Goudsche Courant, zaterdag 11 maart 1893

KIEZERS VOOR DEN GEMEENTERAAD worden uitgenoodigd tot het bijwonen der welke zal gehouden worden op VRIJDAG den 10 MAART e k des avonds te 8 uur in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN tot het stellen van een Candidaat voor de a s Gemeenteraads Verkiezing Volgent art 14 tan het Reglement worden ALLEEN KIEZERS tot deze bijeeniomtt toegelaten Namens het Comité T G G VALETTB Voorzitter P J BELL A ABT Secretaris 1893 aterdag 11 Maart 1N 500 60UDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad poor Gouda en Qm9 trehej $ G ebri StoUwerck s Chocolade en Cacao De maending van advertentlfln kan geaohleden tot uur des namlddagB van den dagr der uitgave Doolmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied TOrbOterde fabricatie on uitsluitend gebruik Tan fijne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De lïrma behaalde 27 Brevets als Hoflererancler 44 £ ere Dlploma s gouden enz Hedallles oen bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Keeds 1871 schreef de Accademie national de Paris Nous vouB déoemons une IHedaille d or pt mlère claRtse en oouaidóratiou de votre ezoellenta febrioation de Ohooolat bonbons varies etc eto Stollwerck fabrikaat is verkrijgbaar bij H E Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jnlins MattenUodt Amsterdam JfaWerstraat 103 landaoh f 7t a 7 25 Kaniriauadi 17 al8 ErwteOikookerwtM ƒ 7 760 ƒ 8 50 Bonta voererwteu per 80 K 5 90 a 6 10 Boooen Bruine boonen 7 60 s 9 Witte boonon 8 JL 8 76 Paardenboonen 6 60 ü Duivenboonen 8 t0 6 80 Koolzaad f 8 76 a ƒ 9 60 M i8 per 100 K G Bonte Amorikaanioiie 6 10 6 S6 Oinquantine 6 76 a 7 IVEBuaaKT Melkvee weinig aanvoer handel en pr sen flauw Vette varkens weinig aanvoer handel vlug 23 a 36 of per half KG Biggen voor Engeland redet aanvoer handel vlug 33 a 34 et per half KO Magere Biggen redel aanvoer ƒ 0 96 f ƒ 1 76 per week Vette schapen weinig aanvoer handel vlug 16 a 24 Nuchtere kalveren groote aanvoer handel minder als geweest 4 a 7 Fokkalveren Sail Aangevoerd 10 partijen kaas Hnndel redel 1ste qual 28 2de qual ƒ 24 i ƒ 27 Boter goede aanvoer handel afloopend Goeboter 1 80 il 1 per kilo Welbeter 0 90 per kilo Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen De bouwmanswouing goteekend 11 tr 14 met 18 84 46 hectaren wei en hooiland onder Eeeuwgk op 2 en 9 Maart jt door Notaris Mahlstede geveild heeft opgebracht de bom van 30 920 BurKerlUke Stand GEBOIIEN 7 Maart Marlinua ouders T Binnendp en G van Kijk Antonia ouders H Zantvoort en A Happel 8 Dirkje ouders P Benschop ea E P Woerlee Jan oudere I van Leeuwen en 8 den Herder Maria Sygje ouders A W van der Graajf en M Boere Cornelia ouders H Goudriaan en H Eynhout OVEELBDKNi 6 Maart 1 Verkerk 2 jvj m A H Sparnaag 66 j 7 H E Krom 20 j 8 J Kortenoever 38 j A Janssen 2 m B J Ureijer 18 j GEHUWD 8 Maart H Slagmoolen on M E Cabout M ven Gogh en E Boot F Scheepbouwer en A M IJsselstijn ADVERTENTIËN Ondertrouwd T G G VALETTE HN A M H GASTER Wed van den Heer E T Valiote ouc2a 8 Maart 1893 Ji mge kennisgeving i È V Heden overleed tot m n diepe smartm n innig geliefde Echtgenoot de Heer JOHANNES KORTENOEVER Junior in denleeftyd van 38 jaar j A A VAN DïN BERG Wed J KoBTBNOEvaa Jb Gouda 8 Maart 1893 Tot onze droefheid overleed heden in den leeftyd vol 38 jaar onze geliefde Zoon Broeder en Behuwdbroeder de Heer J KORTENOEVER Je Dit aller naam J KORTENOEVER Sa Gouda 8 Maart 1893 De