewone maan lëksche vergadering plaar yan de afdeeliug Goudé o a vau den Ned Bond van OudrOndoroffiDieren De eore voorzitter de heel H W G Koning had een schrijven ingezonden Anii L H Ë G zijn leedweztiD betuigde verhindani te zijn om aan zijn voarnemen deze vergadering Ijj Ie wonen gevolg te K vun Namens de militair donateurs werd door den adjt onderofficier van der Bijl aan den voorzitter der fdeeling een keurig bonrkte met zilver gemonteerde voorzittershamer ovvhandigd waarop do naam van den Bond en der fdeeling in sierlijke letters zgn gegraveerd een e ander als blijk van waardeering voor de vele moètte en zorgen welke bet bestuur zich reeds tan QUtn der afdeeliug heeft getroost Dat dezd afdeeliu C in blotl toeneemt spreekt uit hec feit dat zij thui telt 1 beschermheer 1 eere voorzitter 4 eereltldün 31 gewone 31 militaire en 6 burgerdonateurs W 1 donatrice Do agenda bevatte iu hooiluak Besprekingen omtrent de algemeene jaarvergpieriug van den Bond en iaatallatifl van nieuwe ledeü ei donateurs Heden bezooht de Inspeotear van het Geneeakundig Staatstoezicht deze gemeente naar aanleiding van bet gisteren aangtjgeven oholera gevat De voordrachten van den heer G Dahnez n thans definitief vastgesteld op Zaterdag 11 en Zondag 12 Maart a s in de zaal Nul en Vermaak op de Ooathavon Leerlingen van scholen en onderwyzers en onderwijzeressen betalon s echts half geld d i ƒ 1 voor beide avonden Op de voordraoht voor organist dor Nieuwe Kerk te Middelburg na gehouden vergelijkend examen is als no 1 geplaatst de heer A van Os te Gouda iets aautrekkelyka iu en ik zou hier missohien minder dikwijls komen als ik overat wandelaars ontmoette Maar verwonderen doet t me wel omdat de vrye wandeling nergens belemmerd it dnn in de boomkweekerijen Zou t misschien zyn omdat de werkende stand door zware zorgen gedrukt wordt P Ongetwijfeld freule £ r behoort stemming toe om wat er sohoons en liefetyks ia in deze omgeving Ie kunnen genieten Die stemming ontbreekt bij de arbeidende volksklasse door gemis aan welvaart Broodzorgen en broodsgebrek verstompen t gevoel freule Zelfs mijn vader dia gelukkig nog geanarmoede kent heeft op de wandeling geen enkele opmerking gemaakt over de schoonheid van het laièdsohap want z n geest werd in beslag genomen doorheel andere overwegingen Ik voül dat ga gelijk hebt zei de freule nadenkend Ër behoort stemming toe om la genieten En na een oogonbhk zwygecs ging ze voort ge spraakt over uw vader zeg me eens heeft hy nog al werk tegenwoordig of veel werk gehad Volstrekt niet freule amwoorddp Jan dof Gedwongen werkeloosheid is de kanker die aan het bestaan van veal burgermenschen knaagt en mijn ouders zijn geen uitzondering op dien regel Daarom freulol beu ik u ook dubbel dankbaar voor uw kiesche edelmoedigheid De jobsbode van dezen morgen werd door uw welwillendheid een gelnksboda want de blijdschap over uw orders verdrong de bitterheid over mevrouw ADVERTfiNTIEN worden geplaatat van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags veracbgnt Uit Gouderak schryft men aan de Sckoonh Ct Den Ssten Deo van bet vorige jaar werd doer den keurmeester m het boterhuis te Gouda beslag gelegd op oen monster boter van de vrouw van L Verstoep alhier en pfoces verbaal opgemaakt daar er vordonking was dat de boter vermengd was mot margarine Dno woken later v ï ïr nog iets van het onderzoek bektnd was bad weder hetzelfde plaats Kort geleden kreeg nu bedoolde L V een sohryven van den officier van justitie dat hij voor bedoelde monster sohadeloosstelling kon ontvangen by den betaalmeester te ttotterdara nadat by ondersoak gebleken is dat zyne boter onvervalscht en dus natuurboter was Mooht die verdenking niet aangenaam voor hom zyn de uitslag is zooveel als eene reclame on kan hem eer ten goede dan ten nadoele komen al is er miBsohien wel een wangunstige die liever hetbuttste dan het eerste zag Het aantal kinderen van 6 tot 13 jaar bedroeg in de gemeente Burg Ambacht op 15 Jan jl 221 m Ml 816 V totaal 487 Van dezo bezoeken U m en 17 V totaal 28 gaene school Van boveagenoemd getal school kind oren bezoeken 183 m en 167 V totaal 360 de drie scholen in de gemeente Da overigen gaan ter sohoo ta Berkenwoude Lekkerkerk 2e school en Schoonhoven In een der bovanzaleo van bet hotel Be oude Oraaf te Arasterdam hield Donderdagavond do kiosvereenigiug J e Unie de Amslerdnmsche nfdeeling van den Nederlandsohen boud voor algemeen kies on stemrecht eene huishoudelijke vergadering tol het uitbrougen van stammen Ier verkieziuft van hel hoofdbestuur van den Bond Op do laatste algemeene vergadering van den Bond werd besloten het nieuwe hoofdbestuur zooveei mogelijk samen te stellen uit ie Eotterdam en naby Schriele s kinderachtige wraakneming en voor miic vader is één vogel iu de hand op t ooganblik ook te verkiezen boven tien vogels in de lucht Ja zei de freule spytig t doet rao leed datmevrouw Schriele haar verplichtingen tegenover uzoo averechts opvat temeer omdai ze op hot slot logeert en wy diis min of meer den schyn van medeplichtigheid cp DUS laden Ge zult tucli begrijpen dat pa en ik onschuldig zyn aan t voorgevallene tusschon u en mevrouw Schriele O zeker freule Hoe zou ik u kunnen verdenken van medeplichtigheid aan zoo n hehaudeluig Trouwens ik had mevrouw Schriele al pau haarslechte £ yde leeren kennen 66x ze haar intrek namop het slüt U weet misschien nog niet dat zij my 600 uilbetaald heeft als loon voor gedane diensten P Ja k woet heil betuigde ze ghralaDhend Verbeeld u dat mevrouw Schriele me vereenl heeft mee haar bizonder vertrouwen en me dus van morgen ook liet roepen om uw daukbetuiging voor dia dotatiete lezen Ze keek hem van terzijde aan om den indruk van dia mededeeling op z n gelaat af ta lazen maar hij blaef kalm naast baar voortwandelen zonder verrassing te toones Ik had mevrouw Schriele zulk een antwoord voorspeld vervolgde ze lachend Maar om n dewaarheid te zegiren vond ik t niet krad genoeg enik bad ook gehoopt dat ge t geld teruggezonden l