Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1893

heeft rich door EOOgeDaundeinralraadBelata plaatsen waarbij door de oplosaers een shilling moest worden gestort door de bealiasing van den rechter ten deze in groote moeilykbe len gewikkeld Op hetoogeoblik dat deze strafzaak begon bad de uitgever 472560 sbillingen ontvangen Wat daarmede aan te vangen Aan de wiüuers uitbetalen mocht niet meer De rechter wiens advies werd ingeroepen meende dat de op oaaers weder hun shilling terug moesten hebben De rechtbank kon zich daar verder niet mes inlaten Het eenige dat dus overbleef was dat alle oplossera hun shill ng terus zouden eisohen F eu mooi vooruitzicht op bijna een half millioen aanvragen te moeten regard slaan De zimk werd nog ingewikkelder doordien do uitgever de niet goede oplossingen vernietigd had Hoe nu uit temaken wie ai of niet een billing toekwam Ten aïotte gaf hemde rechter den Volgenden uitweg aan de biiul Hij zou het heele bedrag aan den Suat overdoen geon der shil lingeisohe zou het der moeite waard aciiten verder roor zijn rechten op te komen of zij moesten er op gesteld zyn den advoeatonstand te verrijken Hetzelfde rsiidseispel wordt thans in Dnitschlnnd nagevolgd zonder dat er echter een lotery aan verbonden ia In ons Nederland wordt dit spelletje niet zoo onachuldig bedreven Ten koato van vele licbtgöloo igen vnrrykeu zich enkele peraoneo die met het opgeven van een raadsel wanrby zij eenige pryzen van geringe waarde uilloven gemakkelijk aan i ei kost komen Het ia zeer opmerkelijk dat juist in dat gedeelte van ons vadorl ind waar de meeste armoede heerscht ifi Friealand dit spel het meest roekeloos wordt geapeeld zoodat wij in e éu nommer eener Friescbe courant ntet minder dan 5 persoiien ontdekten die zoo een rnadaelhandel dreven Een van hen had 6 pryzen uitgeloofd doch maakte later bekf iid wegens rie geringe deelneming slechts drie prijzen te zullen uitkoeren De Telegraaf zMo onlangs uiteen dat oen eerste voorwairdo om tot verbotering te geraken van den bestaanden toestand wat lictreft de landsverdediging zonder op hel gnbied van den wetgever te komen eene gehxele hervorming viin de opperste leiding v in ons krijgawezen behoort to zijn Inden oorlogstoestand moet die leiding uit twi e gedeelten bestaan a het grouto hoofdkwartier en h het ministerie vim oorlog wiiarvan a do leiding van alle vorricbtingun tegenover den vijand heeft tn b oXUb boatuurt wal achter bet leger op aanvrago vau het hoofdkwartior voor de legerv onto rging moet korden ulti evoord Nu beliüoreu de vredesformaticn liefst volkomen gelijk aan de oorloijaformatien te zijn dnch by ona verschillen deze beiden zelf zoover dat het gruoto hoofdkwarlier zelfs in vredeatijd niet bestaat zoodat de verschillende werkziwnihoden die tol de oompttentie van dat lioofdkwtirlier behooren noodwyudig ten deel vallen nn vers hilli nde bureaux van liet D v O van den genHralon atnfüf van den hüufdintendant In dio buTeitnx vindt men uilatekende werkkrachten die dan ook zeer veel goeds by du vourboreidiug van s landa verdediging tot stand brachten doch gemist wordt de opperbevelhebber die al deze krachten kan doen werken in de goede richting en desnoods in hoogsto ressort denkbare tegenwerking van sommige daarvan kan doen ophoudc n De minister kan een goed opperbevelhebber zijn doch