Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1893

I X IX zelfs 1 paise algemeen met lost en opgewoktheid kuooe task Terriohtten velen kregen in het afgeloopen jaar rersoliillende aotea die in het Verslag wordoo vermeld Op dea iiSatea September leed de TuBBcbenschool een groot verlies door het uverlijden van het Hoofd dier Bcbool den heer ¥ C Sohriek die na oen In igdurig I jden aan zjjn nuttigen werkkring en oaA B n gflsin werd ontrukt op een leeftijd waarin reien nog in de kracht huna levens zijn In den heer Sohriek verliest het openbaar onderwijs in onze gemeente een humaan en uitatakend i onderwijzer die door zijne leerlintren zeer werd ge Boht on bemind Zijne plaats was op den Sisten December nog onvervuld Do vrije school op Gereformeerden grondslag verloor haar hoofd den heer P J Meijer door den dood Hoewel de school eerst in hft begin van bet vorig jaar geopend was werd de gezondheidstoestand van den heer Mayer reeds spoedig zoodanig dat bij üyne betrekking mtl moeite kon waarnomen In zijne plaats werd benoemd de heer J van der Laan De beide onderwijzers J van der Wal en K Floor alsmede het Hoofd zelf verkregen do acte voor de vrye en ordö o feniagen der rymnastiok Door de afdeoling Gouda c a van den Bond van Nederlandsche onderwijzers word een adres ingeleverd aan den Raod dor Gemeente waarin gevraagd werd om eene vorbooging van de maxima der onderwijzersjaarweddou Dit adres met de daarby behoorende memorie van toelichting werd bij beschikking van het Collage van Burgemeester en Wethouders om advies in onze handen gesteld Den 258tun Juli werd door ons eene missive gericht aan genoemd oollegp waarin wij de billijkheid van eene verhoogiug van de maxima betoogden vooral voor do onderwijzurs in liet bezit der Hoofdacte on een voorstel tut verhooging indienden waardoor zonder te groot bezwaar voor de Gemeentekas aan het verlangen der adreasonte ZQude kunnen worden voldaan Tot onzen apijt werd in de AugustuBïttting van den Gemeenteraad overeenkomstig hat voorstel van B eu W afwijzünd op het adres beschikt Uit Oudewater schrijft men aan de If R Ci Door een vijftal hoeren worden alhier pogingen aangewend om eene zuivelfabriek op te riohtou JSene openbare vergadering Dinsdag avond door die heeren uitgeschreven werd door velen bezocht hoewel zy niet het minste resultaat heeft gehad Het doel is hei oprichten eener industricele zulvelfabriek waartoe die commissie echter nog niet definitie beaiotea hnd In de toen gehouden vergadering werden de aanwezigen nitgetioüdigd oor waardel ijk toe iv treden om de voorloopige underzoekingen voort te zetten 4U iiidirn het dan blijkt dat de zaak zooals de oom missie wel geloofde levensvatbaarheid bezat de aandoelen zien te plaatsen Indien moti nu weet dat het bonoodigd kapitaal alles eu alles 50 000 bedraagt klinkt het wel eenigszins vreemd dat vijf mannen van zaken niet genoeg zijn om de voorloopige voorbereidingen te doen de noodige inliobtin eu te vragen en de aandeelen gt plautst te krijgen van eene zaak van welker reutabilitcit zij zoodanig overtuigd zijn die commissie alhier Indien de heeren met een üink plan kant en klaar haar versleten masker do honger moge woelen in de ledige maag in het armhuis gaan zal ze niet wil ze nift nooit nooit 1 Een diepe angstige zucht welt op in haar zwoegende borst terwijl ze zich opricht uit haar neergebogen houding eu met do mouw van haar jak de Eweetdroppela afveoxt die parelen op het voorhoofd Hot breiwerk ontglipt aan haar stramme vingers da voorarmen zakken vermoeid i haar schoot Onwillig schudt zo de schouders als wildo ze de pijoigeudo gedachten die baar boangstigden tot wanhopig wonlens toe met geweld van zich werpen Daar