Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1893

1893 N 5085 VrUdag 3 Naart SCHOENEN MAGAZIJN op de Hoek op de Punt van de Tiendeweg Gouda TOT EU HET ZATEBSAS LI ÜITTESKOOFTESEN TEmSDEIlSE MM JM DAAB HEDEN ZIJN AAI GEKOMEN de fijnste soorten ifflW P Dames Heeren en Kinder Schoenwerk welke ook tot en met Zaterdags weder tegen verminderde prijzen worden uitverkocht Spoed ü die nog wil profitecren alles solied handwerk uit de beroemde SchoenenFabriek van Gebb HESSELS te Oisterwijk Prov i oord Braband p Keparatie en Aangemeten Werk worden net en spoedig tegen billijke prijzen afgeleverd J P HESSELS GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe insendlns van advertentldn kan gesotiieden tot e n nnr des namiddags van den dag der uitgave Aanbevelend ZIE ÉTALAGE bij P C W BEGEER Ten spoedigste een Gemeubileerde Zit en Slaapkamer Qevraagd Brieven met adres en prijsopgave onder No 22B4 aan het Bureau deier Courant Oouda Snelperadrak vaa A BwnaiLUi ZooN OPENBARE VEIikOOPING Da Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht i voornemens op DONUEttDAGBN 9 en 16 MAAUT 1893 telkens des morgens ten uur in tD HiiHOiiiK te Gouda in het openbaar te verkoopen BE BOÜWMAHSWONIIIS nr 51 B alsmede diverse perooelen nitmuntend Wei enHooiland gunstig staande en gelegen aan den Middelweg onder de gemeente MOORDRECHT groot 12 Heet 27 Aren 55 Centiaren Breeder bg biljetten Inlichtingen bewijien van eigendom kaarten en extracten ten kantore van den Notaris Gevestigd i Scliooiilioven ALS Mr P A Greup 5ocieteit Oiis Genoegen Commissarissen dor Sociëteit 0 s GasoaoBS brengen ter kennisse van BH Leden ingevolge Art 30 van het Keglement dat bg gelegenheid vaa de 6e AbottHements Tooneelvoorstelling op UONDEBÜAG den 2 MAAET 1893 de aOCIISXBlI van dea avond ZES VVB at al OMSLOTEN V Namens het Bestuur F HERMAN Pa StertUmt Oouda 1 Uaatt 1893 Mederlandsche Stoomboot ilaatschappij De StoomsehepeB HOLLAND kspt J 8MIDT en BATA VIER kapt 3 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bü de Cargadoors der Maatschappfl Boompjes 72 te Rotterdam De atoomsehepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaa te lAnden Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Drolmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbetorde fabricatie on uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeroi len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao c on aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der lesp Htiketton De Krma behaalde 27 Brerets als Hofleverancler 44 EereDiploma s gouden enz Medailles TOi bewijs van uitmuntend Bja fiibrikaat Keeds 187 schreef de Accademie naüonal de Paris NOM Tous déoemona one Hedallle d or premlire claaae jn oonsdaérftUon de votre exoeUente fabrioatloii de Ohooolat bonbon varlée eto oto StOllw rck s febrikaat is verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlius HattenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 By de ondergeteekenden is de INTEEKENING OPENGESTELD op de NIE V WE JAABOASG van het VERSLAG van het verhandelde in den G b itkka40 VAS Goud Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN De nitgave deiet Coarant geschiedt dagelgks met nitiondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden ia 1 25 tranco per post 1 70 AlioaderlSke Nommer VUP CENTEN B INNENLAND GOUDA 2 VlRBrt 1893 Voor Predikant bg de Bemoustranïiche Gsmeeale alhier is het volgende Tiertal opgemaakt J Beyerman ie iroiiiogon H Y ïroenewegen te Utraoht J HermitD de Ridder te Meppel eu H L Oort te Dockum Officieel is giateraïond aan e Parochianen der St Joaephskerk medegedeeld dat binnen 14 dagen met het verbouwen der PaBtorie zal worden aangevangen eo oumiddellyk daarna met den bouw van het R C Weeshuis aal warden aangevangen Dat gebouw zal den naam dragen van St Josephsgesticht Bij de Dinsdag gehouden verkiezing voor een lid van den gemeenteraa