Goudsche Courant, dinsdag 7 maart 1893

Is b t MaamdbUJ itgen dê VervalKhrngtt ran dr Van Hamel Booa wordt medegedeeld dat men tegoawoordig la Kogelaod een oieuv aitgerooden arkUig in den bandel brengt gThe butter blender genaamd dienende om boter te Hmeagen Aan iet gebruik van deuo loeatel moet hoofdiakel k de too feelaldig foorkomeoda Terralvebiog van boter worden toegeichrevea Uit werktuig ia beatemd soo leeat fiseo in het daarbij gevoegd bericht f om op de plaste van produdlie de gedurende verecbeidece dagen vervaardigde büter die nooit eoo geheel get kmatig van saioeiietellmg te zoodanig mot elkander te Termengeo totdat een gel kmatig product rerkregeo wordt 2oo luidt bet onschuldige doel van dexen menger die beataat uit een bouten tobbe een baadvatael en een rot Ue boierknoeien uRen natuurlijk spoedig in dat de toeetel zioh uitstekend leende veraohjilende aoorten boter margarine en water met elkander t rerroengeo lift gevolg wai dan ook dat tegenwoordig honderden van die toettallen io de kelderi en aohteilokalen van grooten kleinhandelaren in werking i n In Londen zijn door leohts een enkele flrma 70 dergelijke machiDoa van de hand gezet binnen bel om haar verkooplokasl gelegen terrein van fl Kng mylen in dooranede I Al bestaat er ook in ïi geland oen wet tegeu dergelijke vervalacbingen zoo heeft bedoelde $ rma echter uit gerekend dat van 9834 monatert boter en per jaar ilaoKta een eukel ouderzoebt wordt Ue boterknoeier werken dua met volkomen zekerheid Door een Ëngelaoh blad The Mormmq wordt er fnder op geweten dat er in den regel 8 tot 10 pCi water door middel van den menger bggevoegd wordt totdat die hoeveelheid 19 pCt water bedraagt deze bewerking brengt den koopman eeo extra winst rao l i pencQ per pond op Maar niet zeldei yabeurt het dat boterhandelaren onbewuat een reeda tlduB vervalsobte boter van bet buitenland of ook wat 1b Engeland en Ierland koopen en dat die bewerking door hen nogmaals geschiedt zoodat da kooper nog meer water ontvangt In het laatste nummer van de Fortnightly Reme doet dr Haffkine de adiistent an Paeteur eenige madedeelingen omtrent da metbode van inenting t en Aziatische cholera Doarait blijkt dat iedereen een oonoameiyk aantal mioroben io hot lichaam heeft waarvan sommige eohtar bepaald bevorderlijk zyo Toor het lichamelgk wtlt a Andere daarentegen t n sobade gk evenwel niet door ziohselveo maar door eane giftige atof die zg in het menwhelijk orKaaisme brengen Dr Haffkine markt Ar loops op dat men alle microben goédeoftleohte tentood zioblbaar kan maken door aniline kleurttoffün d e worden door mioroben zeer snel opgenomen en ze worden dan leveudig gekleurd zichtbaar in de middanstof die ben omgeeft De sohadelgke mioroben on zoo a b v de door prof Koeh optdekte cholera miorObe die er uitziet als een klein stokje meestal geboj en kunnen ver DM t S l worden wanneer zij roet onaohadeiyke in aanraking worden gebracht en daarop beruit de iaeBting Deze wordt gewoonigk op dieren beproefd i maar nen heeft bier met de moeilijkheid te doen gehad dat de ehotern miorobe bezwaarlgk d or dieren wordt opgenomen Dr Kalfkine hoeft hiervoor ecbiereene methode gevonden h j hi eft m lOilieren eohadehjke oholen mieroWn gebracht nadat h in 5 daarvan Toor hun b ineelen en vaak mat gunalig garotg omdat bij werkstakera geen aprako meer ia van de brtreurenswoardiga onvenohilligheid waarvan ik zoo even sprak Inlusacben al wint een socialistische partg tijdens M werkstaking in ledental die nieuwe broedera zijnde rtwhte oiat Ze treden too in een oogenblik vanopwinding waarin ze zichzelf geen rekenschap kunnengevenran