Goudsche Courant, zaterdag 4 maart 1893

1893 i 5086 Zaterdag 4 Maart GOUDSGHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDseadlng van advertentlön k a geso üeden tot aar des namlddaga van deu dag der uitgave J een afacbrift te doen toekoraon aan den geneeskun digen ambtenaar thans bestaat de mogelnkheid dat J f i dmdehjke bepaling in bet even te roepen die ambtenaar op grond van de geneeskundi jo wet eUe de schepün die sedert een minder ten eerst den derden dag na het ziektegeval daar f y f mcubutie tijdperk van een der van kennis krijgt ® bedoelde ziekten wordt aangeno 2o te doen vervallen de wekelijkscbo bekendmafl ® f K J n king van het cjjfer der in eike gemeente aan cho ® l f een gevul van üie b t b koni u dawan op da boren angewfliw dagon m uren 7oor dan Hwijk in deze Üemeente aan het boveu coSemd IJklokaal kunaeb fsrvoeKQa Wordende b laDghebbenden voorla herinnerd dat Eg verplicht tyn bnnne Maten en iewichten behoorlijk icioo en votkomrn Jroo tot het oader gaan van den Herijk aan te biwlec dat na Uctobor a a het gebruiken of voorhanden hebben van Uateu en Gewtchten niet voomen van de veteiichie atempelmerkun verbodon en strafbaar is dat zij die 1 an deze fteJegenhHid voor den lierijk in deze Gemeeiita geen gebruik gemaakt hebben hunne Maten on ieiriehtitrt alsnog tot l October a 1 tot het ondergaan van den Heryk kunnen aan bieden aan het Uk kantoor te Rotterdam op Ikeo DlNaOAG en VRUUAO van elke week van daa roo Iniddl 10 tol dei middags It uren en dea lumiddaffv van I tot 8 uren dat de ondvrdeelm van het Gram uHtluit nd aan bet Ukkantoor t Rotterdam geverifieerd worden Dientengevolge wordt ieder dien zulks mocht aan l an aangemaand zich boventtaaiide gelegenhotd foor deu tlerijk ten nutte te maken ten einde te voorkomen de onaangename gevolgen die bg verzuim daarvan voor bem zouden ontstaan GOUDA 1 Maart lfi93 iJBigemeester en Wathouder voornoemd VA BERGEN IJZKNDOOEN Secretaris i BttOUWKR INKICHTIWJKN WBl ICK OKVAAB SCHAÜK OF HINDKU K UNNKN VKKOOBZAKKN BUBOKHKISSTKB m WKTUOUUKBS i ii Uoudij Gelet op Art 6 en 7 der Wet raa den Sn Juni 1875 AuM Na DS Brengeo Ier aljremaene kennti dat op de Secretarie ter viiie ujn gelegd veraoeken met bijlagen van r l O N Flaniman om vergunning tot bet opriohten eener SraetUrü anhter het perceel gelegen uu le Heennliake w k C No 3g lUdaiter Sectie K No 1U7 8 D o V n Vreumingen om vergunning tot liet opricbtrn eener sigarenfabriek mot daarean verbonden droogerij van tigaren in het perceel gelogen in den Langen Groenendaal Wyfe 1 No 115 Ksiüwter Sectie B no l SS Dat op Woenwlag den IS Maart I89S doe namidtlaga ten ééa ure op het Raadbnu gelegenheid ia om beiiraren tegen de gevraagde vergunningen in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op jle Secretarie der Oemeente van de ter aake ingekomen Schrifturen kan orden kennis j Bomen Oouds den 1 Maart 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN HERIiKN IJZENDOORN 1 0 Secretaris BBOUWEB MARKTBERJOHTBN OoUda Maart 1893 Granen veder met ruimen aanvotr Bijna alles moest iets lager worden sfgegfven om te kunnen verkoopan T r o Zoouwsohe 6 70 ƒ 7 30 Mindere 6 8S it 8 50 Afivgkendo 4 90 l f 5 40 Polder 5 50 a 6 50 Roode 6 85 il 8 26 Angel 6 85 i ƒ 6 90 Rogge Zeeuwsche 6 il 5 60 Folder 4 70 6 Ï0 Duitenlandsche p 70 K 4 60 a 4 90 Gerat winter 4 i 4 50 Zomer 8 60 ii 4 Chevalier ƒ 4 50 l f 5 60 Haver per hoot 3 10 8 90 per 100 kilo 7 85 il 7 76 Hennepaaad BuitenIsndsoW t 6 7 7 86 Kanarimaad 16 17 5 Krwten i kookcrwlen flMiJ 9 Bonte Toerorwten per 80 K 6 90 s 6 10 Boonon Bruine boonen 7 60 Witte boónen 8 1 8 76 PaanlenlKjonen 5 60 il 6 10 Duivenboonen 6 40 il 6 80 Koolaaad 8 75 9 50 Maia per 100 K O Bont Amarikaanache 6 10 a 6 J5 Uinquantine 6 75 s 7 Vkeh bkt J elkvee weinig aanvoer