Goudsche Courant, maandag 27 februari 1893

ADVERTENTIËN DE STAD PARIJS Ontvangen een elegante keuze ÊÊHW Zie Etalage Wed A 95 KelegeD steden i evestigda personen De afdeeling Botterdam uitgenoodigd tot het indienen van een roordraoht stelde caadidaat de heeren B Goudnwaard P J Hetsdingen W Kerkhof J L Kuiper J Feata aUen te Kottenlam F Bloemink te sÖra Tenbage en Carrière te Gouda Den 20en December werd door een agent tbq polilio te s fjravenhage do hulp van een huiasr Ingeroepen tot hot vervoer vaa eeu beschonken man De huzaar weigerde en zoowel do krijgsraad ala bet Hoog Militair Uerecbtsbof vorklaarden hem hiervoor onstrafbaar Het Militair ectó arf deelt de gronden der besUasiug mede herinoeronde nan de artikelen der strafwet waann bet weigeren van liulpbetooti aan de openbare macht btj bet bestaan van gevaar oor do alReraoene veiligheid v ii personen of goe deren of bij ontdekking van oen misdrijf op heeterdaad overtvogen werd dat door het in kennelykon taat van dronkenschap verkoerea van een persoon fonder meer de algomeeue veiligheid nog geenazins wordt bedreigd veelmin door bet opbrengen van Eoodanig persoon zooda waar van geen nader misdrijf gebleken ia om ter zake van de betvezeu bulpwoigenug aan beklaagde atrnf op te leggen Overwogen werd ook dat het niet tot de biJKoadera ambtsplichteu van een militair geacht kon worden te behoureu naii de politiomaobt al zooitaoig hulp ta verleenon bij het vervoer van beschonkori personen zoodat ten d ze evenmin van een overtreding der krijgstucht geiiluken is waarvoor disciplinaire florrectio zou moeten worden opgelegd In het siekohbuis te Vasinet ligt sedert 6 maanden een meisje van dertien jaar van goede familte in en toestand van lethargie Hot meisje is onlangs door dr Keffegeau tot bewustzijn teruggobracht Hot meisje lag geivooulgk met deu mond open en mat ontblootte keet De geneesheer merkte op dat een van de keelklieren was uitgezet en hg besloot deze met een gloeiend gzer aan te raken Zelfs al geraakte hot raeiajti niet tot bewustzijn dan zou toch deze aanraking in haar belang wezen Ket meisje dat tot heden niet het minste bewija had gegeven Hohamttiyke pijnen baar aangedaan te gevotleii gaf een kreet toen het met het ijzer werd aan8 eraakt Zg ontwaakte langznniHrhand en vroeg Waar boa ik P De lijderes herinnert ztch volstrekt niets van hetgeen in die vijf maanden om haar been voorviel Zij was zeer verbaasd te booren dat zij vijf maanden achtereen had geslapen Het meisje geniet thans een uitstekende gezondheid Beothovens yFidulio werd dezer dagen te Linz Vertoond Er moüat evenwel vooraf aan de overheid Terlot tot de vertooning verzocht ivonlen en bg deze gelegenheid behoorde het tekstboekje overgelegd ta worden Uet verlof tot de vertooning werd Verleend maar een zinineda uit do samenaprnak tnsschen PiKarro en Nocco werd geschrapt luidendo Hst is in t belang van den staat den aloobten onderdaan nit den weg te ruimen Dezelfde overhoid had in der tijd geuu vrede pehad met een zinsnede uit Hamleta alleensprank Zijn of niet te zgi luidende want wie verdroeg den spot der tgdeu den druk i tT machtigen enz Uier werd f den druk der machtigen geaohrapt toudt hebben Né geef geen opholderiog ik begrip na zeergoed wat u daarvan heeft teruggehouden in m non bedachtzaam beid ben ik soms te kortzichtig omde beweegredea van iemands handelen dadelgk tevatten maar m n respect voor uw zetfbebeerachingu er te gruoter op geworden Toch verdien ik dat respect niet freule antwoordde hij stroef Uit consideratie met m n oudersheb ik t gelil behouden maar ronduit gesproken t berouwt mij En ik beken u gulweg dat ik qu geen vinger voor mevrouw Schriele zou uitsteken al kermde te Dog hartroerender om baar lieve geld dan dien avond Kom kom ei ze opbeurend maak t u nietlastig met de herinnering aan wat voorgevallen is Wai rom zoudt ge de ding m uiet eens ran den komUohen kant bekijken