dit is geen voreiarhte liij zyn keuzo wortlt inei r met parlementiiire dan met miliiaire eischen rekening geliuudan In de meeste sfevallen zal dus de minister niet lid gBsohiklo persoon voor bot opporbevolbebberschap zyn Y w daiinUor ontbreekt elko leiding zooals di j i n een groot hocifdtcwarfer zon mouten uitgaan De Telegraaf zet daarna uiteen hoo de dienst bijhet fjroot kwartier moet worden gerjf eld Daar het geheelü raisoH d etre van alles is do handelingen j tL Uoi over don vijand ten uitvoer te doen brenj tfn is de beliinurijkaie tnak aau den genenden stat toe Vertrouwd docii daarnaast moet gezorird worden voor do intenilHcee den gonoeakuudigen di i voor lde aunvullitig vjin paarden en vai aininnnilie vour het vurriolilen vim tecliiiische werkzaninheden en voor de rö litsplei iii r tu volde Voor elk ilezor funotièn is een bepaald pbrsrio uiisrewezen die aan het hoofd ïiin ei n aecliB staat bus ller doel ia om de laak j Tan den geuei alen staf gemakkelijk of mogelijk to I miikeit I MnHr willen i ü aoLtie chefa dut kunnen doen j willen zij in shiat zijn huime tank in oorlogstijd zoo Ie ktinncn volvoeren dnt d de actii van den oppurliiiveliiebbiT eu van dun gi nfriden staf niet ver laminuii ma ir bevorderen dan zal liet noodziikelijk zyii dat zij reeds in vredestijd gewoon waren up eigen Re oü eiihei Lte liimdelen en zioh raot de hun toevertrouwde bt bini en verlrouwil t maken X jg veid duidelijker blijkt do noiutzakelij du id om zich reeds in vredi styd den onvlogstoestand zuiver voor to stallen wanneer min let op do verhouding ïfln het koofdkwartier tot het departumoiit van oorlog Uite zal dit dupanemenJ zicli in oorlogslijd op biaDeolandaobo zaken waren geroepen door Floouet die in donzelfden geest bjj hen androng en hun verzocht naar Clemenceau te gaan Dez sprak ie den geest van de Freycinot en voor al dien aandrang zwichtten beiden on gaven de Relnach 5 000 000 fra Clémenoeau eo de Freycinet toudan deze lezing hebben bevestigd De bimetallisten hebben giateren in het Lagerhuis weer eens do hoofden geteld De molie van sir Henry M Thomson strekkende om de Engelsche regeering tot een actief optreden ten opzichte der rauntquaestie op te wekken is met 239 togen 148 slemuien verworpenVeel werd van dezo poging trouwens niet verwacht omdat men Gladstone kemle ala een verstokt goudman en de jongato bewogi ig ten gunste van don dubbelen standaard nog nlot latig genoeg heeft doorgewerkt om eene ntcUive strooming in hot parlement te doen ontstaan Niemand vorwfiobtte dat Ensreland een nieuwe conferentie sou byaenroepen Daar de vorige is uitgegaan van de Vi roenigdo Staten ligt het voor de hand dat ook de uitnoodiginnon voor de bij eenkomst weer uit Washington zullen worden verzonden Do Engelache regeering weigert dua alleen maar op don voorgrond Ie treden Zij woigiukiuat andermaal aftfevaardisden te zenden als ere nVeQ oveHeg mocht plaats vinden Alleen ala zij dat had gedaan ware de zaak der bimetallisten voorgoed onmogelijk geworden Thana bestaat er nog aliyd epnige hoop op herstal van het zilver al is die hoop dan nog gering De minderheid van 148 is echter talrijker dan da moesten hadden verwacht p OLxa ZE GEVONDEN VOOEWEKPEN In de maanden Januari on Februari 1893 zijn de volgende voorwerpen ala gevonden iiedeponeeril aan het bureau van politie 1 gouder ring 