Goudsche Courant, dinsdag 28 februari 1893

1893 Woensdag 1 M art N 5Q83 GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao 60UDSCHE COURANT JSieuwa en Adverteutieblad mor Gotida en Omstreken L J rT BcBlmati door de nieuwste uitvindingen op maohinaal gebied r rbeterde fablieatie uitsluitend gebruik van f ne en fijnste grondatoffen garandeerei Jen veriruiker vai StoUwerck s Chocolade en Cacao i en nanbevelenswaaidig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der iwp t iiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eerre Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend bbrikaat Keedg 1874 schreef de Aocademie national de Paris Noua voufl déoemons une If edalll d or première elasae en oonsldóration devotre exoeUento fabrication de Ohocolat bonbons varlOB etc eto Stollwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseors Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordigsr voor Nederland Jolins Mattenklodt Amsterdam Kal verstraat 103 Oe unending van adTsrtentien lum geioUeden tot aiw des Dunlddagi van den dag der uitgave Gij die Hoest gebruik DROP uit de BUKKEN TROMMEL van N KATBK Co te a R01JTI3SrC3 E31 £ lk Btakje drop heeft den Torm van een zittende kat Alom verkrijgbaar Een stroom van leden en belangstellenden krachtiger ontwikkeld in de lengte dan in de breedte voert de elementen voor nieuwe groepjes aan die langzamerhand tot elkaar naderen om ruimte te geven aau de binnenkomenden totdat ze eindelijk worden vereenigd tot een groote massa volks t Is zwart van menschen tn de zaal Het ledencorpe vyftig man sterk is tegen zevenen het uur waarop de vergadering uitgeschreven werd voltallig terwyl t getal belangstellenden de honderd ver overachrydt De president geeft nu een teeken om naar de vergaderzaal af te marcheeren waarna by zich met z n staf onmiddellijk lu beweging stelt terwyl de overigen zich groepsgewys by het bestuur aansluiten Terwyl de gelagkamer bezig is z n inhoud in den gang te ontlasten komt een drietal ons bekende personen de herberg in haas Holsma Snyder en Baas Holsma gaat vooro f den hoed in don nek met een opgewonden gezicht gesticulaties makend tegen z n metgezellen waarmee hij z n verbazing over de groote opkomst van volk lucht geeft Het dnefal stmt zich aan by de achterste gelede c 1 u V I ren van den menwhenvloed voetje voor voetje de lang t kibbelend discours nog geduurd had trap naderend die schuin tegenover de entréo inde we t geschil met plotseling beëindigd door de komst gang is een vyf en twintiglal belangstellenden die en 1 Eindelyk is men ter plaatse van bestemming Hpa da gelagkamer binnenvallen i De ruime bovenzaal is door een nchital petroleum lampen vrygo verlicht Zestien ryen sioelcn elf kleden en Braiul te suneo opgeroepen e n 110 988 meerderjarije mannsltjke Belfcen Dat dote allen zijn opgekomen i Terre tsb waar chijiil k daarzoowtil Tin oterieale ata na gematigtt Kberale syde het dfokbeetd nn faet boadeo van een referendum eerder tegenwerkiii dan aympbatie ontmoet Te Ktterbeek eoii kleio plaalaja behoorende tot bel arrondiuement Bruuel heeft het gumeentebettuur Kgn medewerking ontboadeo door o a inzage te weigeren vau het bevolkingarugiiter de leden ran het comité van organisatie hebben daar buis aan buii de mannelijke meerderjarige Belgen moeten opzoekon Ook bet militaire element binnen de clertcale regeenag heeft eoo bewija tan gebrek aan ajmpathie met hrt iMferendum gegeren Aa de berelhebbers Tan du regimenten van hat Bruawlache garnizoen en aan de directeuren dor veriobillent e militaire inriohtiRgeu aldaar is naraena den miniater ran oorlog generaal Ponlua een echrijveu goricht waarin zg iruttgeuoodigd worden niet aan de stemming deel Ie nemen en deze uitaoodtEing over te brengen aan alle onder bun berelen