Goudsche Courant, maandag 6 maart 1893

1893 Dinsdag 7 M art N 5088 Qoedkoope Vlechteii tij P C W Begeer O Haven i Zie Étalage 60DDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe iDEezidinK van adTertentldn lum gesuiueüea tot edn uar des namiddags van den dag der uitgave tarief te vervangeu door een peroeotagestelsel kan n werd mederedacteur van het dagblad De 7yd n A p rv I rector van het 8t Bernard s gestiobt te AmsterdafD In Maart 1870 legde hg de mede redaotie aan 2hr Tyd neder en werd 1 Jan 187S pastoor te Bovenkerk NieuwerAdistel bg Amsterdam waar hg eaat nieuwe kerk en pastorie bauwde naar de pUnnn van den arehiteet F Oqypeii ivAla redenaar behaalde de Heer Brouwers groeten roum hij schitterde o a op het CbHffrt ArtttUqtu Untm teÜe SAHoer$m Hl Cottgréi umetrul Catkottque do j setn ee ffe erate dei Catkaluiue n Belgiquêt het Nederl LetterJe ffn Taalk Congret f Maostriofal het ducoura d jinverê werd in het Ned landsoh vertaald door J Bakker het Diêeomrt van Mahnea in bat Italiaansob door Twelli in meuiffe stad van NoordZuid Xaderland trad Br als redenaar op te Brussel Luik en Parys bield bg Con ere eeê ttltertairei over Vondel Voorts geeft de Keyser een lange lyst van Broower s loornaamste geschrifiei m proza en poëzie zoowel in het Nederlandycb als in het Franseh Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wagf on voor f 75 frauco alle Stations der voormalige Nedi Rhgn spoorwegMaalschappfl Worden ook COSTBACTBS OBS TMS voor franco aan huis te A KAP BS OBSL l j FInweelensingel 630 Ooudi Snelpersdruk vuü A Bkinkhan k ZooH SECOmmm ONDEMIEM Dames HacMpoimeii met Entredeuz en Strook 1 10 1 40 1 50 en hooger Geslreepte Dames ACI1TP0 EN f 1 85 en hooger DAMES PANTALONS mot gebord Strook T O et TB et f 1 en hooger Dames Chemises 75 90 et f 1 etc Kinder Hemdjes mei Kantje van 30 et af S WïfTi M Em In ruime modellen van ungepapt katoen In alle prijzen 8CHEi li en Zn OPRUIMING van af Maandag 6 Maart en de overige da en der week Gebrs de raadt WegeQs aterfgeral van den Kigeaaar der Twentflche Linmnfabriek an Almolo zallen de Ërgenamen al de Toorradige Goederen tegen den getaxeerden prjji tot het laatste stak van de hand doen en vel om spoedig geheel gehquideerd te hebben 7 ullen de Erven onderstaande Goederen allen te zamen voor slechts 15 rersenden 1 Tafelstel zijnde 12 Servetten daarbij pa8 end groot Tafelfaken stuks Tafellakens voor dagelijksch gebruik 12 Handdoeken met afgeweven randen 6 Linnen Theedoeken met ruit afrand 6 zeer nterke Vaatdoeken 12 fijne garen Zakdoeken 1 groote Ledikant of Beddeken lö Rl zwaar Graslinnen voor Sloopen Boezelaars enz 21 El Twentsch Linnen voor Lakens Hemden enz Bovenstaande Goederen worden allen te men t tgea postvisael of rembours a J 15 door het gebeele Kgk verzonden Twentsche Linnenfabriek BAKKERSTRAAT No 29 ARNHEM Vlanikolen mimim befot errA Ji T33FOOTit Hibernia en Shamrock STEEN KOLEl braoden shoon weg en gewn wer weinig wslin Gouda Nor 92 Prima grove KACHBLKOLKN vrfl thnis per H L 0 70 Slationchef Staatsspoor Bericht van Inzet 1 Bij veiling op 2 MA ABT 1893 my ioo de Notarissen FÜHBISNETHme LAGE te Wotrdenea MABLSTEDE te Berifambac U gehouden zgn de perceelen onder de gemeente breeder bg biljetten bracht te weten Perceel 1 2 3 4 5 6 omschreven in bod ge 6400 7200 6500 5500 4100 1350 Samen 31050 De AFSLAG in perceelen en combinatiën blijlt bepaald op Donderdag 9 Maart 1893 ten 11 ure in de HARMONIE Markt te roiiola C Schouten Kapelle a d Usel levert alle soorten VEFBROOD Puike Kwaliteit Lage Prijien Vuor Gouda verkrijgbaar bg de Heeren Van VRANKMSUVljaKS en Co EEMDEFOTMim Men wordt verzocht op t MERK te letten UIT HKT Magazijn tas M R VENSWAAY ZONEN OORINCBEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van oi twee en een kalf en een Ned on met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoineerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EENIG DEPOT der Haagsche Beschuit vaa den Heer J K SOMMER oPEm E iwami Men is van roeening