Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1893

plaatst staan Toor de moailijkbeid dat te Alkmaar geeue geschikte woningen voor hen te krijgen xijn Voor de weinige goede huizen wetko er bescbikt aar KJJD worden buitensporig hooge huurprijzen gevratjgd N Bred Ct Staten Generaal 3 Kamhb Zitting Tun Dinsdag 7 Maart isys De kamer heeft niets gedaan dan een voordracht gemaakt voor eon lid van den HoogenRaad Eerate oandidaat is Mr A M van Siipriaan Luiscius deken der orde van advocaten bg den U llaad met 62 temmen eene zeer eervolle onderscheiding Na herhaalde stemmingen werd no 2 Mr A Telders ad Tooaatgeneraal bij het gerechtshof te s Gravenhago en no 8 Mr 8 Lamnn Trip president der rechtbank to Kutphen Verlof is gegeven aan don heer Van Karnebeek om den minister van financiën inlichtingen te vragen aangaande de vooruitzichten der verdere behandeling en het tijdstip der invoering van de Beroeps on Bedr jfabelasting aan deu heer Braatsen om lot den minister van bultenlandsche zaken eenige vragen te richten betrokkelijk de internationale conferentie tot wering van de cholera die de Oostenrijksche regeering voornemens schijnt uit te schrijven De dag voor deze interpellaties zal nader bepaald worden Een ingezetene vao Enkhuizen werd voor het tantongerecht te Alkmaar gedagvaard omdat b zonder vergunning van den ambtenaar van den burgerleken fltand het lyl je van zijn kind bad doen begraven De kantonrechter ontsloeg bom evenwel van aUe rech vervolging te dier zake op grond dat m c asu niet hij maar do doodgraver de aansprakelijke berioon was ten deze Met deze beslisaing vereenilfde zich in hooger beroep de rechtbank te Alkmaar Ingevolge het daartegen door den officier van justitie ingestelde cassatieberoep werd de zaak gisteren voor den Hoogen Kaad behandeld De advocaat generaal Gregory bij dien Raad achtte het beroep gegrond en concludeerde tot vernietiging van het beklaagde vonnis scbuldigverklarÏDg van dan gerequireerde aan het ten laste gelegde en veroorrieeliug tot I boöte Uitapraak Dinsdag 4 April Eene meer aannemelyke verklaring voor de aardrerachuiring die het ongelukkige staitje Sandgate mo deelrlijk getoistert heeft wordt thans gezocht in de regenmassa der laatste dagen waardoor de borenete aardlaag welke slechts tamelijk los op don rotsbodem rust min of meer aan het glijden is geraakt Wat ook de oorzaak wezen moge dynamiet of regenwater de gevolgen zijn voor Sandgate bedroevend Slechts een derde van het plaatsje bleef ongedeerd Tweefafnderd huizen werden geheel of gedeeltelijk onbewoonbaar en bet gansche buizennet voor gas en water is vernield De meeste inwoners hebben een onderkomen moeten zoeken in de omliggende plaatsen en ook zij die tot dusver nog zonder schade bleven voelen zich op dezen wandelenden bodem nauwel ka meer veilig Een juffrouw te Eindhoven heeft een schrgven onttangen van haar dochter die als Witte Zuster van Kardinaal Lavigerie thans te Sin t Cyprien is Daarin haar kleeren haar verkleumde leden koesterde t Is maar kort geweest dat ze zich overgaf aan die behagelijke rusi Want haar dagtaak ia nog niet Tolbracht Plotseling heeft ze zich o eriaht als met nieuwen ijver bezield en ze heeft haar band uitgestrekt naar bet breiwerk dat ia een hoek der vensterbank voor de greep ligt om t in elk verloren oogenblikje bü de band te hebben want de manskousen die ze pas gisteren opgezet heeft moeten nog rdór Zondag klaar Rusteloos tikken de breipennen over en tegeoelkaar nu sneller dan langzamer naarmate de aandoeningen der breiiler meer of minder spanning teweeg brengan in haar ziel Want terwijl zo worktuigelijk steken en toeren Tormt uit den woUen draad die langzaam om haar pink voortglijdt vliegen haar gedachten rer weg naa het verïedeo toen Jan nog een opgeschoten jongen was en du dood z n offer nog niet gevraagd had van het kleine gezin Zie hoe de herinnering aan dat verteden een glimlach van vergenoegd beid toovart op het goritnpelde gelaat dei oude rouw waarop zorg en verdriet hun Itrakke sombere lijnen trokken die door de jaren werden uitgehold tot diepe voren Wat was ze toeu rijk Twee ferme kinderen een jongen en eeo meisje een rijkeluiswensch I Een drukke affaire die een rnim bestaan opleverde Een beste wtrkzame man met een rroolijk hu wordt een afgrijselijk tooneel gemaald van den bongeranood die op dit ooganblik een gedeelte van Algiers Ohélitf teistert van af Meleanah tot Orteansville over een uitgestrektheid van 100 Kilometer in het vierkant Van het noorden tot zuiden van het oosten tot bet westep trfkken de ougetukkigen naar Orleansville hun vrouwen en kinderen met zich voerende Het is de terugkeer van 1867 Zij voeden zich onderwég met zwaluwen en wortelen bezwijken in groeten getale langs den weg hoopen zich aan de hoeken van markten en pleinen op of wandelen als lerende geraamten door de straten te machteloos om nog do smeekbede C an fi uit te brengen De eerw Zuster deelde aan enkelen die zy op zekeren dagontmoette al haar brood uit sommigen waren echter te machteloos om bet hun aangeboden voedsel nog te kuanen gebruiken en bezweken geheel uitgeput Niet zonder reden maakt de eerw Zudter ran den eltendigen toestand gebruik om op haar beurt la Ckanté voor die duizenden ongelukkigen van haar katholieke landgenooten af te smeeken Is het vreesBolijk van honger te sterven vreeselijk is het ook de ellende aan Te zien wanneer de midde len ontbreken om die te lenigen In verband met de international overeenkomst betreffende de insohryving van fabrieks en handelsmerken heeft de Hegeertug t noodig geacht eene herzieping voor te stellen van de et van 1880 op de handels on fabrieksmerken Het daartoe strekkende wetsontwerp breekt in hoofdzaak met het thans beslaande stelsel dat de medewerking vau het departement van Justitie en van de griffiers der reohtbankon eischt en houdt voorts rekening met de mogelykhaid der weUeriavoering van octrooien vaa uitvinding omdat ook voor dezen tak van deu industrieelen eigendom eeno bijzondere administratie zal worden gevorderd Om deze redenen voornamelijk wordt noodig gaaobt de instelling van een afzonderlyk Bureau voor den Industrieelen eigendom waar alle daarmede verband houdende werkzaamheden zullen worden verricht De aanteekeuing en inschrjjviag van merken wordt door dat bureau overgenomen vau de griffiers der rechtbanken Naar de berekenipg der Regeering zullen de uitgaven voor het bureail door de te verwachten baten worden overtroffen Het depot van merken in alle toegetreden vreemdt staten zal getamenhjk slechts 100 franfs kosten De ontvangsten voor Nederland geraamd op ƒ 2O O0O zijn niet noOdig voor de instandhouding van hot bureau In de koloniën en overzeesche bezittingen zullen bnlpbnreaux worden ingesteld Mot bet stelsel van aantefkoning eerst en iniscbrijving later is in het ontwerp gebroken dat alléén de inschrijving kent en wel zoodra mogrfijk pa de inzending van het merk Voorts laat het ontwerp varen bet beginsel volgens hetwelk het recht op een merk verkregen wordt door en tenge Vt lge van de iüschrijving het stelsel is aangenomen dat de bevoegdheid tot verdediging ran bot recht op een merk tegenover derden hoogstens afhankelijk gemaakt kan worden van de vervulling van zekere