Goudsche Courant, dinsdag 28 februari 1893

Udordkusi wel niet kunnen geschieden nu Gigieo en Pedir geweigerd hebben aan do daarToor gestelde eischen loe te geven of anders zal do togengaog van den amokkelhandel dan even krachtige middelen noodig maken ala de blokkade thans Men had zoo gedacht dut At openstelling van Segli de uilvoerbaveo vau Pedir een einde zou makon aun de vyandelyklieden welke voortdurend tegen onze voatiging aldaar worden gepleegd en Pedir van tegeu taud zou doen afzien dut doel wordt thans gemist Misschien zou men Segli nu toch kunnen openstellen doch niet dun met heffing van zeur huuge in en uiivoerrccblen ten einde daarin een dwangmiddel te hubhen eu ceuo gologenheid tevens om ile ourlugakosleo vergoed to krjjgen Trouwens het beffen van desnooda 100 pCt rochtoii wordt door soinmigfn voor alle open te atollen havens niiugoraden omdat meu daardoor do A ehers iu hun g jvoeli ste plek kan treffen huu beuis lutuHscben zat uu alles Djet lud verloopt de reaident Seherer w d nog eens voor da scheep vaart regoliiig niiar Atjoh mouion aar de heer Deykerboff ook na zyno bevordering tot genoranl miijoür jouverneur ia gebleven en zich overeenkomstig de bg zijuo bunooming godaiio belofte stipi houdt aun iielgocn de Itegecriiig vau bem verlangt zoodat er geeiie roden ia hem in ziju hoogeren rang een anderen werkkring aun te wijzen at kan hij lolnulue niet op het vvrkrygen van guede resultaten bogen Vuu eene bevrediging is zoo De rechtbank ta Leeuwarden voroordeolde PouUma tot 18 maanden eiangeuis De eiaoh waa 2 jaar Uit het teven vun d n Kussischen C ar Het dagetykach leven van den Czar is voeleer dat van eenen prieatiT dan vnn eeu wureld monarch Ala hy te üa china woont atuat hy ifewoonly om zeven uur s morgens op terwyl weinig edellieden in de hoofdBlad bet bed verlaten vóór 12 uur Dan doet hy een kalm waudeliniieija in bet niet fraaie goed buwuakto parK van hot paleis keert lerng om een vroeg onthyt Ip nuttigen en houdt zich dan bezig mol harden hundenarheiil ala voorbereiiliug voor bet oflioieule dagwerk Het laatste bestaat boofdzukolijk in hot lezen on ondertoekonen van enormo stapeU edicten ukaaea wallen en rapporten die lüj alle tracht Ie begrypon Hij schrgit de geJaohtöK die by hom opkomen onder bot lezi u ter neer juist ioouls zg hem invallen en die ultingeu zyn met altyd oven keurin of verfijnd Wat eeu beest ia hij okuya akotiua komt dlkwyls voor Het veralag van eenen brand eene mislukking van den oogst eenen hongerstiood wordt byna altyd aangeduid door bot woord onimoedigond neyooteskitelno Lunch wordt altyd voorgediond te één uur en bestaat uit drie gangen met inbegrip vun soep in het bereiden waarvan do Russische kookkuuat het overige Europa ver vooruit is Na rie lunch gaat de Keizer zich ontspannen in het park wandelend of werkend pratend mol de loden run zyn gezin of met generaal Eichter generaal Taherevin of een zy i ner adjudanten Gewoonlijk teeat hy dan de courun ten en luistert naar het voorlezen van extracten uit Russiacbo en bnilenlandache bladen gemankt door i deskundigen en in schoonschrift op hel fijnste papier nit het Hijk geaclireven Ala do tyd voor ontspanning voorbg is geeft de Keizer audiénli aan de Minisiers io dien liag hun rapport moeten uitbrengen bespreekt de zaken die hem voorgelegd worden en leett de geschriften over die voor hem zijn opgemaakt om ooderteekond Ie worden hy ondurteekent ze of legt ze ter zgde voor nadere overweging Te acht uren wordt het middagmaal bestaamli uit vier gangen en familie voorgediond Na het middagmaal gebruikt de Czar de thee iu dp particuliere vertrekken der Keizerin waar hy onvoranderlyk veracbtjnl in eene geruite bloueo met leereu gordel wal eenen hevigeii schok zou loe brengen aan de begrippen omtrent hof etiquetbe die