ten overstaan van den Notaiis G J 8PRÜIJT ie Ouderkerk aid Uut op DINSDAG den 14 MAARI 1893 des voormiddags ten U ure ten huize van P STOPPELENBURG herbergier te Sioltcijk in ééne zitting te veilen en te verkoopen Een weinige jaren geleden nienw gebouwd HUIS ingericht Toor Woonhaia en VPinkel met Schnnr verdere Getimmerte Erf en Watering sceer gunstig staande en gelegen te Stolwijle aan dan Ooudachenweg aan den ingang ran het dorp kadaster tie B no 1644 groot 6 Aren 56 Centiaren Madere informatiën geeft gendemde Notaris ADVERTENTIEN alle Binnen en Buitentandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Ut utgBTe deser Goarant geschiedt dagelgki Bsfc mteondering van Zon en Feeetdagea De prgi per dne maanden ia 1 25 franco per poat 1 70 Afsoaderlüke Nommera VIJF CENTEN GOUDA 6 Maart 1883 I f2er dagen deed Bmv n het beriaht de ronde ia deze gemeente dat de Kou Ataohiaefabriak voor been E H Bagemaati te Helmond in staat van ftilliBseraont waa rerkl ard Dit ïs ten eenenmale onjuiit Aanleidtnx daartoe waa dat eene andtre fibnek te Helmond nl de Bêlmondtcké madtHefahrtek voorbeen Th Royakkor en Go gefailleerd ia dairne voldoen wij aan enn tot ona gerioht rerzoek om geaoemd mitrentaod op te helderen Van 15 Februari tot 4 Maart zijn te Zerenhuisan 20 gerallen ran mazelen aangegeven Sterfgerallea aan die ziakte kwamen eobter aog niet voor Benepen ta ZeTeuhuizco De J J van den Broek te Uallfl gemeente Zetbam De eommUsie an voorbereiding foor het wetsootwfllPp op bet ailÜMemant en de aarséaoM van beuling beeft een l jrig verabg ingediend over de ontvangst van dit ontwerp in da afdeehngen en over de resultaten vau baar mondeling verslag met da Begeering Uit dit verslag blijkt dal hat ontwerp in de afdeelingen i algemeen mat belangstelling ontvangen ÏB De vraag of het faillietanreoht bq a nderlyke regeling raadeaam ia dan wet of opneming in aen bestaand wetboek de voorkeur verdient boautwoordt de Minister ui dezen zin dat in geen derbeataanda wetboeken voor de regeling eene plaats is aan te wijzen De klacht dat in de moeste gevallen zon ontbreken de aanwijzing of de belanghebbende in de fMllissement prooedure in persoon kan optreden dan I FEVILLETOJM S T I IT 23 It 26 Een matig voetgetrappel in de sebterate gelederen der belai gstelleuden bewgst dat baoa Herema a woorden nief geheel tegen don geest der vergadering sndruisoben hoewel een afkeurend gemompel in de voorste rgen dte schuchtere instemming dadelijk verlooft Intusbcben werkt t voorbeeld van baas Herema danstekend op z n nevénman lie na eenig weifelen oprgst een sein gevend aan den president dat hg t woord verlangt Deze klopt dan ook oumiddellgk met z n hamer op de tafel en zegt t woord is aan baas van Kiken M üheer de president ik ben © en kastenmaker van ouder tot ouder M grootvader maakte kasten en toen was er gang m de zeak Hg leverde er door elkaar duizend in een jaar waarvan er versohridene zelfs naar Rusland en Polen gingen Mgn vader moakte ook kasten maar hg deed t alleen voor de binueQlandsohe markt omdat t but tenland met racer trok van wege de concurrentie wel den bijsUud van ean ptooaoeur noodig heeft leidde tot do opneming van een artikel bepalende in welke gevallen de bgstand van een procureur lal noodig zyn De groote meofderheid der oommissie van voorbereiding heeft in ofcreeusteaiiiiiug met den wanscU van ondersoheidena leden getraoht de Regeenng voor behoud der rehabditstie te winnen docb du Minister verklaarde daarin biet tü kunnen treden Tegen het denkbeeld om aan den kantonreohter sommige failllBsementbemomingoB op te dragen ontwikkelt de Minister versohillende bezwaren die hem ten slotte luiden tot h ndhaviag van bet bestaande stelsel van behandeling der firittiSMmeuten door do Kechtbank de Begeering aieh niet vweeoigen De minister verklaart dat het rennootachapwecht ook voor zooveel betreft bet failhssemant v n de vennootschap door bat ontwerp geen wyit iDg ondergaat Ook aan dit verslag is weef Jen nota toegevoegd aa wèl vaa Mr l evy Da h Lwy tfjoht in die nota te betoogan dat bet onlwsrp een vafschrikkeBd karakter mist Daartegenover betoogt de Regeering dat eaa gepaste gestrengheid is betracht Met een voorstel om het h eo van griffiekosten bg de failliaaementwet behoudtn naar het bestaand Vrydagavond werd te Bovenkerk het bericht ontvangen dat de leor J W Brouwers pastoor aldaar plotseling te Maastricht is overleden Het jV V d J schrift naar aanleiding daarvan het volgende Ontegenzeggelyk verlnor het vaderland een merkv aardige figuur in Pastoor Brouwers Daar ging van hem een ongewone warmto en bezieling uit die niemand onverschillig kon laton en b al wat hg deed gaf hy lioh geheel met al do krochten en Ulenten eo de armoede Na maak ik kasten en ze bigven haast allemaalia da provincie t Geeft een klein broodje tegenwoordig en tis een heel gescharrel om fatsoeotgkdoor den tijd te komen Maar wat ik zeggen wou s terdagsavoods baalt m n vrouw wat onder de kurk en daar neem ik dan zooveel van dat er voor Zondagsmorgens ook nog een borrelde overschiet Daar zie ik niets in Uolsma rookt misschien een goeie sigaar en de rijke lui drinken aen glaaige wga zullen we maar MgRen Zo beeft ieder z n gewoonte en nu moet niemand denken dat ik voor de jenever ben maar ik zou toch met graag afstand van m o borrellje doen Ik heb gezegd Baas van Eiken is zonder dat hg zich aait dieonderstelling waagde nu eens blijkbaar de tolk vanvelen gaweest De belangstellenden geven van hun instemming bigk door een duohug handgeklap voor welke ovatie baas van Eiken met Ëjoe lachjes on vriendelgke knipoogjes bedankt Daar verder niemand meer opbeldenag verlangt wordt t woord gegeven aan Jan Holaroa die de sprekers aldus buai twoordt Baas Herema heeft een punt aangeroerd dat ADVERTENTIEN worden g Issts van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GKOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle AdvertentiSn gratis opgenomen in het AD VERTEN TIEBXiAD t welk des Maandags verschgnt die hij bezat t zg hij Nicuwer Amstel t een en onverdeeld wilde l ten t zg hg Üolumlus in aen andere plaats wilde geboren zien kortom i n de meest uiteenloopeudo omstaudigbeden In tal van vergaderingen en ooogresaen zal da vriendelgke figuur van den man die alleen met de pen scherp kon zgn Isng gemist worden Bij De Keyaer vinden wg omtrent agn loven het volgende opgetaekend ttian Willem Brouwers werd 1 Jan L8S1 geboren te Margraten bg Maastricht Hg itodoarde te Boldue waar hg de hoogste ondersobeidmg in poëzie w l sprekendheid wgsbegeerte en theologie bahsalde Zgoo studio in de godgeleerdheid mtUt hg voort te Roermond Hg werd tot profeasi r benoemd in 1854 tot Ridder der ordev d Eikenkroon in 1892 HfJ varliet m Maart 1S68 den professoralen werkkring ik missehieQ wat oHroeriger had moeten toeliehten Ik zal dat nu nog dor n Mü dunkt et u werkman dte broodssiebrck lydt heeft stechta oog en oor voor één uiik s u ter soonlgk belang Z u betangstelliDg wordt getrokken doordeseaene vraag Hoe kom ik aan brotMT Al t overige is hom vrgwel onverschillig Kon bg itu bnat vinden hij t en der partijen die wezenlijk yveren voor de belnngrn doa volks dia partij zou geen wai mfr annhnngnr hflliben dan Ifij Maar t anrmlisme hoe ook toegepast stelt tïch niet tf n doel cfin by name genoemd arbuider brood te verschaffen t sidt wrb t n doel om voor dan gebeelen arbeidorsf land de ge e enheid open te stellen ruim brood te verdienen Om dat dool to boreikm rijn er algemeene middelen noodis die een hepHiild pers H n op een gegeven nozenblik niet uit h t nauw hfipcn maar die kunnen leidon tot Hfl gevolg dnt het junge geslacht in bfter omstandigbeden komt dan het ihans levende Natuurlyk sou t socialisme wet dadnlyk verbetering willen maur er syn te veel machten die den voor uitganir vyandig zgn Ken van die machten is de onverschilligheid van een deel des volks Om Aöia redenen stelde ik voor don bloei van t ïomalisrae de voorwaarde dat vo k brood heelt Bg werkstakingen maken de socialisle prupagamla