Heer en Mevrouw IWES SohobTEN bedanken voor de vele blyken van belangMelling by de geboorte van hunnen Zpon ontTangen Kraamvintes zullen hij voorkeur worden afgewacht op Dinsdag en Woensdag 14 en 15 Maart ADVERTENTIEN in nUa Binnen eaBuitenlandêche Couranten worden dadelp opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Nouveauté Briefkaarten met Stadsgezichten van GOUDA Verkrijgbaar hg J T Swartsenburgf B 92 KLEIWEG E 92 GOEDKOOPE AANBIEDING p Heet 2 35 p Heet 2 40 p Heet 2 20 p Heet 2 70 p Heet 2 4Ü p Heet 0 85 ROGGE VOERMEEL GERSTB VOERMEEL Beate VOERROG Idem betere soort GROFMBBL Ligt VOERMEEL Bjj minstens 5 baal 6 Cent p H L lager Tegen inzending van het bedrag per postwissel zijn de zakken er gratis bj Hendr Mulder in Voerartikelen Griffiestraat GRONINGEN by de Nienwe Veemarkt Bg de osdergeteekenden is de INTBEKENING OPENGESTELD op AallIEVWB JAARGANG van het VERSLAG T n het verhandelde in den G£hrkt tke a d TAN Gouda Prijs per Jaargang ƒ 3 A BRINKMAN ZN ZESHBOEIIEIT in alle PRIJZEN en BANDEN voorbanden bJ J T smiiiG E Mleiweg K 9 342 Staatsloterij Oe TREKKING begint MAANDAG 13 MAART a s LOTEN en gedeelten van XiOTEN z n te bekomen ten kantore van de Gollectrice der Staatslotery Wed A C COSIJM Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie Alom te bekomen SE SODDm MSS of de beachrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janakerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningeo enz waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOB CHRISTIAAN KBAMM P ï y s 80 Cents A BRINKMAN Goada Snelpersdmk vaa A BaiKKHiK k Zoo Ö8 W ave dezer Ooaraut geachieüi dagel ki met nitzondering van Zon eu Feestdagen Dd pr s per dne maanden is 1 25 franco per post t 1 70 AtïoaderlBke Nommeys VIJK CENTEN GOUDA 10 M iart 1898 Door het bestuur dor Remonstraatsobe G meeste alhier ia ia alpbabetisohe volgorde het nnvoljcende iweutal opgemaakt H L Oort Kom Prodikaut te Docicum en Dr J H de Riddor Kom Predikant te Meppel Wij vestigen nog eens de naodacht op de natuurkundige voordrachten van den boer G Dnbnfl die hier Zaterrlag en Zondag worden gehouden Maakten wg roeds herhanldelgk melding ran het succes dat genoomde heer overal bad waar hij optrad ook td Rotterdam ondervond hg veel bijval Ook in Gouda zal zeker een talrijk publiek deze voordrachten by wonen De heer Willem van Zuijlen trad bier gisterenavond in dfl Sociëteit Ons Genoegen op en verschafte ons wMer e n recht f enoogeTijKan atood door het houden van eenige voordrachten In het programma beersohte de noodize afwisseling Koodat deze talentvolle acteur opniauw groot UDcea had Hg gaf ten slotte oen extra nr nl Een ver dat ah een nacAtkaan uitgaat van Lau rillard De heer L 0 G Douwes Dekker var Bodegrave is te Utrecht geslaagd voor hot aanvullingsexamen planten delfstofkunde Abd bet Verslag van den toestand van bet Lager Oiidorwya ontleenen wg nog bet volgende Schoolbibliotheken worden gevonden aan de beide koatelooze lobolen en aan de Tusachenaohool Bij Toortduriag wordt er met graagte gebruik van gemaakt aan de 1ste kostel school vooral door de FEUILLETOIV S T X IT 3D IV a Je hebt goed praten Er werd geen jenever getapt op de bovenzaal en je kunt toch niet op een droogje zitten F Maar nu sul je eens wat hooren Raad eens wie de spreker was F Och zanik maar niet wat kan mij die sodalistentroep schelen F Laten we maar theedriuken tis m er dan bedt d Nu ja maar raad eens voor de aardit heid Ik wil niet