Goudsche Courant, maandag 13 maart 1893

BOTEEFABRIEK EUROPA Van der HOEVEN Co Uiik f8 f9 fll 13 23 le SO enz p vat Wg blgven voortgaan voor deze billgkste pryzeu te leveren franco aan huia met recht van keuren en retourzending ZooaU bekend is ONZE MARGARINE KEURIG van SMAAK en GEUS en daarvoor BEKHüOND met GOUDEN en ZILVKREN MEDAILLES volkomen Zuinig beheer weascht iedereen Wie onze burgemeester aan het weii heeft gezien weet wel dot hy ook het geld niet orer den balk gooit en niet met losse bund omspringt met het eld der bargerg Maar soinig en zninig is twee £ r is eeu zuinigheid die de w aheid bedriegt de kunst van legeeren bestaat niet in krenterigheid en angstvallig beknibbelen maar ia moedig doortasten waar het de ware belangen der gemeente geldt ook al kost dit eenig geld Élk winkelier weet dat by soms uitgaven doen moet die geen directe rente afwerpen maar die strekken moeten om zijn zaak in de toekpmst te doen bloeieu en haar in staat te stellen op den duur de concurrentie het hoofd te biedeo Zoo is het OOK in den raad de vraag is alleen of er productieve gewettigde uitgaven gedaan worden Een paar andere geopperde grieven z n eigeniyk de moeite der weerlegging niet waard De uitgave voor de gasfabriek is met eenige haast gevotefrd dat is waar mnar de leden wareu vroeger op de hoogte gesteld en wisten dat zij noodig was om de gasfabriek te doen bloeien Voor één lid als de heer Dercksen die ver zuimd bad zich voldoende te laten inlichten kon men niet eene beslissing aanhouden die dringend was Het schoolgeld voor het gymoosium ia geen qiiaestie die verdient het At boleth te z n bij verkiezingen Een minerval van ƒ 75 ot 100 Iaat ons koud de beslissing daarover kan men gerust aan curatoren overlateu Het komt ons voor dut men tr weder op uit is het publiek door g £ochte voorwendsels ta verleiden tot oppositïö tegen eeu gemeentebestuur dat over hot algemeen eer steuu verdient b j Z in mneil ke tank dan tegenwerking en verdachtmaking Het stellen der caudidatuur Grootendorst bet gevolg eener afspraak tusschen anti revolutionairen en katbolieken bewast dat de tegenparty voorloopig afziet van eigen vlagsvertoou dat z j verdeeldheid wil kweeken onder de burgery om later met meer vrucht het liberale bestuur onzer stad te bestoken Het verdeel en heersch blgft nog steeds eeu gewild hulpmiddel in de politiek Vüor verschil van meening onder onze geestverwanten waartegen in tje meeting gewaarschuwd werd behoeven thaas geeuerlei reden Althans nieta dergelijks is ons ter oore gekomen Wel kan verwacht worden dat de t enparty door allerlei verkeerde voorstel Hogen zal trachten een deel der liberale burgery over te balen niet op onzen candidaat te stemmen Laten wy daartegen door yverige propaganda zooveel mogelijk waken Ieder doe het zyne om een goede opkomst te bevorderen van kiezers die met ons van meening zyn dat bekwame en ouaihankeiyke mannen als onze gebeurd ia want je werk zal er door verminderen Né m uheer dat kan niet reclameerde baasHolama Ik heb al in geen dertien weken een slagwerk gehad Dat maakt een ambuobtman ontevreden M nheor zegt dat ik van mgn vak leven moetmaar hoe kan dat aU de rijke lui hun huizen verwaarloDzen M nhoers huis ziet er zoo sjofel uit datik t baast niet zien mag t Schreeuwt om denverwer m uheer Daar heb ik alleen over te oordeelen Holsma Ja m uheer I dat spreek ik niet tegen Maaralt ik geen werk heb wat moet ik dan We kunnen tooh niet van de steeneu leven Maar Kolsma je gooit immera je eigen glazen in AU je vreedzaam thuia bleef dan zou er wel werk komen Nu trekken we de hauilon van je af want vau aooialisteu moeten we niets weten Ik wou je maar teggen dat je met t verwen van m n voorgevel nog whI Wat wachten kunt Als ik je