formaliteiten inschryringen maarniet hetrecbt zelf Het recht tot uitsluitend gebruik wordt niet meer erkend indien meer dan drie jaren rerloopen meur immer op da bres roor den welstand ran z gezin Een broede kring van vrienden eu kennissen burgermensohen als zij de weelde der vette jarengeaiatende als burgermenschen plegen te doen lustigen onbekommerd Daar trad de kentering in De werkzaamheden verminderden knechts die geen plants konden bekomen werden uit verlegenheid baas een nijdige concurrentie trad in de plaats van rriendschappetijke samenwerking de gezellige burgeriijke samenleving spatte uiteen in zelfzuchtige individuen opgaande in wanhopigeu strijd om het bestaan Tcten ontscheurde de dood haar t liefste wat ze bezat haar eenige dochter bijna haar eenig kind daar Jan ver van t ouderlijk huis z n brood reeds at aan freemde tafel En alsof t noodlot er vermaak in schiep ramp op ramp te stapelen werd haar man aa een eindeloos ziekbed gekluisterd zoodat de affaire drgvend op ondergeschikten hoe langer hoe meer verliep Het faillissement van een vriend voor wien ze zich in den goeden ouden tijd borg hadden gesteld wel wat onbadaohlzaam maar zonder erg dat t kwade gevolge kon h en gaf faun den nekslag En van dat ffi Bblik dagteekende de wanhopige worsteling om het dagelijksch brood waarin sedert hun simpel IcVensgeuot bun tevredenheid bun huiselijk geluk Belfs ia ondergegaan Langer dan tien zijn sedert de gebruiker van het merk het laatst gebruik maakte Tegen dan wil van den gebruiker mag ochter de eenmaal voor een zeker aantal jaren geldende inschrijving niet binnen dien termijn var hare kracht worden beroofd Het bureau zal de bevoegdheid hebben de insobrijring te weigeren van een merk dat geheel of in hoofdzaak overeenstemt met dat hetwelk voor dezelfde soort van waren reeds tea name ran een ander was ingesohreren of door een ander rroeger A ingezonden alsook van een merk dat in strijd is met de goede orde of zeden Voorgesteld wordt het rerzoak var inschrijving eu het verzet bij de Haagsshe rechtbank te doen behandelen Eeu nteuwti bepaling beoogt belanghebbenden op goedkoope wijze desverlangd te dp n inlichten of een merk is ingeschreven doorgehaald enz opdat zij zich niet op eigen onderzoek behoeven te verlaten In verband met de noodige voorbereidende maatregeleu voor de inrichting van het bureau wordt voorgesteld deze wet op 21 Augustus as in werking te doen treden Een opzienbarend proces zaWerstdangstaModena Italië behandeld worden Het betreft een bloedig gevecht in Oct 1891 te St Mïchole bij Piangiplane gehouden tusschen 20 socialisten en 20 ropubhkeinen Die strijd waartoe drie socialistische clubs hunne tegenstanders badden uitgedaagd wegens het doOden van een hunner leden door een republikein duurde slechts 10 minuten maar in dien tijd werden 2 socialisten eu 3 republikeihon gewond De gendarmes die een eind maakten aan den strijd namen 31 der strijders govangeu en deze zullen nu terechtstaan Er worden krachtige maatregelen genomen om nieuwe gerechten gedurende het proces te voorkomen waarvoor men niet alleen te Modona vreest maar ook in verscheidene andere steden en dorpen waar de beide partyen scherp togeuorer etkandm staan on grooto opgewondenheid heerscbt De commissie een paar woken geleden benoemd met opdracht om de ontwerpstatuten voor de Partij van Orde samen te stellen heeft 7 ich van die opdracht gekweten Zaterdagmiddag kwamen in t hotel De Nederlanden te Winschoten de commissién uit de verschillende gemeenten samen ten einde van die ontwerp statuleu kennis to nemen Later zuHea ze aan t oordeel eeoer algemeene vergadering worden onderworpen n door deze wprden vastgesteld Uit de ontwerp statuten bljjkt dat de commissie met het ontwerpen ervan belast t eens is geworden over den naam dien de Vereeniging zal dragen Men weet dat daarover oog al verschil van meening bestond en velen bezwaar hadden tegen het woord r Party De commissie stelt nu als naam der vereeniging voor lyBond van Orde In art 2 en 3 is het doel dat de vereeniging zich voorstelt to beieiken en de middelen welke zy daartoe wil aanwenden omschreven Art 2 luidt Het doel der Vereeniging is de oeoonomischo bn maatschappelijke opheffing van hen die gebukt gaan onder de bestaande mauUcbappelijke misstanden In art 3 lezen wij jaar beeft die worsteling reeds geduurd Vele der vroegere vrienden en kennissen die niet eens zulke harde slagen ontvingen maar ook nooit zulk een taaie volharding toonden ia het weerstaan van den tegenspoed zijn intusschen vervallen tot lager stand moede van den zwaren strijd om zich te bandhaveu in de eens veroverde maatschappelijke positie Zij zijn voor het oog der wereld althans gebleven wat ze waren burgermenschen met een eeriijk stuk brood en een ongeschonden naam De buitenwereld geeft er moeder Holsma al de eer van omdat ze in haar omgeving bekend staat aU een krasse huishoudster zuinig overleggend en bij de piiikon een vtouw gelijk aan het hoofd eener bur gerhuishouding moet staan zal dezo ia bange tijden niet afdalen tot vervallen grootheid een ruïne van t geeu ze was Maar die omgeving heeft er geen flauw vermoeden ran wat er ontoeerd moest worden binnen de vier muren dor huiskamer om den schga van burgerlijken welstand op te houden en eeriijfc man te blijven legenover de wereld Moeder Holama weet het Al de jaren van wanhopigeu strijd om liet bestaan kloek begonnen kloek volgehoudec maar no $ niet volstredeu na moedeloosheid de geestkracht verlamt CR angstige bezorgdheid de kalmte verjaagt trekken haar oog voor ij als de schaduwbeeldeu uit een tooverlantaarn op een witten muur ffordt vervolt d Zij aal dit doel trachten ie beroiken lapgs wettigen weg mat al haar ten dienste staande middelen a door het houden van vergaderingen b door h t zenden van potitien c door bet oprichten of steunen ran ondorneniingen bevorderiijk aan het doel der Vereeniging d door het uitgeven of steunen van een orgaanvan den Bond In 1891 werden in Frankrijk 149 oude en 2B3 jonge wolven gedood Daar roor een ouden wolf 100 francs on voor een joogen 85 francs premie betaald wordt zod werden nagenoeg 22 000 francs premien uitbetaald of met inbcffrip roor de extrapremien voor wotvionen 25 825 francs Naluurigk heeft er op die wijze een i merkbare vermindering vap wolven plaats Het grootste getal wolven w6rd in 1891 in het departement Dordogne gedood namelijk 87 sinks Erger is het in Bosnië gesteld De door Oostenrijk bezette provinoirieii bezitten een alles behalve benijdenswH rdis en rijkdom aan beren en wolven Trgen deze onaangename gasten wordt sedert de laatste jaren zoowel door de landlieden als de gewapende macht een verbit erde vornioliii soorlog gevoerd In het geheel werden vnn 880 tot 1S89 niet minder dan 7230 wolven en 861 beren gedood waarbij nog moet worden gemold dat niet alle jacht reauliaten opgeteekeud zijn ofschoon do Begeermg premie betaald De wolven houden zich in alle gedeelten der provinciën op het liefst echter in de noor delijke streken van Bosnu terwijl de beren zich tehuis gevoelen in zuidelijke stroken vooral in het gebied Serajawo De umbienarcn van het boschwezen verdelgen deze roofdieren door ze te vangen of te schieten sedert 1883 beeft men ook vergiftising door strychnine ingevoerd waarmede goede resultalon bereikt werden Opmerking verdient het dat de landlieden zonder vuurwnpmieii doch iiIIumi met bijten on knotsen gewapend do roofdiireii aanvallen Als mede eigenaar van de Kon cacaofabriek van C J van Houten Zoon wenjcht J W F Soheffer Jr eene badplaats voor het fabriekspersoneet ly te richten omdat de bestaande bad en zwt m in rich ting aan de Vecht daarvoor te klein is Hg vroeg daarom in koop de watervlakte oostwaarts van die bad en zwerainricbting welke watervlakte hij ilechts tydelyk voor bad en zwerainriohling wenscht te gebt uiken Als de in aanbouw zijnde fabriek waarbij een badinrichting zal behooren voltooid is wil hij de watervlakte aanplempeu en met het omliggend terrein rerhéeteu Het be ang der sohecpvaart in do op dit punt zeer breede Vecht veratt zich niet tegen de vervreemding en aamptemping van deze watervlakte zegt de Rogeering dio d bükraohtlging vnn den verkoop san do goedkeuring van do Staten Generaal heeft óuderworpeti De door den heer SchefFer geboden prijs 0 50 per centiare overtreft vOlgené taxatie viiu deskundigen zeer ver de waarde rfie bet watar ter aauplemping voor den belendenden eigenaar heeft Bultenlandsch uverziclit Op de göZondhoidsConfereatie die te Dresden 11 Maart geopend wordt zullende maatregelen overwogen worden welke genomen moeten worden indien da cholera weder in Europa mocht verschijnen Men zal tot overeenstemming trachten te komen betreffende de volgen punten het al üf niot besmet verklaren van etmige plaats hoelang men ten opzichte van zulke plaatsen bijzondere maatregelen moet toepassen de de aard van de ontsmettingsmiddelen voor de reiziger i en goederen of bet rollend materiaal van spoorwegen ontsmet worden en vooral het toezicht up schepen uit landen waar cholera heerscbt Er moet aitgemaakt irorde of Brazilië in zijn recht waa toen het schepen uit de Oostenrijksche harene Fiume en Triest aan eeji scherpe quarantaine onderwierp alleen omdat r in een afgezonderd dorp van Oallicie zich een geval van cholera had voorgedaan Het ia zeer wel mogelyk dat een of meer der staten welke op de conferentie te Dresden rertegenwiordigU zijn weideren zullen zieh a 6 de besluiten der meerderheid te onderwerpen maar het is al veel als de vertegenwoordigers htjt over eenige der opgenoemde punten eens worden Op een feestmaal bij deu lord mayor afscheid nemende van Londen heeft de nu afgetreden Fransohe gevut aau het Britsehe hof de betrt kkingen tusschen Hugeland en Frankrgk besproken die hij voortreffelijker dan een zyner voorgangers 10 jaar lang rerde digd heeft Door ziJn Engelsche afkomst dbor zijn Franschen landaard was hÜ d artoe meer dan iemand geroepen 1 Be heer Waddington wees er op dat de beide gruote Tolken bezittingen of beBchermheerschappen bebheu en elkaar raken in elk werelddeel Beider belangen komen vaak in strijd Beider wedijiror maakt hot diplomatiek werk zeer moeilijk te meer doordat beide landen parlemoataire inatelUngen en een vrije pers bezitten zoodatde meest kiescheonderhandehngeu mgeten gevoerd worden door een vuur van vragen en interpellaties en elke oBvoorziohtigheid weldra uitlekt Die stand vao zaken is een noodzakelijk kwaad Parlementen in alle landen hebben zeide de heer Waddington volkomen recht te weten wat hunne ministers doen Anders was het in den goeden ouden tijd toen alles ia t geheim in de kanselarijen gebeurde en de parlementen zich alleen bÜ de verklaring van oorlog of vrede met de buitenlandscLe politiek bemoeiden Gelukkig is van een dergelijk geval nu geen sprake zoide de heer Waddington die geen enkel geschil tusschen beide tanden bespeurde dat niet binnen korten tijil kan en zal worden opgelost onmiddellijk of door een scheidsgerecht En in de toekomst zouden dergelijke gevallen zeldzamer worden omdat een der g oote moeilijkheden is dat beide volken elkaar nog niet genoeg kennen Indien Franschen on Ecgelsohen meer met elkaar verkeerden zouden eider groote eigenschappen wederzijds meer bewondering en wanrdeering wekken dan nu juist de fouten eu uiterlijke verschillen ter weerszijden van het Kanaal bespotting en afkeer veroorzaken Bij de verkiezing in het district Liegnitz voor den Eijksilag heeft de vrijzinnige oandidaat Jungfer met ongeveer 6000 stemmen meerderheiil dö overwinning behaald op don bekenden aiiti seroiet Hertwig dan verdediger van Ahlwardt de sociaal democraten stemden voor een deel op den Puitsch vrijzinnige maar ook schijnen velen hunner op Hél twig te hebben De Engelsche unionist Heneage is tot afgevaardigde voor Orimsby gekozen Hij versloeg den candidaat der Gladatonianen met een meerderheid van 964 8ieiumen Bij de algemeene verkiezingen in 1892 won de Gtadstoniaan het op Heneage De Liberale Union istiBch e Vereeni ing in Engeland heeft een root plakkaat doen drukken dat alom in den lande wordt aangeslagen Het is eeu protest tegen Homo Rute in de volgende bewoordingen De nieuwe HomeRule Bill geeft aan Ierland een onafhankelijk Pariement terwgl het tachtig leische leden ta Westminster iaat die zich ptlkn bemoeien met Engelsche zaken leriand wordt met veel meer dan oen kolonie en zal volgens de Economist een gezaghebbend financieel nieuwsblad den Eugelachen en Schotschen belaatiugbetalefs jaarlijks 1 500 000 p st kosten t is geen werkelijke controle van het lersche Parlement door het Rijksparlement Er is geen bescborraing voor lersche Protestanten Do Unie wordt in werkelijkheid herroepen roepenEngelsche mannen verwerpt dit onbillijke en monsterachtige plun Stemt voor de Unie I De meeste Romeindchc bladen kondigen h t bezoek van deu Duitschen keizer aan zonder verdere commentaren De Diritto echter zegt dat dit bericht met blijdschap zal worden begroet in het gaosche land Dit tweede bezoi k zal nog sterker doen uitkomen de onbeleeftlheid ran keizer Frans Jozef die aan koning Humbert nog goen tegenbezoek bracht Do Optnionfi gelooft dat de indruk gunstiger zal zgo nu deze betooging na die ran de jubileumfeesten komt Op het Vaticaan is men zeer vefbitterd over de reis van keizer Wilhelm De Spaansche regeering heeft bij de verkiezingen verreweg de meerderheid gekregen Dat behoort zoo in Spanje Elke regeenna beeft in de Kamer ahijd ie meerderheid De verkieringen worden door de kunstjes die er voor in het werk gesteld zijn naar ingericht De mioisterien vallen dan ook niet doordien zij in de Kamer geen vertrouwen vinden of er het vertrouwen verloren hebben maar of door oneenigheden in eigen mittd n zooals nu weer het gevai was met het Kabinet Canovas ter zake van het wanbeheer van den Madridsohen gemeenteraad of door andere omstandigheden die met bet parlementair regeerstelsel niets te maken hebben Te Madrid heeft niettemin tot aller verbazing het ministorie da nedorlaae geleden De geheele repnblikeinsche l jst i doorgegaan zood at zes repu btikeinen zijn gekozen behalve dezen krijgen twee ministeft elgezinden krachtens het recht der minderheid zitting in de Kamer De prcfi ct te Madrid heeft zijn ontslag ingediend Waarom Omdat dit past geheel in het stelsel de verkiezingon er zoo slecht voor de regeering zijn uitgevallen Doch naar gemeld wordt heeft de regeeriog geweigerd het ontslag aan te nemen In vele plaatsen