alaande militairen Bekend m het d t lu de militaire taal iiitnoodïgen en fuuvelen lyiionitim luideu ADVERTENTIfiN Heden overleed tot diepe droefheid van ny en mjjne kinderen myne Echtgenoot MAEIA LOUISE DOBÜTHKA JADOBI J J BEBTELMAN Voor de vele bewijzen van belangstelling ons by de geboorte van onzen Zoon betoond betuigen wy onzen dank A 8TEEN8MA h C M 8TEEN8MA UmiLSTDN Oouda 87 Feta 1893 Omida 25 Febrnari 1898 FEANSCHE STOOMVEETEIIU Gheiiiisctie en Zwitsersctie Wasseherij Govestigd u Schoonlioveii Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen AL8 H 0 penheinier Rotterdam iWFr P A Greup Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heei enen Dameakleediugstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tatelkleeden Trjjpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Oarnitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Stedelijke Gasfalsriek o o U X jfiL De pryn van het lichtgas is 7 Cts die ran bet gas bestemd voor andere doeleinden met 1 April a g 5 Cts per Stèye Tot besparing van kosten wordeè zoo mogolykgaameters voor verwarmingstoestellen ia de bestaande huialeidingen ingeschakeld Op deze extra meters wordt eene reductie van IQ ets meterhunrper maand lo estaan De fabriek zal in peroeelen welke nog niet sgn aangesloten ondere zekere voorwaarden gasleidingen om iet doen aanleggen ter lengte van 10 Meters uit den gasmeter De directie verstrekt volledige inlichtingen J J PRINS dir Alle goederen knnnen in elkander biyven en worden onschadelök voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Ooada en Omstreken A VAN OS Az Een ware Schat voor de ongelukkige alncbtoffers der ZeUbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s ELFB WABI G Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 golden Ieder die aan de verscbrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Kleiweg A No 73 Bg de otfdergeteekenden ia de INTEEKÏJNING OPENGESTELD op do NIEUWS JAABGASG van het DAMES Attentie trt ka 4r beste onichadelylcrte en ge ra kkelyk te poetsmidctet voor Heertn en vooral dames en Kinderschoenweric l9 de Appretuur van C M MUMer Oa Berlis Be th Str 14 Men lette goed fÜH W op naam en fabrieksmerk Verkryibur by HMree Wliikalleri Ir itiitHwarh B lant riM iarirM Ml iit OeiMval D Bi by W KarltMMB Arabni VERSLAG van het verhandelde in den OsuxaNTKaa D T K Gouda Prys per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN I Oouda Snelpersdrnk v j A Banixiii K fc Zoon 1 De NIEUWE LONDON doe het grijze Haar binnen enkele ds en Verdwynen maakt het glansrijk en zacht is onschadeïyk voor de huid en verft niet Prüs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per dacon hooger UKBOORNS Beltknobbelê Boornvlies Buidaelt Wratten enz worden in 7 i 8 dagen tgd geheel verwgderd zonder de minste pijn t veroorzaken ook zelfs niet op de gevoeligste huid PtHfii per flacon met penëeel SO ctt All M echt bg B SCBOLTEN Coiffeur Eiscb de handteekening von A v TÜIJLL Alom te bekomen BE mmi MM of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 3t Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der 3t Janskerk der Glazen der cartonteekeningeu enx waarby is toegevoegd een afzonderlyk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabetb nooE OHRISTIAAN KRAMM Prüs 80 Cents A BRINKMAN Sociëteit Ons Genoegen De MbtmnewumUroortteUing DONDERDAG MAART 1893 Vereenigde Rotterdamsohe Tooneelisten Diaacna LE GKAS HASPELS FERNANDE Tooneelapel in 4 bedrsven Aanvang half 8 uur tir Gewone bepalingen en prSzan Oe aitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met nitiondenng van Zon en Feeatdagen Da prgs per dne maanden ia 1 25 franoo per post 1 70 Alxoadsrlgke Nommera Vlif CENTEN BINNENLAND GOUDA 28 Februari 1898 De Dotnoiissie raa rapporteurs kenniB geDomen bebbendfl