1 panrdondeken 1 portemonnaie inhoudende 2 37V8 kinderschoentje l achortje l gouden medaillon 1 schaats garnituur 1 defect gouden oorbcllütje 1 honden halsband 1 portemonnaie inb 0 36 a l sigaretten koker 1 porlomon naie inh ƒ O OÖ a 1 kerkboek 1 zwarte boezelaar 1 bonte boezelaar 1 paar zwarto glaod dame f handschoenen 1 zakmesje 1 portemonnaie inh een verzegeld atuk papier vermoedelijk geld bevattende en 2 broches 1 bloodkoralen halaketting 1 servet 1 porteraoi naie inh O fiO en 4 postzegels 1 haarvlecht 1 zilveren oorbelletje De gevonden voorwerpen in do maanden Juli en Augustus 1892 Gu niet door de verliezers afgehaald zijn tor dispositie van de respoctieve vinders met inaclilntming van art 2014 Burg Wetboek Bureau voor ovonden voorwerpen zooveel mogelijk geopend van li J uur s morKena I OS X EH XJ BIT LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden on verzonden gedurende de Isle helft dor maand Fubrunri 1893 welke door tnsschenkomst van het postkantoor te Goudn zyn terug te bekomen Q Smit Breda J Zuidam Charloia Beukera Den Haag M Kottc Rotterdam P Sluiter Den Hang Gouda 28 Februari 18 3 Do Directeur van hel postkantoor VOUSTFll HEXIMtSGEIlXG Herijk van inlaten en dewicliten BUUGEMEESTKR mi WKTHOtJDKRH van Gouda iolot op het Besluit van Heeren Godeputeerdp Slatni der provincie Zuid Holland vun 20 Docember 1892 No 4 1 l rov Blad o 87 brèagen ter ken nis der Ingnzett Oi n oe er Gemeente lat de HKRIJK der Mate i en Gewichten dit jaar zal plants hebben van 13 MAART tot 12 APRIL uitgezonderd 1 AprüJ op alle w ki agün van des voormiddag O g tot doB nnmiddaits 3i j uur in het tiaartoo inioriohl lokaal aan den Grofneweg naaat de K rstj Openbare Burgorachool voor J ngen i dat de letter d Ju dt n gewonen Bchrjjfvfirm w itemil is tot itoodkenringsinerk van Maten en Gewichten zoowtd by don nieuwen UK als den UKRIJK dut voor do vrrdceling der werkzaamheden lot bevordering van don geregelden gang van den Herijk naar volgo de der wyken aan rlo huizen der IJkpliclitigen briefjes zullen worden bezor nl houdende opgiiaf van dt n dag en het uur waamp zij liunno Malen en Gewichten tot het ondergaan van den lieryk zullen kunnen nanbieden erwyl zij dio onvoor iens zoodonig brioQe niet mochion ntvangeh zicli uA bij halp bij de Konwikande doek tol DOft toa tavergeafi otegendeet ïyn toeataod werd erger Üen fla Februari van het Torino jaiir stierf syn trouw en eenige dagao Inter zijn pasgeborftn kipdereu K rt daarna atierren oog twee andere kinderen Een paar maanden later moeet hij ttjn tweede dochter van 16 jaar nasr het ftnf tien dragon Weer een paar maanden en de dood eiiohte nogmaals een offer namelijk een zijoer andere dochters een meisje fan 10 jaar Ka nu is verleden Zaterdag weer een veertienjarig meisje overleden Vie kan dun toestand vau dexen ongalnkkigen vader beschreven dio euo vreeselgk door hot noodlot getroffen wordt Op zijn Nteuwjaarsrokening van den timmerman itonden niet minder dan zes doodkisten I Is bet wonder dat hy die vroeger een zekerenwelstand genoot thans ook nog met armoede l edreigd word te meer daar bij zelf ntet in zijnonderhoud en dat vau zijne drie overige kinderen kan voorzien Over de Jcaddmie paritieue det invgnteurt Ie Parijs wordt nog het v ilgenJo geval medegedeeld Keu inwoner van Amsterdam kreeg ruini eenjaar geleden ouk uen