Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1893

Goedkoopste Vlecliteii Mj P C IW Begeer i Zie prijzeii in de Étalage 1803 Woensdag 8 M art N 5089 PiSüRija 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kraepelien en HolnCs Qiiina LarocheQ t i tlSSE Is de meest Krachtige en Versterkende KIIVA WIJIN aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandache geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES V rkragbaar in flacons a ƒ 2 90 en f 1 Dopot te Gouda by den Heer A E TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraep eliien HoIdgi Hofleveranciers Zeist De inzending van advertentlön kan geschieden tot eoti uur dea namiddags van den dag der uitgave T H anANve Frintemps TE PARIJS Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd I0DE AL6UI met nederlandschen of franschfln tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Zomerseizoen van kleederen boeden enz voor heeren damea en kinderen op geft ankeerde aanvraag aan JULES JtLUZOT C PARIJS Stalen van zyden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke vswr de goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zijn Bestelttngen on S5 francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franco oracM enorij oan Inkomansta rechten tn alle plmtien van Nederland aan huis bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersinta te vervullen daar ons réexpéditiehuis te Bozendaat Noord Brulmnt i idriiH lo liplast is Trekking Vi ijdag e k LOTEN STAD A TWEHPE België met Hoofdprijzen van 75 000 1260 500 ƒ 250 75 enz N B Het Kantoor is van af heden tot en met Vrydag e k van des ochtends 9 nnr tot des avonds 9 unr geopend Een geheel Aandeel a 2 Een half Aandeel a 1 25 Twee ceheele Aandeelen è 3 75 Zes geheele Aandeelen a 10 alle van HoU Ze el voorzien en voor bovenstaande Trekking verfcrjjgbaar franco per keerende post tegen toezending van postwissel of postzegels by den ondergeteekende met na de trekking franco en gratis toezending der officieele Trekkingelyst De ToUe bovenstaande pryzen worden terstond na ontvangst door my uitbetaald AMSTEKDAM D E C0SMA1T in Efiéoten O Z Achterburgwal tussohen Hoogstraat en Stoofsteeg 124 LIHBOORIVS EeUtknobbelê MoornvUes Huidoelt Wratten enz worden in 7 k 8 dagen tyd geheel Terwflderd zouder de minste pgn te Teroorjaken ook zelfs niet op de gevoeligste hnid Prija per flacon met 2 enseel SO ets Alléén eclu bö B SCHOLTEN Coiffenr Bisoh de handteekening Ton A T TÜULL Zaal Kunstmin der Sociëteit lOns Genoegen t BOELEKADE VOOttl KACHTEI DOOB WILLEM YAH ZÏÏULEU © suSurtlSS3 aanvang S uur PROGRAMMA 1 Een vrouw die niet komt Tooneelspel in één bedrijf Drie Studentjes van Piet Pialtjïs De Doordrflver van Fabiës Ik ben Vader van Pnaudr Bankbrenk van F A ü z E Tennis Buwhart van Mr A BoaAiBS Verstrooidheid van PuMÓT Lan geleden van Charles Gros vertaling van A SpRiNKHorjZEN t 9 Wat is Liefde van Piebkót Beantwoord door een Nutslezer 10 Boerengezelschap van Bb brow Entree 0 99 Leden der Sociëteit Ons Oonoegen 060 plaatsen te bespreken Donderdag 9 Maart 10 3 uur aan de Zaal Kunstmin FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gtieuiische en Zwitsersche Wtisscberij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heeren en Dameskleediugstukken ook alle Boorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Tropen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitoren Neteldoek Talles Kanten Veeren ens Alle goederen knunen in elkander blaren en worden onschadel k voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN os Az Kleiweg A So 73 Gomla Snelpersdruk vaj A Bmnimak Zoo DROP lit den Blikken Trommel UITMUNTENDhandelsmerk middel tegen hoest scheikundig onderzocht door verscheidend doctoren en in den hnndet gebracht in nette blikken trom oltjes voor 25 Cen door ir WiMTBR i Co Groningen ff f Aangezien er firma s zyn die onze drop trachten na te maken lette men vooral op ons gedeponeerd Handelsmerk Een zittende Kat Verkrygbaar bg H W M STEEVBNS Go H V D wouden U V EEDWEN Waddintmtéei M GOUDKIAAN Zegwaard L EBKELBNS Soiioop 1 V BEBGEN W J V DAM Haattredit W PERK Moordrecht P KOEI EVEN Zoefermeer Stollwerck s Hart Cacao Heogste eiwit hoogste theobronln gehalte V re Voordeeligl Hart Caoeo ia fijiuto PoederCtOM in hu yonn gepersd Spoedige oplosbaarheid fijno gear delicienae Bmaak steeds gelijkmitiglield dea dronke Ifl blikken busten