Goudsche Courant, zaterdag 11 maart 1893

liet lohoolbezoek goed Dobmen De rer rooral laat niets te wenschen over Da dcelofmiiig die dezen winter nog rooter bleek dac den vDrijreu heeft dus voldoende bewezeu dat de cysua voor volwasseaen i eene behoefte voorziet Het il daarom te hopeo dat den volgenden winter wederom de gelejtenlieid worde opengesteld om hen die de kennis niiaien van lezen en schrijven eene allereerste vereiachte voor verdere ontwikkeliüg daarin ooderwijs te doe geven Bij de Torkiezing roor raadslid ta Nieuwerkerk a d IJaul zijn uitgebracht 125 steminen Gekozen de hoer J K van Voorthuyseti burgeraecBter met 78 alominou Op den candidaat der antirovolntio aairen dun heer J van der Hum waren 40 stemmer uitgebracht Staten Generaal 2 Kameh Zitting vhu Woensdag 9 Maart 1893 Het voorstel van den heer Oonuer om aan de gemoedsbezwaren vnu acbuttera die Zondags niet wenschuii op te komen voor dienstzaken Ie gemoet te komen is op niets nitgeloopeü Een amendement Tan den lieer KieUtra werd met 39 le eu 38 stemmen aaugeuonieii tegtn den ztn des heeren Douner Toch was het zetT ralloueül Er werd bij bepanld dat Bciiutterplichtiiion bij iudiwnatstelling de bevoesdheid zuudun hebben een anderen dag dan Zondag aan te vraii en voor OL feningen Uit de houding van den heer Donnur blijkt dat het minder te doen was om bestaande grieven uit den weg te ruimen dftn stnatsdivang uit te oefenen om te komen tot ZoniJaifsheiliging iu dfn geest van doleerende en andere dergelijke gemeenten Nu dat doel niet bereikt werd liet de vourcteilur de Bchutters met hUn gemoedsbezwaren in den steek Du beruadslsgiug ovor de mailoonlracten is annge vangen Op Woensdag 8 Maart verscheen het te Monaco aangehouden klerkjo L van ilen AmstordamBcbsn bu lastiogontvanger Hneutjeus in gezelschap vau zijn vritind D een gewezen stuurmansleerling voordo vijfde kamer arrond rechtbank te Amsterdam bei den tot verantwüortling geroepen de eerste wegens Terdulstering van b lands penningen waarvoor zijn gewezen patroon de ontvanger verantwoordelijk ia en do tweede wegens heling Dit klerkje was tegen een maand loon van tien gulden aan het belastingkantoor steeds naar genoegen werkzaam geweest en ziig zich uu en dan belast met het overbrengen van zeer naiiziunlijki geldsommen naar het bureau van den rijksbetaalmeester Lotsy aan het OoBt Kinde Zoo ook op 8 November 1892 Een kapitaal bedrag werd don knaap weder toevertrouwd die zwak van karakter bezweek voor de hem baTechtende verleiding en op inblazing van eiju vrioiid D den tweeden beklaagde besloot hij er met dazen eens van door te gaan Beide jongens nadat de eerste eün gedeelte dor contanten aan No 2 had gegeven de genoegens eener groote stad sleohts by uaam kennende daarbij alecht gekleed oa ge oud kochten fantasiepakjea hoeden en laarzen bezochten verscliilleude plaatsen ran vermaak aten dronken en minden naar hartelust en lieten zioh met een rgtuig tot Haarlem brengen waar zij plotseling verdwenen Het rijtuig kwam Wis en waarachtig roept baas Holama uit Zeg jij nu zalf moeder is t waar of is t niet waar Is t onze schuld dat we by tgd en wyIe geen broodiu huis hebben en dal ik iu t best van den tijd ligte luieren op den grond Né dat zeg ik nietl zucht moeder Holma Maar een arbeider is niet vry iu z u doen en laten dat heb je nu zelf immers hij ondervinding Jan mag wat onafhankelijker zijn dan vader als de heeren fan zijn krant merken dat hij socialist ie dau jagenze hum weg en de klanten zullen l vader wul inpeperen t Zou me niets verwonderen als vader erschade van had in z n wfrk Wel driedekkers dat zou toob godgeklaagdwezen stuift baas Holsma op Staat Jan bggevalonder mijn curateele En zou je denkeu dat ze eenrader laten bloeden voor t geen ze op den zoontegen hebben P Wis en zeker man I Je hebt t immers zelf by ondervinding Waarom mag je geen kivast zettenop mevrouw Schriele