benoeming tut eerlid i oa een onderzoek zijner laalsto uitvinding welke echter aan hot bestuur alleen bekend kon zijn uit du omscfarljviog van een toestel waarvoor In het buitenland octrooi was gevraagd Ta gulijk ontving oen zijner werklieden voor een nieuwe inrichting eveneens zulk en benoeming waarvan ook alteen uit de aanvraag om octrooi kon zijn kennis gekregon Ann beide werd de gouden medaille grout model toegekend Bij de toezending was het Bulletin Ofjkiel der acadomie gevücgü Waann o n de statQton zijn afgedrukt Volj uns art 9 moet elk lid een bijdrage in eens van 85 franrs betitleu maar kunnen ititereB ante of onbemiddelde uitvinders daarvan worden v ijges ld Op grond van dit artikel varzocfat do genoemde werkman vrijstelling der betaling maar tot dusver is geen antwoord outvsugen Te Bolsward zul van 19 Juli lot 11 Aug 1893 eene internatinnate tentoonstelling voor petroleum en petroleumgebruik gehouden worden Z j zal verdeeld zyo in i klassen Klasse I Petroleum als grondstof in de bestaande oorten voor allerlei gebruik Klasse II Petrolenmverliobting Klaase lU Petroleum verwarm ing Klasse IV Petroloumdrüfkracbt Klasse V Ondardeelen van toestellea en hulpmiddelen De tentooustellingsoommiaaie beslaat uit de hoeren C W Eisma Voorzitter U J Boemino Penuingineestor 11 J Vos K Plantingn H Scbievink S Fennema Pz en Th H vin der Meulen Secretaris Du oommiasie verbindt zioli om tor beoordeeling T n de ingozundeu voorwerpmi deskundigen alsjury te benoemen en looft eerediploma s diploma s voor gouden verguld zilveren zilvuren en bronzen medailles OU eervulle vermeldingen uit voor ile waardig gekeurde inzpodingen Over de tuchtiging der Aroö oilaiiden bevat du flSoer Ct een uitvoerig bertcbt Dti meuxte kunipungs budden bij de uaiteriug van de nJitvn de wittf vlag gelu sohbn nlleen du kampungs Watoelei en Kuemnul op het eiland Watoelei uiet Nadat de i om anilure dingen tu schorpen Zie zoo viittk ik t verwyt vau domheid hoor slingeren naiir bet boofi Afn volkv siaat mij t kleine kind voor uOi oii dat z n 8pet lü oed gebroken heeft en de stukken iifrost omdat ze aan z ii vernielzuolit niet beter wuerBtiuid boden Straks kiim ik terug op de andere grievou van den guldadel tegen hut volk Ik iifidmile als twt rjlen vijand vim het volk de ounciirrentie Oiigt twijfeld lieeit dat vn emdo woord ia de vmttn van veK ücn ouimngoniimeL hntelijken klank Kn geen woniler Zijn er ook oniler u niet velen die ti niievolge viui o incnrrenlie hun welvaart zagen verminderen tol het broodegebrck hun aangrynide P Jonourreniie boleekent wedijver mededinging Wi dijver is sohooii wannt er liy betrekking heeft op een stiijd om iiet muestersoiiup in hundtverk kunst nf kennis S o wi iiiut gaarne uomroi r é a t u onder z n vakgeuooteit Kn hoe zon zonder dien wei gver de oiiitvikkt Hug viui handwerk kunst en watensihnp zulk een booge vluchi hebben genomen uIb thaim het üocii is Mniir eilijver ii eon vloek zoodia bij gericht is op het tuieren van een maximum vau aibtud voor een mii imnm van looi Diü vloek rust op ouzt mantseaHppij en geen u elsprekend betoog lAh geen grootsehe daad ïs bgmachte het vulk van dien vloi k to on hefTeii Ik kiiu dun o tk slechts aiuidringnu op krachtige eerstgenoemde kampoog door eene tandlogsdivieie van 40 man dio anderhalf uur door den modder moest waden voor zij den