Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1893

liirf ii Voor u durf ill er wel voor aitkomen ik heb voor mij drie gullSon moer ergernis en ellende uitgestaan dan ik vofcr dertig gubien toe nog eens Z04 wiUou ondergaan Miju eenige trooat is dat thuis blgven nog erger was geweest Nu ben ik ziek van agitatie anders was ïk ziek gewordtn van heimwee Aangedaan en vol medegovool drukte ikhaar de hand I 1 Daar de ervaricg heeft aaogotooiid dat t bij groote uitbreiding van oen besmettelgko veeziekte voor den districtè veearts met mogelijk is zicli geregeld en voliloonjli vtti de behotirlijke naleving dor wettelijke vooraohrifteu amirebt de veeartsemjkuudigo politie te overtuigen is j ioor dun minister van Biitncnl Zaken oep wetsontwerp tot aaiivt llm an de desbetrelfetide IveLten iageJiend Daarbij wordt voorgestold ter JioBchiklting van ilen districtsveearts een of moor veaopsichters l stellen voor htit toezicht fln po optimettifig alsook lioor onderzoek van hel o dat op do markten wordt aangevoerd MTfa aanzien van het betruden vsn erven en weiden fyn optnalien van proces verbaal enz wordt voorgoAld hun dezelfde bevoegdheid te geven ala aan éeL districis vüüart ia toegoKend y De Jo ra der Revue des Dt x Monde die iiii de 1 oriant feie nummers iie arti foleu van prof Perrot yittr dolopgraviuxeu vau Troju Mycuna en Tifjfns iiBpbHil gelezen zullen iiu t bolaiigsWlliug vernonpn Jul te Maisariik het t iirKsch dorp op het oude Troje Iwder wichtige vondsten zgu gedaan Men hooft Mlftiigsibuilp dün inginijur in het zuidwesten van dó Ijurgj ldo grondingen uitgegraven van een groot j eliua$fe gebouw waar men wellicht nadere gegefbtdekkon oiilrent het p ileis van PriQmns J ovorblijfsalon van va verk geïondün die rt fon dati mon overblijfselen zal outuioetea nin sgravion Van Mycene nabij komon lorpfeld di0 Schiiemunn s onderzoekingen biedt WoQ liefhebbers gelegenheid aan b de pgraving U tegenwoordig ta 2LJn Ëenige B lijiiera zullen plflra aiin de ditnoodiging gevolg goveii Dr D I sl hikt eohtairi uiot over zooveel 1 geldmiddelen als Sobliomau zoo Iat hij op den steun der Duitsche regeenng rekent om de opgraving van Trojo tot het eind toe te kunnen voortzetten t Onilanfet de zetr omstiga waarschuwingen zijn verleden week Zaterdag toch nog een 6U tal personea onder leiding van de U rochusho maatschappij naar Colorado vertrokken Zou het voor den gooden n am dier maataohappg niet wenscholgk zijn vraagt We Boodschapper zich ta onthouden van Iniulgenoolen onder haar leiding naar Amerika te doen vertrekken zoolang haro directie in gebreke blgti de ernstige aanklaobteu van de Hollandsohe kolonisten afdoend Ie weerieggenP WgïdooH deze ernstig gemeende vraag op grond van ons verstrekte roededeelijigen die een zoor verdacht licht worpon op die maatsohappij en op enkele personen dio tot haar in nauwe betrekking staan Op 11 Maart zullen per stoomschip ftRottordam een twinlig al landgenooton tien inwoners van Walcheren oD tien uit Ambt Vollenhove vertiekken naar Rilland Colorado waar de koloüisten lohior allen loden van de Geref kerken vertoeven die gelgk men weet onder dé loidin f van don heer van Boven alle betrukkiog mot do Utreohtsche maatsohappij hebban afgebroken Men zal zich herinneroo dat twee jaren geloden een rooversbende in Bulgargo een spoortrein aangehouden eh de reizigers weggevoerd beeft on bon eerst tegen hoog losgeld liöeft vrijgelaten Vgf der roevers zgn in het laatste najaar d jor de Dulgaar foho politie opiiespoord en thans aan do Turkeofae justitie uitgelovenl ZÜ verhaalden elk 40Q0 als Aandoet in de winst to hebbeu ontvangen Hunaau voerdot Anastasïos is volgens hen naar Rumeuié of Bnsland gevlucht Nog drie leden der bende die drie jaar geleden een £ wager van den Sultan kebben gpptunilord zgn ook gevat en zullen mede wordeo uitgelevanl zoodra ze uit het gaatbuis Ie Sophiai waar zg nu wegeiia tiekte verpleegd worden kunnen worden ontslagen Volgens dan Haagschen briefsohrgver van Aq Middelburgaoke Courant wordt als Directeur van do Maatschappij ZecbadSoheveniogen in de plaats van den overieden heer Reisa genoemd de heer Buys Ud van de firma van Pruhn Co commissionairs zegt hij is ran dieu aard dat een onveranderde handhaving van tontwerp Tak ondenkbaar is we hebbondus een tweede ediiie en een nieuw onderzoek indeafdeehngen te wachten met verslagen eu aatwoor Jon Dat alles kan onmogelijk in 189S aHoopen Voorloopig dus zullen de uieuwu kiezers nog geen lasthebben van de polltieko agitatie Do welbekende pyramide van Austoriitz bg Zeist beeft in den laatsten tijd veler aaudachl t otrokken Volgens de beschrijvinged ffelko van deze pyramida beslaan eu wolke lo het bozit van deu tjigonaar Mr De Beaufort burgomeester vau Woudenberg moest er ougoveor lu bo midden oen kist begraven zgn bevattende docuinonteu ou penningen uit don Pranschen tijd Om aan do opgewekto uiouwsgierighüid te voldoen on Iovoq uil eun 90 punt van werkv rschathug hoeft Mr Ue Beauft rt vorledeu week midden in do pyrauiide mn pui latou makon om vandaar uit to ondoizoekon 0 j otne diepte van ongeveer 17 meter van den lop oütdektan de werklieden werkelijk oen loodun bus of kiat lung 84 B duim en 15 duiju in doorsnede Deze biislwerd geapond on do inhoud bleek tu bestaan luit oen hctuteu rol waarona jioon eenige perkameutbladen waieu guHloudeji Deze waren t chtor nogal geschondeif door binueugedrungon water Ook werdou er Ifr uBcbe muntf tukken m guvonden waarvan één een waarde vortegöiwoordigile van on oveor iQ guidon éedureuile ongeveer negentig jaren waren al deze Wörwerpon m do pyMWde verborgen goweest J Zooals bekend is werd dozo pyruiniile opgericht Mr Generaal Marmoüt een der bokonde generaals va Mapolöon I Naar den berooaiduM veldslag van A wterlll werd de pyrdmido gonyomd waarna do on tana bifurteohnp evenoous dozeW naam verkreeg i toe heer D R Mansholt do bekende sooialistisohe woord voorder uit Groningen hoift een studio uitge govin ove j 4 Du qntwerpplauuen der Zuidorzeever eeiiiging in verband met de heersohonde ii erkeloosheid Wat uu de uigenlgke Zuideizee plaouuu betreft komt do schrijver tot do vülgende ooaclusien Uit een 4uchnisch oogpunt is do binnendijkingder Zuiderzee votgeiia de plannen der Euiderzeecommisaie züo uiel onuitvoerb lar dan toch zoo kostbaaren gevaarlijk dat de evenlueelo directe eu indirecte TOordealen voor den Staat op verre na niet daartegen opwegen ü d ffnauti ele placaeo der Z Z commissie zgnten ooneumalo onaannemelijk voor deu Staat omdatde eventueela voorduelen bijna geheel komen aanoene kapiulistiaohe oorpoi tB en de risico gaheol eaudon Staat Indien de Nederlaodsohe regoering 200 a 300 mitlueu zoo goed als renteloos beschikbaar hoell voorrlu cultivoering vun Uudorgen die 4 a 6 meter boneden dan waterspiegel liggen dan k n tezvaam afgezien natuurlijk van ouze dwaze eigendomswetteii oneindig vruchtbaarder worden besteed aan laud dat boven ilen watotspiegei ligt Ër liggen in ons land duizonden hectareren land die aan da hand dor nieuwe landbouwwetensohap met betrokkutijk weiuig kosten lq vrucht bare akkers herschapen kunnen worden Zooals men ziet spreekt de sohrgror o a van ffOOze dwaze eigoodoms wetieQ In hot laatst gedeelte van zgn brochure betoogt Inj hoe door wg zigiug van die wctteu ten op ïichto van den bodem het kwaad der workaloosheid te beteugelen zou zijn De schout van de Diestpoort to Batavia hoeft zioh in deu laatsten tgd mot gvor toegelegd op het ontdokken van CUndusiinu opiumkittun Ean twaaJftal Sign door h m gesnapt de aangehaalde opiu was sleohts in een eukolo smokkelwaar bijiin alles waa afkoiaatig van de paobt Ue wiust VBD de houders dier kitten beslaat hierin dat als Zij hij de paoht opium kcopeu met 9 thail tegelijk zij één thai oukrggea das toiaal 10 thail tien perooni dus van den verkoopor Voorts hun grooto winst op den omzet por mata en de aohterblgvende opium van do verbrulkefs Maar uu de eehout ziiu anibcspliffht heel gedaan klaagt do pacht die beweert daardoor een schade te lijden van p m vijftituiduizead guldan a maande zij zal nietonkel moeilykrbet vertohitldtgde aan de schatkist kunuun opbroogea maar bot volgend jaar bij het bieden met de opruiming di r olaodaatine kitten rekening ta houdan De aandacht dor regoering n d e au de heoreo der Tiveede Kamer wordt i i het bgzoudor op hel vorenstaande gevestigd Be illystratieJfl buitaa9ew 0Bl BaU Nit HWêbhuKyi De kieswet De Haagsohe oorreapoudent dor N Qron Ct weet mode te deele dal de kieswet niet voor den zomer bat onderwerp vau nadere voorbereiding zal kunnen wonten en dat dus de groote hervorming niet vóJr begin 1894 ia openbare behandeling zal kpmen Het raorioopig verslag toch Kulkniaodscb uverzlcht Sir Eiiward Grey de onileFBeoretana Toor builMaodMtie aiilcea deuldu gisteren in het Lagerhuis 7 Adnuan tbq C vbd Baaien J Boere K BoDnenr A de BruiJD B K de Graaf M Verlaan ea Joh Vermeulen rerzoekende beooamd te worden tot brngwaohter De Haad benoemde tut Kegeutes van bet Bettedelingenhais Mcfr Q C Overeijnder Kotter met algemeeoe itemmen Hoofd der Tuasohenaobool de het r G N Krtüsheer onderwijzer te Gouda met alggmeene Qtommen Brugwachter aan de brug op dei Gouwe over d Turfmarkt A de Bruijn met 9 stemmen terw l Sanders 4 Bouneur 2 en v A Pool 1 stem vet krijgen Voorts werden de atembureaux samengesteld voor de verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad Tot leden van het hoofdbureau waarvan ds burgemeester voorzitter is de hb C Moogenboom en A Jager Tot plaalsv leden de bhl A K van der Garden en C G fan der Post In het tweede bureau werden benoemd tot voorzitier de beer J M Noothoven van Goor tot pi voorzitter de heer G Straver tot leden de h i A van Veen en D G van Vreumingen tot plaatsv leden de hh H G Hoafhaner ea it M Daroksep Alvorens du vergadering gestoten werd vroeg de beer Dr H IJsael de Schepper het woord en zeide bet volgeode M de Voorzitter Hat is vermoedelijk heden da laatste maal dat ik de eer heb zitting te nemen in deze vergadering Het is mij oen behoefte voordat ik deze plaats verlaat een hartel k woord vau dank te sproken in de eerste plaats tot U voor de welwilleDda en waardeereode woorden door U in de vorige zitting gesproken naar aanleiding van mijn besluit mijti ontslag te nemen ais raadslid en in de tweede plaats aat alle raadsleden die zoo vriendelijk waren met Uwe woorden in te stemmen Ik beveel mij by voortduring zeer in db vriend chap van de leden dezer vergadtirïng aan 1 Da Sict bevat de statuten van de Vercatiiging tot opnohting eu instandhouding van vr e uifaolen op gereformeerden grondslag te Gouderak y In eeae gisterenavond gehouden vergaderiiylf van het Comité voor gemeenteraadsverkiezingen is sloten Vrijdag a s iu de nZaal Kunstmin eene f peubare vergadering te honden tot het stellen vaM atn eandidaat roor den Gemeenteraad Dinsdag 14 Maart zal in eeue openbare vargaduflng van da Afde Ung Gouda van den Nederlandscben Protestantenbond als spreker optraden de heer Mr van der Vlugt hoogleeraar te Leiden die tot onderwerp koDSi Wat ons rest Aan de hoofdoommissafisaan en oommissstissea van politie in Ncdorlaod is door een v ftal oommissarissen van politie eene uitnoodiging gerioht tot bet houden eener vergadering op 14 Maart te Am terdam om te komen tot verbetering van den werkkring der positie en de vooruitziohtea van den commissaris vau politie in Nederland Daartoe wenschen zij nauwere aaneensluiting en samenwerking en dff Qpriohting van eeue Naderlandaohe Vereaniging of bond van oommissarissra van politie Il II 1 vm streken de gunstige uitwerking van de gverige bemoeiingen der Volkspartij duidelgk aan den dag treodt In de gjemeente t Bildt waar de vanen van het looialismo vrfj wapperen is t totale drankvorbruik ongeveer d be ft minder dan in het vorige jaar Ën terwijl t drankvorbruik over tgeheele land met 7 pet ia afgenomen constateert men in Friesland een verminderiDg met 20 pot Dat is een verblijdend leeken Hopeif wq dit in onze schoone provincie t traditiona la Utid dor vryheid t slaveqjuk van de jenever voorgoed wbrdt afgeworpen 1 fac gezegd Werkelijke ingenomenheid met een rnatig wooid wordt soms welsprekender vertolkt door diepe stilte dan joor luidruchtigen bijval Zoo ie t hier Een opkomend applaus sterft bg gebrek aan deelneoiing spoedig uit Maar geen luidruchtig gebal bel verdringt de heerst ande stilte uitdrukking van tien ernst der vergadering De prasideni die nog nooit gelegenheid had om studie ta maken van de aandoeningen der menschelijke ziel of althans nooit van èe gelegenheid profiteerde geeft een verkeerde uitlegging aan de heer chende stilte en meent er een vingerwijzing in te zien om de byaenkomst la sluiten Na eenig overleg met z n medebestuurders güaft hy dan uok de gebruikelijke tikken met den hamer op tafel waarna hg d a volgende sluitingsapeooh pToekt Broeder Antelmos naohtponier in het klooster LaGrande ChartreuAe is overleden Onder dien bescheiden naam verèohoot ztob da persoon van danheer da Brécourt die voormaals een dar sohittc reudste rollen io de Parijiuhd sameulevlug speelde De heer de Br urt is driemaal getrouwd geüveest Uit zgn laatste huwelgk had h j uene dochter gekregen Eens vandejaobt thuis komende ontlaaddehij zijn geweer met schot in éene hdg waarachterzjjo dochtertje ztoh bevond Het meiiye viel doodelijk getroffen neder De wanhoop vau den vader whs vreeselijk Hg nam toen het besluit ï n leven te eindigen it hot groote KarthuizerkloostèE waar hij tot hot laatst hel geringste en moeiliuste werk verrichte In bet jongste nummAr no 10 yan De Folkaoriend worden bijzoader bed en ferineld omtrent den honderd jarigen Dr 6 Wtelobyki van ïe oortu een Pool teLonden wopdjitohtig A a na ewi moeilijk ea veojbewogen levën j thans n9g kraê nig is en eerst twee Jaren geied p f tengevolge van Mree aaftvalïen vaUfinfluenza ziji e watidelingen vaii vliur uren daags moeststaken Tifch wandelt hij ifóg lken 9ag en is s morgeps te zeaï uren op Sedert 6s jaren is hy g oelODthouder Nog op zijn dOstt Jjitttr lAeld hij ineenjkring vku geleerden eene wetelwhappelijke redi overgeheeloathB uding Uvi hem frnken og twee udegeneesbeerml gobeeUoathouder op liet platforni met hun drieën fteldtJQ eü 376 jarenpdi s dooreet ellqnstter 2 jareil iKei wel wat kras maar ergi aohverwékkend üiteijst ikju van een Amsterdamscpn jongen kon ifOkea Zaïer lagoohtend zien lufcle Groól Bickerstaat A j Aalt een uiikhuis al ijiar was men z g naa ï fhbak lèrikkelen dat witjzeggen 8 man aan driea kkeu rhaalden telkens eltiu pak tabak op naarden deritj u zojder van een perceel Bouejden woont ee l ge iu en nu kwam eeu eer zaa aanspreker met den nooiligan ernst aausohallen au nauwelijks klonk uit zijp strueven mond bet gewone ik kom u bekend makeu dat overleden is Df een joAg n die beneden