ia de meeste Europeescbe lande gangbaar zgn De Keizer heeft blijkbaar groot genoegen in handenarbeid hetgeen in zyn geval eene phyaieke noodakelijlchaid ia niet minder dan een goliefkooad tgdverdryf Zonder twyfeleu legt hy de hand aau Ue BOort vau werk dut er gedaan moet worden nr zgn gewone bezigheid ia groote boomon te n ia in planken tn zaïren te schaven en gereed wjtóken voor den schrijn werk er jlletlege na taande al zijne lH igheden voelt de C ar InhI echter eenzaam en amucht naar de kalme ge Ws van het byzonder loven 1 Het Bestuur der Vereeniging van Burgemeesters en gemeentu Becretarisaen in Friesland heeft aan de eigenaren vun Friesche landergeu een schrijven ge7 richt waarin hun medeaerking wordt ingeroepen j oor de bestrgding der heerscbende werkeloosheid die hoe langer zoo grooter afmetingeu aanneemt Ala middelen tot verbetering in den noodlottigen toestand worden aanbevolen lo dat de eigenaren by de huurovereenkomsten zorg dragen om een xeker procent van hun bouwlanden naarmate van do behoefte met vlas te doen hebouwen 2o dat door het toekennen van oen tegemoetkoming op den huurprys te korten voor eiken vasten arbeider boven een bepaald getal de huurriera worden aangemoedigd om ook gedurende den winter op het gehuurde land werk aan arbeiders ten iiuite vau de eigenaren en geuruikerb te verschaffen 3o dal di landeigenaren en landverbruikera belzy met parliculieieu heti ij met do gemeentebesturen iu ovarleg traden om Koduronde den winter tot werkverscliafhng te komen in het geraeenaehiippelijk be lang I 4u dat de eigenaren en gebruikers zooveel doenlijk ia uan het loon van don arbeider verbinden het I verbruik van een stukje grond tot het verbouwen vnn aardappelen of andere producten voor eigen behoefte of tot het weiden van t of 2 achnpen naur de omstandigheden Verdi s eerste inatruinent een armoedig spinet drnugt in zijn binnenste een inderdaad klassiek geiuigeuia von do behoeftige jeugd dio deze roeester thans de trots van Iialie doorbracht Io het jaar 1813 Ie Roncol een gohucht onder de gemeente Busseto als kind vnn arme ouders geboren tooüde Verdi reeds met zijn zevende jaar iulk een ontiedwingbaren lust in muziek dnt zyn vader zoo arm ala l ij wus tooh besloot hom een oud afgesletoo spinet te koopen Dit zeker niet krachtig genoeg om den üioup vun don knaap weerstaan raakte in stukken Do kleine Guiseppe ylde wanhopig naar BüSjWo Qiii hiiip en bet opschrift dat nog stoeda het Jtotrumont aiert geeft getuigonia vnn den afloop van zyn pelgrimstocht Het ia eeu soort quitantie zy luidt Door mij Stefeno Cavallotti werd vernieuwd dit raechaitiok en va s nieuw lader voorzien ik voegde ook het pedaal er by dat ik cadeau gnf evenals ik gratis dit mechaniek muukte Terwyl ik den gooden wil zie dien Guiaeppe Verdi toont om dit instrument te leoren bespelen ia m dit voldoende Anno Domini 1821 Hel oudste herbarium der wereld is wellicht dut hetwelk tliuiia in het i yptologiaeh museum te Cairo eene rerzameliiii planten bevat die gevonden zyn iu oude Egyptische graven Deze planten waren in zo ó gaven toestand gebleven dat toen tneu die aan Ie inwerking van water onderwierp zy zich lieten propareoreu gelgk stumpers en mooldradeu werden ongeschondeu teruggevonden en zelfs kwamen de kleuren ternauwernood iels verbleekt weder Ie roorschyn Het is vry mooilyk den ouderdom dezer planten met juiatheid te bepalen met het oog op de gewoonte der oude Egyplenareu om de graven nu v erofvyf eeuwen te openen en te onderzoeken Volgens de meest mutige achatiing wordt evenwel aan die planten een bestuan van drieduizend jaren toegeaolireven By vergelijking van die planten met de tijden der legenwoordit e flora kac men aannemen dal het klimaat vun l gypte ainds die zoo lang vervlogen tgden geen merkbare verandering