in de linnenkast ligt vijfhonderd gulden aan bankpapier rijkeluialoon voor een zelfopoff erende levensgovaarlyke daad Wie spreekt er van armoede met zooveel contant geld in huis Ia die aom niet meer dan toereikend om do eerstvolgende twee jaren te doorworstelen eu zal dan tenzy alle voorteekenen bedriegen de maatacbappelyke welvaart niet herleefd zijn uit haar doodslaap Wanneer de broodzorgeu zyn geweken voor zoolang wanneer voedzame apijze al den dag de verslapte krachten opwekt en versterkt dan zal vader in de aankomende vette jaren met jeugdige geestkracht aan het werk gauu om de alfaire tot nieuwen bloei te brengen Dan zullen de werkzaambodfiu van alle kanten toevloeien omdat vader e n vak verslaat en meegugann is met z n tyd Dan zal ze de huiahouding bestieren met verdub voor den dag waren gekomen en tevens met eene lijst waarop zy zelven voor een goed aantal aandeelen hadden geteeken d dan zeker zouden zy zeer vele aandoelen geplaatst hebben Niemand echter trad voorwaardelijk toe Do voorzitter sloot de vergadering met de mededeeliug dat er gedurende acht aagen nog gelegenheid was na bekomea inlichtingen zich aan Ie sluiten Staten Generaal 2 Kambh Zitting v u Woensdag 8 Maart 1898 Do kamer nam ean wetsontwerp aan lot wijziging vau art 469 van het Wetboek voor burgerl rechtsvordering Volgens do thans aangenomen redactie is de deurwaarder bovoegd bij elk bod te vorderen dat do gtiboden koopsom hem worde ter band gesteld en deze onder zich to houden totdat bet voorworp is toegewezen Ëen paar conclusiëu werden aangenomen op a lrcsaen Vooreerst erkende de kamer de billijkheid van de aanspraken die de aannemers der uardebaan van da spoorlijn Sneek Staioren deden gelden op ƒ 40 000 vergoeding voor meer werk waarop niet gerekend was Het daartoe strekkende voorstelHarte werd met 49 tegen 21 itemmen aangenomen Ten andere werd het adres van Jhr De SturJer Tjiomaazaak ter griffie gedeponeerd fSS tegen 35 stemmen Nog wer l een inlerpoHatie Van Dedem aangekondigd over den uilvoor van vee naar DuitschUnd Onze kunsinyverAeid Te Haarlem wordt eon tentoonstelling van smeodvverk gehouden doch bet oordeel over t e producten van deze kmntnijverheid is over het algemeen niet gunstig Vooral op het stak van de oischen der pragtyk scbijut nog al wat to baperen Zoo wordt melding gemaakt van irupleuningou met zulke nijdige krullen en uitatoeksels dat elk die er langs gaat govaar loopt om er aan te blijven haken uit hetzalfda oogpunt ordt een bloemenstaudaard voor een gezin waar kinderen zijn zelfs fllovonagevaarlijk genoemd Ook het kunstgehalle wordt voorts niet gunstig beoordeeld Meestal machinale copién van modellen naar de Üuitsche renaissance Aan deze en soortgelijko oordeelvellingen voegt oou deskundig verslaggevjr in de A Ü C nog het volgende toe Haast vergat ik nog wut de beide amtmchtsobolen tentoonstellen en zejcer is dit van belang want daar toch worden da weftliedon der tookor st gekweekt In hoeverre het juist gezien is jongens op een school en niet op de werkplaats tot een vak op te leiden wil ik nu niet behandelen misschien later eens Het Btoinde mia treurig het werk to zien dat op de 2o Ambachlschüol te Amsterdam gemoakn wordt Alles even slordig gemaakt de modellen byna zouder uitzondering slecht Ook de teekeningen der leerlingen zijn slecht wat aan den vorm ontbreekt wordt door wat vieze kleurtjes schijnbaar bedekt Er is ook daar totaal geen begrip van de eisoheu van het metaal Wat moet er worden van zulke smeden dor toekomst De producten van de RotterdamaoLe ambacbtaohoot schat do correspondöüt verreweg hooger en zooals men weet heeft ook een aoortgelyke tentoonstelling in het meubelvak verloden jajir te Amsterdam