raden en ik kan took niet Als dat zooveel bizonders is moet jo t maar Eeggen Damela Nienwenhuis misschien F Je eigen zoon vrouw M nbeer Jsn Holsma yd der Frieache Volkapartig Wat zeg ja daarvan F H j beeft ze ook achter de mouw hé F Jrzis Jan ben jy ook al een socialist Jongen jongen hoe krijg je t in je hoofd zucht moeder Holsma venlagei Dat kan ik me beat begrijpeo verzekert baas Holsm Jan heeft hart voor t volk weet je I en bg guVt den werkman een fatsoenlijk stukje brood IIÉ gaf een tientje als je m eens gehoord badt zoo leerlingen der 6de en 0de kijifaen Het Hoofd der J Sde kostel $ cboot beeft de aMeelingen wauruit de bibliotbe k sijner sohool bestCjAd met ne vjrmaorderd zoodat or nit drie in plMts van twee afdeelingen zijn waardoor het nanta tosrlingen dat deel kan nem n ook met eene klastQ vermeenterd is Aan de TuasoheriBobool wordt de bist lot lezen ook steeds grooter Het aantal boeken U sedert hii vong jaar ook weder toegenomen zoodat bet thans reipeotievelijk 480 350 en 318 bedraagt De examens werden op den gewonfu tijd gehouden ook de gewone prijsuitderUngt vonden dit jaar plaats Toch meent d Commissie dnt eene verandering hierin wdi scbelgk is Te i aor ttj hoopt eij bare bemoeÜDgen ia deze zaak meda t deelen en de redenen die haar tot wgsiging hubbun geleid te ontvouwen Hat soboolverzuim op ds 1ste kostelooze achool waaronder niet gerekend B Q de vpmuimen wegens ziekte of het waarnemen vaQ godsdianstpliohten bedroeg dit jaar S pCt tegen 4 S8 pCt iu bet vorig Op de 2de kost sehool b traeg bet aohooWerzuira niet meer dau 0 36 pCt op de Tuasobensohoot 2 58 pGt Op de Burgerdoholen was het sohoolvorzuim al zeer gering Het bedroeg op de Isto Burgtrsoboot voor Meisjes 0 66 pCt op de Iste Buri orsohool voor Jongens 0 76 pCt op do 2de Burger lool voor Meisjes O 44 pCt op die voor Jongen 876 pOt Op de R O Jongensschool bedroeg dit voor de afdeeling der niet betalende leerlingen 9 pCt voor de afdeeliug dar betalende loerliogon 2 pCt Vooral op den marktdag Donderdags is het in de eorstga noemde afdeeling buitengewoon groot Op de R C Meisjeagobool waren deze ogfera re8 peotievelijk 10 pCt en 3 pOt Op de vrije school op Gereformeerden grondslag bedroeg bet 5 pGt mooi heoft hij gesproken En de menschen waren er wat over verheerlylit waut ze hebben geapplaudisoerd dat het daverde Hoe kom je er toe mompelt moeder Holsma nog eens terwijl ze hoofdschuddend haar breiwerk oprolt Dat schijnt je erg te v wonderen moeder zegt Jan ontevreden Begrqp je dan niet dat ieder fatsoenlek man met oen hart in z n Igf et oogen inz n hoofd als hü geboren en getogen is in een landals dit dien kar t uiteraard op goatF Vin je t al niet voldoende dst ik t jaren lang heb moeten aanzien hoe m n eigen ouders langzamerhand uitmei elen en ondergaan iu den strijd om het bestaan terwijl de huizen der rijken schreeuwen om den verver en vader z n vak zoo goed verslaat als iemand Driftig springt hij van n stoel op en loopt met groote stappen de kamer op en neer Moeder Holsma heeft bot hoofd gebogen om den traan te verbergen die in haar ooghoek parelt terwijl baas Holsma in gedachten verdiept ernstig voor zich uitkijkt Meen je dat bet soms niet kookt in m n binnenste vervolgt Jan midden in de kamer staanblijvend Meen je dat ik ginds in Amstw am niet duizendHiaal met anzst aan u denk onzeker of ge armoe lijdt of niet Meen je dat ik niet met wrok vervuld word tegen de maal schappij die u geen brood geven wil