Goudsche Courant, maandag 13 maart 1893

Lokaal Nut en Vermaak 1 ui uuauijj I wuiiüiiiivju 1 Uil met Proeven over NATUURKUNDE voor Dames en Heeren door Oe Heer BOhue op Zaterdag 11 en Zondag 12 Haart 1893 AANVANG 8 uur Onderwerpen uit het gebied van Licht Electriciteit en Gelaid Entree voor beide avooden ƒ 1 99 Voor onderwyzera ofiderwgzereesen en Bcholieren 0 99 Voor ééne avond 1 49 Voor onderwjzers onderw jjMre sen en scholieren O 70 Kaarten verkrijgbaar bj de firma J va BENTUM 8 ZN Markt A 150 en s avonds aan het Burean Ot sitgSTe dezer Gonrant geschieut digelglu Ml nitiondering raa Zon en Feeitdagen tk prgs per drie maanden ia 1 25 franco per poit 1 70 ihoaderlijke Momman VUK CKMTXN verkragbaar bfl De verkiezing voor den Gemeenteraad De cneeting die gistereaavoiid een cnndidaat te de voor de aanstatiude gemeenteraadsverktezing heeft onzes inziens eene goede keuze gedaan I e heer Mr D J van Heusde die fledert eenige jaren kantonrechter ia en vóór dien tijd reeds als griffier hier werkzaam vtm b efc zich door de humane vr ze waarop hy zgn vaak moeiiyk ambt verruit aller achting verworven H heeft lang genoeg in ons midden verkeerd m op de hof te komen der Goüdflche toestanden en toonde daarenboven door het Hdmaatechap aan te nemen Tan de Gezondheidscommissie en van het College ran caratoren van het gymnasium dat hij tjjd en arbeid over heeft voor algemeene belangen Zulk een man van wetenschappeiyke vorming die door zijue betrekking in aanraking komt met allerlei kringen der samenlevng en de belangen der g nieento kan beoordeeleu van een volkomen onaf bankeli k itaudpuut behoort eigenaardig thuia in den Raad i herinneren dan ook dat zjjne beide ambtsvoorgangers de heeren Van Gennep en Van Mierop jaren lang het vertrouwen der burgery hebben genoten en nuttige leden van den S T XS IT 2D IV 0 Boas Uolama Iron haast do verzoeking niet ifeereta n om ougflvrasgil ougeweijii rd plaats te nemen maar het gekraak vao een deur iq iIü gaog gafeeo ffeailiug aau z n f edaoh ten loop Hij hoorde een nohtea voetstap op den ganglooper zoudat hij zich haastig in postuur stelde De kantoordenr werd opengetrokken eu de burgemeester trad bmuen Hy is een bejaard mai met n echt rykelüigj azicht goed doorvoed icet broede vetkwabben aati de waiigeu eo dikke vleöscliplooien onder de kleine oogen Z n iiiterlyk is stug en onvriendelyk en hy verloochent Ie daarin uitgedrukte eigenschappen niet door loorko nendbeul in den omgang Zonder baas Holsma met een blik of ean groet te varwaHrdigen slofï bij door do kamer naar z n lemiingstoel waarin de logge gestalte met een sfeunenden iucht uoerploft Baas Holsma staat heel onderdasig voor z n meerdere in afwachting vau de dioeeu die komen zullen Beu je gisteren ook op dio aocialist nvergadoring geweestP vraagt de burgemeasttr op oen ï on meQDte uf aj t lomeratie eu ano wie de kieswet de 1 beroegdbeiil tot ttemtnea toekent ff Art ATbii De audere roorwaarden om kiezer te kunne nja wordsu door de wet vaitgieateUl welko niet anderi dan met eeae meerderheid van twee derdea in elke der twee Kamers kan aangenomen of gewijzigd worden ffóeeue der Kamera kan daarover beraadslagen tensij teamiaste twee derden barer leden tegeuwoordig zijn nVerkrygt den eeraten keer eene met dit doel Tooigesleltle wet de voorgesohrereD meerderheid dan zal de eerste wet ter rastelling van de voorwaarden der kiesbevo dheid met de voUtrekte meerderhe d kunnen worden vastgesteld mits ruitende op de volgende grondslagen Deze grondslagen zouden alsdan volgens het denkbeeld van de voorstellers de waarde der woning en zekere capaciteit overeenkomstig hel regeerings voor stel kunnen zijn alleen met weglating Tan de differentieele schaal der huurwaarde De discussie in de Kamer heeCt echter nog geec vooruitzicht op een vergelijk geopend Nog een groot aantal sprekers z n ingeschreven Oladatone heeft aangekondigd dat hij de tweede tcziag de Home fiule wot heeft uitgesteld van 13 tot 16 dezer De Engfllsche bladen hebben t druk over de verkiezing te Grimsby waar naar de telegraaf berichtte de Gladstoneaan geslagen werd met een betrekkelijk groote meerderheid In hot vorige jaar was ile verhüudingi Gladstoneaan 420 unionist S 65 te eerste ging l ó ü stemmen achteruit de laatste 662 stemmen vooruit Do regeeringsparty meende zoo aeker te zijn van dit district dat zij toen het 1 d Joase aan de partijleiders v ir of vroeg met het oog op den dood van zijn compagnon zijn ontslag te nemen men geen oogenblik aarzelde het door het partijverbaod vereisohte verlof ta verleenen Dit laatste verklaart wellicht de overwinning van oppoiitie op de meest eenvoudige wijze de GladatoQeanen achtten den strijd te licht en werden verrast ooals ilat meer gebeurd Toch kunnen er ook wel auderu redenen meegewerkt hebben Men spreekt o a 1 de werkliedenparty die op Gladstone en Mornej a vertoornd is omdat zg te lauw zijn in de sociale r uaeBtie Ook moeten de tappers en bierbrouwers zich in edele veroutweardiging geheel afgekeerd hebben van Gladstone om de wet op het alniteo der drankwinkels IJverige unionisten weten ook ta verhalen van een kenterÏDg der publieke opinio die nu eerst langzamarhaud tot inzicht zou komen Ttn het verderfel ke van Homa Eule President Cleveland hoeft het door z n voorganger bij den Banaat ingediende voorstel tot inlijving Tan Uawai teruggenomen Kleinhandel in Sterken Drank BÜEGEMl ESTEE on WETHOUDERS vauGonda brengen ingivolge art der Wet van 28 Aaguatua 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennia dat bij hen is ingekomen van d n navolgenden poraoon een verzoekachrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zyn naam vermelde looaliteit sterken drank in het klein te mogen verknopen aU Naam van de Verzoeker A anduiding der localiteit Dirk Ooms Boolckade U 164 GOUDA 10 Maart 1898 Burgemeester en Weihouders voornoemd VAN BBBGEN XJZKNDOOBN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIÊN De ondergeteekende betuigt zynen dank aan H H Directeuren der Stearine Kaarsenfabriek OouDA c Toor het Gadeaa in geld hem geschonken bjj gelegenheid dat hy 25 jaren in genoemde fabriek werkzaam was A DB GRUIL Gouda 10 Maart 1833 Bü de ondergeteekenden is de INXËËKENING OPBNÖESTELD op de NIE V WE J AABGANO van het VERSLAG van het verhaodelda in den OiiiiiiniTiiauD TiN GoBDA Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN Kiest voor LID VAN DBN GEMEENTEBAAD J J van derSANDEN Fele tUeitert GOEDKOOPE AANBIEDING ROGGE VOERMEEL p Heet 2 35 GEKSTE VOERMEEL p Heet 2 40 Beste VOKKROG p Heet 2 20 Idem betere soort p Heet 2 70 GHOFMEBL p Heet 2 40 Ligt VOERMEEL p Heet 0 85 Bg minstens 5 baal 5 Cent p H L lager Tegen inzending van het bedrag per postwissel z n de zakken er gratis by NORMAAL Hendr Mulder in Voerartikelen Griffiestraat GRONINGEN by de Nieuwe Veemarkt ADVERTENTIEN J T SwartsenbuPK in alle Binnen en Buitenlandgche Couranten worden dadeiyk opgezonden door het Adverlentie Bureau ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda E 92 KLEIWEG E Het groote aantal zenuwkwalen rau i eDuwhoofdpiJQ af tot de voorafganode kenfëekeDeü vaQ apoplexie herseuberoerte te trotseereo aofjsteade alle middelen duor de medische wetenBohap aangewead Kei t aan den nieuwen tijd komt de oer toe dat zij door het gebruik malcen van den eeavoudigsteo weg namolyk langs de huid eene physiologiaohe ontdekking gedaau heeft die na houderde proefnemingea thans over de gehcele wereld verbreid is en terwijl zij In wetenBohappol ke kringen de hoogste belangstel 1 mg wekt tevens eene weldaad blijkt e sijn voor de aan zenuwkwalen ladende mensohhoid Deze geueeswijze is uitgevonden door den ge wezen Officier van Oezondheid Romaa Wetssmann ta Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan iu eene so jarige praktijk Door waBBCbing van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe geschikte stoffen door de hoid onmiddellijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueesw ze werden werkel k schitterende resultaten verkregen en z maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnea korten t d reeds de 26e druk versobenen ie Dit boekje bevat niet alleen voor bet groote publiek verstaanbare verklanogen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenschappeiyke verhandelingen uit de mediSOhe bladen die aan deze geneeswijze gewijd zyn zoomede afsoKrift van tal van getuigsohriFten van hooggeplnatate