heeft onderdaan In Mortara leoft een poaibeambte Carlo Spogna goiiaamd die den 6u Augustus 1794 geboren is Hij houdt zich nojf rechtop rookt loost de kranten eu eet met goeden eetlust In het jaar 1815 trad by iiidienat bij het Piëmonteescho leger maar moest het na anderhalf jaar verlaten omdat de militaire geneeaheeren hem voor teringaohlig verklaarden Üuarop wydde hy zich aan den postdienst waarin by eerat nu drie jaar gi leden tot worktdyk postlieumbte benoemd werd Men ziet dua wel dat de luun niet bgzorder snel bevorderd werd Hg trekt sedert dien tyd zijn aalnris benevens toelage wegena dienstjaren maar van don dienst is hy wegens zijn hno eii leeflyd vryge told en inu geniet hij zgn rust met waardigheid by het gonot van zgn liovelingskoat gebraden polenta met alrachi o Vitm Uulteolanilscb uverzlcbt De repnblikeinsche Senatoren in Prankryk hebben godflan wat men van hen verwacbtte zy hebben gedaan wat zy gezegd baddeu dat zy doen zouden en zg hebben daarmee een voor Frankryk vooral 6 n UsiiDtDg ia Engeland een De Uuo in Frank Ük en Gibbons en een Ireland in Amerika be weten hebben dat man goed katholiek kan zgn en goed rbeiderarriend tevent Onze dagen zyn dagen van itr d en van bandelen Voor de bedeesde en angnTaUige dttugd der Tbebaïden ii thans de tgd niet Id het strijdperk priester en leek l Zoekt naar maalschap elgk Üjden en stelt u aan het hoofd van beweginj eb oni het te beelen Ziet met een geest Tan barmhartigheid rond in werkplaatsen naar de orerwerkt jongelieden en kinderen Blaast frissohe lucht in de opgepropte woningen der armen Volgt op de stralen do menigte daklooze kinderen Vermindert bij spoorwegen en in den openbaren dieast den Zondagsarbeid welke voor duizenden het waarnemen hunnnr godsdienstplichten onmogetyk maakt Zoo eprak aartsbisschop Ireland op bet eeuwfeest der Amerikaanscho katholieker en zoo is ook de geest dia bpreekt uit de rede van den Faua in 1889 gehouden tot de Fransdie pelgrims en zijn in 1891 uitgevaardigde encykliek En daarom zal do latere gesoUiudsohrijver woarachynlglc tot kenschetsing van bet meest betoukenende uit bet hoogepriusterschap van Leo XIII niets kernachtigors welen Ie zegg n dan do woorden waarmede de eenvoudige DuveUhoekero te Amsterdam den Heiligen Vader hun hulde brachten dat hij vras do eerste Paus der JTeritieden Het Engelsche dorp Pelsall StafTunl verkeert naar men bericht in gevaar van door den aardbodem verzwolgen te worden De steenkolenmijnen in die strouk zijn zoo volkomen uitgedolven dat de aard korst waarop Pclaall staat niet Blerk genoeg moet aijn om het dorp te dragen Er zijn reeds versohei dene mensebon gevallen in do grooto gaten welke in don groud ontstnan ziju en bet zou wel kunnen wezen dat de bewoners eerlang gedwongen werden tot ht t verlaten v n hunne hulzen Het lentenommer Tan de Toerist bavat woder verscheideue schema s van reizen mat don heer J P Lisaono De eerste reia i die nanr Italië dio den SOsteit Maart aanvangt en dtta uitnemend is gekozen in vorband mol de temperatuur in het Zuiden gedurende de eerste maanden des jnara Do reis duurt ongeveer eene maand on kost slechts 500 Floronce NHpela Capri Pompeji Kome Piaa en Genua zijn do atoden die betooht worden Zeer doeU treffend zjjn de hotota allen van den eeraten rang aangegeven met de dagteekeningcu an de dagen die men daar vertoeft De rois die vooral de aaDdaoht tal trekken is die naar de tenlootiaielling to Chicago Zij vangt aan 22 April en duurt ongeveer zeven wekoa De nrys i b poahl op 1176 Vnn U Moi tot 21 Mei kan men daar de tenioonateUiiig bezoeken turwyi men verder met een belangr k gedeelte van de oordelijke Staten kennis maakt Da zeereis duurt vermoodeiyk van ü April tot S of 4 Mei Op de laatste bladzyde van de Toerist komt eene kleine beschouwing over Java voor