Goudsche Courant, zaterdag 4 maart 1893

moat za helpfü Dat is eon plicht van menschlietendheid maar men kan nipt aannemen dat ar een categorie van werkelooze bnrgors is aan welke de Staat als ean bgzonder voorrecht de middelen van bestaan moet leveren Alle personen die gebrek aan verk htbben hebben detetfile rechten Staten Generaal Kambb zitting vbu Uooderdag 2 Maart 189S In een korte btjaenkomsl heeft de Voorzittor naar aanleiding vnn het voorstel der hnishoudelgke conrmissie om don heer Belz op de meest eervolle wgze op tgn verzoek ontslag te verleenen als commies ffier der Kamer een wuord van welverdiende huWe aan dezen bekwamen en bescheiden ambtenaar gasproken De Kamer gaf door levendig appiaus ta kennen dat zg inatemde met de betuiging van den president dat de gver eu trouw waarmede de htier Betz sgn betrekking vervulile bij da Kamer in erkentelgke hariaiiering zul blij en Voor a 8 Dinadag tyii eenige werkzaamheden aan de orde gesteld Na de voordracht voor de vacature in den Hoogen Raad komt bet voorstel tot wgziging van art 46i Bur B echtaV betere verzekering van het succes van gerechteigke verkoopiniteu Daarna volgen de m ilcoatractan en eenige conclusies op regeeringfibeaobeideu terwijl eindelijk eene bestiiaing zal worden genomen over de oouelusie der oommiasie voor de vunoekacbriften in zake het nadi r adres omtrent de TjiomaaaangelegenhedcD smettalgke ziekten te hunnen boize werden verpleegd terwijl do kaart van ultimo Februari UI gevallen aanwgsL Onder deze cgfers zyn de patiënten die in da beide gaathuiten het militair hospitaal het kiuderziekenhuia en liet burgerziekeuhuis tar verpleging werden opgenomen niet medegerekend Op ultimo Januari waren onder de l t3 gevallen van besmettelijke ziekten lOS patiënten lijdende aan maKelen san te wgzen Op ultimo Februari trof men slechts 66 gevallen van mazelen aan Uit deze cijfera blijkt dus dat zoowel bet totaalogfer als het aantal gevnlleu van mazelen en dit laatste in sterke mate laal le doch dat het aantal andere beametteIgke ziekten naar verhouding vrg sterk toenam Op ultimo Februari droeg de vorzpreidmg der gevallen van mazelen ongeveer betzolfde karakter nis op ultimo Januari zg kumen namelijk nog het sterkst voor in bet gedeeltt der oude stad ten oosten van de Nieuwmarkt Uilenburg Jonker en Riddorstraten ID het laraelieian kwartier en in de nieuwe wgk builen da Muiderpoort Naar mate de partlcuUero geneeaheereu getrouwer aan den directeur van den gem een telg keu gezondheidsdn net do nuodige gogevena zuUea verstrekken zulleu da hier bedoelde kaarten eeu vollediger on naowkouriger overiioht geven vau deu waren toestand en voor de statiatiekeu hooger waarde verkrggeu Do commissie voor Je handelapolitiek heeft aan de landbouw jiaaUchappgen in Nederland eoir achrgvcu gezoiiUen waarin met bet oog op het feil dat Spanje sjiars veel boter uit Duitschland België Denemarken Frankrglc en Knj elaiid betrekt doch uit Nederland slechts eeu teer kleine hoeveelheid er op gewezen wordt dat de boter mt Uonemraken welk land 69 497 K Ü inzond tegen 401 K uit Nederland hoogere invoerreohteu mueat belalea en zicb tut op de markt staande wist te houden V Hieruit zou mogen worden afgeleid dat an de Ueenscbe boter hetzg w gaat qualileit wgZe van bereidmg of verpakking in niet geringe mate boven aodqra soorten de voorkeur wordt gegeven ffDe cominiaaie meent dit onder lU aandacht te hebben moeten brengen omdat daarvan wellicht in bet belang van deu afzet vao Nederiandacbe Doter gebraik uu kunnen wuriien gemaakt Du invoerreohteu van Deensobe en voor HoUandache boter staan thaus gelijk nl 60 pesetas per 100 K G De grens Onder dit opsckrift bespreekt de heer Gediking een der redaotauren van het weekblad De ScAoolieereld de bekandtf