den stap dien ie doen Vod zulke leden heeft het aoeialiarae ni ta t waohteta De vjjvere burgerg voet de kearbeode worden Ton het Booialiatisehe leger £ n ze moet dit uit plfeohtgevoel uit overtuiging Ik Weet bijna zeker dat de ruim honderd belangatellenden hier aanwwig naar huis zullen keeren Bu ja miaachien niet onvoldaan maar dan toch ook niet overtuigd dat t hun plicht is toe te treden tut eeo partij die vecht voor hun belangen Langzamerhand moet de onverschilligheid wijken in door den ernst der tijdsomslaodigheden èn door beter iuBioht io zaken van algemeen belang zonder dadelijk peraoonigk voordeel Is de onveraobilligbeid geweken dan moet r nog een misverstand uit den weg geruimd worden Want dikwijls been t me to geftcheneo dat de burgerij lich op een afstand van ons houdt omdat W ds sooielistisoh gekleurde partijen de Volkapartg incluis aanziet voor gewetdmakera en oproerlingen Ia de dagbladen ataan de socialisten en de mannen onachadeljjke bad gebracht Deze B bleven leven en werden zelfa niet ziek de andere atierven Ook enkele penonen die zieb deden inenten en zioh toen aan de cholera biootatetdeo ondervonden geen nadeel Kr rest nu nog tleobta eene proefneming io een of ander eentrum van hevige ehotera Indien daar de hflft der bevolking werd ingeënd en met stierf en de andere niet ingeente helft wel dan zou dit een zeer afdoend bewijs zgn Dr Haffkine hoeft reden om te gelooven dat hg tot zulk eene proefneming in staat zal werden gesteld Aan ie Nederlander wordt oit Anuterdam geschreven f Ken meiije van mgo kennia nog geen i jaren oud en in dienst bij een winkeliür bier ter atede moest eiken Zaterdai avMd na liet sluiten om 11 uar den winkel sohoonoiiaken waarmee bet gewoonlijk balf 2 in den nacbt werd Dan moest de itomperd nog naar huis toopen Zg is uit diec dienal genomen Maar een andere van ongevaer denzrifden leeftgd ia in hare plaats gekomen Met deze is het thans weer van faeuelfde laken een pak Kunt gg mij zeggen tot welken ambtenaar ik mg moet wenden opdat daaraan een eind worde gemaakt Helaas schrijft de JWer anier dat wg antwourdeu mouten spaar u de moeiie het ger l ter kennis U brengen ven den inspeeieur van den arbeid of van de politie ilie kunnen er evenmin een eind aan maken ala gg of wg Want zoodra het kinderen betreft boven 12 jaar geldt de arbeidswet slechts voor fabrieken of werkplaataeu dat zijn zooals art der wet zext nzoowel open al bestoten ruimten waarin vour eenig bedrijf pleegt gewerkt te worden aau bot vervaardigen veranderen her stellen versieren afwerken af op andere wijze tot verkoop of gebruik gesohikt maken van voorwerpen of stoffen of waar in of voor eenig bedrijf voorwerpen een daartoe strekkende bewerking pl on te ondergaan Een gewone winkel valt daar dus uiet onder Het bedroevende geval verdient intuischenrgeboekstaafd te worden als n uit zooveel andere leu bewgze dat zelfs voor at betreft jeuktdixe personen de grenzen ddr wet te eng getrokicou zgn Kooats men weet ia het spelen in de Itstiaansane staatalotarv het lotto zeer algemeeo en de Italianen hechien bgzoader aan getallen die een zekere boleekcnia hebben Io de jonaste lotery badden zoo meldt het Ber T6t een aantal maniaheu hun geld geiet op de éEjfera 50 en B3 het jubileumsjaar en de leeftgd van Paus Leo XIII Toevallig kwamen beide oijfijrs uit zoodat nu een groote som daarop door den staat moet worden betaald Het lotto buttaat uit 100 nummers waarop men ad libitum zijn geld zetten kan het heeft eenige overeenkomst met da roulette In versobeidene Itetten van den Amerikaansehen SiMt NewYork dus leest men in bet jongste