k 25 Caoao hsrten = 45 cent 1 Caeao hart 1 8 mi = 1 kop Caeao Verkrijgbasr b H H Gonfliietirs BanketbukkeiB enx Ëngros Espeditie Julius Mattenklodt Ainstardam KaWerotraat 10b De mtgaTB dezer Coarant geschiedt dagel ki met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranuo per post 1 70 Uzonderl ke Nommers VIJF CËNTËM GOUDA 7 In de hedenniiddaK geHoiiden rergadering van den gemeenteraad dio door Iflden werd bijgewoond afwezig was da lieer Ouilij erden goedgekeurd De EekenÏDi van de h amer van Koophandelen Fabrieken dienst 1892 Het voorstel tot wijziging der Begrootingvoor hel Büstedeliugenhuia dienst 1892 Het voorstel tot wijziging der fiegrootirigvoor bet I raelietiach Armbeatuur dienst 1892 lY Hft voorstel betr den bouw van eenen gashouder voor de Stedelijke Gasfabriek Door do aanneming van dit voorstel wordsn 6 en W gemachtigd a op het aan de Gemeente toebehoorende terrein achter de fabriek eenen gashouder met een bruikbareu inhoud van 2500 M te doen bouwen b op het aan de Gemeeato toebehoorende terrein an de Vest tuaschen de Lazarnssteeg en bet water van het Verlorenkost eene bergplaats of loods te doen oprichten De kosten dier werkon worden geraamdop ƒ 5B000 waaronder 3000 als schadevergoedingaan le Gemeente voor het verlies van de zes woningen van het voormalig Proveniersbuis die zij thans verhuurt voor ongeveer ƒ 300 s jaara Het voorstel werd aangenomen met 15 stemmen terwijl de heer Derckaen bmten stemming bleef Vooraf ging eene korte discussie waarbij de heer Doroksen een motie voorstelde om deze zoak eerst in eens volgende zitting te behimdelen Tot een zóó beiaugrijke uitgaaf van 55000 als waartoe dit voorstel strekte moest z i niet besloten worden dan i na rijpe overweging en daar het voorstel eerst 24 Febru I ari j was ingekomen hadden de raadsleden te kort tyd gehad daarover hunne getlachten te laten gaan Spr kwam voorts nog met een enkel woord terug op de FEVILLETOIX s o X IT 3D IV J6 Wordt z n streven bespot door hen die oorzaak zijn van t slechte vindt hij onverschilligheid voor z n streven bij ben die te lijden hebben van t slechte wordt hij tegengewerkt met allerlei onheilige middelen door menscheu die zeggen dat ze ook verbetering willen maar langzaam heel langzaam asjeblieft dan is t doekt me geen wonder dat bij wel eens opstuift van woede of vloekt van ergenis Maar vindt hij later den rteun waarop hy aanspraak beeft dan wykt z n verbittering langzamerhand en hij is even afkeeriif van oproer en geweld als elk rechtgeaard raensch Ik weet wel dat de geschiedenis d e van Frankrijk vooral ons voQibeelden levert van ontzettende revolutionaire woelingen waarbij niets gespaard werd tttaar niemand Tergete dat daar t janhagel den scepter zwaaide en t janhagel is het volk niet Hoe gemakkelijk zou t voor de tegenpartij Zijn de verbiitori g der socialistische partijen te bezweren Met ernstige pogingen tot toenadering met wat klaohtea van gas verbruikers waarop reeds in de vorige zitting gewtizou was Hety antwoord dat toen de Voorzitter dezer verj aderirtg gegeven had kon bedoelde klagen onmogelijk bevredigen en spr wilde door uitstel v tn het tbaas aaobitngige voorstel den Directeur der Gasfabriek vóór daarop beslist werd in dQ gelegenheid stellen op die klaohteu een afdoend antwoord te geven De Voorzitter betoogde dat er eenige spoed was bij de behandeling van het voorstel terwijl roeds in het Verslag der Gascommisiia over 18S9 in uitzicht was gesteld dat tot de voorgestelde uitbreiding der fabriek zou moeten worden overgegaan wi de heer V Iterson seidt dat de behoefte aan uitbreiding bij do mopste raadsleden reeds lang een bekende saak was Daar de motie van don he r Dorckseu niet ondersteund werd kon zü niet iu behliideling komea Iq deze zitting werd door dM Voorzitter medegedeeld dat de Minister van B nenlandsohe Zaken de rgkfl vergoed ing in de koeten vap het Lager Onderwijs voor de tQ gemeente orer 1891 had vastgesteld op 16+86 40 ea dat door GedeputeerdeStatOll waa goedgekeurd het raadsbesluit van 24 Januari 11 tot wijziging der gemeeotebogrooting dienst 1693 i De volgende stukken kwamen bij den Kaad in 1 Verslagen over den toestand van het Gymnasium hot I kgor Onderwijs de Stedelijke Muziekschool de Stedelijke Zwaminrichting on hot Hoffmansgesticht Ih handen van B on W om te dienen p bij het samenstellen van het gemeenteverslag waarna zij zullen