noodig heb zal ik je wel naarschuwen Baas Holsma krijgt meteen oen wouk dat t onderhoud afgeloopen is waarom hij onverwijld t kantoortje uilmaroheort N v dig balt hg de vuist terwijL hij de gang doorloopt t Kookt iu z n binnenste over de hondsche behandeling die hij zich zonder verzet heeft laten welgevallen en hjj zou graag z n woede gekoeld hebben aan de stomme voordeur die hij maar in een kier liet st au om niet in do verzoeking te komen kantonrechter in den raad noodig zjjn Dan V de btaze verzekerd vau den candidoat der meetmg Mt D J 7AIlE0 DE BINNENLAND GOUDA U Maart 1898 Mej M W Kruiahaor alhier deed gistaren met suocea te s Hage het exameu vour de akte nuttige handwerken Oa tweede eü laitite oitvoeridK der redvrijkertkamer Hdclebr Dd ta fierg Ambsoht werd aldaar op Doudordag ti Maart geieveo Het tooneel spel ill twee bedrijvea Arthur of zesttoii jarun later en bet blijspel in ééa bedrijf aUs dochter va den Barbier worden flink afgespeeld Al de ledeo schenen hunne rollen goed meestvr te lijn Ben luid BfjplauB van het iu grooteu getale op ekomea publiek viel aan de redurijkerskamer leadeel Ten slotte volgde als naar gewoonte eeu geanimeerd bal De heer A Kok Wz van Ammenwtol is ta Berg Ambaobt voor 1803 tot opzichter der gemeentewerken benoemd De TeutoonateHiog van tCunstsmeedwerkeo Ie Haarlem die op algemeen verzoek nog wordt verlengd zal ouhorruepettjk den 15 Maart gosloten worden Deze tentoonstel hag heeft de levendige belangstelling der vaklieden opgewekt en wunl gedurende du tos woken dat ze geopend bleef door 1482 perBonob bezocht Het begin vau deu zomerdienst der spoorwegen 18 niet zooala gewpoalyk op 1 Juni maar op i Mei bepaalt De arroDdisiements rBohtbank 5du kamor veroor deelde den student A J D die In den avond vun ilO Nov 1893 lil dea Circus Carré eeu staimeester met aen bierglas aaa het hoofd verwondde tot gevangenisstraf voor dan tijd van acht dagen met de koatu 1 van het gedisg De eisch waa étn maand gevangeniBatraf eu de Kosten van het geding Men herinnert sioh wasrschyfllijk de zaak van den gnweztfu O I militair Botsart aan wien tengevolge eener admlfliatnitieve vergissing penstoen werd onthouden en voor wien de Tweede Kamer toen hij zich tot haar wendde krachtig redeneu vun hillykhfid pleitte maar die juist overleden was toen zjjn recht Werd erkend en het onn oht hersteld Naar wij met genoegen verufmen hoeft het departement van Kstoniën het gebeurde nu schitterend goedgemaakt aan de weduwe B is ui op haar ver zoek om een gralifloatte toegekend de som van 1926 d i nl het rolU bedrag van bet pension dat haar muu had moeten missen Uit Arod in Hougarija werd Donderdag aan be haar met een harden slag dicht te gooien Meteen geforceerd weeraohgutje van opgeruimdheid ophet gelaat atapt hij naar huia want de buren behoeven niet te weten dat hij eeu iteohte ontmoeting gehad heeft Maar nauwelyka binnen z n eigen deur valt z n gfzioht weer in jselÜk zt ve plooien terwgl hij met driftigen atap de kamor binnen stuiftuu n dig op een stoel neervalt i O jé zegt moeder Holsma pyntijk wat staatde muts scheef heb je alweer eeu schrobbeeriug gehad Och wé hos dat zoo F zegt baaa Holsom dood 1 kalm boewei z n houding en z n uitei t k een onduhbelzinning antwoord geven op z n eigen vraag Nu kom maar met de waarheid voor t front gaai moeiler Holsma voort Je kunt my üiet bedriegen en ik kan wel aan je gezicht zien dat erwat gebeurd is De buïgemuebter heeft tooh niet over de ver i gadering gesproken vader P zegt Jan uitvorsobend I Nu ja als je t dan par force weten wiit by was booa dat Jhu daar gesproken heeft en dat iker geweest ben En by zei dat Janintivrouw Schriele zoo schanitelyk behandeld en zoo m brutaal briefje geschreven had en dat ik daar schade van hebben zou Om Ie beginuen ia t verwen van den voorgevel afgekommandeerd Daont ik het niet zucht moeder Kolsma meteen versiaoieu gozibbt Daar hub je nu de proef up du som Jun Waar hl jf je nu met jo groote woor Journal Ja Üétatt gMetod dat Arton eindelijk gevonden was Op enigen afstand van het slation Paszto toch was op kt apüorbaao een lyk gafouiien van eeu onbekenden mau d erlgk raühandeld zoodat hut niet mogelijk was de idenlileit an den doode vast te stal lao Jn jn jaszak werd echter aun poorwe kaurtje gevonden au Vaut MF Petth un uit aan ingrateld onderzoek tfUeMp apoeéig datün sigDMlwneat geheel overeenkwam met dat vau den beruohtea Arton Er w B doa geen twijfel meer aan de vermoorde kon niemand anders wQ7 n dan de zoo lang geMofata ea nergens te vinden Arioo Ken Eeuter telegram deelt echter thans mede d t het gevonden lijk met van Arton kan zijn Staten Qeneraal 2 Kahsu Zitting van Vrqdng 10 Maart 1898 De behandeling der mniloonlracian heeft ons ture mailden speuches gebracht beide niet oiiverdiooBtelijk en daarin overeenkomende dat zij liet aanhangig ontwerp afkeurden De heer Gerritaee betoogde met klem van redenen ds geheele onHannemeigkheid der contracten terwijl de heer Plate vooral bezwaar heeft tegen den lauden duur 15 jaar Ook de beer Van Beuiiingen wus met voldaan doch wachtte nog op hot antwoord an den minister om zijn steun te bepalen De heer Cremer die de vorige vorworpen eontractun fel bestreed begroette de nieuwe met veiuig gSHStdrift dooh zal vermoedelijk eindigen met vóór te stemmen nu althaus iets meer verkregen is dau vroeger Het debat miate al werd er goed gesproken een eigenlyke concluaie Die moet de Hinieter vau Kolouieu gevBU die Dinsdag aan het woord is De Kamer koos na verscheiden stemmingen tot commieagnöier den beer jhr mr Von Weder wien voornamelijk de heeren Van Doern en Stoop de zegepraal betwistten Toen de Kamer uiiti liberog Was koos z een libprnal en nu z j liberaal iflfeen V antiliberaal De onpartijdigheid ia toch de werelè nog niet uit Dezer dagon werd bij het Gereolitehof te a llage de navolgeude eiirennardigu zaak bepleit Gebrs v d li bouwondernemers te s Hage verkregen in hot oorj ar vaii 1888 van de hweren D eu K te s tlage in koop den grond naast de Leeuwen hoekatniat aan de zijde naar de stad groot pi m 5B0O centiaren voor 4 7 8 de oonliure pmt ioezuggiug bnvendmn dat annuer de daaniaHst tiggi ude grond mede aan e hoeren D en K Uuhooren le door hunne tus chenkomst verkocht word zy deswege eene provisie vhu 37o zouden genieten Ëen ander bouwondernemer de L te s Hage betust op de te maken winst trachtte zich met Oebr i v d B te verataaii en deelgeu iot te worden iu de ondurueming Hg slaagde daarin tegen betaling van ƒ 2U00 Nadat de drie deelgenooten reeds een winatje van 24Ü0 haddea gemaakt en verdeeld en een eeavqudig onderbaiidach coutruotje in duplo op huuuemaniür was opgemaakt eu geieekend trachtten de drie deelgenooten ook in koo te verkrijgen den aaa voormelde i beeren D en K tuebehoorenden grond tusschon de Leeuwenboeksiraat en de Laak waaromtrent de büven vermelde proviaio van S o waa toegezegd Na voorloopige bespreking luaschen Gebrs V d B eu den heer D werd de L naar dezen den Zie je jij laat ons met een dag of wat de hielen zien en wij blijven met de gebakkon peren zitten Haastig gaat ze de kamer uit kwansuis om naar het eten to kjjken werkelijk oin haar volgescboten gemoed lucht Ie geven in bittere tranen Na eenige minuten keert ze in de kamer terug met oen schotel dampende aardappels en oen schaaltje met uitgebraden apek Jan ziet wel dat z n moeder gMcbreid heeft maar hy bewaart hot zwijgen boe took kookt in z n binnenste t Middagmaal smaakt niet Er heeracht een drukkende atilte in het vertrek alleen verbroken door het getik Jor vorken op de borden Allen willen t geueurde doodtwijgeu en toch houden allen er zich onafgebroken mee bezig Na het eten slaat Jan unmiddellijk op Hij neemt z n Zoiidagaoheu jaa uit de kaat atrijkt èr een paar keer met de boratel over en att okt er looin z n rechterarm in Jhq je gaat toch niet naar den butgemeeBterP zegt moeder Holama ongerust Doe t asjeblieft mot jongen want je zoudt t inplaats van beter erger maken Wees gerust moeder 1 Ik ga even een boodschap doeii Over een half uunje ben ik terug Met deze woorden verlaat Jan de kam r Hij loopt thuis uit do brug over dre schuin logenuver het hurs ligt een steeg door die iinar d Hoofdstraat loidt en komt zoo laugs een omwt a aan hel huis vatk deu burgemeuator Bedaard schelt hij aan ff ordi eervolgd Mpodca OD dien grouA in kot te kijjïgen Hg iJaagds Het gevolg daarvan waa natuurlijk dat da proriaie ran 3 nu f Q de drie deelgenooten Gebrs V 4 B en de L ton ten deel vallen En om uu ïo de hud ta werken dat eea beiwaren door B eu K t eu de uitkueriug der S o s n Gebrs v d fi lou wurdea gemaakt ter uke van dien door de L iu koop gekregen grond wanneer D en K bemerktei dat dio grond eigenlijk voor üebrs v d B en de L te zamen gekocht waa werd tuasoheu de drie deelgenooten afgeaproken aan het bestaan van bun contract geenu ruchtbaarheid te geven lumiddelB werd door de drie deelgenooten eene loods of keet gebouwd wnariij do gemeenschappelyke exploituliu werd liesprokeu eu geboekt Kort daarna werd hel plan der gemeente s Gravenhage openbaar dat aldaar zou worden aangelegd bel ïoogenaamde Laakkanaal u het door de L in koop verkregen terrein daarvoor beuooitigd zou zijn De gemeente a Gruvenhage kocht dit terrein van de heeren D en K die aUnug eigenaren waren doch de winst pi m 66 mille aau de L uitkeerden De L deor tiobrs v d B aangemaand tot uukeuring ifia het huu daarvan competérende weigerde evenwul du betaliui up grond dut er nooit tussohen ben eeuii contract diet uaogaande zou hebben bestaan Vau doar eene proceilure bq de Arr Bechtbauk alhier wöurbij door Gebra v d B eiscbers hun exemplaar van bet door de aeelgenooten getoekend joiitractjo werd in het gediug gebracht Do L antwoordde daarop dat hier abus de bluno seing misbruik vau eeue bandtuekening in blanco bad plaats gehad ilat hij wel zgu uaam op de rut zijde vau het iHgultje in blanco had geteekeud eu afgegeven uan de uischers um daar bovt n te plaatsen een verzook aan h t Dagelijkscb Bestuur der Residentie om verlenging van de vergunning tut hut hebben van de buveuvermelde houten loods dooh dat het evenwel gebruikt was om eene giitingeerde overeenkomst er hoven ie plaatson en verkhiarde het coqtract als valsoti eu door Gebrs v d B vervalscht Hij diende zelf4 eene Hanklaobt in bjj dun ofiicier van justitie onmiddullyK waarua Gebrs v d B hem aanklaagdeu eeno valsobe aanklacht legen hen te hebben ingeleverd Hierop volgde eunta zeer uitgebreide ge echteigke inatrucl e waarvan Uet eindresultaat was dat de oSlcier van justitie aan du proctizijua van partyen meedeelde dat hel Strafrecbterluk onderzoek naar aanleiding der klacht van de L geëindigd was eu niet htit miuatii bewgs voor de gegrondheid dier klaoht beeft opgeleverd Dj civiele prooüdure werd daarop hervat en over en wtêr uitvoerige getuigenverhoor u gehnuden van de zijde van de L om duor vermoedens aan te vullij duor een suppletoireu eed te doen bewijzen de zynerzijds beweerde vervaUchiug en van de zijde van Gobrs v d B om aan te toonan dat de L a vo ziiiael iu lynrechti n strijd was met tal van feiten en omstandigheden lie het bestaan en de aauvankelyke uitvoering van bet contract volkomen bevestigden Na uitvoerige pleidooien van de advociten mrs J Addink eu Jhr Mr da Brauw voor de L on vau advooiiat Mr P J Snel voor Gebrs r d B serklaardtf de Arr Rechtbank iu overeenstemming met de ooiiolusie van den officier vrq justitie zich te vereenwtii mit do beweringen van Gebra v d B D verklaa de de voormelde onderhandscbe acte voor echt met buvel dat zy als bewijsstuk in bet civiel geihug zou morden toege aien De bt uae du L kwam iiu dit vonnis in booger beroep In deze za ik rfaarin voor den appellant wedtrom door mra Addink on de Brauw en voor geiutimeerdeii door Mr Snel werd gepleit werden namens appiliaut geeno nieuwe gozichtspuuteu te vootaohijn gebracht dooh maei den zijne advocaten de verk arin ien dar over un weder gehoorde getuigen nogmaals aa i ulkaudur te motten toetsen ea den Hove te moeten wijzen op du lielitpuulen iu de verklaringen der door hem geprocudoerde getuigen en op do zwakke verklaringen door de getuiijeu van de geiutimeerdon afgelegd om ten slotte hiertoe tu geraken dat door vermoedens desnoods aangevuld met een suppletoireu eed bet bowija der valscbheid geleverd zou wordon geacht te zijn en du bewuste acte mitsdien melig verklaard en buiten het geding gesteld zoude worden Üri rrtudaman van geiutimeerden beloogdu dat waar Dii t bet ininstu bewijs van do beweerde vervaUohing by do instriu tie in strafzaken door den officier van justilio eu door do Rechtbank aanwezig worden verklaard eu waur zioh lu hoogor beroep geeu nieuwe geiicblapuiitou ziob in het voordeel van deu appoUant Voordeden weinig twyfalachtig wezen zouof lehoogtire r clilur zich raet de zienawijze vau den eersten ïjobter al dnu niet voreeuigeii zou Vooral nu de verklaringen van de enkele getuigen des appellants voor zoo ver ze van eeuige beteekenis zga nieta ais onbeatemdo zwakke aaitduidiogen van heel weiiii waarde bevatten nu door tal van ver ilaringeu en eigen hanüoliagen van den appellant I i onder anderen han voortdurend gemeenschappelijk zaken doen in die loods eu het wegmoffelen donr appellant van het gemeensehappeïyk bednjfsboek hunne exploitatie bptreffuudo het werkelijk bestaan der in die van vatschbeid helicbte aote vermelde Dvereankomst s aai etoond eu uu iu hooger beroep gebleken en bet wettig bewijs door geiutimeerden onverplicht geleverd is dut de éénige getuige aan wiens verklaringen appellant anders wellicht leta bue weinig ook zou kunnen hebben by vounia van deu eerateu rechter tot 1 jaar celstraf wegeue 9 ipt gepleegd misbruik van vertrouwen fdroonleeld ia geworden en zijne onmogelijke verzekeringen alzoo zoomin in raohte als bulten rechte eenlg guloof eu vertrouwen verdienen De Proourcur Generaul zal 20 Maart in deze conclusie nemeu Lil den Haug schrijft men aan de Telegraaf Nauwelijka ia het lyk vau den man diu Scheveningen Den Haag iot een der eerate zoebadplautsen van Noordelijk Europa heeft gemaakt met bijna vorstelijke pracht naar het land zyner vaderen teruggeleid of commisaarison dur moalschappij 7eebad Sctieveningen worden bestormd door solliciiautou van allerlei landaard eu professie die watertandend naar het miniatricele tractement au het diroctuurechap genoraal dier veunoolschap verbündeii in ziob plotseling alle gegevens ontdekken daaraan vereisoht Deze betrekking is ictussoheu lang gueii sinecure geen werkkring ia miseobten iu de residentie aan to wijzen die naast zooveelzydige kennis zooveel savoir ivre vergt Ik laar daar dat onze General Kur Director geroepen is het vreemdelin n van alle windstreken naar don zin te maken dat hij tevena goed atlm inistruteur moet zijn dat er in zgn betrekking zooveel aanrakingspunten met degemeentolykü adminiatrutie voorkomen dat men naast rijpe ervaring ook eeu taai eeduld moet hebben om met de o lichamen die niet door vlugheid hetzij