s huis En buitendien watgeeft dat sociaüstengezwets ook t Geld blijft tochde god van de maatschappij al praat je ala paterBrugman Laten we geen woorden meer verspillen moeder We worden t toch niet een aegt Jan kalm terwylbij weer aan de tafel gaat zitten t Komende geataoht heeft een andere levensbeschouwing dan 1 gaande Ik deuk heel anders over de toekomst der maalsühappü dan gg en nu zou ik wel met duizend zÓQder ben terag In bet buitenland werclen zij beiden aangohoudien en uitgeleveril Ter terecbtzitliug werden et n elftal getuigen geboord Beide beklaagden hekenden alles Het O M requireerde de sohuldigverklaring der beide beklaagden van den eerste anu verduiBtering vau den tweede aan neling De otlicier vau justitie wees or met nadruk op dat de iwuedu beklaagde eigenlijk als de lutellectueele dader moet worden boschouwd want op diens iublazing had L de verduistering gepleogil Te eu beiden eiachte hij eene gevangenisstraf van achttien maanden Mr Aug Philips Jr No 1 als verdediger toegevoegd stelde de kwade invloeden die zijn cliënt lot deze daad hadden gebracht in het licht Van nature met een levendige verheddiug las L veel avontuurlijke jougensboeken o a i Aimard Zijn droombeeld was steeds het vnju Amerika Daarbij stelde du verdediger de rechtbank in keunis met eeni e getuigschriften van vroegere onderwijzers van zijn client walke gunstig luidden doch ook wezen op zijn zwakte ran karakter Hij verzocht ten slotte clementie Mr K S Abhriug Hingsi voor No 2 als toegevoegd verdediger optredende pleitte tevens verzachteudü omstandig heden en drong met het oog op deu jeugdigen leeftijd van ziju dient op eene mindert Btrat aan Uitspraak over achtdageii Bij de stoomvaart maatschappij Zeeland bestaat het plan iu deu loop van den aanst zumer met een barer atoomachepen oen of meer tochten te orgauisooren naar het Engetscbe Kanaal Ook zullen op bapaald vooruit te anonceeren dagen speciale zeer guedkoopu hiljottt u beschikbaar gesteld worden om per dagboot naar Engeland ti reizen en op die wijze het puhiiek in degelegeuheid te stellen voor zeer weing kosten Londen of andere deelen van Eugeluud ie bezoeken Een bezoek aan iVoorwegeu enz stirat oOk op bet programma Deze tocht zou van Engelaud uitgaan Verleden week is te Batavia een Duitsoho dokter aangekumeu de beer Balser ilie thanein de Preanger vertoeft en hot plan heeft gemaakt om een gezondbeidsetablissement op te richten op zee Zijn ideaal is een schip dat voor niets anders dient dan dat en alleen vaart voor de gezondheid van de passagiers Maar voorloopig hoeft hij eene reis van vijf maanden georganiaeeru met een DuUscho stoomboot van Breinen of Oen na naar Coiombii en Hougtcoug met oponthoud in beide plaatsen en terug over Korfu naar Triest Java was niet iu het plan opgenomen maar Wrinnoer dr Balser die thans met zijne vrouw e i één patient eene proefreis iloet met de Preanger zat hebben keunis gemaakt zal bij misschien Gadok Siudaitglaja en üaroet wel m de plaats stollen van Colombo en Hongkong De kosten zijn 7000 mark waarvoor meu alles heeft bebalvo waach dranken en medic ynen De reis uaurb men 62 flageu op zee is zou vooral teu goede mouten komen aan meuscheu met aanleg voor longtering aau bloeiiarinen aan zenuwlijdera aan jichtljjdQrs en aan nog een paar soorten van zieken Het denkbeeld is niet onaardig maar voor gezonde reizigers zal bei miasehieu geraden zgn de booten te mijdeu waarop lr Balser met zigae patieaten zal varen woorden kunnen beredeneeren dat mgu beschouwing de juiste is gy stelt daar uw ongaloof tegenover t Socialisme moet z n kracht zoeken bij t jonge geslacht Oij en uws gelgkeu opgevoed iu onderworpenheid aan de bezittende klassen moeten in bun oudendoen blijven Dat dunkt mij ook Jan Wij zoeken vredigom t eindje en als we dood zyn dan hebben wetoch nergens meet weet van Laten we nu maar naar bed gaan t Is al elf uur Jan laat