gehouden belde spaartaamhoid en omdat do behoeften gering zijn Zal hu vadtr geen moeite koaten de achlerstallige Bchuldeu af te doen Kn eenmaal zoover zal hot niet veel jaren vorderen om een spaarpotje aan te leggen voor den ouden dag Maar de Bom die daar onaangeroerd schuilt achter het linnen hoof immers reeds een bestemming De oude sohuldeiachers zijn lankmoedig genoog genoeg geweest eu do eerlijkheid vordert dat ze voldaan worden nu de onmacht fuitelyk geweken ia Hoe ruim zal het haar en ook vader om het hart zijn wanneer zo niamaud m or naar de oogeu be hoeven te zien en de niuuwjaarsrekeningen niet meer met sidderen en beven behoeven af te wachten omdat er zooveel oude schuld op staat dio nog uiot betaald kan wordf n M t dio ƒ BOO kunuen 2o hun geschokt krediet herstellen en dat is wat waard voor een ambachtsman dio druk werk in t vooruitzicht heeft Plolseling kykt ze luisterend op Haastig noemt zo haar breiwerk weer ter hand en a fto pennen wat verschovon te hebben begint ze ijverig aan een nieuwen loer Want ze boon bekende voetstappen op de straat en Vader en Jan behoeven niet te weten dat ze Ibnaer dan een half uur heeft zitten peinzen Gut t io warempel a half elf En eo heeft zoowaar vergeten water op de thee te gieten Daar zijn ze eindelijk heel wat beters te tien gegeven Maar een feit is het toch dat we ook door de herlevende studie op dit terrein nog op verre nu niet de zoo goed als verspilde erfenis onzer kunstkeurige vaderen herwonnen hebben Zij waren er zulke meesters in om jnist met eenvoudige vormen een schoon effect te bereiken doordat zij er karakter xi wisten te leggen Recht voor Allen doet mededeeling van de volgende dagvaarding Het gerechlsbof te Arnhem vergaderd in Raadka mer toor strafzaken Gehoord het verslag en requisitoir van den heet procureurgeneraal atrekkonda tot vernietiginK van du uitspraak der reohtbank ie Zwolle dd 17 Februari 1893 waartegen verzet en lot het nUnog verleenen van deu daarbij gewoigerden rechtaingaag Gezien de akte van verzet van den officier van justitio te Zwolle dd 17 Februari 1893 tegen de op die dag gegeven beschikking der reohtbank ta Zwolle waarbij ia geweigerd de door genoemden officier gevraagde rechtsingang tegen de verdachten Ferdinand Domela Nieuwenhnis hoofdredooteur ynu het blad RecU voor Allen wenende te sGravonhage Malakkaatraat No 887 P J Penning bierhandelaar eu koffiehuis houder wonende te Amstordaoi Ferdinand Bo Btrant 90 J A Fortuijn boekhandelaar wonende teAmsterdam Nieuwe Leliestraat 69 L M Hermans bijgenaamd Mai boekverkooper wonende te Amaterdam Gerard Doustraat 108 6 F van der Goes hoofdagent van de Levensvenekering maatschappij Suitable wonende te Amsterdam Marnixstraat 346 en 6 H Polak diamantwerker wonende te Amaterdam Kloveniersburgwal 121 ii zieu de stukken door deu heer procureur generaal auu den Hoïe overgelegd Overwegende dat daaruit voldoende aanwijzing ton aanzien van bovenvermelde verdachten voortvloeit nla 3ouden zij aamen uitmakende het beatuur don Uentralon Uaad van den aoeiaal domocratischen bond door wien een congres van de afdeelingen daarvan belegd aa te Zwolle dat op den 2 San on 26ea December 1892 in het gebouw genaamd de Dageraad op don Molenweg aldaar bijeeugokomen ia en op dien eerstgeuoemden dag op voorstel vanden eeraten vordachte eene motie heeft aangenomen van don volgenden inhoud De sociaal democratisobe partij i eene revolutior naire partij omdat zy zich plaatst op het standpunt dat alleen afachaffing van het privaat bezit een eiude kan maken aan de wanverhoudingen Voor het proletariaat toch ia een duurzame verbetering op dan grondslag der tegenwoordige maatschappij niet moi elijk De tactiek der sociaal