Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1893

is dat elke ongehuwde vrouw bezigheid en daardoor vrede met haar levenslot vinden kan Uit het hier opgeteekende blijkt voorts dat in 1892 ruim SOO vrouwen in Engeland eu lerlaod eeuen acadenHSohon graad gehaald of bet M o examen afgelegd hebben Att i de booseschool to Edinburgh zitten mannelijke en vroiiwutijke studenten in dezelfde kluss te Glasgow geeft men aan afzonderlijke klassen de voorkeur Van de 126 als studenten ingeschraven vrouwen sludeeren er 45 in de madicijueii Er is eene voortdurend toenemende vraag naar bekwame ziekanverpleestslers en naar vrouwelijke lecturers over allorbauda practische ondorwarpeii zetft aan het bakkeleien en de kampioenen redeni maar door C est a coups de pédalea qu ils ae tuent verklaart de Temp Het gelaat van Terroul iwas opgezwollen zijn linker oog det d pijn hij bad het koud In plaats van den maillot had biJ een warmer jasje aangatnikken De pet had bijover da uogen getrokken HÜ reed achter Corre maar hij reed I Vol kracht on moed en bewonderenswaardige toe wijding waren eu bleven de trainers Zij haaldenallerlei grappen uit om hunne cliënten tegen slaap if behoeden De kampioenen spraken ook wel samen 1 Terront vooral was niets vijandig gezind Corre hield zich meer gorcsarvaL rd Kr had trouwens een in jeidont plaats gehad Zaterdagavond om elf uur brak een van da cnoutohouo bauden van Terront s wieier Terront sprong zóó snel op een anderen wieier over dat Corre die nclitor hem rued tegen hom aankwameu bijna viol Even later brak de band van Corre swieier Turrout roed toen das Ie sneller door j Zondag ochtend om 7 uur 26 minuten hield Ter ront voor bet eerst op hij bad toen dus SS i uur aan één stuk op zijn wieler geïeten en 800 K M afnelogd Corre stapte ook af beiden Heien zich masseerpn en na 17 minuten werd de inalch voortgezüt Om elf uur had Terront 885 K M 735 M C rre 876 K M 586 M afgelegd Tot zoover gaan da berichten io de Parijioba bladuii I 1 Volgens de IndépendaHce bad Terront om 4 aur 6 minuten dus in 42 uur de 1000 K M afgelegd Corre had toen 85 K M gedaan hij wilde nog doorrijden maar men belette het hem en de twee kaïnproeiien wurden in trinmf weggadragen Terront is 36 Corre 28 jaar oud Omtrent den Wielerwedstrijd van 1000 Kilometer te Par iwhlt de N B CL bet volgend Met eeu eukel woord hebben wij melding gemaakt vsD den huitaugewonun wielerwedstrijd te Parijs door de Iih Terront eu Corre pehouden Ce r tatcA fanbutiqve zojjt een der bladen en inderdaad er is iets heel fantastisch in Eulk een ondernemen De apcrt bhulen gaven Zatenlasr tot ijf extraoplagen uit orn de position der kampioenen bekend te mnkon Vrijdag avond had men zich te Longchamps kunnen wanen op dun dag van dan Grand Prix ïéü woelig on wemelond was hot in de anders tegenwoordig zoo doodeche mnchinegalerij Hat was eeu ïrand Prix nocturnp niHiir toch stonden er in de avenue voor uu naast het gebauw bij do krijjs school tal van liles van rijtuigen Met electriteit was het gebouw flink verlicht i Toon Tarrant en Cjrre een beetje vuor 10 uur verschenen waolitte hun eene ovatie waaiaun gi ou eind scheen te zullen komen ICindelijk werd er ruim baan gHmaakt de kampioenen Ka n een pistoolschot klonk en voort ging hal Corru was zenuwachtig hij em ba lieerde zicb maar hij deed het met opzet om zijn tegeiistimdar te ontmoedigen en ziebzelvou als op te winden Natuurlijk eon tot griezalig geschreeuw overslaand eojuicli van de loeschouwors tliit niet hadden nagelaten flinke weddenschappen aan te gaan Er was in de mceinte eene ruimtij opongeboudeii voor de heeren die den chrooometerdlenst vervulden en voor do opteekonaars van bel aantal volbraohto oraritten Van eiken omrit werd du è MX opgetaakaud Een electrtsche toestel