te Waddingsveen zijn uitgebraoht op den beer F van der Bref geo den oandidaat der liberale party 84 etemmen en eveneens 84 op den heer J van Berge den caudidant der antir Ï Hrtij De beer A Witteman de candideat der l K party erkreeg 12 stemmen Bij beschikking van dun lainiater van hinnenlaud he zaken zijn bfnoemd de commissien in 1893 belast met het afnemen der examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid bedoeld in art 66 onder a van de wet tot regeling van het la er onderwas In Zuid Holland zyu bbnoemd a tot lid en voorzitter de schoolopziener in het district Donireoht b tot leden do achoolopzianers in district Botterdam en in do arrondissementen dingen Dardreobt en Gorinchem c tot plaatsvervangers de schoolopzieners in het district B Gravenhag8 en in de arrondissementen s Graven FEViLLETOK S T X IT JD ÏV 3 Hij eischt van bet volk een maximum van werk voor een minimum van loon hij eischt van hot volk gehoorzaamheid slnafsche oudorworpenheid beginselloosheid verdraagzuamheid voor z n luimen en grillen Ën ala hij dat altea gedaan kan kragen dan is t niet onmogelijk dat hy in een royale bui den werkman een aalmoes aanbiedt in den vorm van een ziekenfonds ondersteuning bg sterfgeval Ion verzekerinK tesen ongelukken of zoo iets Al die dingen beachouwt hg als gunsten die hij behoort te bekostigen uit private beurs omdat re buiten de affaire omgaan Ik zou sterk sprekende bewezen kunnen aanvoeren die de waarheid van m n laatste beweringen ten volle zouden bevestigen uitlatingen van kopitaliEten die in de dagbladen worden opgenomen onder commentaar alsof t de natuurlijkste zaak der wereld is dat een werkman na zich krom gearbeid te hebben voor z n patroon geen recht beeft op ondersteuning maar van gunsten moet loven Zulke gunsten te weigeren ziedaar een daad die uitgaan kan van hage Delft Rotterdam Noordelgk Eotterdam Zuidelijk Gouda on Schi Bm Indertgd is melding gemaakt van oen geschil tus obea G daputeerde Statea ran Sïeeland on den gemeenteraad van Vtissiugen in zake de verhooging der jaarwci n van ondorwiJKers en onderwijzeressen bij het s i ieu vau eeue nieuwe ukte voor een verplicht gusteld vak van onderwgs in caao voor vak y vfge en ordeoefenlngen der gymnastiek Nadat de gemeenteraad had geweigerd de uitgave voor verhoogingen ata hoveubedoeld op de begrooUng voor 1892 uit te trukken gingen Gedeputeerde Staten met toepassing van artikel 212 der gemeentewet daartoe hunnerzijds ovor Thans is op het daartegen door den gemeenteralid ingestelde buroop bij kon besluit de uitspraak van Gedep Staten bukrachtigd o s uit overweging dat Gedep Staten b j de goedkeuring van de in art 44 der wet bedoelde door den gemeenteraad vastgestelde jaarwedden niet enkel op het wettelijk rnitiinun maar ook op de belangen van de gemeenta fti van het onderwijs ia bet bijzonder geval aan hunne lieoordeeling onderworpen hebben te lelten gehad Het volgende adres ia verzonden aan zijn Kxoellentie don Minister van Waterstaat Geeft met versohuidigden eerbied tti kennen de ondergotoekende Jan OhrisllÜian Benït voor dfze zaak domicilie kiezende te Amsterdam Kujjschstraat No 14 uat hg door zgn finantieele relation in staat is gesteUl ovor een kapitaal van ongeveer tweehonderd en twintig milUoen gulden te kunnen beschikken uitsluitend beschikbaar gesteld tot geheete of gedeeltelijke drooglegging der Zuiderzee tegen een zear billijke rente Dat de uitvoering der werken wordt overgelaten aan Nederlandsche ingenieurs en aannemers onder oppertoezicht van de Nederlandsche Kegeeriog ieder afzonderlijk Spreekt men don geldadel vao rechten des volks dan trekt bij den ueus op en laat u in z n gezicht lezen wat hg gaarne wil antwoorden het volk heeft geen r ehteu Hg komt u dadelijk aan boord mot de grieven die hij tegen het volk heeft bet volk 18 te dom om rechten te hebbon het volk drinkt te veel jenever bet volk heeft te veet