terwyl uw banden jeuken naar arbeid ADVERTENTIEN worden geplaat van 1 5 regels 50 Oenten iedere regel meerlOCeuten GROOTE LETTBU3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle AdvertentiSn grati f opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Evenals dit vroeger geschiedde verstrekte het Burgerlijk Armbestuur ons welwillend zgo advies betrof ffnde het onvermogen van die ouders of voogdeni welke kostelooze toelatinit voor hunne kinderen hadden aangevraagd Met dankbaarheid maken wg hier melding van De proef getlurendo den vorigen winter door rtn afdeeling ffGoudu der Maatachappg tot Nut v t Algemeen genomen omtrent bet geven van onderwijs in lezen en sohrijven aan volwassenen was zoo goed uitgevallen dat de afdeeling besloot weder een cursus te openen voor bQ engenoemde vakkon aan volHassenen in den winter van 1892 op 18BS Daar evenwol de finanoiëelc to and dor afdeeling Gouda van t Nut niet toelief e onvermgddgka kosten aan dergelijke inrichting verbonden geheel zelf te dragen besloot zij den steun van de gemeen tflkas in te roepen die haar door den Raad welwillend werd geboden 1 October 1892 is de cursus dus woot begonnen met 68 leelnemerB Het onderwijs aldaar wordt gegeven door 3 onderwijzers de hm a B D Uoij eu J Visser De deelneme werden aan t begin van den cursus in twee groepfn verdeeld zij die al iets konden lezen of schrijven en zij dia er hoegenaamd niets van wisten de eente groep onder leiding van den heer G D Heij en de tweede onder die van den beer J Visser Ongeveer Januari was bet aantal deelnemers van 68 op 48 verminderd Zg die zioh van verdere deetnoning onthielden gaven daarvoor als redenen op verhindering door arbeid of huisel ke omaiandigbudea of ook een hoogst enkele maal gebrek aan luet om den aangevangen arbeid voort te zetten Neemt men in aanmerking dat met den besten wil de deeliibmers somwijlen verhinderd s jn de lessen bij te wonen door dien zij arbeid moeten verrichten uoodig om in do behoeften van t gezin te voorzien of den patroon te believen of wel door ongesteldheid ran sommige leden des gezins dan kan men Hier moet ik getuige rijn van de vrekkigheid der rijken die den arbeider een paar kwartjes op z n loon beknibbelen hoewel hy er geen droog brood voor koopen kan ik moet t aanbooren dat m u vader uitgesloten wordt van een publieke aanbesteding uit wrok tegan mg en dat nog wel door iemand die verpliohting aan me heeft Ginds in Amsterdam en in de geboete maatsohappjj moet ik t aanzien dat de burgerstand kwgnt en de arbeidende votkskUsse honger Igdt terwgl er millioenen ge token worden in effecten en duizenden bunders tift nikbare grond woest daarheen liggen Ik moot er getuige van zyn dat overal t middeleeuwBche recht van den sterkste vervangen is door t recht van den machtigste waardoor de individueele vrijheid voor gaoscbe klassen van menseben slechte in naam bestaat Begrijp je nu zoowat moeder I hoe ik socialist geworden ben Gg schijnt in t socialisme iets verschrikkelijks te zien Ge hebt er u bang voor laten maken evenals een kind bang gemaakt wordt voor spoken en boemannen Een wilde ben ik niet on een vuurroode ook niet want tis mevanSvond nog onder don neus gehouden ik heb geen honger goledeu tot nu toe en de worsteling van den burgerstand ken ik slechts van aan ieu Maar de waarneming is me genoeg geweest om het hart en ziel voor t volk te pleiten daar t tokort wordt gedaan door het kapitalisme in z n brood en in x o recht