gaf het aantal volbrachte omrittan telkens aan In hot eerste uur werden B4 K M afgelegd in het tweede 32 iC M in hat darde 31 K M 340 M De twee rijders hielden het goed tegen elkander uU Corra trachtte te vergeefs vóór te komen Terront hield bij en bleef kalm In bet 5de uur werden 26 K M 660 M afgelegd in het 6e trachtte Terront voor to komen waarin bij niet slaagde In het twiuilfde uur d w z Zaterdag morgen om 10 uur steeg Corre die stdert ean uur blijken fan verniouidheid gaf evan af Torrout reed met verwouderlijic gemak door en kvie mi j omiXi vóór Corre haulde echter weldra een balvou omrit in £ i aldoor wemelde het menschen om da kampioemn been voor hen die waren gaan slapen of eindelijk biertoe besloten kwamen andere fanatieke belangstellenden En het rijden ging door eindeloos Otn vijf uur s namiddags zette C orro alweder full speed tienmaal reed hij om met de grootste snelheid ten einde zijn tegenstander te vermoeien maar deze hield tegen n van toen af verminderde du snelheid aanmurkeiyk ïüt 21 of 22 K M in het uur Terront legde in IS uur 7 minuten eu SS seoonden de eerste 500 K M af Des avonds kwartier over negeneu steeg Corre vobr de tweede maal nf nu om zich door dan dokter te doen masseeren Terront vond daar alleen eeu aanleiding in om wat sneller te rgden gedurende het kwartier dat Corre slilhieUt won bij 13 ritten Corre was dus 15 ritten achter Het sloeg 10 uur Terront had 637 K M afgelegd an had 34 uur gereden isonder even af te stijgen Zijne trainers voerden hem onder het rijden leeschnat en druiven rijdende znnder bet stuur vast te houden verorberde hij druifjes op zijn gemak 1 In bet midden van de ruimte was een t int gemaakt net een rustbank en een tafel daar bovond zich mevrnmv Terront slaehtoff ar van de grootste zenuwftohtiffheid Telkens wanneer do wilde dieren van een in da nabijheid der galerij verblijvend beestenip l begonuen te brullen beefde zij nog erger Als kaar Cliurlay geslagen werd O meneer ik Keloof dut wij hut niet overleven zouden Terront s broeder was ook aanwezig hij was Iftiitfr Op eeu verzoek om verlenging van verlof hij 19 soldaiit en te jJayoiine iu garnizoen i er een la ügrara van den kolonel i Blijf Wl en boHne ckoMce Ken bewijs rant wolk een apathie lio Fraiiscben zulke rfudstrijden tagen oordig volgen Het publiek werd natuurlijk hoe IwRer hoe meer opgewonden twee benren sloegen Bulteolaodscb OverzicbU De volksstemmingen in lïalgië over da kiesrechtherziening zgn in villen i ang Brussel b eft thans zgno stam doen booren Omstreeks 111 700 personen worden uitgenoodigd te stemmen aan welke oproeping 60 27 voldedun van wie dameorderliuid 48 660 zich voor het door Janson voorgestüldo algemeen kiesrecht voor personen boven 21 jaar verklaarde Dit is niet veil op eene bevolking van omstreeks 31 000 inwoners Velen vopmamelijk katholieken en conservatieftiberalen onthielden zich een klein aantal katholieken 7681 verklaarde zich voor hel alg stemrecht volgens het voorstel van den afvalligen olericaal Nothomb Kr hadden volgens olaricale bladen vale onrogelmntigheden plaats bij de stemming die zeer onstulaelmatig gaschieddu Ze bewijst dus niet vaal meer dan dat een herziening der kieswet steeds drinjrander verlangd wordt De beer Jules Ferry heeft gisteren het voorzitterschap van dan Frunacben Senaat aanvaard met do volgende rede rMijiie heeren en waarde ambtgonooten ff Door my ta kiezen onder zoüve e mannen die alli szins waardig zijn dezen zetel in Ie nemen heeft da Senaat voor alles eau bewijs gegeven van groote en vaderlaudslievende welwillendheid j Üe Senaat heeft daarmede een einde gemaakt aan eene langdurige beproeving Hij beeft uitgemaakt dat het ostracisme niet langer eene plaats zal Inno men ir ouze liberale eu verdraagzame republiak