nummer van Harper Wetkly zal men dit rooijaar bij de verkiezingen zonder stembriefjes machinaal stemmen De kifoeè komt in een kamertje waar aan de ijzeren wanden knopjes zijo met de namen van éK verschillende candidaten en hg wijst door te drukken op een van die knopjes den oandïdoat diun bij kiezen wil uu Kr zgn maatregelen geno I der Volkspartij vaak met een zwarte kool getetkend I en ar woidon allerlei atoutighodao Aan hen verteld dia de ware volksvrienden fooala die krknton1 m nhoeren zich bij voorkeur noemen de haren te berge doen rijzen O die hun vaderlijke vermaningen en waarschuwingen leest denkt er natuurlijk niet aan dat die heoreu ook kapitalisten tijn die het volk gewooulgk wel flikflooien met mooie be loftan maar er geen baar op hun hoofd aan denken om in de eerate honderd jaar die mooie beloften I eeoa om te Mtien io kloelco daden U wit unze I geestverwanten niet nn alle schuld vrijpleiten £ r zg sprekers dte ongezouten taal voeren maar die dan ook geprikkeld ijju door bittere ervaringen Ër zijn journaliaten die een kraaaen toon aanstaan maar wier stem dan ook klonk ata die dearoeptfhde in de woestgn toen ze gewoon waren zich gerokt en gedaat te preaonteereo Neem eens aan dat ge een vrouw hebt vaq t soort waarvan ik u siraka een exempUar te oanaohouweu Neem aan dat die vrouw niet alleen haar japons maar alle dingen die zo in handen krijgt verwurlocut OU bederft terwgl ze u verwijten over baar spilsucbt van zich werpt met t praa r dat al die dingen looh maar prultfn waren Z iudt ge dan ten laatste niet eens opstuiven van woeile of in harde ruwH woorden lucht geven aan uw verbitteriogP Die rouw ie l kapilali me die dingen zgn de belangen van t volk mcD dat allaa eerlijk toegaat en niemand meer dan éen atem op een candidaat kan uitbrengen Men heeft te Lockport een welgMiaagde proef genomen met die manier van stemmen welke els zjj ook nu voldoet ztiker wal spoedig meer toegepast zal worden daar zij vele voordeolen aanbiedt en o a het lijdroovend atemmengetel overbodig maakt ÏUkmIb men wellicht wften i al zijn tegenwoordig Japan en met name Cfaiua do brandpunten der lepra of melaalschheid In alle kuetprovinoien ran China woedt dia vreeaelijke afiichtelijkd ziekte de provincie Quantang waarvan Cantons do hoofdstad ia telt minstens 10 000 melantsohen en in mind r groote maar loch altijd nog buduideude gulallen zijn zij over het binnenland verspreid De ohineesebe fiégoering behandelt in hare besluiten de melaataobbeid als aanstekend zg verbiedt den lijdera duaraan in de atede te komen De voiksgewooate tn het volksbijgeloof echter zgn een trgenovergeateldd mee ning toegedaan men laat practisch de leprozen legen betaling van een kleine som in de steden tou De Regeering gaat verder van de stelling uit dat de lepra door overerving zich in zwakkeren vorm vertoont en eindelgk zódzeer afneemt dat zij niet gevaarlijk meer is mits zij niet door vermenging met gezond bloed wt r wordt opgewekt Ken oude wet io China en Japan schryit voor Verscbijnt in eene lot dusver daarvan vrg gebtevtia familie de melaalschheid dau vervallen alle verloviagen en huwelijksafspraken met leden dier familie vanzelf De aangetasleo mogen slrcbta huwen met personen van familiea die eveneens sedert kort door de ziekte zgn aangetast Ook dezer nakomelingen tot en met den vierden gnad mogen niet ander dan onder elkander huwen eerst de afstammelingen in den vijfden graad worden weder als rein beschouwd en mogen huwelijken met gezonde portonen aangaan Ook hier intusschen treedt hel volksgeloof belemmerend tusichen beide hel volk gelooft ojmelijk dat aangetaste vrouwen die met gezonde mannen trouwen kunnen genezen worden ten gevolge daarvan wordt dikwgla practisch op de wet inbreuk gemeukt en wordt derhalve volgens de officieele opvatting aan de melaatsohheid nieuw voedsel gegeven Uil Suropa zijn in ds laatste tien jaren feiten bekend geworden die voor de opvatting der chiiieesob japanso e wetgeving schijnen te pleiten Tocrn men omstreeks 1880 te Londen over de ontdekking der roelaatachfaeid aldaar ontstelde wist men niet dat er in ons werelddeel nog lat van personen zijn dia met een zwakken vorm van lepra behept zijn en toch ia he4 zoo lu Frankrijk vooroamelÜk in het Euidwesteu van Frankrijk en ook in de Baskische Provinciën Spanje kende men sinds lang een klaase van mrnaohec die mot den in Frankrijk gebruikelijken naam van eagots worden aangeduid Zg vervulleü in de streek waar zg leven eene paria rul m h w zij zijn buiten de Maatschappij gestolea Zg woaoo niet in de dorpen maar in afgezonderde phütsen die cbreitiaa genaamd worden In t departement der Benqd nPyreneeen blijven zg nog heden ten dage geaoheiden van do overige mousohheid man fluit eveuala bier te lande de leprozen van een lazarus klep moesten zgn voorzien om hun nadering aan Ie kondigen waaneer zij n de dorpen verschijnen bespot hen zoo zg zich onder da bevulicing wiIIüu mengen eo in plaatsen waar de bevolking ruw is worden zg Qij kunt ciet weten wat er omgaat in de wereld zelfs de kleine wereld om u heen kent e nog slechta ten halve Maar er zfjn volksmannen die met scherpen blik alles waarnemen wat er omgaat in ataat en maat happij Ze zien fouten en gebreken in het staata bestuur waar ze duizendmaal op wijzen londer dat de regeering een vinger uitsteekt tot verbetering Ze zien ergerlijke gewoonten en misbruiken io de maatschappij die ze duizendmaal aan de kaak stellen zonder dat zij die geroepen zgn ter verbetering er hun gezicht naar omdraaien Ze zien mensohen vermoorden in ongezoode fabrieken zazieu kinderen zwoegen onder grootemenachen werk ze zien arbeidep behandelen als slaven en werkgevers optreden ala beulen ze eien afgewerkte mannen en vrouwen omkomen van armoede en gebrek als t hart hun te hoog zit om t genadebrood te eten io een armhuia ze ziyi groote m nbsereo die een paar giaanden minLitertje heblnu gespeeld aftrekken roet een pensioen van 6000 Ze zien maar waarom u nog meer ellende voot den geest gehaald en gezet in de vergulde lijst der verkwistende weelde daar ge toch wel eens ieU gehoord hebt van de arbeidursenquête Iemand die t slechte dat bg opmerkt in de maatschappg graag verbeteren wil en zlcji daarvoor inspant beeft aanspraak op waardeering op medewerking ordtvmrpol d Zelfc miahacdeld In de k rk zitten zij in een af giitunderd i edeelte en zij hi bl en hun eigeu wijwaterbak en komen meesUl door een afzonder lij keu ingang binnen Dun eagot die bet waagde zgn vinger lu deu alvesneenon wgwaterhak tf steken werd in vroegere dagvn de hand afgubuuwen waarna mm die t ren ife kt rkdeur spijkerde zóó althans wordt door sommige geschiedschrgrers verhaald Men wees hun du xiu lere bedrgveii toe en wanneer b V een cagoi stuffen werfde dan wildo de dorpsbewoners die niet koopen Men verdre f neu verder uit druk buzocbte winkelt uit vluesohhouwenjeR enz Die tijden zijn echter reeds lang voorbg en wat de Oajfots nu nog in hun eigenaardige afgezonderde posi ie doet bigveu heeft gueu andure oorzaak dan dat de zoon bg overlevering met steenun werpt omuat ook sgii vader dm heeft gedaan In het hgzoudcr Igden de uog beslaande caguts aau net igolijke verzwuringeu welke zeer langzaam het eerfte vinifurlid verwoi