wal kon bereiken was genomen eu verbrand werd de andere dun volgenden dag verlaten gevonden en ook verbrand De hulptroepen die Watoelei van den achterkant binnentrokken moordden eu hielden huis wat ze maar konden ook maakten zg vele gevangenen Hol geschut van de Java die 0000 M uit den wal moest blgven reikte niet ver genoeg De getuohtigde parelviss hars en zeeschuimers Iteeten onoverwiunelijk bun kampong up en rots gelegen on genaak paar Oaitrent bet gebeurde aon de Zuidkust van Nieuw Guinea verneemt dezelfde courant dat onze posthouder daar kwam met een SO tal Maoaasaarsche geelvinken Al heel spoedig beeraohte er een vriendschappelijke toon tusschen de bevolking en de nieuwelingen Maar de eerstgenoemde schijnt een begeerig oog op onze wapens te hebbeu geslagen misschien werd wel eens een onbescheiden handtastelykheid jegens eene Papoeaaohe aohoone gepleegd ook 1 en verscheiden wapens verdwenen Op een goeden dag wtst men een der dieven te pakken hij werd aiiugehouden Un ziet een paar dagen later kwam er een heele gemeente quasi fraterniseeren met de vreemdelingen maar heel spuedig bleek men daar andere bedoelingen mee te hi bbeu en in een oogwenk zagen de onzen zich door eeu 800 Papoea s omriugil die lustig lugouuen hun pglen op hen at te schieten ievolg bekend Slechts 9 van de 20 kwamen ongedeerd uit den strijd en de posthouder met zijn ÜO lal moest atdruipeu De Soerab Ct brengt de tijding dat het stoomschip Atjek thans in onderzoek bg het mariueiita blissement te Suerubaja sterk is aangetast door witie mieren Het blad herinnert hoe hot zuiveringsproees bij de Koning der Nederlanden indertijd 2 Vb ton kostte eu dan nog zonder volkomen bevredigend resultaat Op de Zwitsersch Franseho grens is onlangs een kolossale smokkelarij ontttekt De hortogofabriek GütDchel in Ohauxdefonda heeft in ongeveer drie jaren voor een bedrag van 1 600 000 francs aan horlogee in Frankrijk doen binnensmokkelen AU handlanger trad hierbu op de voerman Perrot die geregebl tuescbtu Jhauxdefonds en Maiche een dorpje over de Franscbe g ens gnat Du douanes hadden reeds lang vermoeden op hem zonder dat het hun echter gelukte iels te ontdokken bij vervoerde nooit andera dan waren die of vrij van inkomende rechten waren of waarvau slecbts oen klein reobt betaald moest worden Den 4fl December kwam Perrot bij vreeselijk stormweer aan hot Franscbe douanekantunr bij La Cheminée hij haa itiota dan ingeklaarde goederen op zyn wagen Heeds hAl by vergunning gekregen om door to rijden lotn de zoon vau eeu der douaniers onder don bok eon papier zag uitsteken l e bok werd opengebroken en nu vond men oen geheime bergplaats waarin 180 horlugea werden ontdekt waarvan 120 gouden Ieder horloge whs afzonderlek ingepukt i sn vaneen adres voorzien Alles waa geliüel geroud om pur poat verzonden Ie worden Uit een onderzoek aan do postkantoren te Maiche en CharqueÊnoul bleek dat Perrot sedert drie jaren meer dan 1200 pakketten voraondoö I poaingon tol viTzacliting van dun druk dezer ooncurrcutie pogingen uitgaande van het volk Want de rböidora nemen elkaar t brood uit den mond en de kleine werkgevers ik budocl de hund werksbazea verslinden elkaar met ontornbaro raiorny Ik zeg niet dat voor dit misdrijf gnon veront sohuldigini e j anu te voeren zijn integendeel j Maar al zijn er duizend voruntaohuidigiiigen