van begrip betzij van handelen uitmunten te kunnen opachieten maar laat not leaat moet hij rekening houden met de Hagenaars Dit laatste telle men niet licht de Hagenaiir in hot al gemeen die niet gewoon is te verdienen en zioh door oouversia enz in zijn inkomen beknibbeld ziet huldigt het principe esn maxinjum van genot tegen een minimum opoffering maar hij het tn practyk brongen van ilit overigens prijzenswaardig beginsel gaut bij soms te ver en tracht lang allerlti vernuftig uitgedachte we eu zicbzelven met vrouw en kroost bet kurhaus binnen te loodsen nvf Qt aan den ingang zijn portcmonnaiu te hebben gwopend Een oningewyde zoude verateUl staan van de qualiteit en quantiteit der namen lie op de rogiaturs prijken die de Kurvertoaltitng voor hen heeft naugelegd die meenen het Kurhaufl niet to moeten geven wat des KurhaUB ia Indien die heeren en helaoa vooral dio dainea wiaton dat de politie baredoaaiera met bovenstaande gegevens verrijkt zouden zy dan het mijn eu dijn niet beter uit elkander houdeuP Ditzelfde geknoei is byna den oiidergaug geworden van onzen dierentuin daar werd het oude eysteem van vertrouwen gevolgd zoowel in de Hügenaars als met den portier met bet resulttaar dat toen een nieuw met kracht opgetreden bestuur begon te ocntroleeren men soms tafeltjoa van twintig inenschen vond waarvan niet ééu Han betaalt FOSa E K XJ Bisr LIJST van brieven geadresseerd aan onbukenden en verzonden gedurende du 2de helft der maand Februari 1893 welke door tussobenkomst tan het postkantoor te Gouda zijn terug te bekomen Verzonden van Goud L Auruasa Dea Haas Von der Klei Rozendaal H Zfveiibök Amsterdam Th Huina Rotterdam HoU Consul Hannover Lepage Co Parijs Van Beeuwïjk D Rip Kralingen Gouda 10 Maart 18 3 De Directeur van het postkantoor VORSTER Burgerlijke Stand GKBOREN 7 Maart Anna Carolina ouders J de Bruin en N van Loeuwen 9 Sina ouders W 3 Hey oc A Perweda Adriana en Clara tweelingen ouders A Yisée en C van den Broek n Aaltje ondera J Noorlonder en F van Leeuw OVERLEDËN 2 Maart J vaa Breukelen 10 m E van der Kemp 28 m Ifl W de Vroon 37 j ONDERTROUWD 8 Maart T G Ü Valette 87 j en A M H Gaster 29 j ADVERTEIWTIÊN Voor de vele blaken v n deelneming by het overlflden van ons kindje ondervonden betuigen w hierbg onzen harteljiken dank C G LANGEHAAR C J LANGEHAAH MlJMLIGFF 11 Maart 1893 Hoewel zeer gevoelig voor WQti Candidaatsteliiog voor de aanstaande Gemeenteraadsverkiezing moet ik tot myn leedwezen bericiiten dat er bjj m onoTerkotnelgke bezwaren tegen het aannemen daarvan bestaan en dat ook al mocht ik worden verkozei k in geen geval die betrekking zou at nvaardeu Mr D J VAN HEÜSDE Kantonrechter te Gouda Hoor Sterfgeval aan den mpestbiedeade TE KOOP GEBODEN mits boven 120 Een aandeel Noord en Zuid HoU Transport veraek maatscliappii waarop f 500 gestorl Bo en 110 pCt Twee aandeelen 2e Noorden Zuid HoU Transport verzek maatichappg waaiTan op elk aandeel 500 geatott Boven 105 pCt Twee aandeelen verzek Sociëteit De Amstel waarvan op elk aandeel 600 gestort InfoTmatiën kannen worden ingewonnen te Amsterdam waar de drie genoemde Versek niaatscbappijen gevestigd zijn Alleen scbriftelyke aanbiedingen worden ingewacht niterl k tot en met Zaterdag 13 Maart a s onder motto Aandeelen c bjj de Boekbandelaars J ta BENTÜM ZOON te Oouda T ITAlfO lUÏ fl PODDING in elf smaken a H V N 9ct per pak 27 c p doos llUlIJOllil O VANILLE SUIKER 5 et per pak 55 et per dozgn ALLBWIJN S HAVERSTflOO Pastille 22V et per pak Slgters betalen ona de laagste prjjzen J F HERMAN k Zn Lange Tiendeweg Bjj de ondergeteekenden is de INTEEKEN1 NG OPENGESTELDop ieSlBVWB JAAROANQ van het VERSLAG van het verhandelde in den Gburbntkkaad VAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN