Goudsche Courant, maandag 6 maart 1893

den C Verhart en A A Sonsbeek S Cornelia ouden A Berendsen en J Koogman Willem ouden J J Broer en O van Leeuwen OVERLKDEN 2 Maart F Tijbout 49 j Ü H Frgling wed H P B van Baarzel 40 j M J Tok 1 m 8 G vau der Hee 1 m A Sloof IS j 9 m ONDERTROUWD 8 Haart W P Rodenburg 80 j en E Begeer 27 j J de Jong te Schiedam 26 j en A do Munnik 29j W Sosterae 82 j en M J Bergman 27 ADVERTENTIÊN Al degene die iets te Torderao of te betalen hebbeu Tin ot un den Heer THBODOBVa CORSELIS LVyENBVRQ in leren koekbakker Tnrfmarkt Qouda worden rerzocht bierru aangifte of betaling te doen Toor den 20 MAAKT by den Heer H W M 8T£EV£N3 Hoogstraat alhier 342 Staatsloterij De TBEKKINO begint MAANDAG 13 MAAKT a e LOTEN en gedeelten van LOTBK zijn te bekomen teu kantore Tan de Collectrice der Staatalotery I Wed A C COSIJ Kost inwoning en Vrye Kamer AANGEBODEN tegen billeken prijs Adrea j BlemkerttJngel 30 j TE KOOP AANüEBOOaN BEN SCDUTTEKSFAK met Chakot zoo go d ala nieair Adres onder No iWi aan het Bureau fan dit Blad liMMN verKekeriiiglla teeb npy Opgericht tu IS Verzekeringen in gerai Tan oferiyden gegungde op een bepaalden dag en 0 com bineerde Uitzetrerzekeringen LgflÉBten IfK te TerToegen roor alle inlichtingen en pfospectnsaeu bg den Hoofd Agent te Gouda dtn Heer W C WEKMSK Bl kersingel B 201 OLIEDE AGENTEN GEVRAAGD PRACHTIGE MODELLEN vankelijk wat verlegen s n gemoed lucht te geven in de volgende woonlen Ik heb veel genoegeu gehad in de rede vaa onzen vriend Holema en me dunkt ik beo de tolk van de gebeele vergadering vaaneer ik b M dank dat hij ons soo flink de waarheid gezegd beeft Haar Holsma beeft gezegd dat t socialisme voet meer aanhangen ion krggeo ala t volk eent aar brood had Dat begrijp ik niet goed Als er eeb werkataking ergens is lezen we altijd dat de aocialisteo er lus scbeo zitten en dat rorscheidene werkaUken zich b de locialiaten aausluiteD Daamit blijkt duukt me dat t socialisme zich uitbreidt waoueer t volk geen broo l heeft Zou dat niet dichter bH de waarheid wezen dan wat Holsma cetF He dun aliikruin brood bad zou ik aao geen aooialisme deokeu De burgentend houdt niet van ruzie eo geweld Bn als t volk oproer maakt dan geloof ik dal wü ar n zoo goed van langs krijgen als da groote Ini Dat heb je in 48 in Frankrijk gezien Nu zou ik Hblsma el willen Ik heb gezegd Firaia Wed BOSIMAIV TtenO emeg 84 £ Yan den BHSfftG IN glQkkQUiHiplatBTirsjBB HORttltiitM ZEÜG8T AAT G 44 Mejuffrouw VAN DILLEN Wydatraat A 40 Traagt met 1 MEI a 8 eeu ITETTE DIEirÖTBODE goed kDunencle Koken en Werken Firma J WIXTEK MAGAZIJN VAN TOK8ETTEN UKÜEKtiUED voor Dames en KiDil r n LUIERMAND enz é Sat bMtur fan dan DienitpliobthoDd bestaande ait I 4ê A h J a JUff A K Vf To Ijur H C Redeke Mr J Bm Q an J H U tan der Horst te Am terdam verzoekt er de aaodackt op te veatigeo dat bet doel van den baad u jongelui san te apor t lelve voor hun nunner te gaan dieuen Da Bond igt oor sijn tocl de rolMMle middel0D a Uat opirekkaB tot dealnenij 41 4 rrv oef in den wapeahandei benaveot bet gvven ven inliohtioj flo omtrent da vyte waarop mra tot desa wordt toegelaten en de voordeden daaraan varbondeo b Hat bevurdereu der aanaluttiug tassohen en bet b hartigou der belangen van dia leden die bun dieiistpUcbl persooolyk ver olten Oawooe ledeo moeten ten mtoste zestien jaar z n m verbinden tieb behouden nailere toestemming ran vader of voogd zoo mogelijk persoonlek den diadstpihbt te verruilen Het buiieogewona lidmaat ebap staat open voor bea die niet meer dïeastpliebiiit Eü A 8 der aututeo Pe Jaarlgkscbe bijdrage voor alle leden bedraagt tCD minste Sfi eenla Het bestuur ia t o allen tyde gaarne bereid de meest volledige nadere tnliobtlogeu te veraehaffen Aan een 30 Ul schrgvers in dienst der Eiploi ttttieMaatacbappg die pojfingen aanwendien ter verkrijging van lou verbetering is op grond dat i j xulks niet langs hierarobisoben weg deden langs dien weg komt dergelgk verzoek tocb nooit tot zijne bealemmiug eao airaf opgel d en wal aan heit wier betoldiging a guldro per dag bedraagt één dag en aan die welke mé r dan een gulden per dag bezoldiging bobben tw dagen inhouding fan traotemeot 1W Do oommissie in bet leveo geroepen om de belangen van bat ambaobta onderwgs in Nederland met de baar ten dieoita staande middelen zooveel mogel k te behartigen beeft om aan talrijke oanvrageu tegemoet te komen en eenbeid in genoemdooderwge te verkr irea eene nndere loeliobting opgesteld omtrent bat programma vao de vereisohteutot het verkrijgen van eeo bewgs van bekwaamheid als meester of gezel vastgesteld door de oommissie beooemd door de Maaisohappg ter bevordering van n verhetd en Jrti ft tuduttnae en hare deskundigen Dfir tooliohting die aao de goedkeuring onderworpen geweest is van de oommiaiie tot varedeling van het ambaoht en bare deskundigen kan dienen la leiddraad voor hen dia deu oandidaten ondeirieht geven en ook voor ben die liob zelfsUo 1ig VMMohen te bekwamen van nut xgn Belaugstallenden verwgien w j naar de oommitsie waarvan roonitler is de beer E von Saber direeteur der obool voor kuiistn ij verbeid conservator vau bat KnnatDgverheidsmuseum te Haarlem en seeretaris de bMr C W Boeltehraod Onder de leden der eo inbeia komt ook voor de beer P J Hontaagera Mvfaiteot directeur van bet Museum van kaasin Ttrfaeid ao der kunatngrerheidMohool te Utreofat pe beer J ven tLindenhout directeur derweaa teriofatlng e Neerboaoh JmH mede dat men iu de Inalst dagen zeer verblijd is geworden door giften roor emigratie naar Canaila Bfaamper uil Als ae je x den nek trappen dan jBtpet L dw lÜ logfl i l t i j Wii K de nuutachappg neo arbeider durft niet B9 an lieh af spraken We ien voor osas oogen VfHunm t ft groote banien te doen ia qp 4 n P ijkei arbeider er nader te krijgen en toefa spelen we m nheer vfïJr en m nfaeer Jia Ik wg dat t een irVratla boel is in de maataehappij Als de burgerij r ir durfde d o zou t gauw auders vezen Haar fut is er glad uit faoi je Soms in een rargailering of onder een bittertje beeft ar ienuiod oog vel ecna een gr t woord maar komt t op daden an dan kruipen ae grootste tchreeu wan nog t eerat In de schulp Iu mgn hart beu ik een socialist daar kom ik rond roor uit £ 0 als moeder de rrouw t oiet tegeogehonden had dan was ik allang onder t rooit vaandel geweest Want de socialisten hebben t goeit v i ir met t volk daarom zijn de groote baoHn ook legen ben r deeld weet jtl Bnijdflfs woorden rindeu weinig oppoiitie hoewel menigeen de raagheid aijner oonolusieo gevoelt eo i o lofrede tip het sooi liame rolstrekt niet ondar ehr ft De nenten kleine bazeo als hij die wurmen om een heel sober stukje brooil eu moeite bebAn t hoofd boven water te bonden xitieo hoofdknUkeod naar Sngder te luiatereo alsof bg huu de woortlun uit den mood nam O