sten Men viudl er zoo in Bretagne en tiezelfde vrrschijiistileii worden waar genomen bg de zoogeiiaamdu cagota lu liul Zuidwesten van Frankrijk Hgna iu elke familie zgn personen mot opmerkelijk ziekelijke grauwe gelaatskleur dïu reedt up jeugdigen leeftijd hun baren verliezen Vandaar dan ook dat gezonde personen zjcb als tegerttelling met de door lepru aaugetaileii üe bofaaarde menseben noemen Oogenscbgnlijk komen de kinderen uit de buwelgkeu van aangetaateu geboren gezond ter wereld muar bg het groeien doon ztcb allengs dtzitkelijke verschguselen voor Het uitvallen van de haren en een ringertgdeu zgn ouffliskenbarr leekenen de nagels verdikken zich door de minste oorzaak ontstaan nagelverzweringen en sooala gezegd iu verloop van tgd rot het eerste vingeriid langzaam weg Men ziet meisjes van 17 i tren die eene pruik moeten dragen en krachtige enge mnnnou die wu ens nagellijden inouigen arleid uiet kunnen venicbten Vooral diu b zigbeden zgn hun niet mogelijk waarbg Ie tiandun dikwijls net water in aanraking komen daar dit de vingertoppen up onaangename wgze prikkelt Het liobameiyk Igden dat zg te verduren hebben scbgnt echter in het algemeen zeer gurinit te zijn het is in elk geval veel beter te dragen dan hot eigenaardige van het maauoboppelijk standpunt dat zü innemen De leidende geeeeskucdige kringen ven Frankrijk zijn allen de meening toegedaan dat de ziekte dezer oagqls en van bun Bretagner lolgüuooten oit hanr aarjlf dezelfde is als de buosuardige misvormende en verminkende lepra dat middeleeuwen van het tegenwoordige OoatAzie en van de Ooeaniscbe Kilanden Men gelooft dat de bg hen nog nnwerkende verschguselen kunnen worden uitgeroeid mita de Staat er zicb mede bemoeit en dr de lijders toe weet te krijgen hun kwaal niet meer als een niet af te wenden kwaad te besobouwen maar voor bun gezondheid een nauwlettende zorg te dragen Dal zg ondür elkander huwen spreekt bg do afzondering waarin zg leven vanzelf Veel geslachten hebben zoodoende de wet gevolgd welke Gbinu en Japan faun aangetaste onderdanen voorschrijven en bet ia opmerkelijk dal de verkregen resultaten het steeds zwakker worden van den vorm der ziekte aan de verwachtingen dier wet volkomen beantwoorden Senige Itatiaansobe bladen geven ee opgave van de bijdragen der verschillende landen aan den 8 Pleterapenuing DcM zijn ala volgt Frankrijk 1 186 500 Oostenrijk 760 000 Engeland en Schotland 600 09 leriand 9 000 Duiuohlnnd ƒ 175 00 1 itaiife ƒ 100 000 Argenlimë en Üraguay 75 000 Mpxico 100 000 andere Amerikaaiiscbe republieken 160 000 Spanje 90 000 Turkije 25 000 Brazilië 60 000 J elgiè 60 000 in het geheel dus 3 1 9 00 Uen berekent dat de Paus ter gelegenheid van zijn bisschoppelijk jubilee aan geschenken ongeveer een waardu van ♦ 600 000 gulden beeft ontvangen Al de gelden zijn door de kardinalen Mis etelli en Angeli in ontrnngat genomen en in afx uidarlijke koffers geatotec om bewaard te worden tot over hunne bestemming zal beslist warden Ontrent de Hitgaven die geAan zullen worden wint do Paus gewooulgk het óórdeel in van de Ardinalen De Butcgero Apotloni en Aloiai M9Solla Het grootste gedeelte dertftlden zal wel gegeven Vonten aan de congregatie ffijr propagaiïda die in den laatstcn lijd veel uitgavpa had teu gevolge tan de oprichting van nieuwe zendingschappen Uen vemeuml omtrent die geschenken nog de Tolguude bijïooderfaeden De Italiaanscbo pelgrims gaven niet minder dan 500 000 gulden Du hertog van Norfolk roikte den Paus twe envelloppen over WMrvan de e nie een cheque ran 6i 0 000 gulden omvatte mut het bgsohnft Aan Siut Pieter huid n de Kngfcisob