taireaUire van de acboolopzieners in bet district Leeuwarden De heer Ge diking kan zich niet vereeuigeu met do afkeurende wgze waarop over dit atuk gesproken ia Een volk zoowel ata eon individu kan dan alleen vrjj zgn wanneer het zelf in ataat ia aan zijn gedrag grenzen ta atellen an boe wgd die ook mogen zijn ter voorkoming van botaingen dieifen zg toch nauwkeurig aangewezen ta zgn Op deza ororwegingen berust de circulaire gelgk uit de eorate drie alinea a kan blaken En dat gelgk hot in de vierde heet elk weldenkende verplicht ia bet openbaar gezag te iteunen wordt bijv beweien door bet fait dat de politie van de burgerg ataun kan eisohen In de eersta plaats ruat die plicht op allen wier levenstaak het voorgaan in zedelgk opzicht inaluit godadienstleeraara en opvoeders Al waren de openbare oaderwgzera geen Hmbtanaren en het werd zeltt dezer dagen alseeneeergomald dat ze ditwèliijo dan zoudan za toch op grond van art 88 da verplichting moeten garoalan en nakomen da kinderen voor te gaan in allea waartoe tg deten moeten opleiden Op paedagogische grondeu juist was dua de bepaling in art 22 der wet vaa 1857 al 7 DieontaUgen zgn ter zake vaa ean ergerigk leven edrag of het verspreiden vaa Iboringen sirgdig met de goede zeden of aansporende tot ongefaooruumheid aan de vettan dea lands kunnen door Gedeputeerde Staten worden verklaard huoue bevo heid tot het geven van ondern ga verloren to hebben Het is meant de heer G duidel k dat ia dit artikel niet enkel werd gedoeld op gedrag en leeringen in de school evenzeer dat al ia cHe bepaling niet woordelijk ia de latare wetteti ovei aomeD die gavotleu begrepen zgn in de bepalingen van artt 80 en 81 waarvan t laatste aan Schoolopziener en Ged Staten de macht geeft lot met eervol ontalag En nu zagt de circulaire dst onderwgzars die steun verschaffen nan eeno vereeniging wier doel u de omverwerping der baataande orde met nlle middelen ook zulke die bg do wetten verboden zijn zich aan plicbtverzuim aohuldig maken Al ware dit niet geachrveii het zou toch waar zijn en al beweert een der hU len dal l uitapreken van dit doel juiat de vereeniging minder gevaarigk maakt bet ia nietlemiu paedsgogiach jmat dat hij die tot zulk oen doel medewerkt door leer of leven geen volksopvoeder kan zgi Evcimin ala vroeger bewaren wg ook nu dat de gemooilolgke overtuiging er moeat Het Gereobtahof te Leeuwarden heeft heden in hooger bornep uitspraak gedaan in de bekende zaak van H P en tea Rntlrrea t Sneel die door de Rechtbank te Leeuwarden zgn vrggeaproken van dö hun tan laata gelegde deelneming aun samenscboling in den avond v n 18 Sept j I bij welke gelegenheid ongeregeldheden zgn voorgeva len Zooala men zich herinnert achtte de Rechtbank bewezen dat de beklaagden zich bg den volksophoop hebben bevonden duob niet dat zg ar zich alaeds bij bevonden hebbun en opzetiolgk aich niet onmiddallgk hebben verwgderd na de derde sommatie Uut Hof heeft het vonuii vau de Rechtbank vernietigd de beklaagden schuldig verklaard aan deelneming aan lamenscholingen en ieder veroordeeld tot drie weken gevangenisatraf Te Washington worden nu reeds groota toobereid elan gemaakt voor Olevelands intocht in de stad au bat Witte Huis Da straten waardoor de president zal rgdeo zullen worden afgezet door 20 000 soldaten en 20 000 burgers tcrwyl 200 leden van de democratische club te New York den proaidcnt ala bijzondere eerewaobi zullen geleiden Te oordcelen naar die uitgelireide toabereidselen belooft de tarugkaer ran deu heer en mevrouw Cleveland naar het Witte Huis bijzonder feestalgk ta zullen worden De Donan is op verscheiden plaataan buiten haar oevers getreden Te Gergely oen klein dorp ateeg bat water too snel dat de gebeele plaaU in enkele mioutan ovursiroomd werd De inwoners die bgna allen woonden in lichta met stroo gedekte huisjes vlucbtfon in de kerk e n de school de eenige steeneo gabou en van t dorp manr ook de liepen onder Weldra stond elk huis in het dorp diep oaifer water Vela inwoners verdronken Oi a aen moeder en baar vgf kinderen De Douau ataat nu 26 roat boren het gewone peil Men vreest dat wel 600 personen in gevsar rerkeeren Ook in Servië hebben ovarstroomingan plaata gebad Da atad Nish staat geheel onder water Tagel lc met het ataatknndtg heeft ia Belgiö ean velooipediatisob referendum plaata gehad Da Rev¥e v loo dt0u beige heeft haar lezers laten stemmen ovor Je twaalf besta rgders in 1898 in België op de baan verschenen De oiUlflg was 1 B protin Luik 2 Soheltama Beduin NederiamI j 3 fiadomaker Nederland 4 Osborne Engeland B Koning NedeHftnd 6 Medinger Frankrijk 7 Raland Nederland j 8 Beyschlag Üuitschlaod 9 Eohatié Frankrijk 10 Van Coleö Btlgie II Slobt Berlgn 12 Pope Engeland Zooala w reed vroeger mededeelden wordt sedert den aeraten Januari dt zea jaara op het bureau van dfo directeur van don gemeen tel gk u guoiidheidadienat te Amsterdam dagelgks op daartoe ingerichte kaarlt n het aantal in de gemeente voorkomende gevallen van beamettalgke ziekten aangeteekend en worden de gegevens dier da kaart aan het einde der moffid op eene maandkaart overüiebracht Uit de kaarten der maanden Januari en Februari blijkt dat op ultimo Jaiiuuri 133 patiëcten Igdende aan be fHéée gtdwlU TM dra Ftfforo fr I 72S toot de piMUiDK T a bet pro framine der iflttotio eo eindelijk fr 90 000 MQ ieder der heerea lf D rd hoofd redaeteur Verifier aecreUHa der redactie ta De Roda i adminUlratear ran den Figaro Van do ttdere dagbladen ontvini ea la Cocarde fr 11 500 lê Oaulm fr 189 000 T m Oia fr U00 la Oroix fr 6M l jlutorite fr t fi iQ la Lanterne ft 206 000 Za Po rwfr 76 700 i Sowfr 107 700 Oü Bla $ ft 108 400 benereDi fr 17 000 f oor adverteDliekotten en fr 18 000 voor faet fiDanciucte gedetlte Jwrnal de DebaU fr 6S 000 V mtraruigeaitt ir U0 43I beseTtmi fr ft 860 voor edrenentiën ir S OOO voor aitminUlratie ea fr 1 000 voor ine dedeelingen £ e Tanp fr 119 000 Ie T U apke fr 194 000 en rindepeHdamee Belffe fr 88 800 Een lid vao t t4d0orkeit te Vreiburij die voor fjga lieftiebber vee aan d ealliftraria doet heeft een murk waardig ituk voor da tentooniteUiog te OhioBfro gemankt Op een briefkaart bneft de man SI iBuziekitukken gevbrevcn Kent 17 volkaliederea voor harmoniemusiek waaronder ZM 18 84 atemmig dan vter atukkeo voor atrijkorkest on vervolgena een paar atttreksels vari opera i De man die ael tijd ebijnt te hebben word op de iho8ter tentoonalelliDg te Weenen waar by een dergeigke ourioaiteit had iegetoDden bekroood Voor de reobtbank ta Arnbem vertolieea Dinadag A T B huiavr v B Aan bekl werd to laate gelogd dat sy in den naehl van S4 op 2K Jaaaari by B Tip in de Bidderstraat waar lij waakte uit e n gesloten mandj dat op du beddeplank stonil MD ipRarpotje met 8 bankbiljetten van f 100 en 17 gouden tienljei had we genoinfla en zioh wederrechtelijk toegeëindigd De zieke bewaarde haar geld langen tijd onder baar houfdkuisen dooh besloot bet indulijk ia een houteu spaarpotje te bergen dat in een manrfjo waaraan eec hangilotje waa bevestigd op haar beddeplank was neergezet Den avond van 22 Januari is het geld nog door twee der getuigen geteld en den volgenden morgen toen bekl nachts enkele aren met de Eieka alleen was geweest waa het spaarpo e verdwenen Van den diefital werd kennis gegeven aan de politie en daar beklaagde onmiddelfjk als verdachte werd aaogeweMD werd b j haar eene hnistoeking gedaan en werden de nikkelen vsrsierselen van den spaarpot in drn nsebbak vaa bare kacbel gevonden van bet geld was evenwel geen spoor te ontdekken Beklaagde ontkende den diefstal Hoe de overblj fselen van een spaarpot in haar aschbak kwamen kon tg niet verklaren Het O M waargenomen door den aubstilautofficier van justitie mr Scheltema meende dat bet geen gemakkelijke taak sou gn om uit te maken of bekt siflh aan het haar te laste gelegde raisdryf beeft anbuldig gemaaakt Kr eiiju vele annw tingen o a het vinden ier meUlen oplegieladoorde polUie an wier ijvea het O M buide bracht Dan het alleen v a van ekl bij de sieke waar zg sioh dien tvond als verpleegster eenigscins had opgedrougen Op die aanwgtingen grondde het O M tgn eisob tot veroordeeling van bekl wegens diffttal met braak tot ene gevangenntsstraf van 18 maanden De toegevoegde verdediger mr K M O de Hejjur achtte s jn taak duor hst requisitoir xeer londer aenig uitzicht op verhooging van loon Kn toch kwam er alle jaren een kleintje bg Ik ken huishoudingen met tien en meer kindaren waar v jf jt ces gulden p4 r week wordt ingebraebt Maar ik ken gelukkig ook mannen en vroawen die calfbebearscbing genoeg toonen ta bnitten om iiab bg da vorming eenor hnishouding ernstig af ta mmo of ta wal in staat z n een groot aantal kindaran voedsel onderhoud an goading la varfechaffan naar bahonren Tan slotte nog aen verklaring Mttn doel ii gawaett t on t Banal voor den kleinen burgerstand naar t m voorkomt l sHaftind in de sociale huishouding Ik ireetf dat er vaal itilta rmMde geledan ordt tn de ietta woningw dar stritan van dan twaadan Da burgarataod kaï lrt M eri Jaren a n dé obi nische ziekte van wark Mbrek en stapte in nering of bedrijr Da oörrtk rtji dta siekte Keb ik tradhteu bloot ia lenen inQ MJM dat ean halder inricht tl leiden met sooner t t instemming met m n woord n maar tot doortasteodbaid in da taak Wunt ik herhaal bat ar zgn daden noodig Aaneensluiting eenai esindheid ondeHing voortvs randheid en standvaitighaid in bat streven naarnn jtaiit gekown niet al te varwgdaH doel zie laai wal Ik v c den dag van morgen af ton willen om ta komao tot lots verbetering van den werkman Het nyvnre deel van i volk moest aeoa wat maar vergtmakkelqkt Het O M kad door xgn aanhef aan de rechtbank de vrgspraak in den mond gel d Ook de aaowgsingan moeaten aan bet O M ontvallen meende pi want wel heeft het O M door den gver der politie vat gekregen op bekl doch daardoor heeft on pi weder vat gekregen op de aanwgiingen Jaist die gverige poliUedienareo hadden nog meer moeten vinden in de asch Aan faet spaarpotje zat een slotje daarvan hebben ig nieU gevonden evenmin overblijfselen van hout De ijver der vrouw om t Mgren waken hoewel het niet dadelgk noodig was kan pi ciet ten nadeele van beklaagde uitleggen Het geld werd door de atervende herhaaldelijk geteld is dit na vraagt pi geen fanwijzing dat er in hare omgeiing personen warML dio sg niet vertrouwde PI wilde niet in denjplretide over dit alles uitweiden doch meende dat voor bekl vrgspraak zou moeten volgen Üitipraak 7 Maart Btgkena de nltkomstea der jongste volkstelling hebben 66086 Nederlandache ingrzetenen verklaard tot geen kerkgeniMtacbap te bebooren torwgl bovendien van 6474 de gezindte onbekend was Zooala men weet wordt in onze wetgeving in cake den verplichten eed eene oitzondering gemaakt voor do Doopsgezinden die slechu 53000 leden stellenDe Vereeniging De Dageraad beeft zich tbons per adres tot de Tweede Kamtir gewend met het Vfrzock itappen te willen doen dat voortaau ook met de 66000 ongeloovigen rekening worde gehimden evenals met de geringer in aantal zijnde Doopsgezinden en dat z j niet meer worden gedwongen K en hunne overtuiging een godsdienstigen eed af te legden Bovendien wordt in het adres aangedrongen op scheiding van Kerk en Staat Mochten ooit kerkelijke goederen in beslag zgn genomen zoo luidt het betoog dan moeten die uatuurlgk worden teruggegeven Maar uiet langer vcrplichle mun do ongeloovigon bij te dragen tot de bezoldiging van geeateIgken wier arbeid zg beschouwen als nadeelig voor humaniteit en beschaving In het thans verschenen eerste nummer van Muieum komt een memorie voor van de heeren W G Brill A G vso Hamel B Symoas C M Kan J Verdam P L Muller en A E i Holwerda gericht aan den minister van binnenlandsehe taken In verband mei hst door den minister gesprokene in de zitting der Tlfeede Kambr van II Dec 11 betreffende de programma s der akte examens meenen de onderteekenaan die meermalen belast waren met bet afnemen der akte examens M O in het Nederlandscb Fracscb Duitsch Kagelscb de geschiedenis en aardrgkskunde dat de minister niet ongenegen is de programma s dier examens althans wat de nieuwe talen aangaat grondig te herzien Uitvoerig lichten nu genoemde heeren Jn dozc memorie toe waarom waardoor en op welke wgze een dergelgke herziening zou kunnen plaaU vinden Een belder inzicht Ia een van de te Bordeanx versohgnende bladen sagen wg dezer dagen een portret van Domela Kieuwenhuis zeer slecht gelgkend maar dan tuch natf aan het ondlhraohrifv te bemerken waa het portret van onzen bekenden socialisten leider Aan dat portret is natuarigk een bgschrift toe van zich laten hooran 2 a oaderworpanbeid in bet dragen van z n lot wordt aangevoerd ala bewgs van betrakkelgke welvaart De kringen die laven buiten den zgnen oordaelen dat hg t nog zoo slecht niet heeft omdat hjj oo weinig klaagt t Spraekwoord zegt wel klagers heUbno geen nood maar klagers vinden op den duur nog gehoor en wonten geholpen Armoede die gelenigd wil worden moet zich vertooneu batar nog Boat Itch tentooDstdleu Nooden en baht ftea dia voorziening aisohan moetan zich niet verbergen achter staatsiegordgoen en blooratninijes De groote man komt niet lot u om o ta vragen wat a ontbreekt 0 moet tot hem gaan en opheffing eiachan uit dan gedrukten toestand waarin gv verkeert Mij Ml u natuUrigk nooit verwgten dat ga zoo zoaiMptpif gebrek l dt tarwgl er volop erk is om u heen uw gedwacbaid verzekert ujn rust Maar intnsscben worden da varhondingan immer mear gespannen de klova dssohen rijk en arm wordt staeda brevier en diapar de kans op minnelijke schikking neemt met dan dolg af totdat aindelgk éleohts de joiale revolnHa io staal is t verbroken evwiwioht in de saanouleving la herst llen Ik voor mij wensch dat het nooii toover moge konen Maar als ar ean siandenkrgg ontbramlt dan kan t volk i n handen in onschuld waaschen Het kapitalisme houdt zich blind voor de sociale booden bigft doof voor de verloogen dar volkarrien gevoegd dat wg voor de aardigheid en als bewgs boa men in den vreemde omtrent Xaderlandsche tontanden op de hotste is hier letterlijk vertaaM weergeven Het Inidt irMen spreekt weinig van Holland en toch gebeuren er in dat land de ernstigste diagen verscheiden provinciën zgp in opsund en de troon ik de kleine koningin Wilhelmina staat hevig te wanketen Het grootste gedeelte van het land wordt doorhongersnood geteisterd Het Gonveruemcnl aangezocht om hulp te verleenen heeft zich vergenoegdmot het zenden van soldaten de boeren zijn in opstand gekomen i zg hebben de soldaten met geweerschoten ontvangen en de groota eigendommen iabrand gestoken De wanordelijkheden wMen hoofdzakolgk door de boerenbevolking gepleegd eu herinneren aan de onlusten in Ierland ea zonderiing verscbgnsel in de meoste gevallen zgo school meeatt n de meest werkzame deelnemers aan de socialistische beweging Aan hot hoofd van deze bew tging staat een man van opmerkenswaardige schranderheid DomvlaNieawenfauta geweten protestantsch gecstelgke Domela is een man met een Chriatuskop ea meesleepend welsprekend hg is de ziel van da HoUandsche soou istische partg Of de Fransohen ook op de hoogte zgn Dat arme HolUnd Oi arme jonge Koningin Am i Ct Het leger der werkloozen besUat tegt de W fpendanee uit grondwerker mbtSElaars timmerlieden leidekkers en uit lieden Sti deze vormen de moer derheid welke gwn enkel ambacht uitoefenen Daarop laat het blad volgen Zeer vee andere burgers zonden het recht kunnen eiaeben onder de werkloozen gerekend te worden als de lust hen er toe bekroop No men wij maar eens onderwgzer zonder ploata lef run n toiid r lewlingen advocaten zonder processen leiiuuRtieereD zon der zitiken schilders en beeldhonwers zonder koopers voor hun werken scbrgvera zonder uitgeveis muzi kanten tonder plaats in de orkesteu of elders lesgevers zonder klaaten ambtenaren van aDcrlei aard zonder ambt en om de vrouwen niet te vergeten die willen dat men ook aan haar denkt de naaisten modiaten linnenDaaiitera bloemen maaksters tonder werk Men zou nog een menigte andere personen vai beide sokaen kunnen opnoemen die bekwaam zgn om beroepen of ambachten uit te oefenen en die geen bezigheid vinden Die werkloozi n verdienen zeker niet mindnbelangstelling dan zg die langs de ÉMVtW loopen meetings boaden eo de alem verhelïöwii wat tg hunne eiichen noemen te doen hoorenHfg lijden niet minder zg Igden meer want op straffefvan afstand te doen an alle mogelijkheid op verptenng in ban lol moetan zg zeker uiteriijk bewBrJn waarover da i werkloozen van welke man toovAel spreekt zich niet te bekommeren hebben Om behoorlijk gekleed ta kunnen gaan eten zg niet on voornl drinken zij niet Da kroeg wordt nooit door hen bezocht Als Ai Staat werk moet versohaffen aan de grondwerkers metselaars enz moet hij ook schilderijen koopen vau de behoeftige schilders processen aan de advocaten on zieken aan de dokters bezorgen ent ent Waar zouden zgn verplichtingen ophouden I Zeker men moet de arme lieden die in nood zgn I beklagen man moet meer dan ze beklagen men den an toont zich vyaodig aan al wat zweemt naar een oonoessie san het volk zelfi wanneer deze betrekking heefi op t wegnemen van ean onrecht t Is t kapitalisme dat da arbeidenkiTdltia op haren en snaren tel door z n verstokte ongeloovigheid of z n tartende onveiwihilligheid Ik belrenr t dat de ngvere burgerstand den geldman stgft in z n liobttyiniga manier van doen door zich beet gedwee te krommen onder z n ellende die bg gemakshalve maar oavarmgdetijk poamt B bui rstand moest dia ellende fiiet willen Ala n man moest hjj zich verzetten tegen da bestaande toeetaoden Hg moest werk brood en recht eisehen Hij moe t z n zwaard werpen op de schaal om den strijd tussohan t proletariaat en den goldadal ta boalissan Want de kleine burgerstand is de ziel van kat volk Hoeft hij brood hg geeft ook brood Geniet bg welvaart hg schenkt ook welvaart Smaakt hg veelde hg strooit ook weeldo rondom zich Maar is hg in de verdrukking dan Igdt het volk broodsgabrek Daarom arbeiders I vereenigt nl Het nietige hoopje kapitalisten dat uw welvaart tegenhoudt uw loon beknibbelt uw rechten verkort behaerscht u tangevolge van uw verdeeldheid uw lauwheid uw moedeloosheid Hordt vervoUjd zooveel anders zijn en ik geloof niet dat we ooit tot een gelukkiger toestand komen eer er groota veraadifringeu hebbeu plaata gehad iemand ondar desa bepalingen doet vallen Maar het optreden ala apoatal van eene wijabegoarte die den aohgn aanneemt van aen evaageUa dat omkeering en geweld voorspelt is stallig een gevaarigk spel dat missobiei den burger vrgstaat maar in elk Keval deÉ ambtenaar oamogelgk maakt Niemand rergete dat aea ambtenaar die ontslagen wonlt daardoor in zijne rechten als burger niet wordt gi krenkt en dat alleen de zuldtaambeid van schorsing of ontslag van leden in den onderwgzersatand daaraan en dat 13 gelukkig I da ernatigo batet keuia van een moatsohappelgken ondei ang heeft gegeven Blgkbaar waa het de bedoeliag van l schooltoezicht da onderwgzera niet aan die gevaren bloot te stollen en als de schok door dit ongewoon optreden veroorzaakt is doorstaan zat de dnod zelve algemean op bare waarde worden geschat Het radacticuael gedeelte van het laatste no van De N jvverheid is bg wgze van proef gespeld volgens het voorstel KoUewgn c a Zoodrn do nieuwe apellmg door een op te richten vereeniging zal aangenomen zijn etelt de redactie van hut genoemde blad zicb voor zich daarbg aan ta sluiten T O O ISr i£l E Xi Voor een stampvutlo zaal werd gistareoarond door het Rulterdamache gozelachap der bb Le Graa n Haspels Sardou a FebNamdb gageven Uu stuk behoort naar men weel tot ile oudsre atukken van dien sohrgver dia ia latere jaren alleen drama s schreef om het tateut van é n actrice Sarab Bernhardt ta doen uitkomen au dia in letterkundige waarde veel lager ataan Reeds 15 jaar geledan bebanlden de Rotterdammers veel auccos met Fkbnandk loea van Zugtuii Pomnurol D Haspels André Mevr Ëgenor Fernande speeldea toen gelijk nu waa da rol van Clotilda in handen van Mavr Beeramaaa Het ia le bagrgpen dut mea een dergelgk alnk opnieuw voor den dag baalde at waru het alleen maar omdat het gelegauboid geeft da lateutan van laatatgecoemde actrice ten volle tu doen mtkomeu luderdoad oaa werd gisturea uitsttfkend apel te zien gegeven niet bet minat in het 3e on Se bedrgf Da ocèno waarin ClotUde woedend over ile ontrouw van André ch dwingt bam toch vroolijk en vriondalgk ta ontvangen werd prachtig gaapeald en niet miuder da volgende ala in haar gemoed dia hevige atr d word gevoerd waarin woede jaloezie liefde en haat beurtelings om de overwinning kampen om even Utar alleen de liefde ta tataii apreken die dan weSr plaata maakt voor grentenlooze amart ala het blijkt dat Jtidr t tarugkomat Femamle geldt De heer de Vriua stond Mevr Beersmans waardig Ier zgde De aoèoo waarin h j de Civry orerraadda het huM van Mad Sén hcU ta veriatan die waarin hg üotade dwong den noodlottigen brief niet ta overhandigen en bet varhaal van t ju procsa haddan groot auooea Moj Alula Klein vervulde de titelrol Oetgk ta verwochtaa was liet hare vertolking niets te wensclien over Mevr Marie van Eysdeu vos als Georgette goed op haar pUau Behalve prachtig loonaelspet werden ons tal van keurige toiletten te zien gt gaveu Hat waa zeker den meciteo toeschouwers recht oaagenaam dat de aerate actrioea vaa het gezelaohap in deze laaUta voorstelling Taa het seizoen opiraden Vy hopunda artistan dar hb Le Gras en Haspelseen volgend jaar weder in ons midden ta zien 11 ïiW 11 BJ iM Baltenlanilscti overzicht De haar Beernaert haefi zich Woansdog in z jn toen ten eiade gebrachte rede bepaald tot deu Senaat ea de verdere op hal kiaaracbt balrfekkel jke quosaliën Wat dea Benaat betreft zelta h j niiaan hoe da samenatalling van zulk ean Hohoam wai in Amarika Frankrgk en Nadariand Die voorbeelden had b glifltiiK min t nHAirhl bfttldMvrrom gAm meerderiieid kunnen kr gan Toch gevo da ook de uiterste linkerzgde dat er bg t algemeen stemrecht een remichoen noodig was waarom vaa dien kant verachiltenda plannen vau Teriegonwoordiging van belangan waren vnj geatald dia echter ook geen van alle aan meerderheid hadden verkragen Een Senaat geaohoeid op Franaohe leeat waa in den Senaat bgaa aangenomen doch door da Kamar commiuia verworpen Er bleef tbona nieta anders over dan voor te stellen den Senaat ta doen kiezen door het volk maar alleen door kiezers boven 85 jaar waardoor een yematigde aamenalolling gawaarborgd was t Werd voorgesteld fauta de mieiix Vervolgens verdedigde do heer Beernaert nog de proportioueete verkieziagea en het verplichte stemrecht