t blyfl niellemin e n iniadrijf Een k jer wil een buia lutcti bouwen bij publi ke aanbesteding Dat buis moet ƒ üOOO koat n t Wordt ajingenomen voor ƒ 5000 De oversohietenile ƒ 3000 is een extratje vour den m obeer dat untvvot kord ia aan bet gezin der iirboilera Hij sieokt tgeldpifi zierig op zak en wascht z n hani en in onschuld I maar de srbttiilers ran den aannemer die voor twee of drie cent per uur minder moeten würken omdat de baas t werk koü nautv berekoiid bt efr en de ge lit ele nriieid inde stand die middellijk benadeeld wordt zij ailun zien met bedrukt gezicht bun wel I vaart afnemen I Straks sluipt de verbittering in hun gemoeil ove den iillundigen lijil waarin ivo verkeeren Ik ken een arbeider die vier en twiritig stuivers daai vttrdieiidü in etn ba jgerschu t Keu iHieruukneoht geUnnd en vader van kinderen maur zonder werk liood zich aan voor een gulden Dat s iremeen zegt ge die kerel is een ondürkruipur roeit goed maar de stakkcrt waa broodeloos en had de waarde van iedor pakket wordt o i 1300 a UGO francs geschat Don rechter van ïnatructie te Montébliard werd opgedragen een onderzoek in te stellen Naar aanleiding van de bekenteniawn van Perrot eu van da aan teekeningen in de poatregiatera worden bij vele horloiremakers huiszoekingen godaan Reeds zijn 400 personen aangeklaagd van medeplichtigheid die allen voor den rechter zallen moeten verachijnen Uc voornaamste aobuldigen zyn Gölachel t Cbauxdefonda Perrot en de koopman Levy te Parija Ook tegon de poalbeambten te Maiche eu Oharqueraont zijn aanklaohten ingediend Ken getelephoneerde Courant Over deze nieuwigheid deze Jin de wcZe uitvinding waarvan aan Boedapest de eer toekomt deelt een aldaar vorachynend blad het volgende mede Wie geen dagblad wil lezen of verhinderd is dat te doen wie steeds hot nieuwste kersveraoti vernemen wit wie zich vorveult en thuis verstrooiing zoekt die abonneert zich op den lelephon üerold voor den maandelijksehen prija van l i florijn Voor die 5 kreuzer per dag krijgt hy of zy in zijne woning op de plaats waar hij dit het liefst heeft een kleine houten tafel beveatisril met het opschrift wTelopbonHirinondü Op de tafel hangen aan twee hakeu twee tolephoonhoorbuizen Ia het gubeul met het dradennet op straal verbonden dan kan de geabonneerde gaan staan of aao de taftl gaau zitteu of zioh op een aofa of in bed ileerleggon juist zooals hy verkiest en krijgt dnn de hoorbuuen gebruikende telepbonisch de nieuwste berichten Van 8 uur a morgens tot s avonds O urnn wisselt elk tlur de inhoud der telephonische mededeelingen af Op het redactiobureau zitten de redacteurs BéIaJ Viragen Juluia Déry in een vertrek etfbealiasen over t geen den abonués zal worden meéje leeld in een tweede vertrek zitten de vertalers dii uit do buitenlaodsche bladen het belangrijkste ovcrüeraun en ir een derde vertrek bevinden zich do heeren die bet hnn lachrift voor de sprekers in hot hongaarsch of duitauh klaar maken Hier bevindt zich ook het conjtöle toestel of iedere abonné goed bediend wordt d w z of men op zijne lijn goed hoort In een vierde vertrek ie een tolepboon aanwezig dio rechtatreoka met den Rijksdag is vorbondan van waar elk half nur wordt geseind een tweede lelephoon meldt aan de redactie elke vijf minuten don beurskoers en een di rde zorgt ervoor dat de redactie ook dedepÊchea langs