De redenaar verkondigde daarna den lof van zijn voorganger den beer Leroyer eu zeide daarna o a yilet is heden bijna achttien jaren geleden dat wij Hl dit land dat naar eene detinitiove rageering reikhalsde de parlementaire republiek grondvestten BÜ eene democratie als de onze wns de proefneming vermetel Men kan gerust zeggen dat zij in de gebeele wereld haara gelijke niet had gehad Onze pHrlementttire republiek had legen zich zekere overleveringen zij had te kampun met dia diepgewortelde gewoonte van deu Franichen gaast om hot eenvoudigste als bet beste ta beachouwao De hoofdvoorwaarde voor het bestaan dier republiek ligt iu da hnruiooie t n niet in den strijd van de uitvoeronde de wotsrevende en de rochterlijke macht Die harmonie uu kan niet bestaan als een dezer machten zich in de plaats van een andere stelt en deze doet verdwijneo Verdt r zegt spr dat men zuo iets niet te vroozen heeft daar de Senaat nimmer een oorzaak van tweedracht zal zijn Onze republiek is niet bet werktuig eener bepaalde groep maar zij staat voor allen open Alle mannen die te goeder trouw en van goeden wille ijn kuuu u plaats in haar vinden En ik durf mij vleien dat da republikeinen om dia plaats te verwerven elkander den oorlog met zullen verklaren Door dit ie doen zou men toonon oen slecht inzicht tü hebben van do beweging walka de groote menigte leidt een bawaijing welke in spijt van enkele voorvallen en ongelukken onvurstoorbaar voortgaat geleid door da hoogste belangen der republiek Toojuiohin en W oontiut opoemeo dat dit ia bare plaats kan wordea aitgevoerd door het syndicaat In het Hotel de l Kurope op den Boulevard de Hageota te Parijs kwam ern net geklee l heer met een jong kind op den arm eu door een bedionda Tergozeld in tbotat Zy apraken acbijabaar altbaaa met eeo Pterk Duitaoh accent De bwr gaf op architect tt Heidelberg te zya en naar Pariji te komen om een beroemd geüewheer over tija kind dat ziek waa te raadplegen Beide manueu dinaerden haastig op hun kamer CD gingen daarna uit om aon dokter te halen na bet kind teer by onder aan do zorgen van de vrouw dea huizes te hebben aanbevolen Deze was niet wuinia verbaasd dat geen van beiden terugkeerden In de kamer vond zij alleeu hot kind dat lag te schreien Zy trachtte bet te troosten eu bemerkte toen dat in de kjfoderen der kleine iets was vastgebonden U onderzoek viel een rol goudgeld op den grond en met eene fijne band was iu het fraiuob op de enveloppe geecbreven God behoede u Marietta Het moet een bevallig kind z u in keurige kl ading gewikkeld teiwijl ook ïii den aobt rgelaten koffer nog eeu ze r voldoende uitrusting is Het kind is is ff t Hoipioe des Kufants aasistés opgenomen De politie doet onderzoek naar de geheimzionige Treemdclingen Do inwoners van Mearfaout een dorpje in de provincie A twerpon warden Zondag jl geteisterd door eeu dollau hond Ü an grootu hond bij wien zich al reeds sedert eenigen tijd veracb uselen van dolheid haddan vertoond was in dan nacht van Zaterdag op Zondag losgebroken en bad ziob io da riobting van bet dorp begeven Iu den vroegen mo gun maakte bij van bet openen der kerk gebruik om binnen te sluipen en zich iu het koor ie verbergen Op dat oogenblik bevoudeu zich slechts eitig persoueti in de kerk Ken misdienaar trachtte tevergeefs bet gevaarlijke dier te verwijderen door bet bg den nek te grypen Hü werd tweemaal in de hand en iu het baan gebeten Keil landbouwer die den bond ontmoette ontving eveneens zeer gevaarl ke beten Een algemeene opschudding werd iu het dorp teweeggebracht totdat men er in slaagde bet dier neer t vellen waarna men den kop van het liohaam scheidde om bet naar de veeartaanywbool te Cureghem op t zenden Vertoheïdene honden ia de omliggende gemeenten dia zich met het dier hebben opgehouden beeft meu eveneens gedood De persoaan die beten van den hond ontvingen zyn terstond naar Saictllubert vertrokken Uit Par s meldt men raa Zondag jl Hedenmiddag bad op het concert dat telken Zondag iu de zaal van bet Theétre du Chattltt onder dire otie van den heer Colonne gegeven wordt da eerste openbare uitvoering plaatt van het beroemde AmaterdamKhe a Cupella koor onder directie van den heer Danial de Lmge De roep van dtt koor was door bare vroegfra uitvoeringen in bet buitenland reeds zoozeer te Parijs doordrongen dat iu deze coucortzaal dü grooUta van Parys na bet Tracadero geen E laetBJa onbezet was en reeds eenige dagen te voren et zeer moeiiyk was biljetten te verkrijgen Onder de bestuursleden krijgt t drietal in toog waarvan Jaa Holsma deel uitmaakt Onmiddellgk buigt hg zich tot den presideot wien hg s u ontdekking fluisterend meedeelt hem daarop met allerlei vingerwijziugen beduidende waar t voorwerp zgner belaugstelliug zich bevindt De president verlaat nu z u plaats eo wringt zïch mot moeite door de mannen die zich met ean staanplaats moeten vergenoegen au in gealoten gelederen de gangpaden opvulleu Naf oogd door honderd nieuwsgierigen die bij dergotgke gelegenheden hun oplettecdheid plegen te wijden san de hoofdpersonen weet do president zieh voort te wringau tot ile plaats waar bans Hoitma Snijder en Jan zitten Hij Doodtgt Jan vriendelijk uit aan de bestuurstafel te komen zitleu welke uitnuodigiug baas Holsma dermate vmeert dal hij met ovtrmoedigea blik iu het rond ziet de vergadering met de oogan dwingende notitie te nemeo van deze eervolle onder obeiding t ZhI ons weldra blg ken dat t geen Holsma een persoonlijke huldo aan z n vleesob eu bloed toesohüut niet meer is dan een allergewoouste beleefdheid Maur Jau houdt van verraisingon au hij heeft z n Tader dan ouk onkuudiic gelaten van z n socialistische neigingen zoodat baaa Holsma a uitingea rau vader trots volkomen verklaarbaar zgn Om se u hart lucht to geven wendt bij ziob plot eling tut een bediende die met eeu bUadja onder dan arm de handen iu de zakjes vau z u wit voor de aanwezigen was ook de Nederlandsche koloiiie albier zeer goed vertegenwoordigd Het koor van deu heer De Lange beeft een groot en welverdiend succes behaald met zijn programma uit zeven nummers Lalijnsche eu Fruuaohe liedereu beslaaode Uitgevoerd werden van J P Sweelinck Pialm 122 tekst der Fraoscbe Hugenoien Cantio Sacra eu een Vhansoit van Johan Ockaghem het £ yrie CArttU vao Oriaud de Lassua Matona mia Cam eu verder twee wereldsche liedjes het fetite Cammette van Josquiu des Prés un het La la maitre Pierre van J Clemens non Pupu Na hot derde nummer werd de heer De Latiga door het publiek teruggeroepen Het PeiiU Ca awietie moest gebisseerd wordoo en aan het einde waren de toejuichingen van het zeer deakuudige publiek dut habitué ia dezer concerten züo groot eu werdeu zangers en directeur zoo herhaaldelijk teruggeroepen dat zij nog een nieuw nummer uit bun repertoire ten besta moos ten geven Deze uitvoering mug dus als in alle opzichten schittareud geslaagd beschouwd worden Het voorloopig verslag over do voorgestelde contracten met de yNederland en de Itoiterdauischu Lloyd heeft lang op zich laten wachten het is thans verscbeneu Het blijkt uu dat er ook mondeling overleg is gepleegd tusschen de commissie van rapporteurs en de Regeering als gevolg waarvan de Begeering nog nader met de maatschitppijeu onderhandeld en nog enkele wijzii iiigeu verKregen beeft Zoo o a dat thuusuUe twijfel uitgeslotau is omtrent het recht der Kegeeriug tot goedkeuring van da pluuuea der schepen ouk ui worden deze buitenaUnda gebouwd Ook heeft de Begeering bat nu geheel in haar macht de post te doen in en outscUepen waur de omaiuudigbedeu dit wenschelijk moohteu maken Duiu wijziging vond haar UHnleidiug vooral iu het feit duor de ruffeering bevestigd dut bat contract der mattiachappg fNederland met de Ituliauuaohe regering betreffende het aandoen der baven van Genua tegeu bat genot vuu een subsidie vermoedelijk zul worden vernieu vd Voora iB iu overleg met da Muatscbappyeu aan deze nader da verplichting opgelegd om behoudens overmacht de turugreia vaa Genua en Muraaillc naar Amsterdam eu Eottardam in elt dagen te doen Uitdrukkelijk verklaurdeu de Maatsohappijau dut zg zich niet kouden verbinden oot ook buiten het mailtraject met IS mgls vaart te stooman werd dat geeisoht dan zou de waarborgsom mat ongeveer t verhoogd moeten iior en l e duur der rois vau Amsterdam eu Rotterdam naar Genua en Marseille zal eveneens tot alf etmalen bekort wordeu waaneer de regeering dit in verband met verusderde omstandigbedeu mocht verlangen Keu vriend dar militairen maar nïot van alle militaire uogrippen schrijft anii het f adisrla id Oidangs nam een luiteuant koluunl bij het regiment grenadiers un jagers afscheid vuu zijn bataljon bg welke gelegenheid hij aau alk der onderofficieren een hand meeudo te moeten gev4n Ëen van dezen meende gelijk vroeger eeu oltlpier tegenover eeu GouverneurGeneraal persoonlijke redtrnen te hebben ut te mogen aanvat voorgeschreven mili zgn toon pogingen om de ham toegestoken hand leu doch bepaalde zich tot bot tair saluut Naar wij veruemetJ in het werk gesteld om de zaak voor den Krijgsraad eenig ponakamp I Snijder onntlddellijk schootje waarin wat klein geld rinkelt overgebleven gangpad langs drifitelt Annéme Harraan I K u Ik klare met suiker roept De bediende wijst zwijgand op een papier aan den wand waarop met plakleiters gezet is tijdens de vergadering wortlt geen sterken drank getapt Snijder en baas Holsma volgen de vingerwijzing eu lezen da zwarte woorden met één oogopslag Maar ze kunnen niet nalaton oen klein protest iu te dienen daar de vergudt ring nog niet geopel id is t Helpt echter geen zier De bediende ze t dal de wet nu eenmaal zoo luidt waarop Snijder gekscherend antwoordt dat vrijbeiü gelijkheid en broederschap niet te rijmen is met aeu verbod van bitter en klare Dooh de bediende blgft onverbiddelijk Vou buas dan uemen we maar eeu kop theemet suiker zegt Snijder met komische gelatenheid Wat thee met suiker daii s oudawijvenkost roept baas Hulsma uit Geef dan maar een halfflescbje wija iiet twee glazen eau werkmau magook wet Hous eeu m nhaer wezen al is de beursWHt plat Doie uitroep verwekt een grinnikend gelach onder de nanstbijzittenden maar vonr de andoren gaat hij verloren omdat de algemet ne aiindauhc nog steeds op de bestuurstafel gevestigd is waar de president en Jau onder da bedrijvt n zijn aangiikomen Wal dia Jnul zegt Snijder kiiipoogend nu hg te brengen dooh afgestuit op gabrek aan medewerkiug eu instemming vsl den auditeur militair De zaak werd hierop disciplinair afgedaan met H dagen provoost om den anderen dag op water eu brood Wanneer in een twijfelachtige zaak als deze zoodnuige disciplinaire straf op advies van den auditeur wordt opgelegd geschiedt dit met het gebruikelgke bijschrift de auditeur militair gehoord Dburdit bijsolirifl io caau moet antbrekeu ligt bet voor de hand dat deze straf of tegen uf buiten bet advies van dien ambtenaar werd opgelegd Een beroep op den Krijgsraad zou de zaak uan het recht hebben doen toetsen en well cht royement in de opgelegde straf hebben bewerkt Doch bet is thans zeker dat du gestrafte onderofficier berust iu de hem opgelegde straf Iu dit geval waar geen termen aauwazig warden geacht hem wegens beleediging van een meerders voor den Krij sraud te betrekkan is de man vermoadalijk gecorrigeerd op grund van oneerbisdige behandeling of kwalijke bejegening van eeu meerdere Art 16 Reg van Krijgstucht Men mag hier evenwel de vraa stallen of zalk ean geheel Igdelijke houding hot niet reciprooeeren eener burgerlijke beleefdheid daaronder wel ia te rangschikken fooral waar den railituir hel saluut is voorgeschreven en het band geveu tusacheu een meerdere en mindere een witte raaf ia Verplicht mou ean mindere in rang zijn meerdere achting toe te dragen on i eaegenbeid waarvan bet geven van eeu handdruk bet zichtbaar teekeu mag heeten dan mag gevraagd of hij niet vrij msei is ovar zijn inwendige gevoelens te beschikken Vandaag is t een overste die afscheid ueemt van zijn bataljon morgen een kapitein van zijn compagnie of een sergeant van zijn sectie Het kon wel eens mode worden onder militairen om iu pUats van te satueeren bij ulko gelegenheden shakaliauds uit te dealen als nu de mindere den meerd tre niet op dtan weg wensclit te volgen is dit dan oneerbiedige of kwalijke bejegening Waar moet het met de persoonlgko zalfstaodigbcid heen wanneer dergelijke feiten met provoost wordt gastrafl The JüftfflUiwoman a Year Book geredigeerd door Miss Louiaa M Hubbart geeft jaarlijks een overzicht van bet werk door vrouwen buiten de buislgkheid in Engeland verricht Ook het onlangs versebenen nummer voor ISUS bevat dtiuromtrent weder belangwekkende opgaven Mias Hubbard gaat uit vau de optimistische stel ling dat er geene fovertollige vrouwen bestaan zel niet in een land waar bet cijfer der vrouwen dat der mannen niet onbelangrijk overtreft wèl ziju er nog vele nietsdoonde vrouwen dia nuttige bezigheid zoudon kunnen vinden iu altei Ud inslelliugen welke in de laatste jaren voor het leven van eene groote beschaafde en vredelievende natie noodïg zgn geworden Met het oog op al dezo gelegenheden wei scht Miss Hubbard de maatschappij geluk met de tegenwoordig door vete jonge vrouwen aan den dttg gelegde neiging om zich met den ongehuwdeu staat tevreden te stellen eene coiging over welke zonderling genoeg dikwijls klaagliederen wordea aanmeheveu door dezelfde personen die jammeren over overbevolking De statistiek wijst uit dat er in Grootörittaunia 9 pet maar ongehuwde daïi gehuwde vrouwen zijn Miss Hubbard nu vindt dit volstrekt niet te veel integendeel zij schijnt zicli over deze verhouding te verheugen overtuigd als zij dezen in t vizier kr gt Ja zoudt zeggen hou is hij er zoo gauw tusschen Dat hebben die wereld burgers toob maar voor weet je zo zijn overal thuis Of ze in Amsterdam zijn of hier in Zaudwgk t is hun precies hetzelfde Ja man dat begrüp je niet verklaart baasHolama Hij is nog al zoo ovaral mee in weet je en bij kan zich goed in de wereld bewogen Verleden jaar beeft hg in t Handelsblad gt schreven ikwoet niet ovet welke geleerdheid maar m oheerBoorma de olieslager heeft t gelezen en die zei dat t kranig was Stü duistert Snijder daar gaat da presidentstaan Nu zal t zeker beginnen Werkelijk klopt de presideot eeu oogenblik later met z n hamer op do tatel eu wanneer t luidruchtig rumoer een weinig tot bedaren gekomen is vangt hii z u openingsspeech aan Arbeiders I Voor ik de vergadering open wenach ik u een hartelijk welkom toe te roepen De groote opkomst vau belangatellandon is ons eeu veraareod blijk van iustommiug met het slrüven onzer vereeoiging H ordt ttrtolifd In lie Fraoscbe Kamer kwam ij de verdere beraadslagingen ver de begrooting het eerst aan de orde een voorstel der commissie om een krediet vau 30 000 fr in aftrek der som van 1 076 000 fr die ontvangen is van de verzakoringmaatschappijen wegens het afbranden der Opera comiquf toe te staan voor een concours voor een model van de nieuw to bouwen Opera De heer Pliohon bad hiertegen bezwaar HÜ achtte het niet billijk dat de belastingschuldigen in het geheelo rijk te betalen