geneoskuudigen onder welke P Meniere med dr professor aan da polykliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiseerend geneesheer aan tiet krankzinnigen gestiolit te Charenton S mtStsratti Ur Colin te Stettn Urossmnan med dr arrend arts te Jötilingen Dr P Porestier geueeslieerdireoteur van liet liospitaal te Agen Geheimratli Dr Soiiering kasteel Gutenfels Bad £ ms Darsea med dr geneeslieerdireo tour der galvano therapeutisohe inrichtmg voor zennwlijders te Parijs ruo 3t Bonoré 334 Consul von Ascbenbach med dr te Corfu Dr Busbaob arrond arts to Zirknitz Ober stabsarzt JeoU med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Eure lid van den Conseil Central d hygiène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de konteekenen z cbronisotie lioofdpijn migraine sohele boofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid lichamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooals verlammingen On vermagen tot spreken zware tongval moelelijk slikken stijfheid der gewricb n met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwsukklng v in ge bdUgei £ enz en zjj die reeda onder geneeskundige behandeling geweeat zyn maar door de f kende middelen als onthoudinga en koudwaterkuur wrijven electriaeeren stoomtooi of zettbado i geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte z j die vroes gevoelen OOr beroerte en daartoe reden hebben wegena vorsoh nselen als Zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd Buizin in de ooren het voelen van kriebeling in eu het slapen van handen en voeten aan al deze drie oategoriea van zenUWliJderS als ook aan jOnge mel eS lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid ook aan gezonde zeift aan Jonge perSOuen die veel met het hoofd werken en geestelijke reaotie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zieh bet boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kOBteloos en franco verzonden wordt door LBMAIHE II Co Apotheker te Parija ruo de l Eohiquier SO Alloen gerechtigd tot verbreiding der geneeswijze van ROMAIN WEISSMANN Oud Offioier van gezondheid eere lid der Italiaanscbe Saniteits orde van het Witte Kruis en verder te Amsterdam door M CLEBAX Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SAAITBW KOLFF Apotheker Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRY PORTON Oudegracht bg de Qaardbrug F IöO k Op de jongste hygiënisch medicinale Tentoonstelling te jlent is de Weissman sche geneesw ze door de mediache jur met de Zilveren Medaille bekoond Gouda Snelperadruk vad A Buinxiuk k Zoon 1893 I IN 5093 Maandag 13 Éairt GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVBBTSNTIEN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTK LETTBKS worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratii opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk dea Maandags verseh nt Oe inzending vao advertentiSn kan geschieden tot Mn nor des namiddags van dan dag der uitgave Dit Nummer bestaat uit TWEE BLADEN woordige regenten behooren te bedenken dat de gemeente een eerbiedwaardige historie van zes eeuwen achter zich heeft en dat zjj tegenover h t nagealacht niet verantwoord zyni indien zy niet zorgen dat onze goede stad alle elementen heeft jioodig om haar plaats waardig te blgven in de rfl der Hollandsche zustersteden Daartoe worden in onze vertegenwoordigers vereischt oigenichappen welke men met vindt by den eeraten den besten Ruimheid van blik onafhankelgkheid van karakter practische ervaring naast degelijke kennis In ruime mate meenen wij de rereischte hoedaII heden in den gekozen candiduat vereenigd te zien zoodat wg uit volle overtuiging hem den kiezers aanbevelen Door de antiliberalen is de candidatuur gesteld van den heer Grootendorst Het verwondert ons dat deze heer dien wjj altyd als liberaal beschouwd hebben Kfln naam laat gebruiken door dezelfde te enbtanders welke hg zoo dikwgia met ons bestreden heeft Hjj mi et zeker die kortzichtige politiek vertegêowoordmen welke een dael der ourgerij scbynt te willen volgen by de behnndeliug der atadsjakeii n waarvoor wij hierboven waarschuwden Althans de Tergouwsche van heden beveel i hem aan vooral als anti Eigen Hulp man en als voorstander van zuinig beheer Nu de coöperatie behoeft in onzen Goudschen Raad niet bestreden te worden tüannen als de hh Van Vreumiogen Van der Post en Van Veen kftu men toch waarlgk niet onder de voorstandera van Eigen Hulp rekenen en kennen de belangen der neringdoenden eu arbeiders EEKSTË BLAU gemeenteraad s jn geween Het was eene goede gedachte van de kiezersvergadering thans eeu poging te dqen om deze traditie voort te zetten en een aetei te vorbchafïen aan den eenigen vertegenwoordiger der rechterlijke macht welken wj in onxe stad bebben Z ne juridisebe kennis en ervaring kan den Raad in vele gevallen voorlichten m in dit opzicht zou door z jne verkiezing inderdaad eene bestaande leemte worden aangevQ d Wg twijJelen niet of deze cftndidatuur zal instemming vinden bg ieder wien het be ang der gemeente ter harte gaat Den naam van een bezadigd ontwikkeld verstandig en volkomen onaAiankeUik man op zyn biljet te kunnen i laatsen dat is voor den kiezer een niet alledaagsch voorrecht Terecht is er door den vooraitter der kiezeravergadering op gewezen dat eene verkiezing ia de tegenwooidige omstandigheden der geteeflOVW vaa veel gewicht is De aanstflandtfi regeling van den niennen toestand waarin de gemeente komt door het overgaan der scheepvaartreehten aan de gemeente kan den Raad plaatsen voor quaestiën waarby een ruim inzicht in hetgeen het ware belang der stad meebrengt ook met het oog op de toekomst onmisbaar ia Het groote gevaar is dat men kleingeestig alleen let op hetgeen onmiddellyk in het oog valt en daardoor den moed miat om die maatregelen te nemen welke den bloei der gemeente ook voor het vervolg verzekeren Alle krachten moeten worden ingespannen om de stad Gouda te handhaven op haar standpunten zoomogelijk tot vooruitgang te brengen De tegen alaof h i de officier van justitie is Jawel m nheer antwoordt baas Holsma dof daar hij hg instmct gBvoeji wa r het onderhoud op mtloopen sal Ën rlnar heeft je zoon de krantenman gesproken nietwaar Jawel m nheer P Ik hoor dat er veel volk was en dat hg ziohdapper seweerd heeft ia t niel zooP Jawel m nheer Hoor een baasi je haiU dat moeten keereo Je hadt je zoon huis moeten houden dat was inje belang geweest Met m nheera welnemen zegt baas Holima een beetje kriboig daar ben ik geec baas van M nzoon is geeu kwS jongen die zich doo z n vader dowet laat voorschrijven Né dat begryp ik je zoon is een heele piet Maar als je hem gezegd hndt hoor eens jonf en als j dat doet dan berokken ja my schade Schade valt baas Holsma den Edel Achtbarein de rede maar een blik uit de kleine ooiyes diezich even uitrekken tot normale grootte legt hem t zwjjgtin op ilau had je zoon zich toch wel tweemaalbodachi dunkt me Schade herhaalt baas HoUma nu alsof hij erniüts van lieirrijpt Ja Holsma lat kan je toch niet rorwonderen Als er in een publieke vergadering geicholden wordt j op my en myns gelykeo zooals dat gisterenavond I gebeurd is dan begrijp je tooh wel dat wy den volgenden dag niet dadelyk weer met do band in dea zak staan om diezelfde schreewers een daghuur tt lattt venlienen Maar met ra nheers welnemen dat kan ik i niet helpen M n zoon staat toch niet onder mijn curati elü Ké je zoon is een heele piet dat heb ik at gezegd Maar jy wordt er in betrokken baas en jy I moet de kastanjes uit hot vuur halen Dat weet je 1 immers bij ondervinding Je hebt t aan je zoon te wijten flat mevrouw Schriute je de gunst ontnomen heeft Mevrouw Schriele laat zich ook niet ringelooreu door brutale heethoohlen Waarom kon hg niet behoorlijk wachten tot hy z n loon kreeg P Ba wat doed hy mevrouw Schriele een brutaal briefje te schry riMi toen hij haar een beleefd bedankje schuldig was Met m nheers welnemen zou t niet heter zyndat m nheer dat ann m n zoon vroi g P Die isnet ooboos op mevrouw Schriele als mevrouw Schriele ophora En ik wist niet eeaa dat m n zoon op dievergadennfT sproken 7 011 Och kom wat je zegt Maar dat doet er ookniet toe Ik wil maar zeggen dat het niet pastuaar een vergadering te gaan waar oproer gekraaid wordt legen de monschen die je aan brood moeten helpen Je lieiit eeu afhankelyk man je hebt eenaffaire waar je van leven moet t Spyt me dal t