taker se zouden ook wel wat willen als de werkman maar oiiaflianicelijk was Zoo n bond bjjloorbeeld zou een mooiudiog weivo maar dan moest De caak voor da bndelaan en laodloopers beveell hg Dogmaate dringend tan Wanneer allen zoo vervolgt da heer Vao tLIndeobout die eene circulaire hebben ontvangen ona steuoen met bun lidmaataehap of eeuige giften is bet mogelgk dat wij bionen weinige maanden deze belangrijke zaak kunnen beginnen Wie klai or r den laat van laodloopers en bedelaars toone nu ans metterdaad dat bot ncnat u en men uat Ueen naaBht vao datemenseben verlost 1 lyn jsanr ook dat deze onder christelijke leiding wonieTi gebracht en h als mbïgrsDten ons l id kunnen verlaten of in dn WiênHm whappy weder eene eervolle ptuta nemen 1 De heer Van t Lindenhout fa dan ook zeeriUjli baar voor de bulp die reeds 10 dezen is toegezegd Reeds ontving hij de week van iemand bericht dat kon worden beschikt over 1000 voor de emigratie en over f SOQ voor de bedelaars en laodtoopora Men herinnert xieh de raierenplaag waardoor verleden jaar bet post en telegraaf kantoor eo de woning van den postdirecteur te Leeswarden werden bezocht In het najaar werd toen door den minialer van waterstaat baedel en nijverheid aan dr J Rilzema Boe opgedragen een onderzoek daaromtrent in te atalten In da pas verschenen 3de alle veriug vau de Frtfft tam dm Dag komt nu van zijne hsod een tnterressant artikel voor over de Fbaraomier bet inaokt hetwelk de plaag veroorzeakt die tot de laatigsta huisplagen behoort eo volgens den schrijver wtsraohijaliik in ons laud moer voorkomt dsn algemeen bekend is en in ieder geval ziob zeker meer en meer hier zal vertoouen Alteen in tgd van oorlog ia hij rerpliobt zieh be ebikbaar te atellen terwijl de ervaring beeft doeo dat juirt bij die gelegenheid tal van m tei gaarne in de Inrea springen ock zonder daartoe opgeroepea te wonlen In 1870 gingen de bekwaamate ehirurgen en de flinkste atudmten bij dozijnen over onze ooater en znidergrenzAn ten einde behulpzaam te zijn voor de gewonden d vreemde Hogentuiedeo de geoeetkundigen van Men tijd bb n atet dit en andere voorbeelden voor oogen recht sicb beleetlixd te achten indien er mocht worden getwgfeUl aan hun algemeene bercidvaardigheid wanneer ooit het eigen leger in oorlogstijd hun bulp mocht noodig hebbeo Z a het dan niet beter zijn du aan alle kanten wordt aaogedrongen op bezuiniging tad onze ataaUuitscarsii hierop voor de toekomst te vertrouwen dau elk jaar een kwart ton te vermorsen aan traktemenleu alt Mn om het getal officieren van gezondheid iteeda eomjilnt te Mebben ap papter De beer VroUk heeft bü het Voorloopig VeriUg der Tweede Kamer over de ICieewet een nota gevoegd orer bet zg meerstemmig kiesrecht Om te bepalen welke graad ran ODtwikkeliageon kenmerk van getchiktheid zal wezen neemt bij aao zoowel het feit ran het verrullen van een beroep of bedrijf dat gedurende miusiaui 8 mfianden ia een jaar het veraetwoordeiijka leiden besturen der werkzaamheden van minstens drie loontreKkende oadurgeachiktflo bedienden of beambten met lioh brengt onverachtllig of die leider de tooucD zelf bekostigt dan wel dat dit door anderou geachiedl laat provincie gemeente polder en andere botturen venuooi SC hap pen firma s patroo ie enz Sedert gemimpn tgd beersoht te Herwijoeo in Qeldeitand in verschillende gezinnen een zeer besmettelijke huidziekte De aangetasteD zoowel volwaasenen ala kinderen krlgeo in het gezicht aUrarde op bet lichaam groote donkere puiaten menial gepaard met liohta verachijnsden ran kooru De burgemeester beeft den inapeoteur ran het Geneeskundig Siaatstoecicbt te Utrecht biervan in kennis goatetd aangezien voor een paar da en een jongetje van zm jaar vrij plotseling aan da ziekte n gestorven Ook te Zuilichem aan den overkant der rivier moét deze huidziekte aiob reels iu een paar gecionen hebben vertoond Men schrijft aan U Ml e Ntd In alle bladen werd de vorigd week vennejd dat op 1 Januari van diljaar het aantal reaerre olSoieren ran gezoudboid jo ooi laad 56 beflro en Ivel 11 Ie kl en 4b Se kt Nergens werd bij dit bericht neoige kantteekening gemaakt lonh ware het misaohieo oiet orerbodig wanneer men bedenkt dat deze heereo te zameo Sfi 000 traktement per jaar ootrangen en daarvoor uieU hoegenaamd behoereo te verrichten Velen van hen i n gerettigd op bet platteland wanneer in de buurfrvao een van hen toevallig een milicien uek wordi t behoeft by hem niet eens te behandelen Zelfs wanneer bü de mansehappeu ran manoeurreerende tronpen of van een detaebemeut militairen op marsch temaod ziek of gewond wordt en zijn help wordt ingeroepen kan h daarvoor eiira deolareurBii eveaala Mtfa gewone burger geneesbeer all het bezit van een bewijs van het mat goed gevolg aflegtfCD van het eindexaman nfgegeveu door Nederlandscbe instel 11 nfien vwi onderwijs genoemd o een lijst telkens voor drie jaren bg da wet vaat te stellen en desverlaogd ook tusaohentijds aan te vulleo met name door univorsileitoo polytechnische en militaire soboleu Breda en Nieuwediep jgrmnasia haiideU hoogere burgeraoholeu met 6 jarigen cursus teeken en muziek aoademihii aemioanen onderwgteraacbolec enz enz afdalende tol bargersoholen met S jarigen cursus ambachlssoliolen diploma van kweekeling roor het lai er onderwijs apothekersbedienden eu daarmede overeenkomenden Niemand kan ooitmeer uitbrengen dau 3 atemmen Doch handelsliedaD industrieelen neringdoenden eenerzijds en gegradueerden en andere meer wetenschappelijk ontwikkelden anderzijda hebben veel kans orer drie stemmen te besohikk eo De orarige tegenwoordige kiezer lullen t allicht brengen tot twee Btemmeo roet uitMndnring van hen die blüken mochten hunne berocgdbeid tot kiezen niet te kuuuen uitoefenen wegens achterlijkheid in het lezen en ohrijtoD Onder de uieuwo kiezera zullen er reien liJD die t ook brengeu tot twee etemmen Jammer itecbts merkt de Standaard op dal in Engeland wiiar dat stelael ten deele gold de oppositie er tegen loo hevig is geworden dat onder da Ifua fow man ome vote Qladatona zich rceda opmaakt om bet af te sÈluiffeo Bniteolandseh OverziehU Uit de dl I de laatstu zittiag der Frtiasobe ieder auedoen é u spelbreker zou alles bedarreo I Haar wie raagt er den gebeeleo arbeidersstand onder n hoedje F Jaa Hobma niet eo de aocialiatan ook I niet Want de pastoors zouden wal gauw tuasehen belde komen als roomsoh ao ooroomfch in ééu ar I beideraboud gtugun en de dofflioé s touduo er ook niet veel mee op bebbeo Kortom t kou 007 wel en mensqliunleehijd duren riS r de arbeiders elkaar Ipied rentonden en daarom zouden zij t ging dan I 100 t ging maar voortsukkelen tot het eiudje Stil iogt SnÖrfer een ps we krijgen weerwat daar gaal da preaident staan Alter ongeo wenden oh in de richting ran de bestuuntalel Na een oogeoblik om stilte geklopt te hebbeo zegt de president De heer Holima rerklaart lich bereid om overJe hoofdpunten zijner rederoericg in debat te treden en toelichtingen te geren aan ieder die iata nietgooil bcftrepeu heeft Na deze korte medcdeding neomt hg z n plaata weer iu waarop t luidruchtig gebabbel der volksmassa met vernieuwde kracht losbarst alsof niemairtl vau debat of opheldoring weten wil Na eenige miuuteu rijst een baijaard man in werkmanakostuum overeind een gebaar makf nd naar de bestuurstafel ten teekeu dat bü t woord verlangt i ordt wenol é Do president gebiedt stilte en zegt t wooifNiJ aan baas Htirema I Baas Herema siaat s o handen om den stoel ao z n ruorman kuobt een paar malen en begint aan Kamer Is gebleken dat de Tiffaro roor haar ont hulliogen lal rerrolgd worden Daarna geaahiedde lezing ven het wetsontwerp betreffonde de liquidatie vau de Paoama Haatschappij Art 1 o het ontwerp waarbij alle ook de roeils ingestelde procedarea tot inbeslagneming van de goederen der Fanama Uaatsohappij werdeo geaobont werd uDgenoroeo er nals art £ lotustchen big kt uit htt feit dat de Figaro roor dm rechter geroepen is wegens bet openbaar makeo van de prooeeaen verbaal der rarbooren ran Floquet De Freyciuet Clémebceau en ran de bekeDleniaaeo van Cbarlea De I aaepa dat de mededeelingeu echt waren Bovendien heeft De Preycinet in eun onderbond mal een redacteur van de Débatt de onthulHagen wat hom betreft roor waar erkend In oen artikel in Clémencoau s Justice beaohuldigt Camille Pelletan da Figaro ran twee ralachbedea ten aoozieo van de vraag of de Regeering voor af na de aanoe ninf der wet pressie op de Fauama Maatacbappij keeft uitgeoefeuil Volgens de Morning Post is bet ameodement dat de conservatie ven en umonisiun op Gladstone s Home Bula plan vrilleu voorstetien van dezen inhoud fHet Lagerhuis is beniid met gitustige gevoelens bet plan 1 betreffende de administratieve zalfrege rmg aa Ierlaad 10 onderzoeken maar oordeelt bet eemogelijk een ODaritatikelijk leraob pariemenl bekleeil met de wetgevende machi te grond vasten sonder gevaar voor 1 het geheelu rijk au zonder Ierland daar loor aan on dergang bloot te stelUn In deu Duilsclien Rgksdag werd bÜ de behandeling van da bugrootiog van BuitenlBudsohe Zaken gevraagd wat door de B eenng tot bescherming der Duitsob sohutdeiaohara van Portugal gadaan zal worden De Staatssecretaris antwoordde d t met geweld de schade niet te verhelpen zou wezen De Begeering bepaalde er zich toe de stappen der Duitache belang he bbendeu zooreel ra lijk l at Unea Voor het overige verklaardu il i Minister mut t de liohtgeloovige galdsohieter door ie ei S Iued wga worden Bismarck beeft indertijd de Doitsohe kapitaliatt n gewaarschuwd teguu Russische IflecinsteD maar dit deed hij alleen om Rusland deor de onthouding ilor Duitsohu kupitjilisteu te treffen De tegenwoordige RegeBring acht het niet haar laak deo kapitalisten fioaneieelen raad te versohaffen De socialisten te Berlijn ziJn t nog lang niet eens Op eeo d er dagen goboudeii vei adering van de ronafhankelijken welke door ongeveer duizend perBonen werd bggewoond werd heftig uitgevaren tegen Bebel omdat bü in den Büksdag bad verklaard Wij willen geen revolutie maar evolutie fi n der spreken ceide onder luiden bijval dat die woorden toonden dat het boog lijd was dat het proletariaat zich tot zelfatandig handelen vermande want de aooiaal demooratLe was even rot als ile bnrgormaatschappij HÜ rerklaazde dat de socia lialische afgeva digdeu in den RijJtatlag te ouJ zgn gewordfu en uu een parlementaire partij willen vormep waarvan niet het minste heil was ie verwachten Heden aanvaardt de heer Clevelaod het prefttdentacbap der Vereenigde Staten en legt hü deo eed ai Dit is het 27ste presidentsobnp ainda 1789 Vo dr Uerrison aa JlereUnd president van 18S5tot 1689 Over de personen die jn zgn minisiene zullen zitting hebbec en wier benoemiug nog door den Senaat moet worden goedgekeurd deelden wij reeds iets mede Behalve rechter Groehem mtnistnr van staat u Carlisle floaneién zijn ven de 8 ministers allreo S ftlgemeen bekend en sluohta n hunner herft een gesehiedenia als staataraan de heer H A Herhert marine een ran de drie ministen uit het Zuiden dio als kolonel der vrijwüligers in deu burgeroorlog atreed en sinds 1880 voomamelgk ala marioe autonteit een rol speelde ia de openbare aangelegen heden Hij ia waarschünlijk de beate minister van marine dien Cleveland had kunoen rieden De heer Hoka Smtib binnenland ia een jong rechtsgeleerde die bg de verkiezingen et energie de demoerntffche partij n Alabama leidde De beer Daniel S Lamoot wonlt algemeen een voortreffelijk minister van oorlog geuoerod Als miuister van landbouw schijnt de heer J Bteriing Horton uit Nebraska wur de solkspa ij der l ndbouwen zeer krachtig II ftls aangfwezen Ut mt W S Birrell posterijeo is weinig bekend dat de demoeraten Tftn Masaaohuaetta vac den uoodlottigen invloed der Tolksmeonen berrijd werden waa i oruamelgk aan den beer Richard Olney den nieuwen Attorney general te danken In Cleveland s kabinet ontbreken da stafttslieden van beroep die faun ambt niet anders dan als een winstgevend zaakje beschouwen Al de raiuisten wjn oarbtsgeleardeD evenals in 1686 en de 8 ataten die in het ministerie vertegenwoordigd zgn tellen 80 623 466 zielou of Ujns een derde van de bevolkiug BurgerlUks Stand GüBORKN 2 Haan Jobaona Maria ouden C Naderbof qd C Ueetman üubertua Jowp ou Zaal Kunstmin der Sociëteit aOns Genoegen BOELEKADE VOOR KAGHTR DOOR WELEM VAN ZUULEN © L £sLSa tlS©3 amntMmg 9 unr PROGRAMMA 1 Een Trouw die niet komt Tooneelspel in één bedrgf Drie Studentjes Tan Pin Pültjis De Doordryrer Tan FaSiSs Ik ben Vader nn Ph 4t Bankbreuk Tan F A XJ Z Ej Tennis Kuwhart ran Mr A Booabbi Verstrooidheid Tan PuerOt Lang geleden Tan Cuaslbs Gkos Tertaling ran A SpaiNiiHDiJzsK 9 Wat is Liefde f Tan Pubrót Beantwoord door een Nutslezer 10 Boerengezelachap ran ÜRieBOW Entröe 0 89 Leden der Sooietelt On Oonoegen 0 60 plaataen te bespreken Donderdag 8 Kutrt 10 3 uar aan de Zaal Koiutmln levrwwVillfDliWEG Slolwijkerslois Traagt tegen MEI eene als MBID ALLEEN goed knnaende TVerban en Koken fi tult Aict te Teel roor U r BISCUIT doch Dserot de proef nwt 6 de fijnste oortei p meleerd bg 1 F Herman Kn TIendewg k 60 et per 6 ona 12 et per ons Openbare Vhjwilligfe Verbopiiij op WOENSDA den 29 MAART 18 S des Toormiddags ten 10 ure ten huize fan P Stoppblbbbubo te stoxjWtj k Tw KEl HUIS SOHUUR Terdnte GETIMMERTE en WF altmede een PARTU Wfil m al WLAIli D alles gelegen in da gemeente uüi te Bnpen groot 1 Hectare 72 Aren 21 Centaaren kmder bn biljetten omschreTen Not 8PBÜOT Mom PDIKE ÖDDE f 80MIËDAMMER GMEVEE Merkt NiaHTC P Verkrijgbiur by M PEETER8 Jz N B AU be rü ran eoblbeid ia caohet eü kurk ateeda Toor SCHIEDAM I K 4i p HOPPE