z n moeder gaarne t laatste woord en zwijgt daarom Baas Holsma legt f a pyp op deu Brhoorateeiimanttil kleedt zich uit en zoekt t bed op waar hij weldra in diepe rust ligt Jan steekt een verschu sigaar op om terwijl z n moeder de theetafel opruimt nog eeu paar trekjes te doen onder het bladeren in een pus ontvangen brochure over coöperatie in het bak kersbod rij f Hij is zoo verdiept in z n lectuur dat hij niet merkt hos z n moeder na e kopjes schoongemaakt te hebben wachtend heen en weer drentelt Kom Jan lees dat boekje morgen maar zegtze vriendelijk ik wil graag naar bed want morgenmoet ik de eerste wezen Jan onderwerpt zich gewillig aau dun huisregel dat moeder de tamp uitdooft Ily ontkleedt zich inderhaast en weldra ligt t kleiiie gezin in diepe rust wHet is gebleken dat het gebruik van postzegels die reeds eenmaal gediend hebben meer voorkomt dan aanvankelijk werd lermood Uit den aard der zaak kon dit misbruik hoofdzakelijk op kleino kan toren worden geconstateerd doch daar het nu voor de hand ligt dat b t kwaad rnstige verhoudingen heeft aangenomen is door de administratie der poster en een scherp toezicht aan alle kantoren bevolen Dit bericht deed weinige ilagen geleden de roude in de pars en bevat het waarheid dan blijkt er uit dat er nog stüuds met gebruikte post egeja gefraudeerd wordt en de schatkist dus nog steeds schade lijdt Hoeveel Ja dat valt zelfs niet bij benadering te bepalen men bedenke namelijk dat de fitrmulieren voor het boleggen van gelilen in de postspaarhank door middel van postzegels eene uitmunlendu gelegenheid aanbieden om ze bij honderdja duizundlaiien aan den man te brengen Nu meidtee correspondent van iN v d D die het van den persoon iu quaustie zelf vernam het volgende Verleden jaar wtid den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheirl bij schrijven van den heer D B V 11 ambtenaar by de gevangenissen te sHertogenbosch bericht dat de toen in gebruik zijnde postzegels zeer gemakkelijk van den stoinpelinkt ontdaan en als geuruikte in dienst konden gusteld worden üeiioemde heer grtt het middel zond den Minister enkele door hum voor den dieiftt weer geschikt gemnakie exemplaren en beantwoordde even welwillend een daarna outsaugeii schrijven van Jen heer Hofstede hoofddirtcteur der posterijen van i Sept jl dat om nadora inliclitiogen rocg Etn feit is het itnii uolt dat weinige dagi n later andere postzegels iu omloop werdeu gebracht doch evenzeer is hüt een fait dat de Regeerilig tot heden het niet der imeite waardig keurde om den heer v H ook zelfs maareen woord van dank ta gunnen voorden toch niit onbelangrijkeii dienst loor liem den lande bewezen Na dien tijd uoorie deze van de zaak niets Uit Londen schrijft men aan de Arnh Ct In een van dio armoedige straatjes in het Zuidoosten van Londen waar arbeiderswouiugen en de z g oiUhops elkander af visselen woont te minden van Frunarlie bannelingen dn bekende wanneer men wil do beruchte anarchiste Louise Michel Daar was het dat ik op een re etiachtigen killen Felirui ri avond in hot jaar 1893 een interview met nf bail dst wat het politieke en tboologiacbe gedtelte betreft in dfn rogel van da laeeningeu van het gros mijner lezers en ook vau mij zelf mag verschillen op andere punten waderom zoo interessant blijkt te zijn dat ik een kort resumé hiervan aan de A O Diet mag onthouden Waaraan de schuld ligt weet ik niet maar toen ik door een sumeiiloop van omstandigheden gedwonI gen werd do heldin vau mijn onderwerp over het j Panama schandaal te interviewen gevoelde ik mij I wel zenuwachtig Misschien was het wel de gedachte i aan pot au fen ketels gevuld met dyuainiei of andere helsohe machines die uw correspondent in stukken en brokken b v te Peckham Rye S W of te Seven Sisters zouden doen neerkomen of aan een stroom van schimpwoorden op den royalistischen inter iewer ja misschien kwam het wel hierdoor