in verhoud met de mededeeling dat in hot begin van Moi ouder begeleiding van een oud hoofdofflcier een gezel thapsreib derwaarts zal worden ondernomen ter belichtiging ook van de tentoonstelling te Batavia Eon handijte bedrieger Dezer dager werd door het O M by de arrondissemontB roohtbank te Am te zetten Wat zeg jy Jan P Ze ia een lief meisje betuigde Jan Ze steltbelang in de arbeidende volksklasse Als je eens gehoord hadt hoe hartalyk ze met my keuvelde en met welk een minachting ze sprakorer raefrouw Schriele Ik wou baar nog vertellen ran rayn correspondentie met mevrouw Schriele maar daar wiet ze alles van en ik kon zoo voelen dat ze dinkweg mijn partij gekozen had En zo heeftmo uitgenoodigd om een visite te brengen op het lot Hoe vin je datP Wel sakkorloot zei haaa Holama verrast Nu dan behoef ik niet te vragen of je by haar in eengoed hlaadj i staat Hé moeder P we zullen nog eer met onzen jongen inleggen je weet nooit hoe een dubbeltje rollen kan en als hy aanstaande jaar promoveert op do hoogesohool dau ziü ik niet in Och kom dal s raatlopraat pruttelde moederHoUma met een miilukte poging om haar voldoefiing to verbergea over de eer die hanr kind te beurtTÏel Vader slaat altyd door als een blinde vink euals er eeA drup valt dau meent hij al dnt t regent Jan is nog geen doctor in du reohtou en wie weetof de freule niet allang verkocht ia Wanneer ga je Jan Vrjjilagavoud moeder De freule vroejr of tfflo van avond gelegen kwam maar ik had de uitnoodiging van m uheer Nobel al aangenomen enaot euavond moet ik naar de vergadering van do sterdam een jaar geriiDgeniastraf geëischt voor den thans S4 jarigHn Hunri Johan Seveko dio zich zeer bedreven toonde in het plegen van oplichtery voor welk feit hg o a in 1888 terecht stond toen bjj den paohtvr dor Studenteutooiëteit onder valsohe Toorgeveni een bedrag had afhandig gemaakt Later werd hij in Duitachland veroordeeld wegena oubeToegd uitoefenen der geneeakunde terwijl hy in October jl aldaar wederom werd aangeliouden voor bet volgende feit Hij kocht bij de firma Jullien op het liokin remontoira van goudkopor ter waarde van 18 d w z hij wist er eeu drietal ondereen valsohm naam machtig te worden na er één gekocht en betaald te hebbeji eu opgegeven dat hy ze voor export behoefde Nu giuK hij naar Café Neuf bestelde daar ondereeu vreemden nitsm nachtverblyf en zette zich vorvolgena iu het café neer waar hij een kellner mededeelde dat hij logé en olhcier van gezondheidwus op het oogcuhlik in geldverlegenheid verkeerdeen behoefte had aan f SO die hij te en onderpandvan zijn gouden remoutoir v iUiu opnemen Dekellner die gaarne zelf dit voordeel genoot verachafto hem do 20 Eerst toon beklaagde wegwas maakte een der bezoekora lium opmerkzaam nrop dat hut horloge geen gouden was en hij dus eringelüopen Dit spelletje wor l zevenmaal herhaald tot eindelijk in Mille Cülounes de hand op hemwerd gelegd De beklaagde word in de gerechtzaal binnen gedragen want hij kon niet loopen Zijn voeten zijn verlamd Dit althans beweert bij En het opmerkelijke van do zaak is dat de geueeaheer uit onze gerangonia dr Walburg Smit volhoudt dat dit een simulatie is Toen bij in October wtgena de boven genoemde oplicbterijeu aangehouden waa klaagde hjj over uitzetting van maag en buik en werd naar het binnengasthuis ahlaar vervoerd Hier werd bij lijdend bevonden aau hysterie en gaf hij o a bloed op maar toonde zich te gelijk oen uiterst lastig patient die Wcigerdd de geueesmiddeleu in te nemen en de andere patiënten tegen den dokter ophitste Daarop werd hij begin Dec in atuat verklaitril in verhoor geuoaieii te worden doch daar hg bij zïju eerste verhoor begon met bloed op te geven werd don gevangenisdokter opgedragoii bekl in bijzondere obaorvutio te willou nemen ook om ile vorlammiug