Ik wed dat ik u zou doenlaohen wanneer ik u een soheta gaf Ik heb er mg een paar dagen mee gearouaeerd en toen me haar grof egoïsme begon te vervelen heb ik baar om de eer van t slot de gastvrijheid opgeMgd Zie we zgn zoo dadelgk ter plaatse en daar schiet t me plotseling te binnen dat we nog slechts ten halve kennis gemaakt hebbei Ik weet slechts wio n t t eu mgn niouwsi ierigheid brengt me in de Be lyd maakt gewag van ocne inzending nsar de tentoonstelling te Chicago vac de firma F Sioltzen iierg te Roermond De firmant dto sinds eenigon tgd te New York verblijft alwaar hg z lf in zijn uitgebreide zaak in kcrkornamenton werkzaam ia heeft van daar uit op zich genomuu om te Chicago te eipüseeeren Aan do doartoe bestemde borduurwerken van hooge artistieke waarde is men te Hoormond druk bezig en aan ds beeldhouwwerken alle reeds voor Noord Amerika bestomd doob die alvorens naar hunne duurzame basternming ta worden verzonden etirst te Chicago wurdea geëxposeerd wordt de laatste hand gelegd De kruiswegstaaien in steen gebeeldhouwd en bestemd voor de kathedraal te Nevv York maken op den toeschouwer een diepen indruk het prachtige altaar in romuanacben stijl on uitgevoerd in marmer koper steen on eikenhout wordt eveneens hoog geroemd m De Tijd Da hoer De Voogt direotour van het bekend technisch bureau te Ambtenlam sohrijfl aan het 7 6 j dat ook hij van de Acadéntie Parisienne de inventeun eert j benoemins in hoogdraveudeu stijl heeft outvar gfn waarbij in kleine letters het verzoek was gevoegd om 40 fr te zeu len De benoeming giug onmiddellijk in de papiermaud ilet titlegram door do katholieke leden der Tweede Kamer ilon Idenll aan Z H deu Paus gezonden was van deu vfdgwnden inhoud nil association des membres catfaoHqiu s do la Seconde Chambre d ss Etnts Généraux partageaiit la joie dl monde catboUquo entier k roccaston do la grande fête de Votre Saictcté depose au pied du Tróne Pontilical rhomniago filial de büs ives felicitations ses VU3UX ardentaet son profond dévouement implorant la béiiédiotio aposlolique Het telegram was geteektmd door den heer Buys van Beerehbiotfk ais voorzitter en voorts door alle leden naar anciënniteit Deu 200 werd het volgendo telegraphisog antwoord ontvaugeni ëignor Buys van Beureubroek presidente associazione Deputaii cattolicl la Haye SS Padre inoarica mi signiticarle suo gradimento sovrano per auguri ootesljt associazione Deputati impartisce lei Colleghi benedizione apostolicn Cardioule Eampotla De H Vader gelast mij u Ziju hooge ingenomenheid tè betuigen en alf bewgs daarvan verleent Z H aan de leden van uwe iVerueaigintf ien apostolischeii ilegen Ï J De H 11 Maatschappij vau Landbouw hield bare 56e alg ver j deriug in hot Foestlokaal te s Hage Do vertegenwoordigde afdeelingen brachten 487 stfmmen uit Nadat door deu hoofdbestuurder Korteweg het rapport was voorgelezen roeg ter vermijding vau een ovorgld besluit het hoofdbestuur alleen machtiging tot bet aanvragen vaa subsidie aan Bijk un Provincie voor het aanstellen van een of moer zuivelconsulenten en tot het aanstellen zoodra daarop toestemmend antwoord is verkregen van een of meer consulenten en het doen houden van cursussen door dezen in verschillende stroken waarna dan in I eau volgende vergadering rapport uitgebracht en verzoekmg om nog ta vragen wat ge zgt en waar Ik ben aetlert relieden jaar student in de rechten te Amsterdam freule Vroeger volgde ik de colleges als exlranuus maar m n betrekking aan de Zaan soho Courant hielde me instaat me als student te doen inschrijven Overigens leg ik me toe op de studie der arbeidorstoebtanden en de sociale vraaKStukken van den dag Als ik wel iiigelioh ben beoefent de freule de prnkilaohe philantropie in de armenwijken van ons dorpP Né zei ze lachend nu vraagt ge mo meer danik weten wil Daar ligt de sluier van den nacht over en die durf ik niet oplichteu uit vrsea voor een