dezen weg ontvangt Hieraan aansluitend is er verder een geheel behangen vertrek met twee tafuia op elke waarvan oen dubbele spreekbuis is aangebnicht Tussohon die twee buizen leest da spreker hot handschrift der courant voor eerst in het hongaarach daarna in het duitaoh en is hij diiarmee gereed lan begint hij van voren aan Grijpt uu de al oniié zijn hoorbuis by de vierde madedouling ilan kan hij blijvon luisteren totdat deze weer aan de beurt U Allo ure i vorwissolen do loededeelingen zij hebben betrekking op politiek locale berichten tinancieole aanijeliwenhadBU loterij iheater Remeenlelijko beriohten beurskoers enz enz Ktin geluk voor het blad ta dut de abonués kunnen hoeren maar niet kuonoD polemiaeoren Men leest iii de Jrah Ct De uitgever van de Miasinif Word Compditiun z n kinderen schreiden van den honirer noemt ge hem alechlor dnn de aannemer die een rijken m nhecr 3000 cadean geeft ontstolen aan z n gezin en aan z n arbeiders Hij biedt zich ilus aan voor een gulden in de hoop z n concurrent tu zutleu vordringon Mia Hij dwingt dezen alleen twee dubbültjea te laten vallen van z u kftrig luun hij dwingt hem te bate van den werkgever twintig ooiiten uit te zuinin oii op z n oumogolqk huishoudelijk budget F r is een ainliachtsbnaa die oud geworden i in z n vak Hij vorft klompen vour twee cent per paar dat alleen mogelijk is omda t bij do mFissa gaat Een kwajungeu die pus uit de korte broek is komt een blauwinnandas bij hem in do letT waarna hij zich alï verwersbans n eriet speciuid voor de klompenvorwt rij omdiit deze niet voel kuustvaaadigheiiï vordert üra klanduie te krijgen biedt bij aan do klompen te verwt n voor een cent wat hem mogülijk is duur hij bij z n ouders den koat voor t eten heeft t Gevolg behoef ik u zeker iiiot t zeggen Ik zou willen hebben dat er meer eensgezindheid wuri onder de arbeiders Kr moesi een iinwoonie bestmin die reoda voorlarg kracht vaji wet gokrogen had om gi eti work dan te nemen beneden een na i e moeu se ii appel ijk overleg vnstg 8ti ld mit imum Misschien lacht ge om deze verzuchting ffordt vervofi d I eeoa er in kunnen schikken sleohta de h van de j opperate leiding te zijn als het sedert onheuglijken vredeatijd de a en do b kortom de almaohligo af is geweest P Maar zelfs al bad men nog zoo n hoogen dunk van de zelfverloochening van dit departement en al faronderatelt men ook den besten wÜ aal men dan niet gedurende de eerste weken toch nog een allersohadolijkste wrijving hebben te overwinnen enkot reeds omdat men aan den nieuwen gang van zaken uiet gewoon is En waar in oorlogstijd reeds zooveel ongewoona zal voorkomen moet vonral bij de opperste leidinic i alles zóó geregeld zijn dat het er niets toedoet of i het hoofdkwarlier zinli in s Hane bevindt of te velde omdat alleen een goede onttestoordb regeling oi odige en daaidoor gevaarlyko schokken kan voorkomen Bulteniaoilscii Overzicht Daar bij ons ook het kieareclit aan de orde ia kun het zijn nut hebbon de discussie oier de Bel gische grondwetsherzH ning van meer nabij te volgen Vandaar dat wij terugkomen op de rode van den miiuater Boernaert tor inleiding van het debat De premier bepaalde zioh tot het kiesrecht De gang van zïju beloog waa dece Roomenilo in den vooruitgang van Belglé sedert 1830 op materiaal en veratandelijk gebied waardoor de toestand des lands met zyn hanilel on industrie zyn goedkoop leven zyn innalregelen ten gunato der arbeiders uitmuntte boven alle constateerde hij datrohier de noodzakelijkheid geboren was de inatelliugen e herzion omdat de ontevredenheid Vast het klasjen autagonisme haat on verbittering zaait In t belnng van den Staat en van de sociale rechtvaardigheid moest daaraan een eind komen en moest aan den arbeider meer invloed op den gong van zaken worden gegeven Het gouvernemout nangesjioord iniatief ta nemen wilde iich daaruun uiet onttrekken Het algemeen stemrecht verwierp liet omdat gelijk ook de heer Junson erkende een Z kere goschiktiieid en onafhiiokelijkheid noodig is In t algemeen stemrecht zou de Staat ton prooi zyn aan do onwuteudenen aan de socialisten Weinige jaren guleden eiachte Jansen zelf dan ook nog de kennis van lezen on schrijven Wat de Regeonng thans vroeg waa een zekere elomontaire kenais of een matige mate van welstand De nationale BOnvereiniteit aanvaardende verwierp zy het beginsel der volslrekto gelykbeid Alleen Frankrijk on de Vereeuigdu Siatcn erkenden dit maar alle andere lundon eisohten zekere beperking en nu had de Regeering voornamelijk Engeland tot voorbeeld gonoinen Deze voorstellen wpren aanvankelijk in 1891 uiet ongunstig opgenomen de heer De Smet belde er toe over en de boeren Fre re en Sdinctelette bevalen iets dergelijks aan terwijl de heeren Vanderkinderon en Lippens Fl iI o voeringen vuu d izelfdo strekking uitïpraken Vanivaar ut het verzet De Regeering had ndii de linkerzijde twee bolangryke concessies gedaan hel stemrecht kraobtens grondbi zit ivaa terug euoraon en de capiciteiCGU censua opgenomen Uitvoerig trjchtte de hoer Boerniiert daarop den wouing oenaus iiunnemelijk Ie maken als voorlreffolykerdau de bclusting censns De aanbevolen census van lO fr was willekeur terwijl de buurwtiarde der woningen gemakkelijk ie bepalen waa door fiyv te rekenen rai t do opbnmfjBt der huizen op pi blioke I verkoopingen Bij huizen in verschillende woningen verdeeld zju men dnn de huurwaarde per vertrek kunnen berekenen Op die wyzo achtte de preniiör de mogelijkheid van fraude uitgealoteii terwijl hij bfltwisilu da het plutteiand bevoorrecht wenl Integendeel lu de steden zou 71 pCt der huizen t kiesreclit geven te plaitelande 56 pCt Er zouden in l gidioül 714 739 huizen zijn kiesrecht gevende temijl de cen us van 10 fr 410 692 kiezers zou mukoii Doze voorsitelleui waren ïn meet democratiacli én meer conservatief dan dio van den hour Fróre Volgens de Figaro loopt hel genieht dnt Charles de Lesaeps en baron Coltii Imn straftijd zouileii doorbrengen op hi t eiland tit Marguéritu waar i zekere vaordei len zonde genieten Do Figaro bevat ook aoj medofli elingeii omtrent heb verhoor vjin Clóinunceau Floquet en d Freyeinet voor don rechtop van inatructio Pranquovillo i Htt blad düüt ieze m idedeeliiigcn naar aauloiding van hot ontkennen va Cbtineneeau Hy zou oditer bekend hebben dat hij in 8ij8 n ar de Freycinet gönaiiu ia en nicli met horo heeft onderhouden over eou geding vun baron de Heinaob t geii ilo Panamiiraiijitacli ippij Do Freycinot ried hem loen aan n geviiarlijk proces te verniijilen eu aan da Keiuach hever tt geven wiic hij vroeg til of 12 milhoen Uliarb a de Losseps zou in zijn verh ur gez gd hebben dat liij en syn vader in bet miniaterio van