handel en prijscn flauw Vette varkens Weisiig aanvoer handel vlug 84 il 86 ot per halt KG Biggen voor Engeland rwlel aanvoer handel vlug 28 il 84 ot per half KO Magere Biggen rodel aanvoer 0 96 i 1 75 por week Vette schapen weinig aanvoer handel traag Nuchtere kalveren goode aanvoer handel vlug 4 i 8 ïokkalvoren 8 a 18 Aangevoerd 10 partijen kaas Handel vlu0 tde Qual ƒ 86 il 88 Boter redel aovoor handel traag Ooi boter 1 45 if 1 58 per kilo VVcibijter 1 80 i 1 35 per kilo BurKorlUke Stand GEBOREN S8 Febr Marie Gustwif Joseph on I ders M J J A de Graaf u O A M St bb roelis AdtiaoBS ouders J Tijbout en J van Ijsenwen 1 Maart Isaak Aethonie onderaj A van Iwwnwen en J Zentoer Cbristiaan ouders J Flomp en J van der Kroef Johannes ondeta G Boa ett J C de Borst Alida Adrians ouders A Nieowenhuisen en A vsn der Mass OVERLIJDEN 88 Febr H Rietveld 74 j G ds Jong 4 m I Haan H Gerritsen 81 j E Visser wed H vsn Houten 70 j A Sohoonderwoerd 16 d OEHL WD I Maart K Sohoonderwosrd en C Hornea A van den Berg en J M F Bik Beeunrijk OVEELKDEN C v Boon 5 maanden A l aDgelaan 64 jaar Uaastreoht OVERLEDEN i Baspkorsl oud 5 maanden Tlist OE BOREN Anna Hendfika ouders J Stubbe en H den Boer ADVERTgNTlBN Heden oserleed zacht en kalm ten baize van zgn dochter onze geliefde Vader Behnwd en GrcWtrader HENDRIK GËllRITS£N ia den ouderdom van mim 81 jaien J A OTTO Okskitskii H W OTTO J GERKITSEN G J GERBITSENStiltiho Gmda 1 Maart 1893 Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 ifl bet goedkoopste adrea van Nieuwe paraphiea en repaxatie Een ware Schat Toor de ongetukkize slncbtoffers der ZelfberlekkiDg Onanie en geheime uitspattingen is bet beroemde vrerk Z Dr Retau s IDLFUEW IBIiXG Hollandscbe uitgave met 27 afb Prgs 2 galden leder die aan de verschrik keiyke gevolgen van dese ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt jaArtyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen intending van bet bedrag ook ia postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEMSCHE STOOMVEEVERU Cbeoiisclie en Zwilsersche Wasscherij Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen fl Oppenhelmer Rotl rdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameski eedingstokken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkteeden Trijpen met meuwe patronen geperst Kwasten Garnitnren Neteldoek Tulles Kanten Veeren ene Alle goederen knnnen in elkander blgven en worden onscbadetgk voor de gezondbeid bewerkt Goederen kunnen in 4 d en afgeleverd r orden AQENT Toor Gouda en Omstreken A vANf OS Az Kleiweg A No 73 WlRIjiisli lML TBUDAO 3 MA ABT ten 7 nnr LIZIK6 ni den WdEd Beer Frui NeidHr OTIE Pneumatic of Luchtbanden in bet Café HARDIJZER ToIOA o Vbii HET BESTÜDR Bg de ondergeteekenden ie de INTEEKENING OPENGESTELD op deNIEVWB JAABGASG Tan het VERSLAG Tan het Terhandelde in den GiHKaitTKBAAD TAK Gouda Prijs per Jaai gang 3 A BRINKMAN ZN IIKOOÜBNS Eeltknobbels BoornvUe Buldaelt Wratten enz worden in 7 it 8 dagen tgd geheel Terwgderd zoiider de minste pgn t Terooraaken ook zelf niet op de gevoeligste hnid Prij per fiacoti met jtenseel SO cta AlWn echt bü B 8CB0LTEN Coiffenr Eisch de bandtMkening tou A t TOIJLL Gil iIJS MM it De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen Terdwgnen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk Toor de hnid en verft niet Prtj 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen lerkrflgbaar b j J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Gouda Snelpersdruk v j A BMSKHiK k Zoo iH mtgave dezer Courant geiobiedt dagelgka met oitaondering van Zon en Feestdagen Da pr per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afioaderlpe Nommera VIJF CKl TKM GOUDA 3 Maart 1893 Het bijzonder telegraafliADtoor te Ammeratol ia roortaao u f urende de maand