tiet de orde en rust bg de verkiezingen wel wat te wenschen over Te Valencia hebben een 200 kiezers met kunnen stemmen Qmdat anderen zich vau hunnen naam meester gemaakt haddi n om te stemmen Dientengevolge ia er een gevecht ontstaan waarbij stembussen inktkokers enz de vensters z n uitgeworpen Over het geheel genomen is de opkomst der kiezers uiterst schraal geweest In tal van plaatsen slechts oen derdeIn Spanje bestaat het algemeen stemrecht I N G E i2 O N D E N Het bestuur der kinderbewaarplaats brengt ter kennis harer geachte stadgenooten dat zjj dezer dagen do som van 125 20 ontving zijnde de netto opbrengst van bet concert dat door den heer B Spaanderman gegeven werd op 33 Febr 1 1 Do dames van genoemd bestuur voelen zich nogmaals gedrongen haren hartelijken dank te betuigen aan allen die fot het zoo goed geslaagde concert hebben medegewerkt Maar bovenal brengen zg haren innigen dank toe aan den heer Spaanderman die zoo oobnatzuchtig zich zooveel moeite beeft gegeven ten voordeela ran genoemde inrichting U dank zeggende voor de verleende plaatsruimte Mijnheer de Red namens het bestuur Merrouw de Wed van SONSBEEK Presidente Mej M DB JjANGE Secr Penningm Gouda 8 Maart 93 Kaotongerecht te Gouda Zitting van Woensdag 8 Maart 1893 De volgende personen zgo Veroordeeld wegens Het vervoeren van niet gekeurd vleesch in de gemeente Gouda Ö de K te Bergambacht tot ƒ 10 of 5 dagen hechtenis Openbare dronkenschap gepleegd bij de Ie herhaling F van O tt Gouda Kleiwegsteee tot 5 of 3 dagen hechtenis BÜ het verlaten van den trein niet voorzien zijn van een behoorlijk plaatsbewijs J G te Amsterdam en M van der 3 te Kralingon tot ƒ 1 of 3 dagen hechtenis In den winkel voorhanden hebben van surogaat van boter zonder dat dit op de verpakking of op de waar zelve met duidelijke letters vermeld stond C P van der P ie Gouda Lnnge Groenendaai tot ƒ 3 of 8 dagen hechtenis Visscherijorertreding G V te Gouda Karnemelksloot tot 2 geldboetenvan ƒ 1 of 8 dagen hechtenis voor elke boete Geduwndo markttijd de Turfmarkt te Gouda in verkeerde richting berijden P L te Gouda Jaagpad tot 1 of 2 dagen hechtenis Te Gouda rijden met paard en vagen niet voorzien van schelkliiikende bellen terwijl de straat met sneeuw bedekt was J B te Stolwy k fot 0 50 of 1 dag hechtenis Onbeheerd laten ötaau van eer met trekdieren bespannen kar S te Reeuwijk L C te Oudewater ieder tot J van W te Oudewater AP te Moordrecht H H ƒ 3 of 3 dagen hechtenis Ja chtorer treding W J F en A H te Oudewater ieder tot 2 geldboeten elk van 2 of 2 dagen hechtenis voor tike boete Het te Waddinxveeu als onderhoudplichtige vaneen straat in de gemeente dezelve niet in goeden staal onderhouden A V te Waddinxveeu ontslagen van rechtsvervolging met veroordfloling van den Staat in de kosten Zonder gegrond vermoeden voor gevaar als passagier door middel van de noodrem deu trein doen stil staan J S te Rotterdam vrijgesproken met veroordeeling van den Staat in de kosten De veroordeelden zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar bij lijfsdwang vau 1 dag REIMIMSGEFIJXG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den hcdr Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz Ie Rotterdam op den 4 Maart 1893 is executoir verklaard het Kohier ran het Patentrecht n 6 dienstjaar 1892 93 3de kwartaal Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder die daarop roorkomt rerplicht is zgnon aanslag op den bü de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat do termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 8 Maart 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN r