Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1893

1893 N 5091 VrUdag 10 Maart GOUDSCHE COURANT JSlièuws en Advertentieblad voor Goiid en Omatreken Oa inzeacUng Ttin adTertentldn kan geBOMeden tot een aar des namiddags van den dag der uitgave A Kri jkman V ooN ADVERTENTIÊN Heden overleed tot inhn diepe smart in n mliig geliefde Echtgeiiooti de Heer JO HANNKS KORTENOEVER anior in denleeftgd van 38 jaar iJ i A VIN DSM B§m Wed J E fi iiTXNo viia Jk Gouda 8 Mèlrt 1893 f Tot oili droefheid overleed hedenm den leeftgd van 38 jaar onze geliefdeZfKin Broeder eii Behnwdbroeder da HeerJ ORTENOEv r Je I 1 1 I it Uier naat B J KOKlENOEVBR Si Sm mia 8 Maari 1893 I f 3y de ndergeteekendon is de ll TEJklNl ÖOPENGESTEI Dop deNIE WMJAABGASG van het 1 I ti van het verhandeld in den 6ehiiis itkiI Ti i Gouda I iji t l Prijs per Jaarg anl 3 ft BRINKMAN Z iet K K KERKBESTUUR van den H I JOSEPH te Gouda wen8 fht AAN TM op DONDERDAQ 30 MAART des middags te 12 uren in het Lokaal der B K LsKSVEEMNiaiNa aldaar I Het Bouwen van eene HulpFastorie tot later te bestemmen B K Weeshuis II Het Bouwen van eene Pas Bestek en Teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd lokaal terwfll de Bestekken met Teekeningen a 2 per stel op franco aanvrage te verkregen z n ter Boekdrukker van H GOORISSEN te Gouda De Aanw zing in loco op Vrijdag 24 Maartdes voormiddags te 11 uren Inlichtingen bfl den Bouwkundige C P W DESSIN G te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen IS het berodtnde n erk Z Dr Retau s ELFBEWABIKG HoUandBche uxtgaTe met 27 alb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verschnk kelgke gevolgen tbu deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrugen by hetVer lagsMf azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ADVERTENTIEN in alle Blnnan en ButtetUandsehe Cowranten worden dadelnk opgezonden door het fi A noiMimTA w van A BRINKMAN en Advertentie Bnreau ZOON te Gouda KIEZERS VOOR di n ggmeentgraad worden uitg enoodig d tot het bijwonep dei welke zal gehouden worden op VRIJDAG den 10 MAART e k des lavonda te 8 uur m de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN tot het stelten van een Candidaat voor de a 8 Gemeenteraada Verkiezing P S Volgens art 14 van het Reglement worden ALLEEN KIEZERS tot deze bfleenkomst toegelaten i Namens het Comtt T G G VAIjETTE Voorzitterj P J BELLAa iT Secretaris Sy OMBOO TEUDIENST ES ffAI ETTE A N mis H l bEÉ met dezen t eken gelaaakt dftötot meerder gerief m het n vervoer bij de in dienèt zijnde oombqoten nog een vierde jgeregeldcrt diehit i gesteld ailn den IJsd AgéW t J MOtJitBËEK TT Ikederlaijdsche Sloomboot Méatschapöij De Stoomscliepen BOt ASD kapt J SMIDT en BAlfA VfEB kapt J SADER vertrekken ell n Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vf voege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomscliepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaaste Londen In den omtrek van de Molenyrerf wordt gevraagd een HUIS hefat met stukje grond Adres onder No 2259 aan het Bureau dezer Coarant Zs al Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen c BOELEKADE VOORDRACHTEN Wie zeter zyn wii de EcMo i el €acaO te ontvangen 1esam n gesteld en na vele proefnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr MichaeliB vervaardigd op de beste machmes m bet wereldberoemde étabblissement van Gebrg Btollwerck te Keulen elsche J rTI2ie 2SLeIi $ Cikel eacao m vierkanten bussen Deze Eiktd Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dar gelykach gebruik een il 2 theelepel van t poeder voor een kop ChocoUte Als geneeskrachtige drank b j geval van diarrhee slecnts met water te gebruiken Verkr gbaar by de Toonuuunste H H Apothekers enz DOOR Wtal VAN ZÜULEIT oantMug S mmr PROGRAMMA 1 £ ea Tronw dia niet komt Tooneelspel m eéjn bedr f 2 Dn0 StadentjeB van Pibt Pa altjss De I Doordry ver van Fabiës Ik ben Vader van Pierrot fiaijkbrenk van Teupiis Ruwhart van Mr A fiooAEUS Veratrooidheid van PiBaaÖT Lang geleden van Chablbs Gros vertaling van A Spbinkhdijzbn f 1 80 c 0 90 c 0 36 GeneraalTertegenwoordigBr voor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam £ alveistraat 103 9 Wat IS Liefde van Pierrot Beantwoord door een Mutslezer 10 Boerengezelschap van Brêbrow Gouda Snelpersdrulc Entré O 99 Leden der Sociëteit Ons GNjDoegen O 60 plaatsen te ba 8preke4 Öonderdag 9 Maart 10 3 uur aan de jZaal Kunstmin Oe iitgMVH dezer Ooaraiit geschiedt dageligka meti tzondenng van Zon en FeesMagen I a CfiB per drie maanden is 1 25 tranro p r t 1 70 GOUDA 9 tl 1893 De K holuhe Kmavereeitigtng alhier stelde giatereo avoi 1 iret 24 van de 28 stemmer den lieer J J Gr Jorat canilulnnt voor doe gemeünteraad Alioa i lBke Nomm rs S V CKNTEN 1 Tot 18 leedwezen TPrnemen wy dat Prof van der Vlugt mt Leiden door ODgeatjaldheid verhinderd is Dinsdao 14 Maarte k do door ons aangekondigde voordiapht te houden lo do afd Gouda en omstreken van den Ned Protostantenbond Boor de pohtie alhier is aangehouden J ds Leeuw die nog 46 dagen gevangoni 9trBf mocat ondergaan Da hoer A yan Os alhier leerling der orgelklasse van de Muzieljschool der MaatBiihappi tot bevorde t X der toonkunst te Eotferdttm ia na vergelykend examen mt IS sollicitanten benoemd tot orgsniit der Nieuwe Kerk t Middelburg Gisteren middag ten ruim 4 ure is het 7 jang dochtertje van den winkelier Z wonende m de Groeuendaal Achter de Vischmnrkt te water garaait maar onmiddelijk gered door een zoon van den vleeschhouwer Brakel die zich gekleed te water begaf at WIJ onlangs als aanslaande aankondigden is thare een beslist feit er uUen zoo mogelgk met l Mei op den Staatsapoorwog Haag Gouda twee nieuwe halten opgenoht wordon een tusachen de stations Zoetormeer Zegwaard en Zevenhuizen Moerkapelle en een lusBchen Voorburg en Zoeter FEUiLLETOIM S O Jüü JLw M IV S8 Ze herinnert zich de oogenblikken waarin bet Bcheen alsof de ebbe der tyden baar doode punt had bereikt kleine flikkenngen van jong loven m de uitgeputte mantschappy maar de hoop od een ken tenng ton goede giug telkena op in oen bittere te Jeurstelling Nog 18 da stryd niet volstredeD Ëu intusschon slinken de krachten want het ja rental klimt merkbaar Vader heeft de zes kruisjes ti op den rug zy nadert langzamerhand t zevende Ze kunnen nog wel werken maar tegen hun jongeren moeten ze t afleggen Straks is de werkkracht verteerd de bron van inkomsten dia al veel jaren te karig vloeide geheel opgedroogd t laatste brood opgegeten on de breipennen hoe naarstig ook ge hauteerd kunnen onmogehjk voorzien in de aller eerste behoeften Wat dan De breipennen tikken met gejaagde snelheid overen tegen elkander terwyl de steken zenuwachtig te voorschijn schieten onder de etrammo vingors de onrust vertolkende die het gemoed dor breidater meer Zegwaard onder de uatnen Nootdorp Leid schendam en Bleiawyk Kruisweg Raagache CiJ Aw iet Verslag tad den toestand van hot Lager Onderwijs gedurende hot jaar 1692 door de Commissie van Toezicht op het Li er Onderwas opgemaakt ingevolge Art 74 der Viet ifan 17 Augustus 1878 Staatsblad No 127 gew j iKd by du wet van 8 Depember 1889 Staatiblad No 175 ontleenen WIJ het volgende Het aigemeene oordeel over den toeatard van het Lager onderwas alhier kan Wederom gunstig zyn Uo wijzigingen die in bet afgeloopeD jaar voorvielen zijn niet belangrijk Zooals wg reeds m ons vorig verslag vermeldden werd in de Novembor vergadenng van den Gemeen teraad van 1891 door het lid Or H IJssel de Schepper eeu voorstel gedaan tot reorganisatie dor 2de Burgerschool voor meisjes In de Ueoombervergadering werd door het college van Burgemeester en Wethoudüra een missive aan den Kaad gericht waarin dit coll gfl op Teraehülfiwie groadeo de aanneming an bet plan tot reorganisatie dier school aangeboden door den heer de Schepper afned Daarna werd het voorstel van den heer de Schepper zoowol ala do memorie van B en W om prao adviea lu liandeL der Schoolopzieners en dezer Commissie gesteld Na ontvangen prae advies van de schoolauton teiteu werd in de Gemeenteraadszitting van dt n Isten Maart bot voorstel van den heer IJssel de Schepper aangenomen Op gron 1 dat in dit voorstel van een leerplan on van de vtrdeeliug der school in klassen word gewag gemaakt terwijl die regeling met aau don Eaad behoort besloten Gedeputeerde Staten dezer Provincie hunne goedkeuring te outboudon auo het besluit van den Gemeenteraad beroert Dan is Jan er nog en Jan zal z n ouaers geen plaats aan z n tafel weigeren als de honger klopt aan hun deur Né Jan ia een beste jongen maar Jan heeft moor dan genoeg aan zichzelf en zo zou voor geen woreldsch goed willen dat hy om hunnentwille z n studiën vaarwel moest zeggen nu by z n bestemming zoo dicht genaderd ia Ln oob t genadebrood al wordt t door de hand van eigen kinderen aangereikt is zoo hard en on smakelijk voor iemand die teergevoelig is op bet punt van oer en vreest dat bet medelyden sukkelend zal voortzetten wat de liefde blymoedig begon Wie neemt or ook twee afgebeulde paarden op stal weggedaan door wie ze gebruikte in do kracht van hun lovanP Als zo t genadebrood eens weigert aangenomenal dat t geboden wordt wat danP De borgen voor de huishuur zullen zich lerugtrekken en do huisbaas zal hun de wedennbuur weigeren omdat er een verdiensten iijo 1 n er zal oen dag komen dat ze op straat staan zonder dak on zonder brood Wat danP Sneller nog ratelen de breipennen terwyl bet hart klopt tot in de kool en he angstzweet op het voor hoofd parelt Voor hair oog verryrft eeu somber gebouw met doodache witLo uuren en zwartgevorfde kozynen waarvan de donkere deuropening baar aangrynst ais de poort van een grafgewelf ADVERTENTIEN worden gepinat v n 1 5 regels ï 50 Centen iedere r J meer 10 Centen GROOTB LETT h U3 worden berekend naar plaatarnimte Bovendien worden allo Advortentien gratii opgenomtn m het ADVERTENTIEBLAD twelk des Maandags verachgnt Het mouwe den Isten Juli door Dr IJsael de Schepper ingediende voorstel sprak noch van leerplan noch van de verdoeling der aohool m klassen maar wilde do 2de B v meisjes bestomraen voor meisjes van 12 16 jarigen leeftijd OForigena was dit hetzelfde voorstel als van November 1891 Het werd door den Gemeenteraad aangenomen Gedeputeerde Staton bünchtten ir oen schryven van den laten Augustus dat zy de beiiliasing verdaagden omtrent hot op den laten Juli door den Raad dor Gemeente genomen besluit tot reorganisatie der Bohool opgrond dat in dit besluit eene bepaling ontbrak betreffende het in werking iredeu of eene overgangsbepaling ten gevolge waarvan het mogelgk zelfs waarschynlijk zou worden dat leerlingen tot heden in do beide laagste klassen van de 2de Bur gerschoot geplaatst zouden worden gedwongen die school voor een of twee jaren to verlaten Zy verzochten eene in de aangewezen leemte te geraoet komende aanvulling der Vorordeniag In do zitting van den Gemeenteraad van 22 No vember word door Dr IJssel de Schepper in een sobryvaa a ti den iLa d aoa da door Gedeputeerde Staten geopperde bezwaren te gomotiit gekomen Hét aldus aangevulde besluit wacht nog op de basliBsing van Gedeputeerde Staten Zoo IS dus in het jna 1892 nog geena verandering gekomen in deze Kaak en zien wy de beslissing om trent de reorganisatie der 2de Burgerschool voor meisjes nog sttods met verlangen te gemuet Ook biyven df leorlirgen dezer school nog steeds vers oken van het onderwijs in de Gymnastiek Het getal leerlingen op de Avond of Herhalingaschool ia nog grooter dan dat waarmede de cursus van het vorig jaar aanving De rapporten van de verschillende hoofden der Openbare scholon omtrent den ijver fn de toewijding der oudorwyzers en onderwyzarossen luidden algo meen zeer gunstig Niat alleen dat zy over bot Ln de wanhoop staat aan den ingang wyonde naar Ie dunkore opening waar ze door moet gaan om brood ie krygen van de maatschappy die t haar verschuidigl is doch t haar biedt als oen aalmoes O God t armhuisbrood is zoo hard en zoo bitter voor iemand die i n vryheid liefheeft en oud geworden 18 met eare Waarom laat de dood zich niet roopen wanneer t gereedschap ontvalt aan do stramme band en t leven gerokt moet worden met bu p der publieke liefdadigheid P Waarom godpogt de maatschappy nog langer dat or maar aéa toevluchtsoord is voor oude afgebeulde burgormonschen wie de fortuin geen duizend gulden in den schoot wierp om icb ten plnataje ie koopon in een gasthuis éen wykplunta slechts bet armenhuis in de oogon des volks het bma dor schande Zal ze daar oei plaatsje moeten vrag n 7al zo gegeven brood moaC n eten zy dia langer dan een halve eouw gewerLt oi gezwoegd lotft om vooruit te komen in da wprel I en uit eerzucbt armoede verbergt onder het bednogolyke masker van burgorlyk fatsoen nu ze door afgaand getyopliger wal werd gedreven Zy dio I ever knauwt o harde broodknalen mits door eigon inapannirg vordiond dan op hel zachtste wittebrood door liefdidigc hand veratrekf Liever zal ia zich de vinuenopptn ufknagen dan zulk oen schau Ie oulirgaui De nood moge hoog stygen du armoede moge fiuren t oor de gaten in