van de onderste ledematen waaraan bekl beweerde te lijden En nu kwam dr Walburg Smit tot de overtuiging dat bekl gelijk bij roods bij diehs vorig verblijf in de gevangenis opgemerkt had gebruik j maakte van bijzondere vaardigheid oai zekere spiergroepon huilen werkiqg te stellen eu andere te verdubbelen Zoo toonde hij voor vier jaren op eens n bochel en du doktor maakte er 7ioh zelf een ver wijt van dat dit ru gezwel hem ontgaan was maar toen hij bom eenmaal onverwacht kwam opzoeken bomerkle hy dat hot gewaande gozwel alweer vordwoHüen waa En zoo hud hij ook nu weer bekl er op wötea te betrappen dat hij wanneer hy zich onbespiep geloofde dingen deed die met de voorgewende verlamming van zijn vooten onbestaanbaar waren als het optrekken vau de knieën het schryven van eeu brief enz Op de vraag van den verdediger of deze simulatie niet uit békl a hystorieken aanleg kon voortvloeieu verklaarde de docter dit mogelijk doch ftUermiuat noodzakelijk Een norraaal mei aoh kan bet door opiette Jko oefening even ver brengen wanneer hy daar zyn voordeel iu ziot en sporen vau socialistische jorgelinghvoreeniging Hoe durf je t zeggen jongen knorde moeder Holsma Je hadt deurwaarder Nobel immers welafbencht kunnen geven on die vergadering is tocligeen noodnank Wat deksels laat dien sociuUatetiiroep in den ateek daar leg je toch geen eer mee in é moedor oen man een man een woord eenwoord Al zeg ik tienmaal broraila moeder Holama dat je daar niet beboon on dat je daiir je fatsoente grabbelen gooit je geeft er geen lor om Üa jegang maar mannetje I als de freule er achter komt zegt ze do visite no f K om kom moeder I ik poets de plaat vooreen kwartiertje t e post van half zes moet nog eenpaar brieven moeuamen en dan mag ik me welhaasten Adieu tot straks Met deze woorden stond Jan op nam eeulge pa I pieren van den schoorsteenmantel on verliet t huia z u omlers achterlatend in een opgeruimde stemming I die huu nog menig prettig woordje iu den mond gaf IV t Ia Woensdagavond De bovenvciiatira ran de ruime herburg tLMndswolvnren ijn helder verliobt een bewys dat er vergnlering zal worden gehouden op j de zrfal der tweede verdieping De aooialistische jonjïelingaveroeuiging irVriendep hysterie verklaarde deze deskundige niet bespeurd Ie hebben Dr Walburg Smit deelde o a nog mede dat bekl zyn middenrif zóó koA inbuigen dat hy een scbyn bare buikopzwelhug kreeg De vraag of bij toerekenbaar was werd niet behandeld Koken met gas In do groote zaal van de Polytechnische Vereeniging te Berlyn was Maandag jl geon enkele plaats onbezet Een groot aantal dames was aanwezig want er zou een voordracht worden gehouden over de voordeelen van koken met gas Op een verhevenheid was een reuanchtige keukeninrichting te zien met tal van gastoeatellen waarop een aantal koks en keukenmeiden bfzig waren allerlei gorechten toe te bereiden De ingenieur Ooehde lichtte die werkzaamheden toe in een uitvoerige voordracht Hij noemde de gebruikelijke wijze van koken met kolen en hout geheel verouderd en ondoelmatig Omdat onze grootmoeders zoo hebben gekookt geloovon de meeate vrouwen dia nogal conservatief van aanleg zijn dat zij het ook zoo moeten doen Wie echter zindelijk snel gemakkelijk en goedkoop wil koken moet gaa gebruiken En wel zooals liet in zijn kooktoo itellen wordt gebezigd een mengsel vau één deel ga met drie deelen lucht Daardoor beapaart men iu gold ruim de helft aun brandstof Ten bewijze dat op die wijze ook zinde Ijk gekookt wordt streek hij met eer witten doek laiius een pan die van het gasvuur werd genomen En do doek vertoonde geenorlei aanslag maar bleef wit Hy toonde verder aan do mot gafltoestellen zoo kon worden gekookt dat het overkoken wordt voorkomen en de spijzen langzaam gaar worden en aldus alle voedende beatanddoelen voldoende worden verteerbaar gemaakt Zeer de aandacht trok eon toeatol whariu do potten met spijzen aoop groen to en vleaach nadat dpze vgf minuten op gaa waren gekookt werden geplaatst HU waaruit zij na eenige uren geheel voor het gebruik gereed te voorschijn werden gebracht Dit wordt hierdoor bewerkt dat het toestel een slechten warmtegoloider tot wand heeft en de warmte dns er in besloten blijft zoodal d apijzen zjcder vuur vorder eetbaar worden gemaakt Het groote nut dezer toestellen is daarin gelegen dat de huisvrouw het vuur woarop zy s morgens kofBewater kookt kan gebruiken om het middHgmasl te bereiden dat de man op zijn werk meeneemt Tegen etenstijd haalt hij dan zijn maai hehoorlyk gekookt en warm uit het toestel Als voordeel van het koken met gaa noemdo de spreker nog dat do lucht in de groote steden niet langer wordt verontreinigd door den kolonrook en dat ook geen reuk van het gaa merkbaar ia en eveneens de spijzen tydens hot kokeu geon of weinig geuren verspreiden Na afloop van de voordraoht werden de spijzen geproefd en hoorde men alechts woordep van lof Mff Na idA In het maiUoverzicht der Java Bod leest men De laatste berichten uit Atjeh zijn niet bijater gunstig Wel is den resident Seherer bij diens vertrek naar Batavia na het nemen vau do voorbereidende maatregelen voor do schoepvaartregeling met veel muziek en illuminatie uitgeb ide gedaan maar de invoering van do scheepvaartregeling zul op de trouw die het klinkende devies vryheid i elijkbeid broederschap in haar vaandel voert heeft bg advertentie een v gndering uitEreaehreven van leden en belangstellenden om de eenadenkendon ptautagenootea op te wekken tut ruimo duelneming aan de groote demonstratie te Meerdorp die don eeratvolgenden Zondag gehouden zal worden In de gelagkamer van de herberg staan een tiental jonge mannen ellen arbeiders en leden der vereeniging tot een groepje rereenigd gezellig te praten Af entoe glippen er een paar confraters door de deur meteen joviaal goeienavond op de lippen en een banaleopmerking over het weer rooraan in den mond Zevoegen zich kameroadachappelijk by het grofpjo omdeel te nemen aan het discours dat boofdukelijkloopt over de vorwachtingan omtrent de opkoraat van belangstellenden t Meorendeel verwacht oen groeten invloed van volk en wel zoo groot dat de bovenaaal wellicht te I klein zal blijkeu Deze laatate onderstelling ontlokt den kastelein die zich in het buffet heeft neneateld een spolachtig lachje waarover hy dadelijk door een paar der grootste optimisten gokacherend wordt geI interpelleerd Hij vertelt nu dat er bij de tweehon derd Bloeien op de bovenzaal geplaatst iju waarvoor hij zooals de heeren zien de gelagkamer bijnageheel moest onttakelen maar dat bij nog eeu vyfeu lwintigtal in petto heeft de stoolon voor privaatgebruik daaronder begrepeu ff ordt vervblqd in deze dagen goed voorbeeld gegeven dat man zich niet moet storen aan blaffende honden die alleen gevaarlijk kunnen worden wanneer men er bang Toor ia Ferry s blad do Ettafette komt met nadruk op tegen de bewering als zou de verkiezing vnn Ferry opzettelijk legen Carnot en Rïbot gorichtzyn Jules Ferry zegt het blad kan alleen hun bondgenoot zyn by de verdediging van do maatschappelijke orde Het is wol zonderling dal terwijl de zoogenaamde ontbullingen door Andriaux en Dolubaye in de Pa namazaak voornamelyk legeu de opportunistische party gericht waren het gevolg er van ia dat de radicale party ontbaud en onthoofd werd door den val van De Freycinel Floquet en Clemeuceau terwyl de opportunisten ondanks het optreden van Rouvior niet diep gewond zijn en geen erkend leider verloren Door Ferry s verkiezing ia integendeel aangetoond dat zij iu den Senaat nog ateods de meerderheid hebben De Engülscbe regeeringaparly heeft sedert de