Katholieken un du andere een bèquu van 937 500 gulden aangobodeii door de gezameiilgke Ëngelscbo pelgrims Da koizer van Ooatmrijk aohonk 80 000 gulden en de Ooatenrgkaohe adel 800 000 gulden Te Berlijn atood dese week een vrouw tert olit wegens beilriegerijen gepleeifd door middel vau buwelgksadvertcutit Zg boud baar bemiddeliug aan om aan trouwlustige heeren vrouwau met 200 000 ja tÜO OOU mark vermogen te bezorgen Een achttal tiet zich beet nemen en zond haar ieder euu paar bonderd mark vuor onkosten en reizen die zg niet volbrAcfat Bg haar aanhouding erkende zg geen rgke brulden m voorraad te hebben maar voor deu rechter verzekerde zg die wel dug algk te keiineti maar ztcb bg eude teitenover de vuoraaaio familien te hebben verhouden geou namec te noemen De rechter was liardiocUtig genoeg dit niet u gelooven en haar tot een jaar gevanguniastruf te vuroordeeleu ButteDlaDdscli uverzicbt De wot op de liquidatie van de Panamamaai scbappg in aangenomen Virrder kwamen aau do orde twee outwerpuu tot herzieniiig der perswei NiidaL Kubert Mitchel tegen eiken aanslag op de vrgbeid der pers bad geprotesteerd Ik sloot de Kamer met 27t tegen i O stemmen over te gaan tol bebandeling der urlikeleu Art l IS aaiigenam en u dec vorm welken de Senaat er aaa had gegeven De outbuUingun van de Figaro geven het Petit Journal de volgende beschouwingen in de pen Uit deze uutbulhngeu bigkt nu welke rol de drie staatslieden Floquet Du Freyctoet en Clenienceau hebben gespeetrl bg deze drie behoort voortaan nog euu vitirdü de beur Ranc Man begrgpi nu hoe groot de verautwoordulgkheid dier beeren is en hoe niteist belangrijk de gerccbt itting van 8 Maart zal zijn ffMen mag er zich Ie recht oter verbazen dat deze vier getuigenverklariugen welke reeds twee maanden guleden zgn afgolegd geheim zgn gehouden dat de ministerti uu de juatitie er zioh uiet meer door getrofleu loonden en dat zjj hun geen aanleiding heuben gegeven om tut een maatregel te bestuiten welken de toestand noodzakelgk maakte Oeigk ïtgaro reuds vóór da openbaarmaking dezer stukken bad medugeileetd droegen zg iu hel dossier geen doorloopend nummer moifr waren zg zóó genummerd bu ter ea quator dat het mogdgk wat ze ongemerkt uit bet doastür te Itcbteu Zooals reeds is meilegedeeld Jftgkl uit het telegram door Herz den LOdeu Juli 1888 uil ÏTrankrgk gezooden dat depressie do ór borengenoemde poluieke personen uiet is uitgeoefend vtfdr maar ua de beslissing over de bulaugon der Poaama maatschappij üv hoofden der ËngeUcbe oppositie lord Salisbury de Hertog van DevoushilH Balfour on Chamberlain zijn overeengekomen om den grouten veldtocht tegen Home Uule 16 Maart te openen met een monsterm eting io Albert Hall Daarop volgen groote meetings iu de voo aamsle sleden J e sprekers zgn reeds aangewezen Bg voorbaat had te Belfort reeds eene demonstratie plaats waarbg de puriretten ran Oladstona en Morley werden verbrand yok werd opeen vetgaderiug mei geestdrift een rautie aangenomen waarin verklaard wordt dal aan een Parlement te Dublin niet zat wordau gehoorzaamd en geen belasting betaald Vrgdag twee redevoeringen ovet de Belgiscne Grondwetsherziening beide voOr bet stelael Uraux of iets daarop gelgkeude lal zooala men wet overeenkomt met bet atelsel Tak en dat in België door de gematigd liberalen wordt verdedigd Het algemeen atemreobt werd ook zeer speciaal bestreden door deu b er Vanderkindere wiens rede met algemceuu belaiiKstetling werd aaogeuoord terwgl de heer AnapaohPuiasant begon met bloemen te strooien op bet graf van den oensua die aan België nog zoo n slechte wetgeving niet gescbonkei had Ook straalde in b ide redevoeringen bel oprecht verlangen door mtt de Hügeeriog tot overeenstemming Ie geraken De verloviug van den 4 1 jarigeu erfgroothertog Willeio van Luxemburg met de 81 jarige tbolieke priuaes Msrie Anna vlin Braganza heeft bg de pro testantsohe bevolking van Nassau groot opzien gewekt Mjeii betreurt dat hel huia vun Nassau vroeger een bolwerk kn bet protestantime hierdoor IU handen van de katholieken overgaat die in Luxemburg de meufdurheid br bben e rueds sinds jaren aandringen dat de toekomstige vorstin kaIholibk zuu zgn Zaterdagmiddag te twaalf uur had de plechtige installa i vau den president Cleveland laais Bg di za ptecbtubei hield hij een rede waarin bij WLes op het hooge bela ig vau een goeden en vasten muntuiuloop De Vureenigde Staten kunnen oodniiks bui nationalu kracht en rgke hulpbronnen de ouverbidde lijke wetten aan welke de flnauoiëa en de faaodel onderworpen zgn met tarten De president hoopt dat vuorziobtige maar afdoende wettelgke maatregelen genezing zullen brengen In afwachting van de tot staudkoming dier wetten zal de president alle bem ten dienaie staande mid delen aanwenden om bot krediot van het laad ts handhaven en een flunncieete ramp af te weaden Uu e uitspraak der kiezers tun gunste van Cleveland blijft tlal de bescherming om der wille van de beaoberming veroordeeld ia De uitgedrukte stemming van het volk is dat zij van de Eegoering persoonigke bijzondere en directe voordeelen wacht De kiezers hebben bet stelsel van premit en subsidies van stuaUwege afgekeurd evenals de werking der syudioaten trusts Het werk van de herziening der tarieven moet met wijsheid ter hand worden genomen zonder zucht naar wraak Onze roeping zoo zeida Cleveland ia niet Ie straffen maar begaan onrecht te beratellen Alleen de noodzakelijkheid inkomsten te verkrijgen tot insLandhouding der Kogeering reohtvaardigt het boffen van belastingen tSEXXiSGErmG De Voorzitter vun den Raad der Gemeen te ÖOüDA Brengt ter openbare kennis dal aau de Kiezera in deze Gemeente zgn toegezonden de oproep ngsbrioven en stombiljetten tot bet benoemen van één Lid van deu Gemeenteraad eA dat wanneer eenig Kiezer zgn it mbr fje veriorea heeft of er geen mocht hebben ontvangen bij zioh tot bekomiug daarvan ter Plaai el fke Secretaru zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembrioQes zal nanrangen op deu 14n Maart aanstaande des morgens ten negen on eindigen des namiddags ten eter ure dat het stembriefje tckr ftelyk ingevuld door dan Kiezer inpertoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het gegel der Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het biielje in tè vullen peraoon dulde tijk met naam en troornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekmth mBf zgnen Miie andere brie Je omvatten of daaraan opllttetijk zijn vastgehecht Goudé den fl Masrt 189S Du Voorzitter voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN ADVERTENTIfiN Heden overleed ani jongat Zoontje ruim 6 mBsaden oud T CKBBA8 a C CBEBA8 Kio Gomta 6 Murt 1893 De Heer en Metronw va OELOEB BoiKitH bedanken hiermede allen die belang telling toonden bg de geboorte ran bonnen Zoon Visites worden bg voorkenr a ewacht op 14 en 15 lUaart ADVKRTENTIEN alle Miinett en Éuitenlandaeht Couranten worden dadelgk opgezonde door het A dTertentie Bureau ran A BGtlNKMA en ZOüN te Qouda BROEDEIEREN Tan ECHTE PATBUa ITALlANEN ik 10 et bU J H Gruttendiecl SpotnimL By de ondergeteekenden ia de INTEEKENl NüOPENOKSTELUop delflEÜWE JAAUOAMl van het VERSLAG van bet verhandelde in den OavitaHTiBAAD Avii Gouda PÉijs per Jaargang 3 A BRINKMAN IH