dat zij de eerste dame of liever oude vrijster was die uw correspondent ooit het genoegen bad te interviewen Niet dat ik bang ben voor jongu noch oude dames maar Den volgenden morgen tegen twaalven kwam da meid van den burgemeester of baas Holsma dadelijk even bij den burgemeester kon komen Daar heb je t lieve leven al zeijDoeder Holama ongerust je zult zien dat t vcrfwerk afgekommandeerd wordt Als er nu zoo meteen ook maar geen bode van t slot komt Jan draaide z n hoofd af zonder te antwoorden Baas Holsma sohoot z u duffel aan en ging hoewel t etenstijd was onverwijld op weg Bijna gelyktijdig met de meid stond hy op de stoep vau het mooie huis des burgemeesters dat hij niet nalaieu kon nog even te monsteren omdat t zoo sjofel in de verf stak O ga maar eren in t kantoortje zei de meid hem voorgaande door de pang en de deur van eeu klein vertrekje voor hem openend dat tot kantoor ingericbt was Hij trad biontn met outdekt hoofd z n pet achter z u rug tusachen do banden frommelend Maar er was niemand Baas Holsma toefde een oogenblik bij do deur waarna hij een paar stappen voorwaaitadeed en daar op d plaats rust gmg staan Een kleii mahoniehouten tafeltje waarop eenige papieren en kranten verspreid lagen stond voorheen vierkant raam zonder gordijn Een breed e leuningsioel stond er naast eu langs den wand stonden nog eenige stoelen met gewone rieten zittingen Hordt vmolgd stel u eens voor mijnheer de redacteur wat er van de J C zou gekomen zijn indien het bezoek van uw ondürdauigen dienaar aan die vuurroode anarchiste met een lown up zou zyn afgeloopen Doch ik hielrl mij laai tenminste zoo dacht ik toen ik bet spoorwegstation binnenstapte en bijna vergeten t had om de 6 p nci die ik aan hel loket van mijn shilling sterliug terbg omvangen had in mijn zak ta doen Na lang zoeken eu na mij er eerst van overtuigd te hebben dat geen detective mij in het oog had die mij misschien later van omgang met de f vijanden des lands zou kunnen beticblen bracht ik den klopper op het welbekende buis no 39 Street ti K iu beweging en spoedig daarna stond ik voor eeue tamelijk jonge en bekoorlijke rran nisc die mij by Louisssss e zy sprak dit woonl uit alsof het uit 10 lettergrepen bestond denk erom daiistaaiide aiiarchisliachu oiiiJerwijzürB iubtt Fransrh fj zou aanmelden Ik trad binnen en nog voor ik den tyd had om even rond te zien werd ik met een beescb gebroken bonjuui buitjour vi e rAnHroliio vtve la Kévolution door een van de kameraden geen anarchist maareenedonkertfrijze papegaai begroet Iu een spaar aain verlicht vertrekje waar eeu blind paard geen schade kan aanrichten zat Louise in eenu ouderwetseheii leuningttoel mot verschoten zitting mot een Eclair voor zioh Eeu vier kan ie tafel in liet midden zag er slordig uit en wanneer zij Ook hierin aan hare volgelingen een voorbeeld wiide geven dan beklaag ik ru reeds de werkmeiden of meidenallt ei uit den anarch istiscbeu Staat I StofKiie brieven schrijfpapier eu enveloppen lagen door elkander en werden bijna voor het oog onzichtbaar gemankt door bergen Fransehe couranten Vdn elke kleur eu richting van de monarchale Figaro tot liet onlangs hier uitgegeven anarchistische vod ie Tocain Kon veLti Angora kat pauvre animal iwemde zij huar horbaaldelyk vormde du top van den miniaiuurburg on had van uil haar verheven zitplaats een onbelemmerd gezicht op boter suiker verstrooid lignende appels en eeu glas warme molk dat voer poesje 1o boet sclioeii te sijit In den hoek atond een ledikant waarin ik weiniji ot gean beddegoed kon bespeuren san den wand hing do traditioneele zwarte mantel die op mijn wooid ook niet uit etn magazijn in BuiidBtreet komt doch waarmede men Louise altijd onder do Reform tr e in Hydepark of in do Autononiiecluij kan aantrelfen en dit naar den snit te oordeelen gelijk pauvra animal ilo reis Farys Oaludonie vico versa moet hebhen medegemaakt Boven deu schoorsteen binnen verscheidene portretten waaronder die van hare grootouders door wie Louise opgevoed werd zij is een natuurlijk kind alsmede dat van der benichtuu tijdens do Commune gefusilleerden f mé haren besten kameraad oiimiddolijk in het 0 g vallen Drie stoelen zonder leuning on een klein kastje vormden bet geheele meubilair alleen een knappend vuurtje waarop baar potje stond ie koken gaf iets huiselijks aan dit geheel Ik moet eerlijk bekennen dat ik mij verlegen gevoelde het tegenovergestelde was echter met mij Uu gaatvrouw het geval Zij ontving mij uiterst vriendelijk nooiligde my uit tot zittan en loodste mij luaschen de Scylla van de kat en de Charybdis van het vroolijke vuurtje binnen een van bovenvermelde stoelen Hare scherpe gelaatstrekken en schitterende oogen deden haar er niellegensiaando haar gerimpeld voorhoofd en hftre Ö2j ircn vrij jeugdig uitzien waartoe een frissche gezondo gelaatskleur in niet geringe mate bydroeg Onmiddelijk kreeg ik den indruk dat ik met eeue vrouw van byzondere geestesgaven te doen had die helaas I tot betere doeleinden hadden kunnen worden aangewend te moer omdat haar uitor lyk weinig of niets vau het bloeddorstige of wraakgierige draagt doch meer naar bet lijdende profeetaohtlge zweemt Met eene zekeren takt en vaardigheid weet zy den toehoorder door haar gesprek te boeien dat oms over de meest eenvoudige zaken handelt maar waarby zij uu en dan eens bare bittere earkastische pijlen op de inrichting van de tegenwoordige maaischappij met razende woede afschiet Ge schijnt eene zekere liefde voor katten ie hebben vroeg ik baar toen zij haar Tabbio voortdurend aaide Ik bemin alle dieren want die nyn niet zcó dom um zich te laten verdrukken zooals b V Doch ik wil geeno revolutionaire beginselen slrooien I Qok over het Panama sohaudiial Pu na ma hoorn noemt men het hier liet zij zioh mut bitterheid uit Tooh ontveinsde 2g het niet dat het vonnis dal men Ie Grand Francais opgelegd heeft vuel te zwaar is en dat eeu nog veel veel hooger geplaatst persoon dan de Lesseps e Komier achter de schermen stond Het zol voor velen niet moeilijk ziju om te gissen wien zg hiermede bedoelde voorzichtigheidshalve moet ik echter den naam verzwijgen Toen ons gesprek op Arton viel kon ey een lach niel onderdrukken Na in het kort den levensloop van dien aartszwendelaar in herinnering te hebben gebracht dien zij beter onder ilen naam van Aaron kende eu die ook zelfs na tot hot Katholieke g loof te zijn overgegaan voortgegaan is een los leven te leiden vroeg zij zich af wat er werkelijk in een godsdienst schuilde Hare utheïstisobe gevoelens moet ik Lier verzwijgen in baar geheel gesprek tech noemt zij godsdienst niet anders dan zoUernij Handelen do belijders en dikwerf de voorgangers van eiken godsdienst niet juist altijd in lijnrechte tegenstelling met de beginselen door zulk een goilsdionst gepredikt merkte zij op Onmiddellyk hierop viel ons gesprek op het steeds toenemende iiuti semitiame dat door baar mot den naam van Don Qnichotiame bestempeld werd Volgens haar toch is het geen galoofshaat het is broqilnijd eeue socials revolutie iu liet klein Ziet je zoide z j de hedendaagscbe maatschappij wordt door niets anders dan geld baheerscbt de Jodenvervolgingen zijn slechts p triüdieke j verschijnselen maar gelooft ge nog dat er zooveel dwazen zijn die tenzy het egoïsme iil het spel ia aan godsdienst eenige waarde heehteu Andere punten van socialen pojilieketi en theologiscben aanl moet ik hier wederom voorbijgaan teneinde de j gevoelens vau vele lugnor lezers niet ie kwetsen In haar geloof in eene op handen zijnde sociale revolutie is zij onwrikbaar doch zij hecht niet de minste waarde aan zulke dagen nooals den Isten Mei Van haar plan om naar Chicago te I gaan teneindu daar lezingen te houilen is zij teruggekumjju want niet nileen uil zij zoo dicht mogelijk bij Parlja ziju doch ook liaur tijd is te eel beperkt Belial o toch als correspondent van verscheidene Eranscbe dagblaibjn is ij op het oogenblik bezig niet het sehryveti van twee boekon iu romauvorm Le siècle rouf e en La poiiquêtu du mondi werken die op üon voor haar en l aro partggenooten geschikt oogenblik het lichl nullen zien Hierbij wees zij mij tevens op Au sooialistische richting in do hedendaagscbe meer in het bijzouder de Fransehe liitoratuur waarmede zij zeer vertrouwd scheen te zijn Zij bezit gonne kennis van vreemde talen ja haar kenuis van liot Engelsoli is zoo gTiug dat ik mij mut biiar in het Fransob moest onderhouden Over de Engelscheii hu bun wuldadigbeidszin liet zy zich zeer gunstig tegenover mij uit eu haar verblijf to Londen ilie rfusacbtlgo werildbchool zooala zy het noemde bevalt haar uitstekend Eerst dun wanneer de dag der wrako en der liervofming correap ndtut zal zijn aangebroken zal zij z ch bij hiirju lerbanneii kamerailen voCiTon en naar Parijs turugkeeren om èoo noodig gelijk tijdens de Commune in soldatenpak en met het geweer in do hand op de barrikadeu in P rijs op haru vyanden te vuren Haar verblijf in ons land voornamelijk te Amsterdam en te s Gnivenbage heeft de gunstigste indrukken zoowel wat volk als de pi latsgesteldheid betreft bij haar achtergelaten Ik btjb eerbied voor dit olk dat 80 jaron lang voor de vrijheid geworsteld beeft met oiiversaagden moed en volharding dtn strijd tegen de zee beeft aangebonden en ten slotte de overwinning behaald heeft Want bovenal is het de kamp tegen de elementen die een volk in mijne oogen groot maakt waren hare veelbeteekonande woorden waarvan commeutaar overbodig zal wordeu geacht Maar uiettgenstaaude de revoluliouairo gedachte die hierin verborgen lag klopte mijn hart sneller ran vreugde mijn gevoel van vaderlandsliefde werd voor een oogenblik gestreeld door die woorden van eene vrouw dia wanneer zij baar werkzame geesten hare schitterende talenten aan het w elzijii der maatschappij zou hebben gewijd als eender grootste vrouwen van de19e eeuw zou mogon worden geboekstaafd De Zuid IIoUandache IJivereetiigitig te sGraven hage hcefl de verschtllende yscluhs in den omtrek uitgunoodigd tot eene bijeenkomst ter bespreking vun gemeenschappelijke belangen Bahalve het bestuur der genoemde vereenigingeu te Kiitwijk a Ryn Leidscbendam Loosduinen Naablwyk terwyl voor Leiden de hoer A E H v d Stok tegenwoordig waa De voorzitter de heer W F MarKadant wees er op boe samenwerking alleen zou kunnen leiden tot het vormen vau brteru toestanden vdor de liefhebbers van t ysvermaak hoo er op ilit gebied in ZuidHolland bepaald veel nuttigs viel te doen waardoor de belangen van armen eu gegoeden buvonlerd kon den worden Na breedvoerige bespreking werd vastgesteld 1 dat bet wenschelijk was de veDichillende gsvereenigiugen in Zuid Holland ta verbinden tut een geheel waarbij zonder opoffering van de zelfstandigheid der deelen die krachtige samenwerking zou ontstaan dia zou lelden lot het aanleggeu van goede ijsbaneu door do gebeele provincie 2 dat bovenal weuacbelijk was een goede gemeenschap over ys tusschen de grooto sttden lu Zuid Holland tot stand te orengen hetgeen thans I veel te wonsohen overlaat s Qravenhago is als middelpunt b v zeer gebrekkig verbonden mat Leiden I Delft Rotterdam Vlaardingen Maassluis eu het Westland terwijl bij goede organisatie flinke verkeerwegen ovor ijs tusschen deze plaatsen zyn tot stand j te brengen De heer Van Dugvendijk burgemeester I van Stompwijk vestigde de aandacht o de wenschei lijjfheid van eene verbinding tusschen Den Haag en Lekleu langs do Vliet en Het Haagscho Rak welke j waters door de vaartverbeterin tusschen Rijn en Schte eene uitmuntende gelegenhoid zullen aaabiedan I voor t aanleggen van ferme banen De tegenwoordige banen liggen over de Schenk doch deze bieden veel hindernissen 3 Door het zenden