Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1893

1893 Donderdag 2 N art 1N 5084 Wegens sterfgeval van den Eigenaar der Twenteche Linnenfabriek van Almelo zullen de Ërgenamen lal de voorradige Goederen tegen den getaieeiden prfls tot het latitste stak van de hand doen en wel om spoedig geheel geliquideerd te hebben zullen de Erven on i taande Goederen allen tezamen voor slechts 15 verzenden 1 Talelstel zijnde 12 Servetten daarbij passend groot Tafeliiaken stuks Tafellakens voqr dagelijksch gebruik 12 Handdoekep met algeweven randen 6 Linnen Theedoeken niet ruit airand 6 zeer sterke Vaatdoeken 12 fijne garen Zakdoeken 1 groote Ledlkants of Beddeken 15 El zwaar Qraslinnen voor Sloopen Boezelaars enz 21 El Twentsch Linnen voor Lakens Hemden enz Bovenstaande Goederen worden allen te zamen tegen postwisael of rembours y 15 door het geheele Rgk verzonden Twent he Linnenfabriek BAEEERSTRAAT No 29 AMBM GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Dt utgave dezer Coarant geschiedt dageljks met ttitzondering van Zon en Feestdagen Dt prgs per dne maanden ia 3 h tnmoe per post i 1 70 Alzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Do inzending van advertentlön kan gescMeden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave De BUEGEUËB8TER dei Gemeente GOUDA braoftt by daze ter kenaii vsn debeUDghebbsndeo dit door den Heer PronnowIeD Intprcteur der Directe Bebutiagen eoK te Rotterdam npden SStten Februari 1898 zgn executoir verklaard de Kohterea voor de belaatioiE op bet Fenoneet noa 8 9 en 10 dienitjanr 1892 98 voljaar Seen Se kwartul Dat voormelde Kohierrn ter invorderiug zyn fceatcid in banden van den Heer OntvaaKar dat ieder die daarop voorkomt verplicbt is z nen aaailag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termijn van Drie Maanden binnea welken de reolamct bebooren te worden ingediend Gouda den 28 Pebruiri 1898 De Buriremeester voornoemd VAN BKRGEN IJZKNDOORN Burgdrltike Stand GEBOBKN 25 Febr Marianne ouden H de Triea en W 8 van Leeuwen Johanna Chriitina ouders B Keiler en F van Pelt Johanna Jaooba ouden H C F Janssen en A U Verbood Antbonie Franciiom onden C Nieuwveld en E C Anders 28 Dirk ouders C Boot en H Boer Elitabeth Hendnka ouders J J Verbij en J M van Waas Arnoldu ouders W van Jen Heuvel en A van der Ham Johennei Mannus ouders A B de Bruijo en A de Jong OVEKLEOEN 85 Febr M L D Jaoobi huisvr van J J Bertelmati 58 j 26 A 0 Kromme 14 d 27 P T Noordegraaf Hm F C van Utrecht 5 m ADVERTENTIE I Heden overleed tot onse droefheid onze geliefde Moeder H S REMIJ geb Jkiksikb in den onderdom van 85 jaren H H KEMU Ë A BSMIJ Bmgelo 0 26 Februari 1893 üe ondergeteekenden betuigen han dank voor de vele bewezen van belangstelling bjj de geboorte van hun Zoon ondervonden G J i JONG J DC JONG MaesEHiKia Oouda 28 Februari 1893 De Heer en Mevrouw J W SCHOUTEN betuigen hunnen faartelyken dank voor de vele blgken van vriendschap deier dagen ondervonden Oouda 23 Februari 1893 In een Manufactuurzaak wordt een JOmm GEVHAAGD Aanbiedingen schriftelük ond lett K ter Drukkerij van H GOOBI SEN Markt 6ou 2a Aan allen die last hebben van het aitvaUen en vroegigdig gr s worden der hoofdharen wordt met rertronwen aanbevolen Prof Pergrer d Alion HAAREXTRACT Na een kort gebruik zal men ondervinden dat het uitvallen der haren ophoudt en de grüze haren langzamerhand een donkere tint aannemen zonder dat het extract eenige kleur tof bevat Prgs per flacon met