Goudsche Courant, maandag 6 maart 1893

aitgave dezer Courant geaebiedt dageiyka met nitaondering van Zon en Feestdagen De prya per dne maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Alzotiderlyke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND OOUDA 4 Maart 1893 VEEÖADKRING van den GEMEENTEfiAAD op Dinidafï tien 7 Maart 189S des namiddag teo 1 ure Aan de orde De Kekeninfi ran de Kamer ran Koophandel bo fabrieken ilieust 1892 Hft voorstel tot vyniginf der Begrooting roor het Bestedalingeniims diu et 1692 Het voorstol tot wijzigine der Begrooting voor bet Israëlietiscfa Armbestuur dienst 1892 Het voorstel belreffeod den bouw van eenea gaahouder voor de Stwielyke Gasfabriek De benoeming van eene Rttgentes voor het Bestedelingen huia De Iteooeming van eenen Onderw eer ati Hoofd der Openbare TuaBchenaohooi Da benoeminfi van e nen Brugwaohter aan de brug op de Gouwe over de Turfoiarkt Da beDuemÏD van eenen VoemMer oa rier eden en hunne plaatBvervangera iu de Stembureauz voor de verkiezing van een Lid voor den Geraeeatoraad Id de Viitsspaarbaok was de Inleg in Februari 9043 07Va Teruggaaf p 9207 34 Minder ingelegd ƒ 164 261 De minister van oorlog beeft bepaald dat de Boomsoh Katholieke militairen op buuno erkende feffltdagflD dezelfde vrijstellingen van dienst zuUan genieten als den Israëlieten tijdens hunne godsdienstfeesten word verleend Gisterenavond had ds aangekondigde lezing over Zaterdagavond Aanstaande Heropening van het Magazijn VAN Dames en Einderhoeden Linten Bloemen Veeren enz Aanbevelend M E MO ASCB lÜKER S IV I 5 Arbeiders vereenigt u I zoowel onder elkander als met uw broeders uit den vreemde Sluit a aaneen want in de getalsterkte ligt uw kracht Sluit u aaneen opdat gij een machtigen stroom g lgk de versperringen doorbreekt die t allen kant zijn opgeworpen om o de plaats te betwisten die u rechtens toekomt io de samenleving in de moatschappg en in den staat De welvaart van het volk regelt den polsslag van het ibaatBchappelgk leven Ik heb gezegd Een daverend bravogeroep vergezeld ran een donderend applaus langzaam oitstervend in een matig voetgetrappel een oogenblik stilte een opkomend gebrom overgaand in een druk gebabbel en de vergadering is weer in haar gewone doen gonzende rumoerige drukte na langdurig ingespannen luisteren Uier en daar worden hoofden bg elkaar geatoken om nabetrachttog te houden over t gesprokene maar is t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar niaar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dHgelykl toe want de prijzen zijn slechts f Lm f 0 85 ƒ 0a45 pr kilo bos pr kilo bna pi kilo bus Daarvoor vfordt het beste en oplosbaarste geleverd wat temaken is Een hoogeren prjjs voor CACAO betalen is dus onnoodig Oouda Soelperadruk va i A IIiunkiiak k Zoon Nr dull Hiniii r tprak de tiatir I ottc er iit m Teni 8a oor ti infc dJ r bwlaagsa T rd dttde UB wild drie t frori9ën rga kiwEDra tEspitul arbvid eo de proftwtiOQi Übératef Tooritelkodti torwjgl men Koo iD n tot meer dta éen caia oric behoorde meer dan évn tom uiu ktfiqiDoii uitbreosen De folgeode spreken aren Oe Neef dia het ktnftelMl Sbt Kefteeriiiff en IjemoaDier die het algemeen atemreciit erdodiRd Ijaatatgeooerade erittwerde vooral den wanintifceiiaut aU rolmsalct willekeuri Ken bepaalde huurwaarde wat tttt waarborg voor ordelijke guzindhoid by atijging der huurwaarden toa men x a kieirecht kunnen verliezen da buiivader dte minder kon rerwouen zon aehterttaan bij den celibatair de man dieeen epasrbankl oekj8 had tou geen kiexar xijn omdat hg minder veriroonde dan de verkwiater Vooita rreeede hij voor fraude De diicusaifl werd daarop verdaagd Kr knmfii voor h t FraDioIin miniatorte weer donkere wolken aan de kim Kenige judieiatr itukken Kijn openbaar gemaakt en eenigu inoidonttm x n voorg4fvallen xoo meldt een vrij geheimxinni tele gram die eene gevaarlijke interpellatie doen verwachten Ook xat de rt eeriug geintrrptfUeerd worden ovnr de rebenen ran bet vonnis in het l auaDia pro Doch ook bare tegenatandera do radiralen Koraken meer on meer in t nauw Uit de nieuvti onthullingen die Vidi Ik heb gexi n in de i p mededeelt blijkt naar t aohunt dat de Preycinet l loquet on CkmeDooaii maar vooral de bdidu laataten geld ontvangun bebbeu voor hunno gunttelmgea n bondgenooten uit de PanHran prooea M iddeltijk xou hierO ook bet aeanatalid liano betrokken zijn Het iroces tegen lie lieaieps dat 8 dezer liegint zou dan een geding tegen het miniiterie Floquet kunnen worden Vloquet xal xich in het procet civielu partij atellen Ia het Kii eltrhe Lagerhuis had een stemming E laats welk men tila een proef voor de Ui melUle itemming xou kunnen beschouwen De premier stelde voor dut het tluts tot de Paasohvaoantie Dinsdags en Vrijdags reeds te 2 uren xou bijeenkomen en dat Home Rule den voorrang xou hebbon boven alle voontellen van leden Üfsohoon nooit Eoo vroog in ven zitting werd voorgesteld dat alle beeohikbHnt tijd voor het gouvsrnoment zou xijn en dan nog maar nll en voor l ehandeling der begrooting van de uoodige uitgaven van s Kijka dienst is het voorstel ua heel wat diaoussie aangenomen maar met een meerderheid van slechts 81 stemmen De normale gouvernementsmuerderbeid beataat tegenwoordig uit ii stemmen xoodat de oppositie een juiobkraet aanhief en Ao Timet spreekt van oen goed Toorteeken en hot eorsie taotisohe sucoos der Unionistiaohe partij Slechts xea ïladstonianeu waaronder da radicalun Labouohdro en air Charles Dilke slemden uoltter tegen Xoodat de vjjf andere st mman eeo govotg waren van de mindere opkomst tbq leden d r miniatorieele party Over htft wetsontwerp tot afsuhaRing van alle kroegen wanneer de meerderheid van twee deide van oen ptAata dsl Verlangt kan nog worden mra gedeeld dat ook belastingbetalende vfouwen het recht xullon hebben aan een atomming dool te nemen die gehouden xal worden wanneer een tiende dêt kiners dit verlangen Om de drie jaren mag sulk een stemming plaats hebben De wet treedt ook pas drie jnreo na haar afkondiging in werking opdat de houders van verguuningen alvast oen goed heenkomen zouden kunne zoeken voor het geval x door een volksstemming gedwongen worden bun nering op Ie geven In geen geval ontvangen zy eenigo vergoeding De regeling van het vergunnings rmbt bl ft overigens xooals dit thans bestaat By gelegenheid van het dubbele feefet der verjaring rau xgn gel oorte en van xijn koning beeft de Paus e n redo gehouden waario bg horionerde dat xgn jongste jiibiltï overal plechtig en vol vreugde hordacht was en dat de harten van Italianon on vreemden efluagexind voor hem slaan Het uatuurtgk bewustzgn van de volken drgft hen lioh te vereenigon ïn den schoot der kerk sonder welke oooh reoh tv aardigheid uooh orde mogelgk is BurgerlUke Btan d Hoordrecbt QKBOREN 36 Pebr Jaoobus Caroluï ouden Tros SQ A M Kook OVKRI KUKN 94 Vsbr U Hrsndse 56 PËTK0LB 1II1 L 0TEEUINGËK van de Makelaars Caitilur Schalkwijk te Rotterdam tie m rkl w i heden ast iMH Tankfuit 5 0 OsFmporleord fust 6 AprilMei Juni en Juli levering ƒ S 76 Augus tu lev tiuK ƒ 6 85 oeptember October November vember00 D oemb r lo ring 6 6 6 ADVERTENTIfiN Hgn hartelókeo duik in allen doch io bet byzonder aan H H Directeuren en B uabten der SteariDekaaraenfabriek OouDA f ▼ oor de bewyzeo van belangstelling op den ten dezer ooderTonden G J F 8TEUNEN Ten spoedigste ne Oemeabil eerde ZITE2J SLAAPKAMER met Koit en Bediening OBVBAAOD Opgui van prija onder No 22St aan het Bureau van dit Blad In den omtrek van de Molenwerf wordt gevraagd een klein Huisje üefst met stokje grond Adres onder No 22S7 aan bet Bureau dezer Conrant £ r biedt zicL teu spoedigste aau een Fatsoenlijke Diensfbode ala Tweede Meid Adrea O van din BERG Goawe By de ondergeteekenden ia de INTEEKENING OPENGESTELD op ie NIEVWE JAAHGASa nn het VERSLAG van het verhandelde in den GiiiaiiKTaEUD AVM GouDi Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN OFEMSE mmm te GOUDA ten orerataan van den Notaria G C POaTDUN DROOGLEEVER op HAANDA0 13 MAART 1893 dea mor gena te 11 nren in het logement di UTaacuT acHi DoH aan den Langen Tiendeweg ran met HOOIBERG SCUIIDR en verdere Betimmering en eenige peroeelen I ataande en liggende aan den Plattenweg in de AchterwilleoB te Rfeuwijk op den badaatralen legger voorkomende in Sectie H nra 392 tot 396 418 UI5 en UI6 te zamen groot 1 Hec tare 75 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden het Land dadelgk en de Wo I ning enz 1 Mei 1393 Het perceel ia dagelgka te hezichtigen Nadere inlichtin eu geeft NoUrie TOBTtlUN DBOOGLEEVER voornoemd m ffiijs m ii De NIEUWE LONDON doet het grjze Haar hinnen enkele dagen verdwijnen maakt het glansrijk en zacht is onschadeiyk voor de hnid en verft yet Prjjs 85 cent i r flacon en 1 50 per dubbele flfcon Alleenverkrijgbaarbyj A CAT8 in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger 1803 N 608T Maandag 6 Maart GOUDSCHE COURANT ISieuws en Adveftentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBRTBNTIEN worden geplaata van 1 5 regels 50 Oenten iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien warden alle Advertentiin gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verachgnt Oe Inxending van advertentiAn kan geschieden tot MD nor des namiddags van den dag der uitgave ongeveer 1 c M was gemaakt kon men bemerken dat de lucht uit de band kon ontsi ppen Ook do zttlfsluiteude hand werd nauwkmi ii beschreven Boodra er een opening oatataat vloeit de vloeibare rubber die zich in de hand b vindt daarin on verhardt doordal ze aan de buitenlucht wordt blootgesteld waarna meu woer in sUat is do baud op ta pompen Uö laohtbanden vormen het beste middel om do Bohokkeii door de ongolgkheid van den weg veroorzaakt te verminderen Üe luohtband zeide spr ffia oen luohtkuuen tuxfi len waj en maobinfl Vroeger wilde raen de soiiokkoo verminderen door het aanbrengen van veeren maar men heeft inganen dat dit behalve een slgtuii tengevolge daarvan rammeleni reol rerlies aan Iracht eweegbraoht Behalve het voordeel evpnwel van het schokkea te verminderen heeft de luchtband nog dit voor dat het gebeelo wiel mindor aan slijtiog zal onderhevig zyn daar de schokken eerst door het luobikufaaa moeten heendringen voordat e hun nadeeligen invloed op het wiol kunnen uitoefenen Z die eana op een wiel met luchtbandau reden leide da hMr Netsoher zullen zich niet gaarne woer op een met massieve banden wagen de vormoeieoii van bet lichaam en de krachtsinspanning is door het schokken reelgrooter Het gezondheids het tuinigheidsbogiaael en gemak stemmen dus hier ovvreeu want da maerdeie uitgave bg den aankoop werp linuzgdig vruchten af Dat de heer Netsotier de aaiidacht van de aanwozigen geboeid had bewees het vragen van tal kleina inlichtingen en nadere uitleggingen na afloop Ui hij met do meosta bereidwUtigheiil gaf In do jongate vergaderin van aandeelhouders in den straatweg Gouda Bodegraven ia het dividend bepaald over 1892 op 6 per aandeel luohtbniidoD vau den HearVrans Netsoher ho rfdredacteur van de £ ¥ plaata Een veertigtal poraonen l jna allea wieirydrrs waren in eender bovenzalen van dea Unr Hanlgeer samengekomen om de bijzonder heden M houren welke zourienworden meiiegedeetd ovei dit voor alle wieleraportbeoefenaaars zoo belangwekkende ondenverp Deiprektir verdeelde de biiadon iu drie oategorieén ir de eerste oatfgorie stpide b die witlke bestaan uitéén enkele buisbaad die met bandljjin aan de veiling wordt bevestigd oudat soort Bootbroyd enSilvertowubnnd in de t fleds die wülke doormiddel van en paar stalen of aluminiuinboepels die de buitenband tegea da felling drukki n wordenbevestigd Duntop Michetin v Boutouband en eindelijk in da derde categorie die welker buitenbanddoor de luchtdruk der bioËenband aan de veiling wordt gesloten Clincherbnodi i Van bijna alle soorien ie bij besprak had de h er Netscher een gedeelta tf een gekeele band bjj sioh daar de welwilleodbep van de vorsahillendu rgwialbandelaren en bandfavikanteD hem daartoe j ia stut kafi g teld g babaoAeliog van olke band die e nigszins met oe andere TersehiMe beschreef spreklBf op de meest duidelyke wijze de i opening do herstelling rn de sluiting De lucht j banden hebben ev uwel nog geen van allen een hoogte bereikt zoqdat men zeggen kan dat zo da andere soorten overtreft en de heer Netsoher bracht dan nok met de voordeelcn de verschillende nadeelen onder t oog Do nieuwore soorten worden zno danig ingerioiit dat het verwijderen eu repareeren der band zoo gemakkelgk mogelijk is gemankt en dat de binnenband zoo min mogelgk te Igdeti heeft van Boberpa voorwerpen die zich op de wegen be vinden Van dit laatste werd een proet gegeven mat de Torillonband die niets te lijden had van ftpeldeprikkeu en weinig van diuke steken daarin met een schaar gebracht eorst toen won gat van I FEVILLETOIM de omstandigheid dat er een profeet uit z o eigen vaderland aau het woord geweekt is blijkt zwaarwichtig genoeg om de aandacht eenige oogenblikken af ta leiden van de zaak en te bepaler bg den persoon Daar de kleine burgerstand io de vurgadering sterk vertegenwoordigd is heeft Jan tenminste onder de belangalellenden een dankbaar gehoor gevonden wat bigkt uit da waardeariog die er in de gesprekken doorstraalt Baas Holsma is in ds wolken over z n jongen Hij zit te midden der bienlrinkende vergadering als een majesteit achter z n glaasje wgo met stralende blik in het rond ziendt om de komplimentjes in ontvangst te nomen die hem van alle zijden worden tooge worpen Hoe precies hoeft Jan gezegd wat er in vaders hoofd ón hart zoo dikwijls omgegaan is en wat hg in algemeene termen met moederde vrouw besproken heeft omdat hg z n aaDdopningeii niet zOo precies wist uit te drukken Hoe gaarne zoo bij aan de opwekking zijns zoons voldoen n met de daad bewijzen dat lotsverbetering van den werkihao opheffing van den neringdoenden burgerstand uit z n gedruktaa toestand ook zgn idfaat is Was er nu maar één die voorstelde dadelgk een atbeidetabond op ta nebten en trad de geheele Zandwijksohe burgerij eens tot dien bond toe wat zou er een andere toestand geboren worden niet alleen binnen de vier mu rcn van ietjcra woonvertrek maar ook daarbuiten in de wereld S T R XT ü Nu is er afgunst ngd en haat onder de vakgenooten omdat men elkaar t licht in de oogen niet gunt en geen gelegenheid laat voorbijgaan om elkaar een vlieg af te vangen dan zou er vriendsobap en eensgezindheid komen onder t ambaohtsvolk waat die brood heeft is mot zoo barbaars h een ander brood te misgunnen Sngder is onderwijl op z n stokpaardje geklommen en lit tegen t groepje waarvan hg en baal Holsna t middelpunt vormen dapper op te snijden van de doortrapte gemeenheid der groolo wereld Do groote wereld meusqtittn een dievpntroep anders niet De ettn mag een greintje menacholijkerwezen dan de ander op t atuk van zaken gn zaallen van t zelfde doeg gebakken Ik bon vroegerkteermakerakneoht geweest te Zaandam en te Haarlemen ik heb in den Haag onder da dragonders gediend dm ik mag oen woordje mee praten dunkt mer Daar h£ je nou m nheer Hulst en morrouw Schriele om maar dicht bg huis fe bigven Noem je dat geen twee pracfatexemplaren P liBst baas Holsma z n ftiood eens open doen over mevrouw Soliriele dan zul je nog oeus oogen opscheuren Wat zeg jjj Holsma Och Jezis begin me nint we r van mevrouwSohrieie zegt baas Holsma met een sfworond gt haar Daar heb ik meer dan genoeg van en wat geeft took als we daar honderd uit orer redi neeren wewinnen er toch niets bij Zeker Natuurlgk Zwggeo mnarl vaart Snjjder n