van de nadere voarstellen der hoeren Patterson en SchimmelpeDiiiack thq der Oye meent te moeten opmerken dat dit thans geoombineerde voorstel tot mstelling van kamers ran arbeid in menig opzicht afwijkt van hetiieen aanvaukelgk door cïe roorstelltrs werd roor dragen en bepalingen bevat die bezwrtsrlgk zonder schriftelijke roorbereidinir in bet debat gebracht kunnen worden te meer daar tuBsohen de voorstellen ia werkelijkheid verschil is blüvea bestaan omtrent onderscheideu boofdpunten Op deze gronden acht de oommisaie het irenschelgk dat een nieuw onderwek over de nieuwe punten in de fdeelingen der Tweede Kamer zal plaats hebben Zondag avond is na eene rrü langdurige zielfie te Scheveningen in de kracht z na levens overleden de hoer M A Beiss directenr geueraal van de nMtaottttppjj Zethad ftAnmuR m mb man dl door zgn helder doorzicht en ruimen blik waar het de exploitatie van het Kurkatia en bet Zeehad ScAmenM ren gold genoemde maatsohappy ontegenzeggelyk groote diensten beeft bewcssen Steeds trouw op lijoen pnst zorgde de directeur voor een goeden gang van zaken en heeft hg daardoor zeer veel bijgedragen om het Kurhaus tpt een gewild verblyf voor badgasten en verdere bezoekers te maken De bloei van Scheveningen in de laatste jaren is dan ook voor een goed deel te danken aan de oortreffelyke wyze waarop het badhui werd goöxploiteerd Ook in deo Haag waar de heer Dahne dezerdagen optrad bad hij groot succes Do UaagtcheCt sohryft daarover o a het volgende i S T X IT ID m 11 Dat maakt plus minus tweehonderd vyf eo twintig titplaatseo En rekent men de vyAig voor de leden r af dan blyven er nog honderd vyf rn zaventig over voor de belangstellenden wat een respectabel getal 18 aangenomen natuurlyk dat ze alle bezet nllen wwden Voor deze cyfers zwicht da oppositie maar de wartgalligen hebben er oen zwaar hoofd over of wn de gestelde voorwaarde wel voldaan zal worden 2y bewaren dat de getrouwde mannen over talgemeen wel instemmen met het streven der vereeniging maar dat ze meorendeela te lauw te laf en te beroerd zyn om van die instemming flinkwpg blyk fc geven terwyl overigens de rereeniging da sympitbie der vrouwon ook niet heeft Naluuriyk geeft P repliek weer aanleiding tot dupliek en wie weet De zaal wordt nu gaandeweg levendiger FEVILLETOM ADTEBTKNTISN varden gepliwtlt van 1 5 regela i 50 Centen iedere ragtl meerlOCenten GROOTE LBTTEB9 worden berekend naar plaatsmiiste Bovendien worden alle Advertenü i gratlf opgenomen in het ADVERTENTISPMlQ t welk des Maandags veraehgnt door sterk en zeer slerk luohtverdunde ruimten bulzea van Geiasler en Crookes ep de zeer korte duur ru een elektrische ontlading werden nu door tal van fraaie proeven duidelijk gemaakt Een korte door vele proeven toegelichte inleiding over de theorie der trillingen baande den weg om elektrische ver ohijnsfllen met op i cba saam ta binden an beiden te besohoawen als wogingon waarna de preknr aantoonde dat ek i jh geladeu oppervlakken bna olflktrioiteit veriiezen zoodra z j door een licbtbundtl getroffen worden Tot besluit ward een membraan eeepbelwind geprojecteerd op het scherm en werd aangetoond hoe het vliesje zioh kromde en boog onder den invloed van trillingen teweoji braoht door uitgesproken klinkers Zeer belangwekkend was om te sten hoe elke andere klank een anderen indruk op het membraan teweegbracht Aan de Frankf Ztg wordt geschreven Om den geheelen omzet der vereenigde mynen in het syndicaat over te brengen moesten overg ngtb palingen worden vastgesteld Hieromtrent verneemt men dat hoewd het syadiosst tmt 1 Mairt in werking treedt de mynen vooreerst nog do betrekking mot hare klanten blijven onderhouden Een groot gedeelte van de productie is zooals men west reada op levering afgesloten raeer dan in den loatsten tijd Aan do mynen is echter om de olienti le zooveel mogelyk te doen behouden het recht voorbehouden om aan die klanten waarmede een contract op levering nog niet tot stand kwam de noodige hoeveelheid te reservearen echter niet meer dan do laatst afge sloten hoeveelheid was terwijl over meerdere levering het syndioaat zich da bsslitsiog voorbehoudt Voor do verkoopprijzen stelt de raad van toezicht minimumoyfara vaat waaronder de maatschappijen niet mogni gaau zonder hoo o boete te beloopen Ook moeten bg nieuwe afsluitingen de mijnon het voorliehoud ïn W fl de verwachting hoog a pannon de uitkomstovertrof dio nog Want de jmwhtige proeven welkede spreker met onovertroffm gemakkelijkheid enzekerheid deed met zjjn elsktHsch licht gevoed dooreen batterij van 70 elemfuten waren verrassend mooi Nooit hebben we bv rulle tw fraaie projectie vande koolspitsen in de booglamp gezien voorlrfiffelijkwaren ai zijne talrijke proeven net gupolarisüord lichtwaarbQ hy door de dubbele b king met kalkspaathop zeer fraaie wijze met de OQèplementaire kleurenwerkte en ook een duidelgk b d gaf van de wgzevan bepaling van t gehalta van beetwortelsuikar vi ri het onderzoeken der echtheid van barnsteen enedc Nestoenten van do samenstelting van mineralenen dnz Ëen der iDterosianlate proeven was die welke aantoonde hoe men met behulp vaii het lichtonderzoekt of glas volkomen hoAogeen van samenstelling is na door en stulj mtver spiegelglas eenstraal wit licht te hebben gewwpen drukte de heerD dat glas nl met een schroef tarnen en geleidelykzag men nu de kleurversehlfaaelon optreden diebewezen dat de inwendige strtfctnur ongelijkmatiggeworden en het licht dus giet meer overal opdezelfde w doorliet Na polarisatie en interferentie besprak de heer D ten slotte nog da totale reijexie bv aan da binnenzijde van eon wateroppervlak dat hem Imdde tot een uitinuntecd geslaagde proef met de verlichte fonteinen ter Parysohe tentoonstelling wodra de watui straal uitstroomde boog de verblindende elektrische lichtstraal onmiddlellijk in en met den stroom af en ala gesmolten metaal vloeide het water t Geheel was een even leerzame als prachtige avond toegelicht door een zeer heldere voordracht Den tweodeu avond wachtte dan ook weder oen talrijk en belansstellend gehoor den heer Dahne De eigenaardige verschijnselen die een elektrische stroom vau hooge spanning oplevert bij het gatu j op een ry bieden plaats aan 176 bezoekers terv achter een bsiuslrade die en laag tooneel van loue planken afscheidt van het overige gedeelte der zaal nog een viertal taM es geplaatst zyn elk met een krans van zes stoeleVomsloten t Duurt eenige minuten voordat alle aanwezigen onder een oorrerdoovend rumoer plaats genomen hebben OndertuBsohen komen meerdere bezoekers soms by vier en vyf tegelyk de zaal binnen die zich meester maken van de nog onbezette stoelen en wanneer t eerste spektakel een weinig bedaard is blijkt t den kastelein wiens valkenblik door de zaal rondwaart dat er nog maar drie stoelen onbezet zyn de twee gereserveerde voor de verslaggevers van een plaataelgk es van een provinciaal blad die ter weerszyden van een tafeltje tegen de balustrade staan niet meegerekend Geholpen door een paar knechts brengt hy nog een twintigtal stoelen naar boven Door een weinig in te schuiven getukt t in de zaal nog ruimte te krygeo voor een rij terwyl de overign zoo good en zoo kwaad als l kan achter de balustrade worden geplaatst Enkele besfunrsleden in de voorste gelederen met hun confraters verocnigd aan oen groote tafel waarachter de katheder opgesteld is stann rich te verkneutarun over de gebiüken bittaiigstelling in hun vereenisfing en deelen onderwijl links on rechts handgroaten uit nan speciale kennissen die veelbeteekenende knipoogjet met hen wisselon Ren van