algemeene verkienngeu twee zetels verloren on vier zetels gewonnen zoodat de meerderlieid met twee ia vergroot Vun do verkiezingen welko nog moeten plaats hebben ia er nog een welke den Gludstnnlunen kuns op een overwinning biedt In Engeland blyft een politieke stryd nooit beperkt tut de Kamer men tracht hem over te brengen uaur buiten wel wetend dat in Engehtn ton laatste de openbare meaning beslist en geen wet kan worden ingevoerd welke do grooto meeriUirheid dier meoning bepuald tegen heeft Duarorn guun al de grooto politieke manfifen op reis om een krachtig woord te doen hooren Xord Salisbury beeft een uituoodiging aangenomen om iu Belfast en Derry to sproken In lantatgenoomde stad ïal hem zolfa het ee re burgerschap wordeu ungebyden Waarsobijnlyk zal hy ook in Dublin optreden want in do lerHche hoofdftad iseen met onbeinULiryke minderheid van Unionisten In Belfast wordt in de Paaseh vacanlie Chamberhun verwacht Een schitterende ontvangst wordt hom bereid Lord Randolph Ohurohill zat naar Schotland gann fn iu Perth Home Bute toeUchton Er kunnen by de behandeling van Home Eule zicb vale verrassingen voordoen en daarop legt de oppositie hut ook toe om langs dien wee Home Rule van de buan te werken Zoo wordt in Schotland en Wales sterk gewerkt voor bet denkbeeld om ala Ierland Home lliilo krygt zelf ook zoo iele te nemen Waarom het Groene Ierland dio ruimo mate van zelfalttudigheid gegeven welke do andere doelen van ÜrooiBriltanie ontberen Krygt Ierland Hcme Rule dan is bet niet meer dau logisch dat het Ityk wordt omgeschapen iu een federatievon StuaC met een Kgkaparlement voor Ryks aiuigolegenbeden Eiü beweging in deze richting dreigt veld te winnen Die beweging is een gevolg van do conoessle van Gtadetone in dit ontwerp oin oen betrekkelyk groot aantal leron in het Rijksparlement te laten De vraag of de Ieren echter iu bet Ityksparlement zullen blyven wordt een twistappel bg do MIniaterieolen zelf Behalve vele lersche nutionati teo mankt ook een steeds aangroeiend aauEal radiijale loden vun het Lagerhuis bezwaar logon het behoud van lersobo afgevaardigden iu het Kyksparlement Gladstone zoekt in der minne te schikken hy zou desnoods genegen zyn het getal der lersche afgevaardigden in Wcstminisler na HomeRule tot ilertig terug te brengen maar dan zoudeu zy mogen medestommen over alle behandelde onderwerpen Dat doet echter tot de hoofdzaak niet veel af Vooreerst om bet beginsel en tan tweede kunnen 30 Ieren nog evengoed den doorslag geven els 80 de tegenwoordige meerderheid van Gladstone is met de Ieren alechts ruim 40 Gisteren vond te Brussel en in de voorsteden het referendum plaats over de toekomstige kiesrechtregeling Reeds vroeger deelden wij hel een en ander mede over de tooberei laeK n door bet comité van organisutie beslaande uit leden der verschillende demooratiscbe vereenigingen en over do wijze hoe de temming zal gehouden worden Over vyf voorstellen ia gestemd lo dat vun Janson algemeen kiesrecht op 21 jaar 2o dat van Notbomb algemeen kiesrecht op 2 jaar 3o voorsiei Graux uitsluiting van bedeelden en vau ben die tozeu noch scbrijvou kunnen 4o vooraiel der rogeeriug het kieaatetset berustend op woningen en capaoiteit en alndelyk 6o bet voorstel Frère Orban uitsluiting van hen dJe niet de kennis door het lager onderwijs verkregen bezitten Te Brussel was gelegenheid tot stemming van b morgens 9 uur tot s avonds 9 uur in de voorsteden van 9 uur a morgens tot B a nainiddnga Te Brussel is de oproeping tot deelneming aan het referendum toegezonden a an 43 738 meerderjarige mannelyke Belgen te St JansMolenbeek nan 12 0U persouen te St Josso ien Noodo nao 7617 te Eisene aan il S9S te St Gilles aan 9761 te Aoderlecht uan 7660 te Laeken aan 6186 en te Schaorbeek aan 13 896 personen zoodnt in deze voor