Maart op werkdaffen op n 7Vi te ll uur foon eo van t3 i t j 11 i i tot 6V9 uur tistniddag spoortjjd Overigens blijven de dieostareo anverandeni By den laodboiiwcr P Ooudriaan te Ouderkerk a d IJtel heeft e ne koe drie kalruruD ter wereld gebracnt die te juinen 164 pond zwaarte hadden Door bet overljjden van dan heer 3 Verkaik Tz waf ei eene vacatare in den meenteraad van Stolwyk ontstaan Bij de Di ag gehouden stemmiDg werden uittcebraoht 79 itemmen waarvan de heeren T Dekker en J Sohilt elk 26 stemmcD verkregen terwijl de overige op rersohilleude personen waren uitgebracht AUoo baratetDmiDg touobeii de beide genoemd heereD Het eerste der twee bij de X weede Kamer ingekonden wetaoutwerpen tegen besmettel ka ziekten strekt om lo aan de burgemeesters op te drsgec van de verplichte kennisgeving door den geneeskundige die een lijder aan Aziatische obolera of pokken waar neemt hem binnen S4 uren te doen onverwijld FEVILLETOX s q x IJ 3D ÏV 4 I Want ge denkt onmiddellijk aan talloozi kleine en groote bezwaren tegen zoo n regeling Maar dimkt ge er dan niet aan dat de aanbestedingen op de i tegen woordigen voet den werkmas leiden tot du krankzinnige daad van maatscbappelyken zelfmoord E moest wat meer eensgezindheid lyn onder de arbeiders Insohryvers op een aangeboden sluk werk moeeten Biet mogen gaan beneden een vtstgesteld minimum Schreven ze allen in op dat minimum welnu dan bleef aan dep lastgever de beslissing wie n t werk gegund zou worden ËensgezJMiheirl onder de arbeiders zou weldra feiden tot het oude regime toen een baas z n vaste klanten had by wie hij werkte tegen biüyken daghanr Kr moest nog een regel bestaan dat n I alleen meerderjarigen die proereo afgol d h ben van bekwaamheid en vakkennis den tilel van meesJer io een vak zouden mogen aannemen Dat kliekt zeer onderwetsoh d itr dt met het lera overledenen ia de ffStatUscourant op grond dat de bepalingen der artt ftl en 34 der wet genoeg waarborgen nplpvereu voor een gewenschte publiciteit terwyl de bedoelds bekoDtlmakiiig door samenvoeging van degemeontèn waar gevallen voorkomen een seer onjuist beefd geoft van den stand der ziekte eone dergelijke pAlioatie behoort in elk geval afhankelgk te zyn vao een internationale regeling waarbij de rageeringsn der onderscheidene Staten de verpliobting op zioh aamen elkander wederkeerig in te Uobten omtralit het voorkomen dar siekte in elk land 80 eene bepaling in het ieven te roepen waardoor de burgemeester verpliobt wordt om wanneer hy bij hot beersohcD van besmettelijke ziekten aan het advies vao den geneeskagdigen nmbtenaar fteen of geep voüedig gevolg geeft de beswaren ipede te deelen die hem weerhouden van zgne bovo g ïheid gebruik te maken om de naatregelen te n men of voorschriften te verordenen die door le en ambtenaar noodzakelijk worden geacht opdat dan die bezwaren kunnen worden oventogen kunne worden nagegaan wat tot hun wegnepfag ware te veranderen en zoo noodig door da negeering kuniie worden tusschenbeide getreden Het iweede onjtwerp bedoelt een eenvormige toepassing dor wet van 28 Maart 1877 overeenkomstig bare bedoeling te verzekeren voor het geval een aobip by het door de wet voorgeschreven gezondheid soodarzouk in eeti toestand gevondou wordt die geraer voor de gezondheid van de opvarenden of van anderen oplevert Het komt n I der Bogeermg wensohelyk voor gelet op de ervaring van verleden beginsel van onbeperkte vrijheid voor elk individu maar il ben vast oveKuigd dat de ambachten door zulk een regeling binnen korten tyd zouden opfleuren Juist de knoeiers brengen de ambachten in dis l orediet Zy dringen de flinke werklui die uit eer j zucht geen half werk willen leveren van e baan doordat ze hun t grove werk afhandig maken ter i wijl t fijne werk op zichzelf geen bestaan oplevert j De werkgever wordt werkzoeker de baas wordt knecht en deze ongelukkige teruggang veroorzaakt op de arbeidsmarkt alweer een scherpe concurrentie tusBchen den meester van vroeger en dei knecht van thans Hoe ongaarne ook ik moet van dit punt mijner bespreking afstappen om nog eenige beschouwingen te kunnen wyden aan den derden vyand dien ik j noeinde t volk zelf Onder de griovon die de geldadel tejten het volk oppert bleven er twee tot nu toe onbesproken het tolk drinkt te veel jenever 1 het volk heeft te veel kinderen t Kene zoowel ata t andere is waar Wat het eerste betreft kan ijc tot mijn blgdschap constoteeren dat by vele werkstakingen trywillige onthouding van sterken drank de ieus was en dat t bij Tolksbgeenkomsten meer en meer de gewoonte wordt om de jenever te schrappen van de lijst van ververschinpen Maar in weerwil van dat alles t volk driükt te veel jenever ADVSRTKNTIBN worden geplaati van 1 5 regels ik 50 Oenten iedere rega meerlOConten GROOTB LKTTKR3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn g rati s opgenomen in het AD VERTEN TIKBLAD t welk dei Maandags versobgnt ziekte aan boord bobben gehad reeds om die reden alleen buiten geniei nBohap met den wal gehouden en aan de noodig geachte gezondheidsmaatregelen zg bet slechts aan enkele dagen observatie onderworpen kunnen worden Volgens arl 10 der bestaande wet worden de opvarenden die bevonden worden niet te l den aan eeuige besmetteigke ziekte terstond onbelemmerd aan den wal gelaten De ervaring heeft de wenschelykheiri aangetoond die toelating afhauketjjk te maken van de toestemming van den met bet gezo ndbeidsnndorzoek belasten geneeskundige Bon moderne pelsjager van de Nederlandscfae Arkansas Ken 14 jarige leerling der hoogere burgerschool te Amersfoort had zooveel van Aima d gelezen dat hij besloot op de Veluwa ook oen avontuurlgk leven te gaan leiden In alle stiïte Oetukkig hadden de doodelyk ougoriisle ouders intuBscboD t een on nnder over zijn plannen van zgne medeleerlineen vernomen waardoor het hun mogelijk word bom op te sporen Het te Parijs vorsohiiaende hlod La Revolution deelt mede dat in het rapport van den expert V orj da volge ida sommen worden genoemd die door di beattjurdors van de Panama maatschappij uitgekeerd zijn aan personen en dagbladen Aan den Figaro zoudbn uitgekeerd z jnfr I6U fiO0 en dtiareuboven nog de volgende bedragen fr 35 000 voor een geplaatst artikel fr 21 H 600 aan het b H stuur van Im ïtnanct re voor berichten in hat fiuan I Dat is een machtig wapen in de hand van die ermee slaan wit Hoe dikw ls heb ik t in particuliere gesprekken niet moeten hooren van een geldman t Volk lijdt armoe te zegt gg P Broodagebrek F Best mogelijk maar jenevefgebrek Igdt het volk uiet enwaarjenavergeld beschikbaar ie zou men vorondentellen dat t broodgeld ruim moet weien Vruü i t o kroeghoudera eens of t vglk broodagebrek lydt Zg zullen t met zeggen die rentenieren van t spaarpotje door t volk bijeengebracht O als onze muren eens spreken konden wat zouden ze n kunnen vertellen van fiiisschen en kruiken en kannen jenever die verorberd werden tydens bun atmbouw Zoo spraken die menschen Kn t moge overdreven zyn teugen is t niet De jenever is de vloek van ons volk en om vaa dien vloek ontheven te worden is er iets noodig wat ik by het volk zoojgoarne ziu zien geestkracht zelfbeheersching goeden wil Over de kinderkwettïe zal ik niet aitweidea Maar ook dat veiwijt is niei onverdiend Onder het volk worden lichtzinnige buwelyken genopg gesloten om de ondersiclting aan te durven dat ieder uwer in z n omgeving een of meer voorbeelden kan aanwijze van verbintenissen die gesloten werden zonder vasten grond onder de voeten Ik heb menschen zien trouwen die eeu huishondtng moesten beginnen met drie guldm per week