circuteeren bij de raadsleden 2 Missives van de Comroïsaie vaji Toezicht op het Midd Onderwijs inzendende twee aanbevelingen voor 3 vacatures in die Commissie Daarop komen voor Vacature Kn no v Gelder goeden wil en de erkenning dat de toestand van t volk toch niet zoo rooskleurig ia als ze voorgeeft zou ze t al heel veW rengeD Hebt ge wel eons iets gelezen van Multatuli den man dio veel gedragen heeft Ook zyn pon werd beituurd door bitierheid maar zoo waa t niet altyd Toen hy optrad als schrijver vroeg bij vol naif vertrouwen aan alle Nederlanders steun in het betrachten van wat goed was en rooht Tien Twintigmaal heeft hij z n verzoek om medewerking herhaald maar hoe verrukt men ook was over z n sohrijverstalent steun vond hy niet dan by heel enkelen Daarom werd hij bitter tegen z n lerers en hij wierp ze grove woorden naar bet hoofd Midden in een verhaal of betoog kon hij plotseling afbreken om z n lezers nog even te herinneren publiek ik veracht u t FuGliek slikte die pil met een pteizierig gezicht een verwijt en massa treft nooit en t volhardde m do rol van toeschouwer waar t verplicht was handelen 1 op te treden t Was om tareluursch te worden Neen ge moogt de sociale knmpvechters niet kwalijk nemen dat zii wel eens spelen met grof geschut Uw ergernis verdienen ze met wel uw steur uw medewerking uw wsardeeiiug Teu slotte nog een woordje aail bima van Eiken Ik beken dat ik oen groot vijanü van den drank ben zóó groot dat ik niet allden t misbruik maar ADVEETENTXEN worden geplaata van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatBruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt J W Molün J W Vorster Vacature Nederhoral L Burgersdyk A C Geitel ïer visie en benoeming in eene volgende vergadering 3 J5en voorstel van B en W ter voorzieningin de kosten van de uitbreiding der gasfabriek Uit voorstel strek t tot het aangaan eener geldleening groot nominaal 136000 a S pCt met jaarlijksche aflossing van minstens 2 en hoogstens 20 aandeelen a ƒ 1000 en tot aflossing van de 4 pCt geldleening groot ƒ 84000 van 27 Mei 1887 Ter visie 4 Een rapport van B en W op de adresseatot afschaffing van de kermis B en W stallen voor daarop afwijzend te beschikken Het doel dal adressanten beoogen matafschaffing der keroiii voorkoming van drankraisbruik en onzedelijkheid zou volgens B en W daardoor niet worden bereikt Ook met beperking der kermis zoodat die dea Zondags niet zou worden gehouden kunnen zy zich niet veroenigen De bewering van ailressanteii dat alleen te Gourla en te Haarlemdes Zondags kermis wordt gehouden is meenden B en W onjuist Ook te Breda Delft Deventer Dordrecht Groningen s Hertogenbosch Zwolle Zaandam enz is dat het geval Ter visie 5 Een adres van den beer B Begeer Bz wienwegens ougesteldheid als Commies ter Secretarie eervol ontslag werd verleend verzoekoade toekenning van pensioen 4ti handen van B en W y L om bericht en raad 6 Ren aiia Jn de h h J J van der Sanden en P W K MWiUnzen verzoekende namens 400 me deingezetooeinletaanvangiuar der kaasmarkt vrij te stellen Ter visie zalfa t gebrtiik van den drank beatrijd Baas van Eiken houde sich overtuigd dat ik er geen groot kwaad in zie wanneer oen werkman Zaterdagsavoiids ot Zondagsmorgens z n borreltje drinkt Ik weet dat dit in veol huishoudingen een gewoonte is waarmee niet licht gebroken zal worden Trouwens dat verïang ik ook niet Wel hoop ik dat t jonge geslacht aan die gewoonte vreemd zal blijven want wanneer de deur der zonde niet op oen kier gezet maar goed gesloten wordt dan zal er van binnensluipen geen sprake zijn Intuaschen zal hel baas vaü Eiken niet ontgaanzijn dat m n bestrijding straks gericht was op betmisbruik van sterken drank Er wordt misbruikvan bterken drank gemaakt onder de arbeidende volksklasse Misbruik noem ik t wanneer t jenevergeld ont stolen wordt aan het gezin en gespaard uit den mond Misbruik noem ik t wanneer een arbeider een vijfde of zesde deel van z n karig weekloon aan jenevor verkwist Ëii misbruik noem ik t ook wanneer een arbeider dagelyks jenpver drinkt a is t nooit in zoo groolo hoeveelheid dat hij z n fatsoen aan den weg laat liggen Dat misbruik to bestrijden ziedaar do eerste laak van allen die t wezenlijk goed met het volk ineenen Laat ik besluiten mot de verblijdende raededeeling dat in een doel onzer provincie t volk uit eigen beweging tot onthouding overgaat terwijl in veel