verdiende toreohtirgzing Hoor eens ik wil gaarneeens wat mot u praten en pa verlangt ook uw kennis te maken Als t u met ongelegen komi moestge eena een avond op het slot kernen passeeren Morgen bgvoorbeehl t Spijt me freule maar voor morgen heb ik m n woord reeds gegeven eu Woensdag moet ik een spreekbeurt vervullen in een vergadering van deao cialistische jongelingsvereenlging De overige dagen ben ik tot uw dienst Nu Vrgdag dan Stellen we om zeven uur Met genoegen freule Afgesproken Ik zal uw vader uiet lang ophouden De boschwachter heefi hem waorschgnlgk reeds op do hoogte gesteld Wilt ge intussohec moe binnengaan ga zgt welkom definitieve voorstelten gedaan mlleii worden op grond der ddn verkregen gegevens Na kort debat werd dit voorstol zonder stemming goedgekeurd Het voorstel der afdeeling s Gravonbage om indien hot wetsontwerp op do grondbelasting bekend wordt dit in do algemeene vergadering te sprake tor brengen werd door het hoofdbestuur iu zoover ondersteund dat dit zich bereid verklaarde h jt wotaontwerp in de sactien voor Aa alg vergadering te doen behandelen De afdeeling trok hierop baar vooratel in na er da bedoeling van te hebbeu toegelicht Waddinxveen en ZevonbutzeQ stelden voor instemming te tietuigen met het adres van het hoofdbestuur omtrent de perequatie der grondbelasting Daartoe werd beslotec met algemeene steoameu Daarop volgde een voorstel om de afgevaardigden der maatschappij bij het vNed Lnndbouwcumitó te doen boiioomen door de alg vergadering op dezelfde wijze als die der leden van hut hoofdbestuur De voorzitter wees op verschillende pracliache bezwaren tegen dit algemeen stemrecht Het voorstel van het hoofdbestuur werd daarna met applaus aangonomen Efn voorste van Leiden dat de beoordeeling op de algemoene tentoonstellingen voortaan zal plaats hebben volgens een speciaal daarvoor op te maken reglement met puntenstelsel ia na discussie tot de volgende vergadering verdaagd Tot lid van het hoofdbestuur voor Zuid Hollaad in de plaats van wglon mr van Oudheusdon werd gpkozec de heer P J A do Bruijue te Zwijndreaht on voor Noord Holland in do plaats van jhr van Merlen die bedankt heeft de beer Zijp te Twisk Daarna kwam aan de orde het voorste van bet hoofdbestuur om jaarlijk i bg een der algeraeeua vergaderingen in de betrokken afdeoling zoo mogelijk eene tentoonetelling te houden beurtelings in elke provincie met subsidie van het lioofdbestuur en die tentoonstelling om de 6 jaren te vervangen door eene algemeene tentoonstelling Du voorzitter aei dat het voorstel beoogt de belaugrijkbeid der teutoonsteliing te verboogoii Rotterdam gaf echter in overweijing jaarlgks een tenlooüstelting te houden nis proef nnar een gewgzigd program en stelde ten slotte voor te besluiten dat als het programma en do inrichting der tentoonstelling veranderd werd jaarlijks een lentoonatelling te houden het voorstot van het hoofdbesluur aan to houden iu September 1S94 een tentoonstolling in een grooto plaats van Zuid Holland te houden en later iu buitengewone vergadering een deÜnitiflve bcsUasing te nomen Namens het hoofdbestuur bestreed de voorzitter dit voorstel dat als niet voldoende ondersteund werd ingetrokken Het voorstel van hei hoofdbestuur werd aangenomen met 429 tegen 30 stemmen Na afloop van da agenda had nog een gedachtenwisseling plaats over de veemarkten in verband met het monden klauwzeer De voorzitter zei dat hot hoofdbestuur voortgaat omtrent de e zaken inlichtingen in te winnen en zich daarvoor houdt aanbevolen speciaal van da afd Rotterdam Verplicht voor uw vriendelgk aanbod freule t maar ik zat liever m n dwaaltocht hervatten Ze wierp hem een vriendelijk knikje toe terwijl ze behendig van het paard aprong en de teugels toewierp aan den toogaschoten knecht die met z n pet in de hond vaobtte tot de freule in huia verdweoea was Jan maakte een praatje met den knecht waarna hij het hout weer