de pukken tabak aansloeg stond naast den man slaat hem de beide scbinkelhaken onder do armen laat het gewone haal op hooren en bjjna op hetzelfde oogenblik is de man a 9 mater van den grond en laat van schrik zyn workbrioOea vatleu Op syu geschreeuw staken da mannen die aan da stokken trekken hun gang en zonder lebiel maar onder algemeen gelach liet men don man lapgzaam zakken Onnoodig zeker te zeggen dat dft jongen niet wachtte tot bet zwarte mannetje beneden was Zoo n schelm t Echo De veel verbreide pieening dat de onbeschaafde volken niet aan zeuuwzicktun lijden nn dat nerveusJieid eene ziekte is welke hoofdzakelijk uit beschaving voortvloeit wordt door Daniel G Brinton aan de hand van talrijke feiten bestreden Science Ddc 1892 Dez schrijver wy st er op dat volgens verschillendö reizigers gebeele onbeschaafde yolksstammefi o a op Madagascar eu Nieuw Zeeland door zanuwziektea epidemisch worden aangeta t Men leerde bij hen verscltijuselen kennen dia aan de Flagellanten en soortgelyke in i 6 middeleeuwen herinneren Jezuiateuzendulingen verhalen van soo rtgolijka epidemische Arbeiders 1 Tot op z kero hoogte heeft ook ons sooiaaldemocraten volgelingen van dtyi hoogvereerdon aanvoerder Domela Nieuwenhuis de rede van onzen gaostverwam Jan Holsma getroffön Veel heuft hij gezegd dat ons uit het hart gegrepen is hoewel we t in anderen in schurperen vorm varkomÜgd zoudon hebbeu t Komt mij voor dat de spreker een veel te optimistische opvatting heeft van de toekomst der sooialistisohe maatschappij Hij gelooft blgkbaar dat alles wel van een leien daVje zal loepen als de burgerstand maar met ons meewerkt en het kapitatisQie wat toeschietelgkar wordt Dat geluoven wjj nieC Of Haver wij geloovon niet aan de mogeIijkl eid van vervulling der gestelde voorwaarden Het kapitalisme is zeker zoo verstokt als een zoo daar bg mogelijkneid zgu kan en de burgerg is wel vatbaar voor overtuiiring maar voor e n consequente handeling overeenkomstig die overtuiging schrikt ze terug Ala de spreker werkman was als wij en deelde in da ellende van den arbeidersstand ala wij dan ware z n rede oiigctwijfeltt scherper vuriger krach tiger geweest Nu de heer Hols a in betrekkelgken welsta fl toeschouwer knn zijn bjj de worstaMng om het beslaan waarin wg actief deelnemen nu is z n rede kleurloos door gemis aan bitterheid over geledep z Duwziekten bij d Irokeeien eir Hnrouen Voor korten tyd heeft dr Da h Tourötti in het Journal de Mideeine er de aandacht op gljRBtigd dat eehttt hysterie onder de Hottentotten ngers en Kaffers niet zelden voorkomt en eveneensmij de Abossiniers en de bewoners vun Madagascar peze bjfsterie is verbonden met eena soort van sMnswoede welke beide geslachten aantast Brintoalppml tpt het besluit dat de beschaving eerder Irminderend dan vermeerderend op dergelijke ztlplirziektec wefkt bovenal f ök hierdoor dat die 2 wm het rflligienso karakter verliezen uit Chili medegoudlagen op Beagla kanaai lovenal wej dejl on Hoste op lelfs riÉeeUle een 27 Jct 189iï ekuB en avoiv Cahfornisohe Voor eenigen tijd deden Aa bUl dealing van de ontdekking der eenige eilanflen ton Zuiden vanin het iSuiden van ZuidAmerikifle eilandjes Lennox Navarino il m 5 grad Z Br genoemd ïler gijo t e bladen uit Chilimede jditjde toestrooming vpntuifters eiiïig zins aan de eerste ji oudkoojis herinnerde i I De o gewondeuheid na de diitikkkiqi was buitenc ewo fn Wtie tj urstelling met uil P ifipurt jlioB den gquverneur var ie Iregcei tJ kali Art l iloMt en If a VB i p dit 0 meest 0 ftn Chili ingttdieüd he fl bracht en lo waaM a proportion t blootgyiejfr Iden gunstig icke nden tfacht zoudan tot nt f ik wérken djia ougev ü moeilb 000iii il3OfKG iro moeiten hq e 11 uacht l dU i é del ijkertj doflhi d o hfé nift J in df igouf kera er f It er egeu Ifet water i u ft eigt h ovor Y W tigste I peifeJjtóiil worden li r hel ng M klimaat emiddzaakt spoil üg dfe4 m Ën de kl te lagen w efh e o IM waren zqn r eds uitgeput Ten slotte waarschuwt het rapport tegenl do ovorkomst vap nieuwe goudzoekers dahr de aapwezigen reeds met voldoende in hot uoodige kunnen Voorziet De Haagscho oorrespondent van ilo ZmUche Ct de uitvoering van het il Capalla Koor te b Hage besprekende dia door de Koniojiin R geuti s werd bijgewoond vertelt het volgende als aaltje van de volharding die door aommi en wer l betoond om dit amusement niet mis ta loopon ttM o uiobtl was er in geslaafd in de zaal een plaats machtig te worden van waar f de koningin en de koningin haar goed kon zien lioe zg zich te half één in de queue bad geschaard no 80 in do rg en eerst te half vijf aan de beurt waa gekomen hoe benauwd zij het daar en hoe warm zg het in de zaal beeft gehad hoe zij na afloop eerst een half uur geduld geoefend en daarna met docdsverachting gestreden heeft om in de vestiaire haar mantel en hoed terug te krijgen hoe zij eindelyk haar rymig zoek én alle trams tot het dak vol zijnde otiiler een mild Pebruaribuitjo naar huis mooht wandelen zie dal was de leolyke keerzijde dar medaille Gisteren aan haar ziekbed toegelaten vroeg ik wat haar aobe lda ylk heb mij overspannen neef i L i lJ JÜ onrecht of ontrerdionde armoede Iemand dié naar aanleiding van het gesprokene uitmaken moeat onder welke vlag de spreker zich schaarde zou dunkt me leelgk met de handen ia t haar ztttaD Men zou zelfs kunnen zeggen dat de spreker vergetep heeft kleur te beken nfli Ik maaicilK daniAok atert de geheeUuwdevoacuy van den hear Holsma binnen den tijd van vijftien minuten zoo te fatsoeneeren dat ze aan don man te brengen is voor een hoofdartikel uit het Sociaal Weekblad van mr Kerdijk die heel in t fatsoenlgks ook in sociale hervormingen doet Ën nu kan men mij wet tegenwerpen lal er geen principieel versohü bestaat tusschon de liudoelingfin van de twee hoofdleiders der sociale beweging die tegenwerpiugsnjjdt geen hout De liberalen eu de cleri len en de antirevolutionairen ze maenen t allen o zou goed I met den werkmaq en ze willen de maatschappij o zoo graag herrormon maar langs den parlementairen weg Ut ia langs don weg van politiek gescharrel en eindeloos geklets Dieu weg willen allen op behalve de ware socialisten Wg volgen den eenig juisteii weg den weg die rechtuit rechtaan naar het doel voort t Lftnge wachten op iotsverbeteriag en recht moede hebben wa den yug toegekeerd aan alle mogelijke partgen die ons paaiden roet mooie woorden maar zich tot daden nooit lieten vinden OfdtMTVtl d mede dat EegeUnd p de gesondheidsconferen ia welke 11 Maart te Dresden b j enkoml ortoBen woordigd aal worden door den Engelsohen ant aan bet Safesisobe hof en door dr Thorne biigostaan door den heer Famale van het departement an buiteul laken Nadat besloten was tot de l raad laging o er de begrootin ïau marine over te gaan stelde da afeevaardigde r J Gorst voor dat eon besluit worde genomen bepalende dat niemand bij de inriehliajen der koninklijke manna in dienst mag genomen wordan dan op een loou waarvan hij in i jn ond rhond kan voorzien en dat de voorwaarden van het werk wat betreft hot aantal werkuren en het loon de ver Mkering tegen ongelukken en de maatregelen voor den ouden dag va dien aard ga dat zij lot model kunnen dienen voor de partieuliero patroons in alia landen üe mini ter au oorlog Campbell Bannormann voiklaardo van meening te z jn dat hetgeen de heerGorst vooratelt voor alle departementen van bealuurgeldt De Begeering heeft het in de motie neergelegde denkbeeld als algemeen beginsel aangenominmaar dit wil zeggen dat zfl zal trachten de best patroon i het land te zijn Proefnemingen diegeheel bijten de algemeene prakt ik vallen wil züechter veitoyden 1 Hel ïooratel öorst wordt daarop aangenbmen De iisuro deelt het plan der ooncenlratie der Duitsche troepen mede zooals door de mogendheden van het drievoudig verbond overeengekomen is bü het uitbarsten van een oorlog Duitsehland zal drio legers samengesteld int negen legercorpsen en der garde uit twee Bniersche legercorpsen en de Wurtembergeche divisie aan de westol ke grenzen bijeen trekken Uien legercorpsen v f division oavaleriff en vier reserve legercorpsen zullen vereenigd worden aan e Eussische grenzen Dit alles met uitvoerige aanduiding van plaats m genoemd blad Voorts wordt gezegd dat naar het vroegere plas door maarschalk Moltke ontworpen de Pruisisch garde rechtstreeks van Berljjn naar Ooblentz van Ooblentz naar Trier en van daar naar Metz zou onrukken Dooh lilt plan ia in overleg met de beide andere mogendheden van het verbond gewijzigd De tyaro verklaart op categorisehon toon dal z no mededeelingen strikt juist zijn Indien de offl cieuse Duitsche drukpers op hevel ook maar de minste logenstralhng er tegenover mooht stellen hetjeen echter niet waarschijnlük is dan zullen nadere biizonderhedeö volgen Het parket heeft in zake het Panamaomkooperü procei do lijst van de getuigen i oharge io laat aan do verdedigers der besehuMigden doen toekomen dut dezen reeds vreesden dat die lijst door het parket mei overgelegd zou worden Benige bladen zeitïen dat het parket oo talmde omdat heter tegenopzaij Jloquet Clemenoeau en De Freycinet aan Ui wS Er zullen 2B getuigen 4 charge verschijnen o a lelii Fauro Salis Bondeleui Flory Monchioourt do gebroeders Thierr e enz Er tjn dertig getuigen a d hargo Onder ben moeten genoemd worden Do Freycinet Floquet eu Clemenoeau die verschijnon op verzoek van ChaMea de Lejseps De Mackau die komt op voi zoefc Van Dugaé do Faueonnerie Do Souboyran en Béraud die verschijnen op verzoek van Antonin Proust Bovendien zullen oog een twintigtal politieke porsooeu als getuigen gehoord worden Wij oemom Spoiler Andrieux en Kanc Het proces wegens omkooperij zal waarsohiinFük 19 ziltingDu duren De verkiezingen in Spanje die op enkele pbatMarkalm elders gepaard met eenige opgewondenheid en oogorogeldhoden plaat haddan hebben verrassends reeitltalen opgeleverd VolgensJi O hebben M MadWdde republikoiren 400 J stemmen gewonnen Opsooialialische oandidatoa werden 1100 op florioalen 1000 stemmen nitgebraeht lo Saragossa en ValonMahadden de republikeinen eveaeens de overhand Nogniet overal is de nilslng der stemmingen bekendzoodat tot dusver alleeh kan opgemerkt worden datde repuUikeinen grooto levetsknuilif aan den daï hebben gelegd De repoblikeinsche leider Zorila eu de possibilist Castelat lijn gekozen Ondanks het te elfder ure gesloten verbond tusscben liberalen en conservatioven is het duidelijk dal de republikeinen hun toestand in de Corlez aanmerkelijk bullen versterken Het cfflcieele blad Ie Si Petersburg bevat eene ambtelijke mededeoling inhoudende dal de regeering reeds herhaaldelijk zioh uitgelaten hoeft over do omwenlelingen in Bulgarije en over de beginselen der regeoring ta Soda sedert prins Ferdinand daar tot macht gekomen ie Nu de regoerondo porsontit voornemens zijn van de Sabria e te vragen wijziging van art 88 der grondwet van rirnova kan do keizerlijke regeering hoewol hel beginsel der uoninterventie io de binnealondsohe aangelegenheden van bel Toratoudom handhavende toch geen stomme getuige blijien tegenover deze poging welke een