van circulaires en persoonlijke I werkzaamheid van belangstellenden zal krachtig ge I werkt worden voor de oprichting van ysvereenigingeu lu de plaatsüc die voor een vrij verkeer tusachen de grooti plaatsen nog steeds do zoo hinderlijke on I bewerkte baanvakken hebban en wier modewerking I om dat verkeer gewenscht wordt De Zuid Holland sche IJavereenigtng zal zich daarom in verbinding stellen met geschikte peraouen te Delft Voorburg Wateringen Poeldijk Monster en Voorschoten terwyl zij ook van gedachten zal wisselen met de ijsvenenigingen te Rotterdam Vlaardingen en Maaa sluis I 4 De hulp en steun der verschillende betrokken 1 autoriteiten zal zoo mogel ijk worden ingeroepen j overal waar voor den aanleg van goede banen en I het onderbonden van berijdbaar ijs belemmeringen on bezwaren uit den weg geruimd moeten worden die zich door onverechilligneid baldadigheid en eigenbelang iu grooten getale opdoen 50 Op voorstel van de afgevaardigden der veroeniging te Katwijk wordt besloten dat or door elke ijsclub krachiig zal worden gewerkt voor opwekking tot aansluiting hij bestaande en opriobting ran nieuwe vereenigingen onder leiding van de ZuidHollandsche die iich heeft uitgebreid tot een bloeiend lichaam met bijna 3000 leden en met zoo n uitmuntend succes barer arbeid heeft verricht In het najaar zal dan onder hare leiding eene algemeene vergadering worden gehouden waarin over het nomen van verdere maatregelen voor den winter 1893 94 kan worden beraadslaagd De voorzitter deelt nog mede dal de Z Holland scbo Usvereeniging een lerroinkaart voor hare loden en die der aangesloten ijiclubs zal beschikbaar stellen die speciaal voor het ijsverkeer in Z Holland is rervaardnïd en die bij geuoegzamen afzet voor geringen prijs verkrijgbaar zal zijn De uitgave zal echter eerst mogelijk wezen als de eerste oplage eenigszins bepaald en verzekerd is Bultefliandscb Overzicht Geen onverwachte bijzonderheden heeft het tweede Psiiamaprocea aan het licht gebracht dal gisteren begon Wat in de eerate zittingen getuigd werd maakt De Lessepe niet zaarter wel zwakker Mea ziet hoo hem gold afgeperst is door Herz De Rainaoh en Baihiiut hoe bij eenmaal toegevende deze gevaarlijke lieden te vriend moest houden Tenzij nog andere bijzonderheden aan bet licht komen zal het zeer moeilijk vallen te bewijzon dat De Lesseps parlementsleden heeft omgekocht die voornemens waren tegen bot ontwerp voor de Panaraa leeuing te stemmen Wel heeft hij aau De Reinach 375 000 frs betaald op dions verzekering dat hij vanwege den minister van financiën Carnot kwam en dat dit bet eenige middel was om de wet ingediend te krijgen Dit was bedrog van De Reinach zooals indertijd is medegedeeld De Lesseps geloofile het echter en spreekt zelfs nu nog van een vertegenwoordiger van den minister Over ilo millioenen die De Roinoob verder ontving bevestigt het getuigenis van De Lesaeps geheel de vroegere mededeelingen der ligaro Ook wat dit blad over do tuaachenkomst van De Freycinjt Cltïmenoeau en Floquet met Arton verbaalde blyki geheel juist Zelfs over de aanneming van het ontwerp voor de Panamaloening was onderhandeld Er is nog weer een voorstel ingediend voor de kiesreohtregeling ia de Belgische grondwet waarna do voorstellers zich vleien de formule te hebben gevonden waarbij rechter en linkerzijde zich zouden kunnen aansluiten De voorstellers zyn drie gematigde en drie vooruitstrevende liberalen leden van den Senaat die zioh uitdrukkelijk hebben voorbehouden voor bet gevftl bun voorstel niet ala grondslag eener transactie aangenomen mocht worden elk voor zich weder zijnu sympathie terug te brengen op het voorstel vroeger hetzij door hen zelven ingediend hetzg door hen ondersteund Het nieuwe voorstel bepaalt Art 47 Do leden der Kamer worden recht streeks gekozen door do burgers die 25 jaar oud zijn minstens ééu jaar verblijf houden in dezelfde ge