kindoren Ik heb een vrouw gekend die wispoiturig en slordig van aard was Ze had een japon die haar goed kleedde en van degelijke stof wa gemaakt Maar dat kleedingstuk had t ik weet niet waarom van den beginne af aan bg baar bedorfeo Ze hing het eerst geruimen tijd in een vochtige kast totdat er hier en daar sohimmelplekken op kwamen Toen ze dit op zekereu dag opmerkte was ze nydig op hot goed dat bepaald van allergemeen ste kwaliteit moest zijn daar het zoo gauw begon te schimmelen en ze stopte t heele ding in de waschtobhe De stof hield zich uitmuntend onder de behandeling met zeep en heet water hoewel ze eigenlijk niet berekend was zoo n doop te ondergaan Natuuriqk waron de plooien verkneukeld en grootendeols zelfs uit den vorm waarom zo do japon ter verandering gaf aan een slechte naaister die t ding totaal verknoeide ADVERTENTIE worden geplaatat van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GBOOTE LETTBBS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Dat de voordeelen die do drooglegging xal opbrengen en die adressant kan aantoooen wanneer de begrootingen juist zijn geheel en al ten voordeele komen van het Nederlandsche rgk en hare inwonen Dat adressant uwa Excellentie beleefd verzoekt omtrent ieder plan hotzy groot of klein dat deRegeering wensohalgk acht uit te voeren en op welkewijze dan ook met hem in nadere ondarhandeli te willen treden wanneer uwe Excellentie den tjjddaarvoor geschikt aoht wat hij hoopt met hetoog op too velerlei belangen dat spoedig het gevalzal zijn t Welk doende Uwer Excellentie dienstwillige dienaar J C Bksit Amsterdam 38 Fobr 189S Naar de ZvoUcke Ct verneemt Is naar aanleiding van het op Kerstmis jl te Zwolle gehouden congrea van den socianl deraocratischon bond en de daarb eenstemmig aangenomen bekende revolutionaire motie door het gerechtshof te Arnhem een strafvervolging gelast tegen de toonmaligo iedeu van den neutralen raad het hoofdbestuur van dien bond wegens het als bestuurders deelnemen aan een bg de wet verboden vereeniging art 140 al 2 wetooek van strafrecht Genoemd hof vernietigde daarbij een besohikkiDg van de arrondiseemont rechtbank te Zwolle waarb § deze door het O M garequireerde rechtsingang werd geweigerd en waartegen 4it in verzet bg het hof ia gekomen Hoe hot ongeluk een mensch vervolgen kan Toon voor twee jaren de influenza in ons land zoo hevig woedde werd een oppashcnd man te Koewacht Zeeland er ook door aangetast Do influenza week maar de ra n was zoo zenuwachtig geworden dat bg de minste beweging al znn ledematen schudden Zoolang zijne middelen bet toelieten zocht Nu was t mooie er heeleroaal af Na kort beraad scheurde ze de japon aan flarden en gooide haar vervolgens in de vodden omdat ze er toch niets meer aan had Ze ontging een verdiend verwyt over haar spilzucht niet maar meende zich schoon te wt sschea met de betuiging dat t ding toch niets meer waard was en dat t eigenlijk van den beginne afaau al een prul was geweest De geldadel beoft het volk verknoeid en daarna weggeworpen Nu ontvangt hg een dergclyk verwijt ats de vrouw die ik u fohetsta en hij tracht dat verwgt te weerleggen met een dergwlijk betoog alsof het volk toch niets waard is Op ons allen rust de verplichting het tegendeel te bewijzen niet door rodenoeren maar door handelen löder afzonderlijk on in gemeenschap met elkaar moeten we door daden toonen dat er trots langdarige verdrukking nojj get stkraoht eii zielanadel is ia het volk Kn we moeten hen met wonrd geschrift en daad telkens weer herinni ren dfit op hen dis t volk verknoeid hebben ook de verplichting mst tot herstel t Verwijt van dwMdfeid des volks treft niet het volk uinar z n beschuldiger Wie zal pe n werkman verwijten dat z n gi stalte gebogen is nndnt hy veertig jaar lang z n brood verdiend hoeft aan de spade Wie za oen gereedschap verwgien dat het itomp wordt nadat bet langen tgd dienst gedaan heeft