democratische party is verder oen revolutionaire omdat zij met gelooft aan het geleidelijk in rooieu der bestaande ffmaalschappij in aen aooialistiaohe maar de oraver werpiug der bestaande raoalschappelijke orde be oogt mot alle haai ten dieoaio staande onwetto lijke of wettelijke vrodolievende of gewelddadige middelen Waardoor die bond werd eene openbare orde atrjjdige en dua verbodeu vareeniging nodat die motie met algemeane atemmen waa anngenoman op dienze fde 25 December en den volgenden dag 28 Vader voorop dat kan ze wel booren aan dea atap Met een gauwo beweging neemt ze den ketel van de theestoof on giet de trekpot vol Onderwyl komen vader en zoon de kamer binnen de eorate mat een verhit gelaat en opgewouden bewegingen Qoeie n ttvond I Dag moeder Goeie n avond Kom ben je daar P Ik dachtzoo pas nog zou er aan die vergadering geen eindkomen P Ja dat mag je wel zeggen moeder 1 apreekt baaa Holsma Heb je je niet verveeld P Ja de heeren hebben ons lang gehouden maar d r is ook wat verhandeld daar geef ik je een briefj van Kuala t weer ve f adering is dan ga je ook moe Heoro Heere wat ben je weer opgewonden pruttelt moeder Holama De flesch is zeker goed aangesproken I Om den duivokaler öiot ik heb net één klem bittertje gehad by i uitgaan van do vergadering omdat WO op Jan moesten wachten Né mensch de heeren zijn aan don wijn geweest een half öeaohje met z n beiden Mooie grappen je moet öok nog wijn drinken t Is bij jou ook al hoe minder loon hoo meervertoon ff ordt verveljd December samen en in vorooaiging met elkaar ann die vefeeiiiging vorder hebben deelgeuomon door de vergadering van dat congres als bestuurders bij to wonen on te Leiden Overwegende dat door do aanneming van bovenvermelde motie de voreeniging zich noemende Sociaaldemocratisohe ilond tot baar doel heeft gemaakt zoowel de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde als het aanwenden van onwettige en gewoldadiga middelen om dat doel te bereiken en wel daar zy door het laatst tot heteerste wil goraken liet laalsto tot haar oumiddelijken het eerste tot baar einddoel Overwegende dat eea voreeniging die tot doelheeft het aanwenden van onwettige en gewetddadigde middelen geacht moet worden met de openbare orde strijdig te zyn en mitsdien verboden bij art 2 derwet van 22 Apnl 1856 Stbl no 32 8 0 erwegei de toch dtit dit karakter van strijd ID0t de opi iihare ordo aanwezig is wanneer zooals art 3 uo l dier wet bepaalt eene voreeniging tot doel hoeft ongehoorzaiimbeid aan uf overtreding vau do wet en het geen betoog behoeft dat het ter vetkryging van ieta aanwenden van onwettige en gewelddadige middslou niet mogelyk ia zonder aan de wet ongehoorzaam te zijn en deze to overtreden 4 Overwegende dat voor dat karakter echterniet uoodig is dat hot dool gericht zij op overtreding van of ongehoorzaamboid aan bepaald aangeduide Wötaartiken hetwelk indien die orortre of ongehoorzaamheid een miadrijf daaratelde zelfs art 140 Ie lid Wetboek van Strafrecht toepaiselijk zou doen zijn daar bij voorgezegd art 3 no 1 in het Ijtemeon wordt gesproken van de wet waarroedo bedoeld ia het geheole samenstel van wettelijke reaelen waardoor onzo maatschappij wordt bebeerscht Overwegende dat ook met het meer verwijderde deel der gezegde Voreeniging nl do omverwerping der beotaando tniiatschappelijko orde blijkens de geheele strekking der motie de kraoht van het woord omverworping en de onwettiKe en geweldda digc e middelen die zij wil gebruiken die voreeniging blijkbaar beoogt ongoboorzaamheid aad eu overtreding van do wel zonder welke ij die in de motieverklaart niet te gelooven aan het geleidelijk fligroeien der bestaande maatschappij in een socialiatiache inderdaad geen kan ziet haar einddoel tebereiken eu welke diia voor haar niet alleen middelmaar ook doel zijn Overwegende dat immers het gewelddadig omverwerpon van do bestaande maatschappelijkeorde is de grootste deukbare on eboorzaumheid aanen o ertrediDg van de wetten in het levou geroepen om die orde te handhaven en te regelen en zich zeker uiets strijdiger met do openbare orde laat donken dan baar gewelddadige omverwerping Overwegende dat daar de bedoelde veraeniging door de aanneming van de voormelde motie is gebleken te zijn althans ia gawordon een verbodenvoreeniging het Ojjenbaar Miuistorio terecht wegens deelneming daaraan en het zijn van bestuurders daarvan tegen de verdachlen rechtaingaug heeft gevraagd raet last tot instructie dor zaak Overwegende dat immers bij art 140 al 2 en 3 Wetboek van Strafrecht jo a tt 2 en 8 no 1 dor wet van 22 April 1855 Sblt Tio 32 deelnemen aan en bestnren van oen bij de wet verboden voreeniging wordt strafbaar gesteld Gezien vermelde artikelen zoomede de artikelen 8 1 85 en 94 van het Wetboek van Strafvordering Kechtdoeiide op hut gedaan verzft Verleent tegen de verdachten rechtsingang ter zake hovenomsühreven Gelast de instructie der zaak door den rechtercommissaris voor strafzaken te Zwolle Ean overlevende uit het steenkooUydperk Men verhaalt dat een mijnwerker onlangs bij Wilkesbarre in Pennaylvanië eou nog levende kikvorpch heeft gevonden in een stuk steenkool dat op een diepte van driehonderd voet onder de aarde uit de mijn gehaald was Do vinder werd opmerkzaam gemaakt op eon vreemde zelfstandigheid in de steenkool toen bet licht zyner lomp er op viel toen hij het voorwerp aanraakte bevond hij dat het zacht en buigzaam was zt er voorzichtig sloeg bij de kool er rondom weg en toon zag hij dat het een kikvorsch was Zeventien jiiren geleden had hij eveneens zulk eene vondst gedaan maar do kikvorsch stierf toon eer zij een half uur lang aan de lucht waa blootgesteld geweest Hij heeft do uu gevonden kikvorach in oen gesloten lleaoh gedaan Eerst toonde zy niet veel teekeiion van leven maar nadat zo zoa uren in ite flescb geweest was begon zo zich te bewegen oa na tien uren sprong ze zelfs zeor levendig in doHescbrond Zo ia nu goed wakker en kijkt allen die er naar komeu zien goed aan Ze verschilt niet veel van gewone kikvorsoben behalve dat haar rug sswart is en er twee r n kteiue uitwassen langs loopen De poolen i yn ook byzonder lang eu du voeten zeer fijn gevormd Als de e kikvorsch niet van den Amorikaanschen tak dor Fransche familie canard is dan is dit geval van een levenden fossiel die uit een slaap van eenige honderdduizenden jaren outwaakl zeker al buitengewoon merkwaardig By Sonff te Leipzig is dezer dagen een Uuitscha vertaling van Anton Rubinstein s Herinneringen versohenen Zeer merkwaardige bijzonderheden omtrent den meester komt men daanloor te weten Zoo zegt by o a hoe het bom aonia gebeurde dat hij bij eene uitvoering een gedeelte van het te spelen stuk hij speelde altijd uit het hoofd zich niet meer boriimerde Iets daarvoor in de plaats phaatasoei on durfde hij niet want hy wist dat velen zijner toehoorders het werk bijna even goed kenden als hij zeif Eu dan doorstond hij de grootste Uwellingen terwyl hy schijnbaar met volmaakte kalmte voor zijn piano zat Met groote openhartigheid verhaalt hjj ook hoe hij in t begin de manieren en maniertjes van Liszt nabootste Hoe hij zich hiehl zich bewoog zijn handen hield zijn haren t aar acliteron streek dat alles had ik hem merkwaardig anel afgekeken on ik bootste zijn phantastiache voorilracht zeer getrodw na Wie Liszt gezien en gahuord had glimlachte wel is waar om my maar aan den anderen kant kan mijn houding d la Lkst de belangstelling van het publiek in don kleinen virtuoos wol vermeerderd hebben Duitschland ia volgens Rubinstein het meest muzikale land ter wereld Nemen wij in t algemeen 100 pCt muzlekkenners zegt hij dan komen daarvan 50 pCt op rekening van Duitschland IB pCt voor Frankrijk en slechts 2 pCt voor Engelaud Dat Rubinstein zeer sceptisch is tegenover de muzikale scheppiniteu van het hoilcu is reeds uit zijn Musik und ihra Meister bekend Hij herhaalt hot uu Da techniek heeft rouzeuschredon voorwaarts gedaan maar met de muzikale schopping is het uit Meli Chopin en Schumann zijn da laatste tonen van ware acheppingakracht wegj OHtorvon Wanneer weder nieuw leven zal komeu en hoo die wedorKeboorte zal plaats hebben wio kan dat zeggen Alles wat ona in do muiiek in geoatdrifi bracht wat wij daarin bewonderden dat is met Chopin eu Schumann verdwenen In Amerika zegt het M ndblad tegen vervalschinge worden teneuwoordig op schandelijk brutale wijze onzo beroemde nationale likeuren en spiritualiën nagemaakt eu met valsche etiqnetten in den handel gebracht Teu bewyze doelt hot in zijn Maart nommer een paar afbeeldioj on mede van eene kruik en oono flosch zooals er bij duizenden dagelijks o n te Chicago van do hand guzot worden Zij heateu afkomstig to zijn uit Schiedam van een daar onbekende firma J A Vendt Zonen doch atlea wordt in werkelijkheid te JerseyCily gemaakt en slecht ook Bultenlandscb Overzicht Grimard de voorzitter var het Belgische comité voor de volaatemming werd gisteren door don Koning ontrangeu on overhandigde Z M de op deze zaak betrekking hebbende stukken In zijn antwoord verklaarde da Kouing in hoofdzaak dat hij een groot vooiatander van de vrijheid waa Hij herinnerde dat hy hij zelf op den peraoonlijken krijgsdienst en op een koninklijk referendum httd aangedrongen Noch het een noch htt ander was tot stand gekomen om de eenvoudige reden dat de watten niet in het paleis desK onings maar in de vergaderzaal vau de vertegenwoordigers des volks werden gemaakt Op hot oogeublk waaro de persooulyke dienst en het koninklijk referendum gevraagd werden was er in de Kamer gean meerderheid voor te krijgen Thans zal er volgens do grondwet een meerderheid van 2 3 noodig zijn om deie vragen op te lossen De koning spoorde ton slotte tot geduld aan Do commissie voor de volksstemming is eveneens door 14 loden der uitersto linkerzijde van de Kamer ontvangen tot het aanbieden van eau schrijven over deze zaak Het zenden van een bepaald adres was onmogelijk daar de commissie geen rechts persoonlijkheid beeft Het algemeen stemrecht brengt in Frankrijk zonderlinge vruchten voort Wist men niet beter men zou zeggen de bij uitstek aociulistischogemeente Roubaiiaartareactionair waa en het algemeen stomrecht gebruikte om het bespottelijk te maken en het alzoo te dooden Zon lag jl had aldaar namelijk de verkiezing vau een lid vour dou arrondissemontsraad plaata Guline die indertijd tot vijf jaren gevange nisstraf is veroordeeld wegens zijne ophitAng tot en deelueming aan het oproer te Fou rmies en deswege niet verkiesbaar werd gekozen mot 2792 stemmen en op oen ander personage almede niet verkiesbaar werden S99 stemmen uitgebracht Deze personage ia niemand anders dan prins Victor Napoleon Men weet dat ook te Saint Ouen de socialisten hst heft in handen hebben Zij maken daarvan gebruik om de belastingen rechtvaardiger te verdeelen dat is zy verktaron zichzelf en hun geestverwanten voor behoeftigon die niet kunnen en dus ook niot behoeven tn betalen Da slachtoff ers van deza eigenaardige rekening hebben oen vergadering gehouden en met groolB meerderheid oen motio aangenomen tot afkeuring van de handelingen van bft gemeentebestuur In de militaire commissie over het Duitsche legerontwerp verklaarde Caprivi dat de regeoringen der bondsstaten zich over eenig vergelijk niet konden uitlaten vóór ten minste het besluit der commissie bekend wns Tot dien tijd moeten zij het legerODtw rp als een ondeelbaar geheel beschouwen Wegens do verdeeldheid der oppoaitio zal do Duitsche regeering miaachion haar legeroutwerp zien aangenomen Graaf Caprivi gelooft dat hy do nationaallibe raieu tot nog een grootore verhooging dun hun leider Bonuigaen aanbood zal bewegen on dat de 60 stemmen die dan aan do meerderheid nog ontbreken zulten komen van de oneeuige Freisinntgen en het verdeelde centrum Men rekent dat de uieuw gekozen Spnansche Kamer in het geheel omstreeks 140 leden der oppositie vau alle partijen zal tellen onder welke 40 republikeinen ook al van vf rsc billen do schakeering De volgelingen van Castelar toch die zich possibilisten noemen kunnen kwalijk op eene lijn gesteld worden met die van Zorilla Salmero of van Pi y Ma gall Do vorige Kamer telde slechts 24 republikeinen De liberalo of ministerieelo partij zal omatreoka 230 leden sterk zijn Onder voorzitterschap van lord Salisbury had gisteren middag een vergadering der Engelscho conservatieve partij plaats Salisbury hield eea rede waarin hij verklaarde dat de conservatieve parlsmontsledeu nieta mochten verzuimen om de verwerping van bet Home Rule plan te vorrekeren zonder zich daarhy td bekommeren om de beschuldigiiig van obstrnctionisme welke de regeering tot hen zou richten Balfour en andere op don voorgrond tredende conservatieven spraken in denzelfden ziu In antwoord op een door do aanwezigen onder luid gejuich tot Churchill gerioht verzoek om te spreken verklaarde deze dat hij steeds al het mogelijke zou doen om Balfour als leider der party in het Lagerhuis te steunen De bijeenkomst onderscheidde zich door groote opgewektheid eu eensgezindheid Voor de monstermeeting op 29 April in de Albert Hail te Londen worden groote toebereidselen gemaakt Tienduizend afgevaardigden der loyale bevolking van Ierland zullen tegenwoordig zijn om tegen HomeKule te protesfeeren Ulster zal 7000 mannen zenden en de steden Dublin on Cork samen 3000 Stnomachepen worden gehuurd die al deze nfgevaar ligden zullen varen nuar Londen waar zy op do particuliere kade aan de Theemswerf van den markies van Londonderry zullen landen Volgens jufcNew work ontvangeu berichten heefï de boodaclJ von don nieuwen president algemeen een gunatigen indruk gemaakt Niemand trekt Cleveland s politieke eerlijkheid in twijfel noch zijn erpstigen wil om op het program zijner party geplaatste hervormingen in te voeren Aan de Beurs was echter de opvatting minder gunstig Men vindt daar zijn financioel progrom vooral dat ten aanzien van bet muntwezen onduidelijker geformuleerd dan wenscbelijk ware terwijl zijn aanval op de trusts een algemoene daling dar truatawaarden teweeg heeft gebracht Cleveland moet voorgoed besloten hebben geen buitengewone zitting van hat Congres uit te schrijven ten einde den acantie tyd te kunnen gebruiken voor hot uitwerken eener herziening van het handelstarief alsmado om het zilver vraagstuk middelerwyi voor een oplossing rijp te doen worden AIARKTBËRXCHTëM Gouda 9 Maart 1693 Wederom was de aanvoer van inlandsohe artikeleü zter ruim Do verkoop ging vlugger dan de vorige week Tarwe Zoeuwsche 6 70 a ƒ 7 25 Mindere 6 25 il ƒ 6 60 Afwijkende ƒ 4 90 a 5 40 Polder 5 50 k 6 6Ü Roodo ƒ B 25 t ƒ 6 Angel ƒ 6 25 a 6 90 Rogge Zeouwsche 5 a 5 60 Polder ƒ 4 70 a ƒ 5 20 Buitenlandsche p 70 K 4 60 a 4 90 Gerst winter 4 a J 4 40 Zomer ƒ 3 60 a 4 Chevalier 4 50 a 5 50 Haver per heet 3 20 a ƒ 3 90 per 100 kilo 7 25 a 7 75 Hennepzaad Buiten