badden voor eene zaak waarbij ol Pargs belang beeft De hücr Laydet dealde dat bezwaar niet Dooh hij wilde dat in de nieuwe Opera een groot aantal plaataan beschikbaar zouden worden gesteld tot eeu prga die niet boven Aa kraobien van den minderen wan ging De beer Uupuy minister van onderwijs antwoordde dat er rek ining zal worden gehouden met het verlangen van den vorigou spreker Het krediet werd daarop toegestaan met 443 st tegen 8B Vervolgens kwam aan de orde een voorstel van den heer Robert Mitchell aan wien de huisgeliunen die er eana piano op nahouden voortaan bot betalen eener jaarlijkscho batastiug van 20 fr te danken hebben om eene belasting ta bcfleu van 20 fr voor alken tivreibadienda in het gezin De beer Robert Mitchell verdedigde bet voorstel dat eenpariglijk door da commissie verworpen was met eenige geestige zetten Ue oommiaaiD teide hij beeft zonder twijfel uit democratischen tin de livrei willen ignoreeren evenals Solon geen straf hoeft wiliun stellen op dan vadermoord Man lacht Kene tweede tegenwerping is van anderen aard De voorname hoeren heet bet zullen om de 20 fr te sparen hunne bedienden gaan livrei meer latoo dragen Dooh spreker gelooft niet dat bg voorbeeld zijn ambtgenoot de hei log de Larochefoueauld uit vrekkighoid dulden zul dat itgna koataiers eau strooien hoed dragen Opnieuw gi lach De heer Poititcarré rapporteur geloofde dat de eenige opbrengst der belasting zal zijn de rede die de Kamer zoo even geboord hoeft De heer Mitchell heeft ééne zaak vergeten te bepalen wat onder livrei verstaan moet wordeu Da rapporteur stelde ironisch voor om de quaestie wat at geraki nd moet worden tot Hvrei to behooren te laten beslissen door do commissie die vaïi wage de Franscha Academie belust is met het samenstellen eener nieuwe JJictionmire de l Académie Het voorstel van Robert Mitchell die zich verder beroepen heeft op Belgié waar de belasting goed werkt ia len alotta aanguaomen met 215 atemmen tegen 204 De heer do Lacrotell was belust op moer Hij stelde voor eene belasting te beff en van 60 francs jaarlijks voor ejkan buitenlandauhao bediende of gouvernante of bonne dia opgenomen wordt iu een huisgezin De rapportour merkte op dat er reeds een voorstel bij de Kamer aanhangig is uitsluitend de vreemdelingen betreffende Het amendament Laoretelle kan aan dezelfde commissie worden onderworpen Hierbij bleef hot Bij de Kamer is eeu wetsoutweip ingekomen van de minist jra van üuanciën eu justitie tot liquidatie der Panamamaatschappij in de zitting van gisteren werd door Moreau voor gestald eeu Igst mede te deeleu an du senatoren en de kamerleden die onder den vorm van bezoldigitig presentifgeld buroankoaten of underssins gelden uit begrootiugaposteu gunieten Ondanks het verzet van dan minister van flnanciëa ïirard is het amendement Moreau bij tweede stemming aangenomen met 309 tegen 69 stammen De begrooting voor 1893 is met 407 togen Itt gtemmen aauireiiomco De Purnellisten blijken met de aieuve editie tbd Homefule niet zoo ingenomen e zijn als de andereIeren Op een vergadering onder voorzilting vaadeu Pardellist John O Brien alderman on oud mayor van Cork werd de Home rule Bill zeer veroordeeld Het waa beter verklaarde O Brien om nog tieu jaren geduld ta hobben dan ziob te binden aan eeu program dut nadeelig was voor de baste belangenvan bet land en dat slechts verwnrrinjr rechtsge dingen en anarchie zou veioorzakon Hij verlangde dat jladstona met een eerlijken maatregel zou voor den dag komen PETKÜLKlM üTKLIlli iKL I van de Makelaars Cantzlaar Scbalkwijk te Rotterdsoi De markt was heden vast Loco Tankfust 5 90 üeimporleerd fust fl Maartlavering 5 65 April Mei Juni en JniiIcvering 6 78 A ugustus levering 5 86 Sep tember October Norember eD Uecember levering 5 96