gebruikaaanwyzing 40 Oanta Verkr gbaar bg Wed Bosman onda Wed N Sandcn Leiden A Prin ZcenhuiMn W Ligthelm Voorburg Wed O WilhelrauiWoerdlA Bu Berkel ADVEKTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandaetu Couranten worden dadel jk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ï 8tollwerck 8 Hart €acao Hoogste eiwit fc hsegsis MiesbroBis gelialts iWBI cac Voordeeligl HartOaoao is jaste Fo ai acao la bart lom g6penid Spoedigo oploBbamrbeid fljnB geur delicfenBe smaak steeds gelijkmatigheid des dranks Is blikken bossen i 29 Caoas btrtso = 4S cent 1 Catao bart = 1 8 etiit = 1 kop C eao Verkitjgbaar bU B H Coolieiini Banketbakker enz EngroB Expeditie Juliua Mottenklodt Amsterdam Kalveistraat 10i Bg de ondergeteekenden is de INTEEKENING OPENGESTELDop de SIBV WB JAABGANO van het VERSLAG van het verhandelde in den G mii st kaad VAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN DAMES Attentie rl Hot beste onHcludelylute en ge inekkelykrte poetamiddel Toor Heervn envoora dames eo Kinderschoenwerlc Is de Appretuur van C M MUIIV ft Oe Benin Beuth Slr 14 Men lette goed ÖLtW op naam en fabrleksmerlt Vertryptur by Hmtsr Wliik l rt ithaaRWtrk gaiutiriM u 8M rsil l MStky W SardMaiw Anibwa Gouda SnelpendralE va i A Bumsmak St Zoon 100 belooning MjikOoorM e K ratttmtiuctmir verdrjving zeker per flacon 00 cent HootdEau de Cologne van H SELLE Haarlem onmisbaar voor schoolgaande kinderen per groote 8a ou 40 et K iespijntinctuur geneest dadelgk per flacon 35 et Verkrjgbaar bg L A dk VLETTEK Markt Oouda Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkidg Onanie en geheime aitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABI G Hollandsche uitgave met 27 aib Pr s 2 fi il Ieder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeu lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in üolland Sociëteit Ons Genoegen 6e Mbonnement V oorêteUiug DONDERDAG 2 NAART 1893 Vereenigde Eotterdamsche Tooneelislen DiEBCTn LE 6KAS bn HASPELS FERNANDE Tooneelspel in 4 bedrgrep Aanvang half 8 uur IW Gewone bepalingen en prgaen BINNENLAND ningmeester L M liermana J A r d Heide P Visaer A S de Loïua GOUDA 1 aart 1893 Het onderzoek van het water tier Waterleiding I Gisteren ocbtend beeft tuéi onder Rotendaal in een kloinon waterloop de l J sa geronden van een heer en eene dame vermoè jk Belgen Beiden had gedurende Februari het volgende resultaat waren net gekleed Ëea rephandje parapluio en 1 felir U 8 Mg permanganas katicusper 1000 cc demi saiion vond men naast ie sloot liggon Men 9 8 6 3 8 5 I vermoedt dat zij zicb giatereo nacht hebben verdron U 3S I ken Sporen van geweld en oed op de gezichten doen aan eene worsteHog oX ivreeeelijken doodstryd gelooven Aan het postkantoor Oouda en de daarondor ressorteerende bulpkantoran werd godurcr le de maand Februari 1893 in de BykapostapaRrbi ingelegd 8971 09 terugbetaald 3335 24 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3381 I Allerlei geruchten waarveh echter geen eukel geloofwaardig is doen de ron Ite I Door de politie wordt ontr mt dezd geheimzinnige zaak een onderzoek ingesteld Te Birmingham it een belaigr ke conferentie vanmijnwerkers geopend ter bp aadalaging over de I vraag of het met loog op den ateenltolenvoor In bet Vereenigings lokaal voor Wielryders café j raad niet nuttig zou zijn d voortbrenging te beVredebeat alhier zal Vrgdag 3 Maart a s des perken Kr worden in versmalende gedeelten van voads ten 7Vi ren de heer Fnna Netiober eetlfl j En lind dergelijke vergsdennagan gehouden omlezing houden over pneuroatiobanden i de7e quaestie ie bespreken ken ten einde op die manier de vooi thronging van steenkolen te beperken en dus de prg zeu te doen fltygen Do goode naam dien de Heer Netscher op letter De mijnworkora van Lanoaibiro hebben alvast bekundig gebied heeft staat ons borg dat dit onder aloten gedurende een week het werk te staken onwerp door hem op uitstekende wijze zal worden be der voorwaarde dat de mijnwerkers in andere kohandeld Nial slechts zal door hom eene soort van i lendistnoten van Engeland insgelijks den arbeid alaband besproken worden maar de meeste uitvindingen Te Middelburg bestaat het voornemen eene boterfabriek op groote schaal te bouwen Het kapitaal daarvoor is voorhanden Dt i heer Beijnierse reist njï de provmoie door en geefl op tal van plaateen inliohtingen boe het met de zlaalc gaan zni en beproeft zoovtjel mogelijk landbouwers over te halen hunne melk aan de fabriek ta leveren ICr zal een gemiddeld percentage gesteld worden waaraan do te op dit gebied zullen verklaard en ter beziohtigir worden gesteld Daar het Vereeniginga lokaal di n avond voor ieder toegnnklijk zal z n vertrouwen wij dat vele belangsteüenden in de wielersport de lezing zulten bgwonen om er in het nu voor ons liggende seizoen hun voordeel mee te doen De Centrale Baad van den Soc Dem Bond is thans samengesteld als volgt Clir Cornelisaen voorsitter H Polak secretaria Pb Oudkerk pen FEVILLETOM I verhoofring van den loonstaudaord normalen arbeidadtg l S T I IJ ZD algemeen atemreoht Komaan arbeidera I voreeai t u Toont dat ge moed hebt en goeden wil om meete werken tot de bereiking van ons doel dat is uw belang I I Nog dezen avond gingen er in ons midden stemmen op alsof er onder de arbeiders van ryperen leeftijd geen belangstelling zou bestaan in de sociale vraagstukken die tegeuwoordig onder alle standen tl bij alle partyen de brandende vraagstukken van den dag zyn We zyn allen verblyd dat gij die Beening zoo schitterend gelogenstraft hebt Onze kracht de kraebt van alle vereonigingen dJfl lotsverbetering van den werkman iu bun vaandel rtrijven schuilt niet in de personen afzonderlyk war m de aaneonaluiting van de massa Door eenagBiindheid door aendraoht moetei we sterk zyn sterk tegenover de maoüt die ons vijandig ia het kapitaal Ieder van ons afzonderlijk zal het onderspit delven in den stry d tegen het kapitaal zoodra hy dien aanbindt maar ereenigd tot een arbeiderabond met n wil en één doel zyn we onverwiniük Nog is er verdeeldheid in de gelederen maar de tijd zal komen dat we allen te zamoo eeadraclitig lullen atreven naar de uitvoering van dit korte programma De eerstvolgende Zondag bijedt u daartoe scboone gelegenhrid De groote demonstratie op aanstaanden Zondag te Mesrdorp zul duizenden en nogmaals duizenden van onze gelyken uil alle ooiden des lands tot eikaar brftngen Niet waar yw broeders uit den vreemde zullenniet meenen dat or onverachdligheid heerspht onderu omtrent uw eigen belangen Door een talrijkeopkomst zult ge bewijzen dat er een opgewekt leve heerscht in onze gelederen lUteleud van frissche jeugdige kracht j Ik heb het genoegen u onzlan plaatsgenoot Jan Holsma lid der Volkapartij als spreker voor te stellen Arbeiders ik verklaar de vurgac ering roor geopend Een langdurig JuidruchtiR applaus volgt op deze wooiden Terwyl t voetgeirappel langzaam uitsterft verheft zich een dof gemompel van stemmen dat weldra overgaat in een levendig gebabbel Baas llolama wordt natuurlyk van alle zyden ieatorrod met vragen en opmerkingen over de onverwachte aankondiging waarmee de president z n opeBingsipcech besloot i ADVfiIBTENTlBN worden gepiaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere reg meer 10 Centen GROOTS LBTTSRS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gr at opgenomen in het ADVfiKTENTIfiBLAD t welk des Maandags verschynt leveren melk moet voldoen Al wat daarboven geleverd wordt sal den Inbrengers na elk halQaar boven den vastgeetelden prijs 5 cent per liter bghetaald worden Men denkt eiken dag 80 000 liter melk te sullen kunnen verwerken is er toezegging vaa pi m 10 000 liter dan heeft de zaak voortgang Op Walcheren Lebben zich reeds velen verbonden Zitting Stauu Oeneraal s Kauek Dinsdag 28 Februari 18B8 Do Tweede Kamer kwam gisteren weder bjjeen var i sterkt door de nieuwe leden de heerea Plate en Gerritsen die ton Paleize eod of belofte hadden afgelegd Üe Kamer vindi heel wat werk blg keui de enorme lijst baar voor het afdeelingsonderzoek voorgelegd maar voor openbare behandeling is het menu uiterst mager Zy zal zich dua voorshands maar aaa t afdeelingsonderzoek wyden Men verwacht dagelijks hot verslag over bet fail lissement dat een bundeltje van een 300 pagina s belooft te zijn en do omgewerkte bodr jfabolasling dl wel wsder naar de afdeelinge d moeten Hen zegt dat de Minister thans invoering hiervan op 1 Aug voorstelt als men maar teirea dieu tgd gereed kau zijn Allea samengenomen kan het eea zware zomertitting worden In een der Eugclsche geneeskundige bladen komt een opstel Toor over sterfte tn verband met hot beroep waaraan wy het volgende ontleeneu Domino s priesters eo ministers leven het langnt Nemen we lOO aan voor het gemiddelde sterftecyfer by deze Itedon van hun 25e tot hun 660 jaar daa vinden we voor tuinlioden 108 en boeren 114 Kroeghoui ers leven het kortst Hun gemiddelde sterfte bedraagt 397 Molenaars en bakkers hebben hetzelfde oyfer 173 en aohijnen dus evenlang te leven Het beroep kruidenier winkelier smid timmerman schoenmaker adfocnot mijnwerker en enkele andere Maar de mau is zelf z n vurbazmg nauwelyki meester en gc eft z n hart dan ook lucht tn allerlei half onderdrukte uiiroeppn Men heeft echter met lang den tyd om de doopceel van den aangekondigden preker te lichten en z a heldenfeilen bg gelegcnhfid van den brand nog eenl op te halen want de president klopt alweer met z d hamer op de tafel en onmiddellijk daarna beklimt Jan Holsma t spreekgestoelte In afwachting van stilte monstert hij met rustigeobKk de vergnderiug beantwoordt de vragende gebarenvan z n oder met oen kalm larhjo on begint z n redevoering zoodra de stilte is ingetreden Vrienden Toen hot büBtuur der voreeniging Vriendentrouw mij uitnoodigde de spreekbeurt voor dezen avond te vervullen heb ik een oogenblik geoar eld aan die uitunodiging te voldoen niet zoozeer omdat een profeet in z n eigen vaderland met geëerd pleegt te wordrn als wet uit overweging dat de party waartoe ik behoor eene andere vlag voort dan deze vereenignig en dus met alty d in de voptsluppen dn Boclaal deraoeraten treedt Maar ik heb die aarzeling overwonnen in de OB t dorstelling dat ge my toestaan zult rondweg m n gevoelen te zeggen al mojf m n ineeuuig lu sommige bijzaken terscliiUen tnu de uwe on al heb ik nfet altijd te wijzen op onrecht aan de zyde van bet