Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1893

1 N 5090 1803 Donderdag 9 Maart KRAEPELIEN HOLM EikelrCacao jUn ToHodoorfi B Genees eo Scheikundigei fiekr met Gouden eo Zilv teniyaitles voedlaam Versterkend en Aangenaam van éiitaak Uet melb gekookt zeer aan te berelen toot dayeltjkBcll i elmtlk b kmderea zwakke personen en küerachtige geateUen GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad üoor Gottda en Omstreken Het water toebereid u zu als t eneeskrachtige drank nitatekeqd bq diarrhée U ook Toor zuigelingen en kleine kinderen n De echte Elkel Cacao van Kraepelien Holm is alom rerkrtjgbaar in Tierkante boBsen Tan Kgr f l VO x Kgr fl f O ÏW en h Kgi il f UO Toorzien rr Tan Etiqnet waarop nevenstaand fabrieksmerk en de handteekening Tan daFatridnnnirk f i ii ten KBAEfELlEN en HOtM te EIST Fabiikaiiteii Kraepelicn Holni Zdst Hofleveranciers Oe inzeacUng van advertentlSn kan gesoliieden tot e n anr des namiddags van den dag der uitgave kraohtigen tegenstand vindt onder de Bulgaarsobe bevolking Do ktizerUjke regeering koestert den oprechten vensoh dat de stemmen welke rijzen onder de geestelijkheid en de goedgezinde burgers eene waarschuwing mogen zijn voor alle Bulgaren zouder onderscheid van partij ooi locU het gevaar te bezwereu hetwelk het giinaobo volk bedreigt nu men op het punt slaat zijne heiligste eeuwenoude tradities te verloochenen Dit protest zal evenmiu helpen als de aanvallen f 6r oppositie Door u otKdijke en onwettelijke middelen wordï dese door do Bulgaarsche KngnGnng bestreden De oplichting van don metopolitaan van Tirnovo is hiervan het bewijs Lnngzaraerhand ontworsteld Bulgar e zichgebeel aan eiken invloed van buiten Burgerlijke Stand GEBOREN 3 Maart Teuntje ouders G Woudenberg en A van ilen Heuvel 4 Margaretba Johanna ouders N Broekhuison en F M Hammer Uendrika ouders J van dor Stam en H van X ava Catbarina Ghristina ouders P Danens en J van den Heuvel 6 Pieternella Elizabeth ouders T J Kustere en E C Jankuf gt dijebertua Jaoobus ouders L J Zijleman en C van Haiezaat Jacobus ouders T P van Loon en F Slobbe Pieternella oudeta A IJpelaar en C J Prinsenberg OVEllLBDEN 4 Maart A Eijkbof huisvr Tan P Liepolt 37 j fl J H Crebas 6 ra M vau der Wiel wed van A Grendel 76 j Zevenhuizen GEBOEEN 4 Maart Bnstiaan ouders 8 Versloot en A Uzerraau Neoltje Gerrilje ouders N Eomeyn en B van der Wilt ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurig lyden onze gelielde jongste Zoon Broeder en Behuwdbroeder HENRI EVERAHD op den leeftyd TSQ ruim 20 jaar Uiti aller naam J H KROM E H G KROM PfilVB Gouda 7 Maart 1893 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter openbare kennis 1 dat de Lysten der stemgerechtigde Ingelanden van het Hoogheemraadschap voor bet jaar 1893 zoo als die door de Vereenigde Vergadering z n vastgesteld van DONDERDAG 9 MAART 1893 af voor een ieder ter lezing zullen liggen als volgt de Lasten van al de zestien districten ter Secretarie van Rijnland op eiken werkdag v n des morgens 10 tot des namiddags 4 ure alwaar zy tevens tegen betaling van 10 cents voor elke Lyst verkrygbaar zyn die van het derde district aan de Cruquiue die van het vierde district aan de Lynden die van het zevende district aan de Leegkufoter die van elk der overige distiicteniQxQ ïa e D A Secretarie van de hoofdplaats van dat district en vau de daartoe behoorende onder kiesdistricten 2 dat door of van wege het Hoogheemraadschap deze kennisgeving op 7 MAAKT 1893 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rgnland Vak deb BREGGEN Dflkgraaf Mr IGBERT de VRIES Secr ADVERTENTIES in uWe Binnen ea BuUenlanditehe Couranten worden dadel k opgezonden door bet Advertentie Buresu van A BRINKMAN