indwaalde het voetpad volgend dat hg mot z n vader afgesproken had op to zullen wan delen Een kwartiertje later kwam de freule naar buiten gevolgd door baas Holsma en don boschwachter di in eerbiedige houding op den drempel bloven staan terwijl de freule in den zadel sprong Ze gaf baas Holsma onder de b drgven nog enkele aanwijzingen waarna ze wegreed met een minzamen groet aan de mannen die haar onderdanig kompli monteerden Nauwelijks was ze tuasoLen het gebooroto ver dwenen of baas Holsma groette den bosobwaohier en stapte met haastigen tred t boschpad op waarlangs Jan zich had verwgderd Weldra kroeg hij z n zoon in t vizier die met een handvol overrijpe braambessen een tijpad afkwam an tussohen t geboomte door zgns vaders vergenoegd gezicht lachend bespionneerde W ordi vttnclgd 3 a k k t A 62 De Notaris Mr 1 MOLB ui SuJffll NAAR te Waddinxveen zal op WOENSDAG 15 MAART 1893 s morgens ten 11 are te Stolwijk bjj J ZüIDERVLlET op het dorp ia t openbaar verkoopen DE KLEINE EDUWUASSWOHINBCi get C 32 beuevens 4 BOUWAKKERS te zamen groot 89 Aren 25 Centiaren en gelegen op de Noordzijde van Benedenkerk binnen stoXj tttits Om te aanvaarden direct b j de tdewyzing Dagelyka te zien waartoe men zich wende tot W VERDOOLD Wz te Stolwijk Nadere informatiën ten kantore van genoemden Notaris I MOLENAAR C i B E 13 Q aOBLOGIBMAKEB beveelt zich beleefd aan tot het mmim m alle soorten UUBWERK Repareert ook SpeeMooxen ZEUGSTRAAT G 44 STEENKOLEN In Lossing eeno Lading PUIKE GROVE ME EACIELEOm waarnit gedurende de LoBBÏng tot 65 cent per mud k z k Trg te hals wordt geleverd VERDER PUIKE Haard Vlam Machine eo SiHÉEKOL £ tot Conourreerende Prezen Aanbevelend A Lambert Turfsingel P 80 ouda 18 Febraari 1893 De ondergeteekenden hebben de eer bij deze hunnen geachten Stadgenooten en Begansti gers te berichten dat z j door aankoop eigenaars geworden ziJn van de gMIfillI op de Nieuwe Haven N No 77 vroeger bewoond en gedreven door den Heer J J BRAGGAAR welke Affaire op denzelfden voet ZAL WOBDEy VOORTGEZET belovende eene prompte en civiele bediening Onder minzame aanbeveling UId Dw Dr Erven A VAN MEÜR8 Gouda 25 Febr 1893 De Notarissen Mr I MOLENAAR t Waddinxveen en P M MONTIJN te öourfa zullen op Vrijdag 3 Maart 1893 s morgens 10 ure op de aan de rivier de Oonwe gelegen terreinen en in de Bergplaatsen van wylen den Heer Ph VERBHÜGGEN te WADDINXVEEX in t openbaar om contant geld verlioopea AANNEMERS Ua rialen en Cfereedscliappen waaronder 1 Heimacbine met 2 Cylinders 5 M verwarmings oppervlakte ook geschikt voor staande Locomobile 1 Heimachine met 1 Cylinder 4 5 M verwarmings oppervlakte 1 Woodford s Centrifugaal pomp met dubbele boizen ir 11 c m wydte EngeUch fabrikaat 1 gewone Centrifngaal pomp 1 Pulsometer 1 Fransch Heiblok 2 Stoommortelpannen 1 Zuig sn Perspomp 1 Dagkeet VOORTS Heistellingen Blokken Touwwerk Steiger hou ten onde en nieuwe Kozy nen Ramen Denren Deelen Llzer en Houtwaren enz enz Daags te voren afgennmmerd te zien Nadpr informatiën by genoemde Notarissen BERICHT Thans is de prgs onzer onovertrefbare geen 1 50 doch weer 1 20 per flesch Tevens deelen wfl UEd mede wfl onze voorraad 10 X grooter zullen maken als het vorige jaar teneinde iu staat te zijn deze alt jd tegen 1 20 per flesch te kannen leveren Hard ging ze I Waarom f Omdat ze zoo lekker en zoo goedkoop i 1111 bij J F Herman Zn Tiendew WORDT GEVRAAGD EENE Winkeljufvrouw in het Koloniale Vak Vereischten Goed kunnende rekenen Franco brieven onder no 2253 aan het bnreau dezer Courant IN STEENKOLEN IN Bouwmaterialen lo Lossing EENE LADING MCÖI i liCii li A JONKER ZONEN BurgerlOka Stand EBOREN 24 Febr Andrie ouden C de Gruil en M C Eeparon 2B Fraai ouders J IdsiDfta en R van der Vliet OVERLEDEN 33 Febr H J Bergrasn 6 m H ü Langeraar 1 m J C van den Hoek 1 m 24 E de loog 57 j ONDBETEüUWD 24 Febr M var Gogh 21 j en B Boot 18 j F Soheepbouirer 31 j en A M Lriaelttyn 20 j