Goudsche Courant, dinsdag 28 februari 1893

1803 N 5080 Dinsdag 28 Februari GOUDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDzeadlng van advertentlön kan gesoliieden tot Mn uur dea namiddags van den dag der uitgave mlHle in orenreging nemea en het resultaat tater aü d D Baad medodeelen Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de rergadering door den Voorzitter gesloten Balteolandsch Overzicht De Frantotie lenaatazitting werd gistoren te 2 ttar onder voorzittenchap van Bardoux geopend Men bagoD dadelgk met de preiidentarerkiezing Uitgebracht werden $ 29 stemmon volstrekte meerderheid 115 Julei Ferry werd gekozen met 14 S stemmen Magnin verkreeg 26 De Kerdrel de bekende legitimist SV anderen 6 Ondurelgemeene toejuichingen word Ferry tol president geproclameerd Na adoop der Seaaatszitting bracht Jutea Ferry een langdurig bezoek aan Carnot Het onderhoud tuuoben beiden kenmerkte zich door bijzondere hartclykheid Nadat ia de Kamer met groote meerderheid een voorstel van Yves Ouyot verwurpon wai om bet ontwerp op de omzettingen ter beurze als niet grondig onderzocht aan eene bijzondere commiuie te verzenden waardoor het ontwerp vooreerst van de baan zou worden geschoven is de beraadulaging over de wgeeriagsvoordracht aangevangen De heer Tirard minister van financiën wus de eerste spreker Hy verdedigde hot ontwerp dat strekt om aan de schatkist oene bate te bozorgen zonder dat de Par sohe markt er onder lijden zal wat er ook gezegd zg Naast het parket heeft zich eene vrijo markt gevormd da couhite die het recht heeft niet officieel genoteerde fondsen te verhandelen Het ontwerp wil dien toestand niet regelen maar een belasting heften van alle omzettingen van fondsen De couUuieri beweren dat zy het openbaar krediet ÏD Frankrijk vorheffeo dat het van hen afhangt Zij bedriegen EÏch in dit opiichc Frankr k is zgn erediet verschuldigd aan de macht aan de werkzaamheid en Bpaarsaamheid der natie De rjjkdom van een laod ontstaat niet door speculatie maar door arbeid De heer de Lamarzelle van de recbterzqde weaacbte de eoulite opgeheven te zien Het recht der beursmakelaars affent det change om uitsluitend fondsen i D het openbaar te verhandelen moet vereekerd worden De couliuiert bestaan meerendeels uit vrfemdelingen die hun belang nooit met dat van Frankryk sullen verbinden veel minder hun belang aan dat van Frankr k auUen opofferen De beursmakelaars zetten JaarlJïjks 8S milliard om io eoulüiiers daarentegen 97 ipilliaro Oodrr de S6l couttuiert zijner 188 Franlehen 285 vreendeliogen en 8 van onbekende nationaliteit Het aantal beursmakelaars dat 60 bedraagt zou big a chafflag van de eouliue aanzienlgk vermeerderd dienen te worden Dat voor het overige de belasting op de omMtttngen geen nadeel toebrengt aan de markt blgkt uit de belaatiug die in Duiisobland geheven wordt Zg heeft er in 1889 eene som van 18 millioen opgebracht en de markt te Berlijn heeft er niets door geleden Frankrgk aan de Franschen I Laten w j ons land oor de iandgenooten bewaren I riep du spreker ten slotte oit De heer Kaquet sprak tegen bet ontwerp en verdedigde docouliue wier afechaffing hjj nadeelig achtte foor de Farqsche markt Hy verdedigde ook den handel op tyd De speculatie vond hij noodig Hiermede waren de algemeene beraadslagingen geëindigd Het regeerin ntwerp tot belasting der beursoperatifin is gisteren in zyn geheel aangenomen met 488 tegen 41 stemmen De Kamer heeft afwijzend beschikt op het voor tel om de Senaatsverkiezingen door middel van het algemeen sicmreoht aan de orde te stellen Het Hof van Cassatie heeft gisteren na eene beraadslaging vrb 2Vé u het beroep van De Lesseps Fontane en Saua Leroy rerworpen Men weet dat de geleerden in Duilachland elkander onlange in de haren zaten over de quaestie der voortteling van de oholera bactorie in of boven den grond Bjj de behandeling der begrooting van het Bpsdepartomeut voor hygiene iu den Byksdag werd gevraagd naar den uitslag van het onderzoek omtrent de levensvatbaarheid van ziektekiemen in den grond Pa Minister Böttloher antwoordde dat te Hamburg nauwkeurige onderzoekingen zyn godaan dte wel nog niet geheel en al zjjn afgeloopen maar toch reeds Trjj Kflker hebben doen zien dat de cholerabaoil niet lang in den grond blijft leven er was ten minste tot dusver geen levende cholerabaoil gevonden in den rond der begraafplaataeD Het gift van bet miltvuur aarentegen bleef lang ook ia den grond zgn besmettetyke kracht behouden Te Luik werd een druk bezochte vei adering ten gunste van het algemeen stemrecht gehouden De socialist Couvreur wees op de belangrijke maatregelen welke in Engeland dank zg de uitbreiding ran het steoreoht verkregen vareu Het Kamerlid Janson viel alle door de rechterzijde en door de dootrinairen voorgestelde stelsels aan waarna Bobert de bourgeoisie wees op het gevaar dat voor haar sohoilt in handhaving van bet tegenwoordig kiesrechtartikel der Grondwet Alle sprekers werdttn warm toegejuicht De vergatlering ging vermoeid en daar door kalm uitet n Volgens de Time was de nota waarin de Duitsche regecriog verzet aniiteekendo tegen de voorgestelde tierceering der buitenlandsobe schuld de onmidrtollgke aanleiding voor Fereira a aftreden Het is een verbigdend veracügnael dat do nieuwe Portugeesche miniater president Hmtze Bibeiro zooals hg in zyn gisteren medegedeeld programma verklaart zich de moeilgkhedun van den toosland bowust is Dit is aJ een eerste stap lot verbetering Toch is de crisis die nu reed drie jaren op het land drukt zoo nypeud dat men moeite heelt to begrypen hoe de regeering zonder de rente dor bttiteulandache schuld te verminderen gisteren werd gemeld dat Fceira s plan wellicht zal worden opgegeven en zonder den ffwerkeiiden stand zwaarder te belasten den toestand znl kunnen verbeteren tenzy door het verkoopeu van enkele koloniën en al mocht het hervormuigsministerie Bibeiro bet voorstellen het is niet waarachgnlijk dat de Cortes deartoe toestemming zullen verleenen Voor alles zal de begrooling aan een onderzoek worden onderworpen Zooveel mogelijk zal op de uitgaven bezuinigd worden Het is dus een beapariugsministerie evenals in Spanje Italië ea Griekenland aan bet bewind is opmerkelperwys op al de drie Zuid Ëuropeesche schiereilanden Advertentiën IMilfflllJJIKi C Schouten Kapel e a d IJsel levert alle soorten VEEBROOD Paiks Kwaliteit Lage Prgzen Foor Gouda verkri gbaar ib ie Heeren ran PBAXKBSHVIJSES en Co Vlanikolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLBN per Wag gfon voor f 78 franco alle Stations der voormalige Ned Rhynspoorweg Maatschappg Worden ook CONTBACTBy 6BSLO TBJS roor franco aan hnis ie bezorgen A KAPTIJIT Qouda Not 93 Flnweelensingel 630 PP Aanbeveling De ondergeteekende verklaart hiermede gaarne dat de R nlandschen Draivenborst honig met buitengewoon goed gevolg tegen Kinkhoest by kinderen is aantewenden J WAGNEK apotheker Apotheek de Adelaer Metz Myn zoontje van 8 maanden dat hevig aan den Kinkhoest leed werd na het gebraik van den RïJnlandschen Droiven borst honig van W H ZICKBNHEIMER te Mainz v n deze kwaal f eheel genezen zoodat ik den Draivenborst onig ten zeerste kan aanbevelen Barsdorf bg Kgnau in Silezië GOTTLIEB TRISPËL Grondbezitter Eobt verkrggbaar in flesioben i 2 fl 1 en 65 cents Te Gouda bj F fl A Wolft Boskoop bfl i van Borgen Haaetrecht bj J D den Hertog Ondewater bg F Jonker Idenbarg Bodegraven by P Versloot en G B jjnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bü J v d Dool BaMnwonde ij Wed W Hendriks MQvraae garui w J gwmiB d msnan daz K per op I JAKSEN TILAiroS rriez nreen Verkoopers Van EDE van der FALS te Oonda A H V KAOLING te Bodegraven Openbare Vrijwillige Verkooping op WOEN8DA1 den 29 MAART 1893 des voormiddags ten 10 are ten huize van P SrOPPMtBNBUBG te saroXiWiCTK van EEr HUIS SCHUUR verdere GETIMMERTE en ERF alsmede een PABTIJ WEI en BOIIWLAI D alles gelegen in de gemeente Stolwijk te zamen groot 1 Hectare 72 Aren 21 Centiaren breeder bjj biljetten omschreven Aanvaarding 1 MEI 1893 Not SPROUT AÜVKRTEJVTIEN tn alle Binnen en BuitenlaniUche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda mmm im st a tss pook Hiberriia en Shamrock SÏEEI ROLEi branden schoon weg en geven zeer weinig walm Prima grove KACHELKOLEN vrö thuis per H L ƒ 0 70 a i Mm Stationohef Staatsspoor Firma J WIXTER MAGAZIJN VAN OORSETTEN ONDERGOED voor Dames en Kindereo LUIERMAND enz Bjj de ondergeteekenden is de INTEEKENl NU OPENGESTELD op de NIE V WE JAABOAN6 van het VERSLAG van het verhandelde in den Oxvkxntkbud VAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN Gouda Snelpertdruk vm A BaiNKiiAjr k Zooh De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderiyke Nommers VIJF CENTÜN BINNENLAND GOUDA 27 Februari 1898 De heer G D Ueij alhier is uit eao 120 tal aolliritanteo benoemd lot hoofd der o 1 school te Krimpi l d IJaei Vrydajï 3 Maart H st ten 7Vi r de heer Frans Netacher hoofdredacteur van de Kampioen orgaan vaa den Algemeenen Kederl WielrijderBond eene lezing houden over luohthacden ia het Bondslokaal Wederom is onze gemeente een nieuw fflagaiy n ryker geworden Zaterdatjavond had de opening plaats van hot oieuwe Confectie magazijn do Matador d r bh Otllieron en Venema op do Markt No 58 De smaakvolle ótalage de groote orteering coiitum 9 de schitterende rertiobting alles trok den ganschen a ood de aandacht van het publiek en daar de firma reeds van elders ook te Botterdam haoft zy een magazijn gunstig bekend is mag voorspeld worden dat zy weldra een eerTolle plaata zal innemen onder de Goudsobe affaires Da heer Willem van Zuijlen is voornemens bier ter stede de volgende week een voordraoht te houden Qeïna i telde io den Staatsalmanak voor 1893 onlangs op dat er in de negen maanden van bet bestaan der Oranje Nassauorde al 200 verdiensielyke menschen met dat lint zyn vereerd maar dat al de 8 grootkruisen in Pruisen zyn te land gekomen si de uitgedeelde grootoffioierskruiakens eveneens en van de 25 commanderies 19 en 2 bij andere vreemdelingen om van de gewone i ndders nu maar te FEVILLETOIM S T IS IT JD III SO Dat s een duivokatersche aardige freule zeibaas Holsma vroolijk toen bij z n zoon ingehaaldhad Wel jongen ze praatte zoo gemeenzaam met me alsof ik haar gelijke was vergelyk daar merrouw Schriele eens by Ik zeg als alle grootelui zi ó waren dan hadden we geen nood en dan zou t armevolk geen oproer maken En ia de karwei wat meegevallen vroeg Jan benieuwd Nou dat verzeker ik je I pochte baas Holemamet sprekende gebaren Al met al heb ik voorhonderdvijR ig gulden werk en over een begrootingiï niet gepraat t Is allemaal binnenwerk weet je en dus ben ik niet afhankelyk van t weer En wat t mooiste is als ik hier gedaan heb ligt er op 5 1 slot ook nog wat voor me in t zout daar moet p zomerhuis opgeknapt worden en missoliion de tuin lanswoning ook Ik wou dat we al thuis waren want moeder zit op beete kolen moet je deuken Ja ik wou t ook schertste Jan maar als wezoo doormarcheeren hollen we de freule nog voorbij zwijgen die de Kon Fruiaische tooneelregisseur tuinman enz onder bun cherateresque collegai tellen Ook te Londen begint Dien Ie denken aan gemeentelijke vueüing van arme schuolkinderen Dit heeft geleid tot aan onderzoek hoe dit stelsel in Frankrijk in praotyk wordt gebracht Daaromtrent is indertiju een verslag openbaar gemaakt van het parlementslid Ounynghame Deze zegt danrin o a De school in de Eue de Eeuilty ia te Purijs de merkwaardigste barer soort eu wel ia die male dat men hetgeen ik daarvan zal mededeelen ternauwernood zal gelooven Zij is gelegen midden in im Faubourg St Antoine het meest revolutionnaire kwartier van Parijs en waaria ook da voornaamste fabrieiceu liggctn Men kleedt daar niet alleen kosteloos jongops wier ouders hel met betalen kunnen maar men geeft ook den knapen tweomaat per dag eten namelijlc om twaalf uur een middagmaal en een tweeden maaltgd a namiddags balfvyf Het middagmaal bestaat uit soep een portie vleeaoh van IBO gram groenian en brood zooveel ala de kinderen willen De geschatte jRaarde van het middigraaai ia 47 centimes Het tweede maal bestaat uit brood en fruit gewoonlyk appelen De knapen brengen hun eigen wijn mede maar ingevolge een der laatste besluiten van den Gemeenteraad zal voortaan iedere jongen per dag een halve flesoh wyn van 15 centimes krijgen Deze school kost dor municipalileit 1836 doch sedert bet wynration m de voeding is opj onomen 1888 frank per jongen iu het j ar Deze school evenals alle audaro openbare scholen to Parijs onder het bestuur der muiiicipalitoit staande wordt gelijk deze geheel uit de stedelyke fondsen onderhouden Schoolgeld wordt er i iet geheven De Heer Ounynghame merkte onder de kinderen enkelen op dio niet tot don arbeidersstand boboor Wees nu niet zoo driftig on vertel me eens wat de freule met je gesproken heeft Wel dat is in weinig woorden te doon Zeheeft ma gezegd wat er gedaan moest worden en verder maakte zo een praatje over de werkzaamheden Of dacht jo misschien dat ze over jou gesproken beeft vervolgde hij plagend Jo schijnt nog al familiaar met de freule te zijn We hebben je straks samen bespionneerd de boschwachter met z n vrouw en ik toen je zoo gezeÜig roet de freule den rijweg afiLwaamt Een knap paar zei de boscbwaohtersvrouw want die kerde je natuurlijk niet en dacht dat je baar vryer waart of zoo iets Ik hield me maar dom en liet baar uiden waan ja weet nooit hoe een dubbeltje rollou kan wat zeg je P Och kom nu scheer je er den gek meo vadertje lachte Jan prettig gestemd door de streelende onderstelling der boach wachters vrouw Wat n idé grinnikte hij freule Marie van Hoogendaal en JanHolsma Nu t is meer gebeurd zei baas Holsma doodleuk Praat rao niet van onmogolyk Als je de romantische boeken gelooven kunt dan is zoo iets doodgewoon en oon broer van den jonker ib immersóók met epn gouvernante getrouwd Maar zonder gekheid Jan I ik ben voor een week of zes geholpen ea wie weet wat er nog voor me in iBout ligf Toe we moesten wat nanstapp n moeder brandt van nieuwsgierigheid moet je denken ADVKKTENTIEN worden geplaaUt van 1 5 regele ii 50 Centen iedere regel meerlOCeuten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt o a een zoon van een professor oen zoon Tan een hotelhouder enz en meent dat sommige lieden hunne kinderen naar dergelyke scholen zenden om toofa lots terug te zien van het vele getd dat zij jaarlyks aan belastingen Ie betalen hebben De Pau der Werklieden sohrijft het Socia U H eekhlad in zijn laatste nummer boven een artikel over Leo XIIL De Paus wordt daarin gehuldigd als de man dia door zyn optreden de katholieke kerk behoed heeft voor het gevaar dat haar dreigde van buiten de moderne wereld te worden geplaatat doordat h gelijk de grootsten onder zyn voorgaugera de kracht der kerk niet heeft gezocht in een ydel terzet tegen de veranderde omstandigheden maar in krachtige medewerking tot een rreedzame oplossing dar reie vraagstukken vau onzen tijd Hoewel in de eerste plaats geroepen voor het zieleheil van de geloovige zonen der kerk te arbeiden heeft bij niet verzuimd te erkounon dat de kerk tot verbetering van het lot van zoovele misdeolden belangrijk bijdragen kon en bijdragea moett Met kraoht hoeft Leo III zich aan het hoofd gestald rui dt abroo ming op sociaal gebied die ook onder zyne volgelingen was waartenemen en hij heeft daardoor niet alleen zyn kerk maar niet minder alle strgders voor sociale rechtvaardigheid aan zich varpliobt Het Sociaal ffeekblad spreekt de hoop uit dat dit vóórgaan vau het hoofd der katholieke kerk h t wantrouwen moge opheffen dat bij vele nietkatho lieken oog bcvenkomt wanneer zy da kerk zioh met het sociale vraagstuk zien bemoeien Het aantal der katholieken hier te lande die zioh in dienst hebben gesteld van hot werk der verbetering van de positie der misdeelden is waarlyk klein genoeg Wij büboeven het niet nog te verkleinon door hen die dezen weg uit willen af te sohrikken door ons wantrouwen En bostoat er wel reden voor dit wantrouwen waar ook een Ketteler iu Duitaobland Een goed uur later stapten vader en zoon met verhitte ezichtou de woonkamer binnen waar moeder Holsma hen met de thee zat te wachten Kom zei ze verheugd ben je daor eindelyk £n wat nieuws breng je mee is de bestelling toegevallen oï was de sop do kool t iet waard P Toegevallen mensoh I byster toegevallen riep baas Holsma opgewonden uit terwijl by zich meteen smak op den eersten den besten stoel wierp Als ik tion zulke dagen in een jaar bad dan vaaons kostje gQkocht Hij vertelde wat bij zijn zoon reeds had meegedeeld Wel dekseffi dat s een mooi fortuinije grinnikte moeder Holsma vergenoegd Kom drink gauween kopje thee je zult wel dorst gekregen hebbenvan do wandeling Is Jan mee naar c jachthuisgeweest P Né moeder ifc ben buiten gebleven Jawel plaagde baas Holsma maar dat was een politieke zet van hem Want toen ik hoog en droog in t jachthuis eat kwam hij fnmiliasrmet de freule t boech uit Natdurlyk lachte Jan ik ontmoette de freuletoevallig en ban toen onder een praatje mot haaropgewandeld Vinja dat zoo buitengewoon P Och né zoi baas Holsma goinoodüljjlr de freule is een bost meisji de bemiunelykheul zelf Wil je wel gelooven moeder dat ik üadülyk met baar thuis was Za weet je zoo met een enkei woord op je gemak