en ZOOtV te Qouda B Duijnste Kleiweg no 4 v by de Hoogetr ffoudo DEP6T DER S a Stoombierbroüweiij k De Drie HOEFIJZEES V Breda fi I Lokaal Kut en Vermaak met ProeTen o er NATÜUEKÜiNDE voor Dames en Heeren Aoor Oen Heer e MtOhne op Zaterdag 11 en Zondag 12 Haart 1H93 AANVANG 8 uur Onderwerpen uit het gebied van Licht Eleojt riciteit en Geluid Entree voor beide aTOnden ƒ 1 99 Voor onderwyzera onderwijzeressen en scholieren 0 99 Voor ééne avond 1 49 Voor onderwijzers onderwijzeressen en scholieren ƒ 0 70 Kaarten Terkrügbaat bij de firma J van BENTÜM ZN Markt A 160 Opentare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 28 MAART 1893 s voorm 9 uur in het verkooplokaal in de Nieuwsteeg wjk E no 17 ten overstaan van den Notaria MONTIJN aldaar van MEUBILAIRE en andere ROERENDE GOEDER w o Tafels Stoelen Spiegels Schilderijen Ledikanten Bedden en Beddegoed Kachels Fornuizen Porcelein Glas en Aardewerk enz Voorts eene groote party MAHïïFACTTOEir afkomstig van faillissementen en hetgeen verder te voorschyu zal worden gebracht Te bezichtigen daags te voren van9 12en van 2 4 uur BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen den 16 MAART IbOSbg enkele inschryving aanbesteden het maken van 103 strekkende Meter afrastering langs de Solonskade Inlichtingen worden gegeven door den Ge meenteBouwmeester Voor direct g evraagd EEN FLINKE DIEl STBODE met goede getnigen iu een gezin met kinderen Adres fr br lett M aan 8WARTSENBÜRG s AdvertentieBureau Kleiweg Gouda HEDEN ONTVANGEN de Nieuwste Heeren en Dames Dassen alsmede FRONTS en BOEZELAARS Gez HERMANS Spierin gat raat F no 18 342 Staatsloterij I p De TREKKING brgint MAANDAG 13 MAART a a LOTEN en gedeelten van LOTEN zyn te bekomen ten kantore van de Collectrice der Staatslotery Wed A C COSJJiN By de ondergeteekenden is de INTËEKENING OPENGESTELD op ie NI BV WE JAARGANG van het VERSLAG van het verhandelde in den G HRBTfTKRAAD VAN GounA Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN De NIEUWE LOiNDON doet het gr ze Haar binnen enkele dagen verdwenen maakt het glansrijk en zacht is onsehadeiyk voor de huid en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar by J A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Gouda Snelpersdruk va i A Brinkmak Zoon IJe nitgave dezer Courant geschiedt dagelgkf met nitiondering van Zon en Feestdagen Da prga per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzoaderljjke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 Maart 1898 Volgens De PortefeuÜle weekblad ewyd aan kunat 60 letteren zal Mevr C de Lango Hoogenboom siob in den loop dezer maand op een oonoort te FaryB doen hooren In de zitting der Eotterdamscbe Arr Rechtbank van gisteren morgen werd veroordeeld S V schippersknecht lo Capelle a d IJael wegens boleediging van den rijksvetdwacbter Oostdijk tot een geldboete van subs 6 dagen haohteniB Id de zitting der arrond rechtbank te Utrecht van Donderdag stond terecht M v G wonende te Utrecht bekl van door schuld gevaar doen ontstaan voor het verkeer door atoomverraogen over een spoorweg aldaar op S4 December jl Kcpleegd Bekl reeds geruimen tgd belast met de bediening van ëon wissel llnkt van bet oentraalstation te Utrecht werd door zijne superieuren ate deskundige getuigen gehoord een uitstekand eo steeds plichtgetrouw beambte genoemd Door eene onachtEaamheid echter bad hij door schuld gevaar doen ontstaan sooala bij self volledig bekende en waarvoor bij reecis disciplinair geslrlft was vet inhouding vau 2 dagen tractement en zijti z g extra dag Toen s avoüds van 24 Deo de trein van s Bosoh aankwam was deze te laat en nu werd bekl last gegeven dien trein over een snder spoor dan ge woonlijk te doentinnenkomen Dientengevolge legde hij het aangewezen spoor open en stelde het r veilig waarbij bij vergat dat daarop dicht bij zijn wachthuis eene locomotief stond die h zelf had doen plaatsen en die daar etkon avond gereed atoad Het gevolg was dat de binnenkomende trein op die locomotief T = FEVILLETOX S 7 £ XT ID IV S7 We hebben ze den rug foegekeord die ons mee voerden op kronkelpaden altyd draaiend Om het doel heen en we zullen ons handhaven in ons isolement hoe ze ons ook trachten te lokken mot mooie beloften u vriendelijke woorden De sociale revolutie dat ipook voor allo bezitters n voor alle halve socialisten maakt ons niet beangsti W hebben niets te verliezen maar alles te winnen We snakken er naar om onze slavenketeuen te verbreken en de stukken to worpen voor de voeten Aozer beulen Nog is de periode van kalme bedaarde afwachting J uiet verstreken nog staat de gelegenheid voor onze tegenstanders open om ons bij to vallen en langa den vreedzamen weg vrrandering te brengen in den bnhoudbaren maat cbappelijken toestand Maar die periode ia bijna verstreken £ n don zullen we op de puinhoopeu deri kapita listischo maatscbappü den vnjheidsboora boog oprichten WO zullen vreugdedansen uitvoeren op t graf van t ancien regime we zullen dollei feesten liep deze beschadigde en ook Wn peraoneo verwondingen veroorzaakte Gelukkig had de machinist van de locomotief dia zijne machine ran onderen nagezien had juist even te voren tijne plaats onder die locomotief verlaten Was RU bekl alleen de sohaidige iu dezcP Deze vraag scbeeu voornamelyk tot een uitgebreid en langdurig onderzoek in dose te leiden en scheen eenigen grond ta krijgen door bet fait dat den onderstationsohef den heer Mars dien avond dienstdoend chef ook zijne oitra belooning orer ds maand ingehouden was wat echter volgfins nadere verklaring in verband staat met de bepaHtgi dat den chef steeds zulk eene exira belooning WQtdt onthoniien indien in den loop eeaer maaud een der onder hem staande beambten zich aan plichtverzuim of onachtaaamheid schuldig maakt Na uiteenzetting van den dienst den toestand in het algemeen en den toestand en du feiten van den bewusten avond door den beer Viveen distriets inspecteur de hh Kok en Mai chef en onderchef vui het station ta Utr aht Aajrer rei getuigeb Ht eVfa dat de schuld in doze werkaljjk alteen b bekl lag Wel is waar wordt soms in dergelijke gevallen den wisselwaohter bij bevel om een ongewoon spgor open te leggen er nog wel eens op gewezen als er iets zijn kan wat dat spoor onveilig kan maken en zoo zou vermoedelijk ook in dit geval b kl herinnerd zijn aan do stilstaande locomotief maar juist werkte toen de telephoon niet en bovendien dat was geen verplichting staat nergens voorgeschreven Bekl zelf hai zich moeten overtuigen dat de weg veilig was de locomotief mobten verwyderen of kon dat niet door onveilig sein den binnenkomenden trein moeten tegenhouden Hij zelf bekende tan ook volkomen de eenig schuldige te zyn en wol ten gevolge zijner onachtzaamheid die hij zich nog niet verklaren kon vieren dat eindelijk de ure van verlossing sloeg uit de slavernij waarin we zoolang gezucht hebben Arbeiders ik hoop dat we elkaar eens daar zullen ontmoeten Zondag aanstaande vieren we voorbereiding van hot feest onzer verlossiug Uaar niet te verschijnen zou gelijk staan met ontrouw aan uw eigen rïfobtvaardigo zaak Arbeiders laat myn oog niemand uwer tevergeefs zooken I Eendracht maakt sterk Ik heb gezegd Een daverend handgeklap in de voorste gelederen geaccompagneerd door een matig voetgelrappel in de rijen der belangstelleuden dio nog half verbijsterd zijn door de rbetorischo luchtsprongen van den president een snel ongezien wegsluipen van enkele haastige mannen wier bedklokje allang geluid beeft eu de vergadering gaat uiteen Baas Holsma en Snijder zien nog eens noar Jan om die rustig aan de bestuurstafel blijft zitten waar trouwens nog niemand aanstalten maakt tot vertrekken Hun vrngendo gesticulaties beantwoordt hij echter met een wenk dat by dadelijk komen zal waarna de beide mannen langzaam d trap afctommelen en alsof t van zelf spreekt de gelagkamer binaenslenteren Snijder stelt oor nog een afzakkertje te nemen wat ook goed is tegen do avondlucht en daar baas Hohma snakt naar een hartsterking om den Aan ADVERTENTIEN borden geplast van 1 5 regels ik 50 Centen j iedere regsl meer 10 Centen 6R00JE LETTBRS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgekomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dea Maandags versch nL Do eiscb tegen b kl gesteld luidde i gersngeais straf van eene maand Uitspraak Donderdag 18 dezsr Dezer dagen werd in een elegrHphisch bericht uit do Transifaal melding gemaakt van onregelmatigheden die mon zeide dal bij do verkiezingen tor benoeming van oen staatspresident hadden plaats gehad en ten gevolge waarvan het zich liel aanzSen dat do meerderheid door Kruger bg de stemming behaald kleiner ia dan volgens de daaromtrent jipenbaar gemaakte cijfers Ook in de gisteren ontvangen Transvaalsohe mail van 11 Februari is daarvan sprake De verkiezing die toen voorgoed al afgeloopon was heeft 260 luidt het in menig geval doen zien boe de bestaande kieswet alsook de wyze waarop ze werd uitgevoerd do deur openstelt voor misbruiken © n men moet zich haast verwonderen dat niet op groote schaal partij getrokken is van de leemten dio onze kieswet aanbiedt Do publicatie der lijsteu van atemgeraohligden is geen waarborg dat niet naderhand personen tot de stemming wordan tooftelaten wier naam op die lasten tevergeofs gezocht wordt Ook is er hoegenaamd geen waarborg dat niflt een burger op meer dan één stempluk zyn kiesplicht vervuld beoft liet zou versiandig wezen om met de tbanb opgedane ervaring voor oogen zich voor te bereiden op de dingen die komen kunnen Werd het totaal aantal der stemgerechtigde burgera bij deze verkiezing op omtrent 17000 geschat zoo is het larsohynlijk dat dit cijfer bjj eon volgende verkiezing nog veel booger zal wezen en dus de administratie van do volgende presidents olectio nog veel ingewikkelder zal worden De gehuwde leeraren en officieren der Koninklijke Militaire Academie die in den loop van dit jaar naar de CndetteuBchool te Alkmaar worden overgo won smaak van den wijn weg te spoelen verzet hq er zich niet tegen dat Snyder voor elk een klein bittertje bestelt Met het glaasje in de bant smakkend by elk teugje staan zo tegen het buffet geleund doellooa door de rookerige zaal te kijken waar enkele plakkers hun gemak hebben gezocht om de groote zoogenaamde kletstafelj Weldra voegt Jan zich bij hnn Ze drinken m de haast hun glaasje bonekamp uit waarna zo met den stormpas afmarobeeren daar t klokje van tienen allang geslagen heett Moeder Holsma zit geduldig te wachten op de thuiskomst van man en kind Na zich den gcheelen avond met vfrstelwerk beziggehoudfn te hebben heeft ze tegen tienen hel avondeten klaar gesneden en omdat Jan thniB is thee gezet Daania heeft ze een versoh kooltje goliaald iiU bot nog meuienda fornuis in de keuken om zich fens wat te koesteren op oen warme stoof wnnt du koude Octoberluoht drong in het bolle vertrek en haar dunne versleten onderkleeding is niet bestand tegen de naderende winterkoude Huiverend heeft ze zich in haar hoekje gozei b hogelijk inelkaar gedoken de saumgevomven handen tusscheo den opgcrolden boczoluar diep iu haar schoot tot de lekkere warmte van het vuur opstygend onder k I