Goudsche Courant, maandag 13 maart 1893

De Directie der Onderling e Verzekering Maatschappij teg ende geldelijke gevol gen van ongelukken te s Gravenhage heeft de eer te berichten dat zy tot haren VERTEGENWOORDIGER HEEFT AANGESTELD den heer A C COSiJJ in Assurantiën te Gouda bij wien evenals bij den Heer S SIJTSM te GOCDA inlichting en zijn te bekomen 1803 1N 5093 Maandag 13 Naart GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Oe inzending van advertentlön kan gesoHieden tot 6tA nor des namiddags van den dag der uitgave van Kiezers voor den Gemeenteraad gehouden den 10 MAART 1893 in de Sociëteit Ons Genoegen Tot Candidaat voor de Verkiezing op a s DINSDAG 14 MAART is gesteld de heer Mr D J van HEUSDE die alzoo met den meesten apndrang wordt aanbevolen Namens het Comité T G G VALETTE Voorzitter A JONKER Kz 2e Secretaris P S Het Stembureau is geopend a s DINSDAG van des morgens 9 tot des namiddags 4 uur Nederlandsche Machinefabriek Voorheen E E BEGEMAlïIT Helmond opgericht in 187 2 Vervaardigft Stoommachines van erkend zuinige werkingf Stoomketels van èlle afmeting en Centrifng aalpompen IloUandia8 toompompen Transmissies Bruggen Kappen Plannen en Begroetingen voor compleete Fabrieksinrielitingen IJzer Koper en Metaalgielerij J T SWARTSENBÜRG £ 92 KLEITTEG E 9S Heeft voorhanden ALLK NIEUW VEBSCHENEiV WERKEN op elk Kebied welke steeds gaarne op verlangen ter inzage worden gegeven INleuwc Briefkaarten mei Stadsgezichten van Gouda LEESBIBLIOTHEEK LEESIiniICHTIlT Magazijn van BAKTOORBOEKE tot coQcurreerende prezen in alle Liniaturen voorhanden 9 WIJINEIN ZUIVERE FKAINSCHE De bekends BORDEAUX 27 per 48 Flesaohen met aootjiis franco buig geheel Nederland ook per proefflesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflessoben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE G 13 Goada Eenig Depot van Hejnwit s Boonekamp Elizter Gouda Soelpersdruk raa A Bbinxhan h Zoon OPENBARE immm te GOUDA op DINSDAG 21 MAART 1893 dei morgens te 9 nreo aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat van eenen goed onder honden meoEDEL Daags te voren op de gewone nren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaria G C FORTÜIJN DBOOGLEEVER te Gouda SÜM OTIELEH Nieuwe Prgscourant voor 1893 verschenen Groote Prijsverininderins Eenig Agent voor Gouda en Omstreken Gouwe 176 GOUDA De ondergeteekende beveelt zich beleetd asn voor het maken van Dames en Hinder Costnuos en tevens voor het tiarneeren van Hoeden S FRAIKIN A 20 Achter de Kerk Er wordt GËVRAAOD tegen Mei a s eene DIËl STBODE DAGMEID P O niet beneden de IS jaren Adres Mejufironw BONNKUR Hoogstraat Te HITUB GEVRAAGD liefst te Omtda of Omstreken een NET WINKËLHUIS Ook niet ongenegen eene SBTTB ZAAK waarvan bewijzen van omzet voorhanden zyn OVEK TE NEMEN Brieven franco onder No 322 aan den Boekhandelaar A L A viK PINXTBREN te Sehieddm Bg deze beveel ik m j beleefd aan voor het MAKEN WASSCHEN VERVEN en VEEU MAKEN van alie soorten Stroolioeden G FRAIKIN A 20 Achter de Kerk Zeer Uette Cfesteendrukte mumsTJES worden GELEVERD floor A BKI kMAi en Zn De aitgave dezer Oonrant geschiedt da l ks met oitzondering vail Zon en Feestdagen Da prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Uionderlgke Nommers VUP CENTEN Verkiezing mr den Gemeenteraad Qisterejiarom tan 8 ure had in do zaal ICunfltmiii der Sociëteit Ooa Oönot Ren de liijoenkomst plaajA vau kiuzurs voor den omueDteraad bijeenl eroepün door heï Comité tot hut stellen van ueri oaailidaat voor hot lidmaatschap vaa dun emueoteraad 0e Voorsitter de hear T G G Valette be on na de ver aderiii geopend te hebben n hnrtelgke bowoordingen daiib en hulde lo brctn en aan den heer Dr H IJsmI dö Sohepper oor tri ns plaats in den Baad hedenavoad eun oaiididaat moest worden gpflteld voor Iiet eeu hjj als fsadslid gepraeateurd had Spr gotoofde dat zeker allen hut mat hom eeu9 souden xjjc als hy zeidodat jsenoemiiehettr veol zeur veel voor de gemeente Gouda gedaan heeft Spr meeude daa ook uit veler oaam te aprekaa oU bij hier de hoop uitsprak dat liei daa heer IJssel de Schepper steeds moge welgaan turwyl men hem erkeutolgk is voor hetgeen hy deed iu het Iwlang van Uouda De vergadering betuigde door daverend Applaus instemmiRg met Aïk woorden en daarop won gelegenheid gegeven tot het noemen van oaudiititten Achtereer voliieas werden daarop voorgesteld de hh JsQ van der Meer kapitein der infanterie A van Beedt Dortland M Vermuat Jr H Kayser J L van Eijk en Mr D J van Heusde De heef Jan van der Meer werd voorgesteld door den heer G J Steens Zijnen en ondersteund door de hb Dr A van IJsendijk im Q Prinoe Be Voorxitter meeude echter er op te moetoo wgzen dat de heer van der Meer als actief dienend offider niet verkiesbaar waa De heer Steens Zijnen antwoordde daarop dat bedoelde heer nonactief was on zgn pensioen had aangevraagd dat hij binnen kort wachtende wns De Voorzitter meende te moeten betwy felou ofhy soolang hij nog niet gepensioneerd was verkozen kon worden Mft Kekerheid kon spr dit niet seggen maar spr geloofde het niet De beer A van Reedt Dortland wurd voorgesteld door den heer L M de Goederen en onlerateund door de hh Dr W JuHus on D Hoogenboom De heer M Fermaat Jr werd voorgesteld door dea beer Isaac van Dantzig Deeecaudidatuur nerd achter niet ondersteund en daarop door don vooratelier ingetrokken Da heer H Ka aer werd voorgesteld door den hsn A Thim De heer G C Fortuyn Droojiloever deelde mede dat de heer Kaijser hem heden positief had medegedeeld eene erentueete candidatuur ni t te kunOfln aannemen Da heer Thim wees er op dat het gewoonte was en dat bet Reglement zelfs bepaalde dat door hot Comité uiet vooraf gevraagd werd of iemand eene Mndidaluur wilde aanvaarden zoodat die medodeelioft in deze geen invloed kon uitoefenen l e Voorzitter merkt op dal het Oomité don heer Uijser niet omtrent eene eventueele candidatuur had JE st maar dat bier door een der ledeu eene raedeiialing werd gedaan die iederorfaotómkon nemen Da heer Thim gaf zijn leedwezen te kennen dat heer Ka ser uiet voor raadslid in aanmerking wilde komen dooh nu dit zoo was trok bij de voorgijBtelde candidatuur in De heer Sieena Zijnen gaf te keouen uu hot ïw jfelaobtiif was of de heer van der Meer verkiesbaar was ook deze candidatuur in tu trokken Spr wUde dan liever wachten tot de veikiasing voor de periodieke aftreding mot Septembor u st met hem voor te stellen daar bij dan Beker gepensioneerd en dus verkiesbaar ou zyn De Vcorziiter betuigde zgn apyt niet zeker te weten io houver de heer au der Meer verkiesbaar waa waarop do heer Steens Z nen zeide aan den Burgemeester dezer getneente gevraagd lu hebben of zutks het geval was Spr was toen uil de Gemeentewet aangetoond dat actief dienende otboieren niet verkiesbaar waren eohter wel gepeuaioneerde Daar bedoelde beer op dit oogenblik uog niet gepensioneerd was zoo meende spr v nt oandidatuur te moeten iotrekkea De heer H van Dintzi ttf sde naar aanleiding van hetgeen zooeven was vow sVttUeD met da candidatuur Kaijaer ta moeten VKI op bet Keglement dat uitdrukkelijk bepaalde dat het bedauken voor eene candidatuur niet wordt angeuomen en alzoo geen storing in de verkiezilig kao te weeg brengen Waar nu een geacht lid dezer vergaduring mededeelt dat de heer ICaijaer eene eventueele candidatuur niet zou kunnen aanvaarden hetgeen spr voor waarheid aanneemt dan meent spr dat de vergadering op die mededeeliiig geen acht mag slaan wil zij althans het Reglement naleven Spr meent dat te moeten relevceren omdat wellicht ook uog van andere personen die bier genoemd kunnen worden dergelijke mededeeling zou kunnen worden gedaan en waar was dan het einde Het Reglement spr i i deze zeer duïdolgk en zelfs al verklaarde de beer Kagser hier persoonlijk gnen oaodidaal te willen zijn zou msn daarop geen regard mogen slaan De Voorzitter zeide dat noch het comité nóch het bestuur op den heer Thim pressie uad uitgeoefend om hem te bewogen du candidatuurvan den heer Kaijser in te trekken Geheel uit nigea beweging deert hij zulks Wil de hoer vau Uautzig nu den heer Thim daarover een standje maken laat hij dut dan na afloop dezer vergadering doen maar niet nu De heer van Dantzig zegt deu heer Thim volstrekt geen standje te willen maken maar waar bij alleen een waarsohuwini uitspreekt dat bot Reglement moet worden nageleefd daar bestaat geen ruilen dal de voorzitter spi een staiidje maakt zooals füiteljjk liet geval was De Voorzitter acht het wensohelijk niet langer met woorden te schermen De heer Tbim was tooh volkomen vrg de candidatuur van den boer Kayaer in te trekken en dat deed hy De heer Thim vindt aanleiding uit bet gesprokene den beer Kaijser thans opnieuw als candidaat voor te stellen De oandiilatuur wordt ondersteund door de bb J Hoogenboom en C van Veen Azn De beer J L van Ei k werd voorgesteUl door de hh G Priucö en ondersteund door de hh G J Steens Zijnen en M van Dantzijr De hoer Mr D J o Jieuade word voorgesteld door de hh G J Steens Zijnen en ouilersteund door de bh O Prince en G C Fort Ü Droogleever Alvorens wordt overgegaan tot eene anii evoling der candidaten vraagt de heer A vap Reedt Dortland hot woord en zegt onder dankzegging voor hot vertrouwen aan de heeren die zijne candidatuur voorstelden en ondersteunden niH in aanmerking te ADVEBTBNTIBN worden geplaatst van 1 B regels il 50 Oenten iedere rtgvl meer 10 Centen GEOOTE LETTERS warden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschijnt willen komen voor raadslid Ook de heer J I van Eyk deelt mede in geen geval eene candidatuur te kunnen aanvaarden De heer Isaac van Dantiig raoont dat van dergelylt bedanken geen sprake kan zijn Vroeger is de heer L P Hoogendijk hier ook eens candidaat gesteld ook deze wilde bedanken doch de toenmalige latler nam onder verwyzing naar art l van het reglement dat niet aan Spr hoopt dat ook de Voorzuter van hedenavond zich houden zal aan bet reglement De Voorzitter hoopt dat niemand hom sal verdenken van revolutionaire Ufigingon tjpcb meent er op te moeten wijzen dat het reglement spreekt van hst bedanken voor eene eventueele candidatuur Hier zyn nog geen candidaten gesteld en de hh Portland en van Eijk hebben z i volle vryheid te zeggen dat zij niet in aanmerking willen komen De heer Isaac van Dantzig meent dat de Voorzitter van heduaavoiid bet reglement anders opvat dan zyn voorganger waarop de heer Dortland opmerkte dat de beer L P Hoogendyk op bedoelde vergadering candidaat gesteld teat wat een groot veracbü maakt Daarop wordt overgegaan tot het aanbevelen derversobillüDde heeren die als candidaat zyn voorgesteld De heer L M de Goederen bet eelt den heer A van Beedt Dortland aan Hy hoeft met hem school gegaan en hem later iu zaken leeren kannen Hy kent hem als een man van een degelijk karakter geboren Gouwonaar geheel op de hoogte van de Goudsche belangen en speciaal als financier aaubebevelenswanrd als raadslid De heer Dr W Julius zegt dat hij nadat de beer Dortlaml zelf een zoo handig overwogen interpretatie gaf van het Reglement een oogenblik geaarzeld had dien buer aan te bevelen maar bij nader inisien gevueldfi hy daartoe volle vrymoedigheid Spr vroeg dan hel woord om de vergadering duidoljjk tu maken waarop zyne ondersteuning van de candidatuur van den beer Dortlacd gebaseerd was Da boer Dortland is in Gouda geboren en heeft daar Ateeds gewoond is een warm voorstander en kencor van de Goudsche belangen Hy is een man van beschaving van kennis van ünantieel doorzicht en zal een plaata iu den Baad waardiitjiijk bokleüden Het moet erkend zegt spr dat aan de botrekking van raadslid vele werkzaamheden zijn verbonden doch de beer Dortland ial hoe druk h t reeds heeft gaarue willen woekeren met zgue verloren oogenblikken In t belang van Gouda Spr vertrouwt dat de vergadering met groote eenstemmigheid zicb zal vereenigan met deze candidatuur daar de heer Dortland in deu Raad zal zijn de rechte man op de rechte plaats De heer A Tbim beveelt daarop de candidatuur van den heer Kayaer aan Spr is doordrongen van de moeilijkheid om dun heer IJasel de Schepper in den Baad waardiglijk te vervangen maar spr gelooft in den boer Kaijser een uitstekend opvolger van genoemden heer tu hebben gevonden Het is waar er zijn tngezeteu n die meer algemeen bekr nd zyu dan hy maar zij dit hem kennen achten hem hoog e waardeerun bom Zijn positie vno ontvanger der registratie is trouwens een waarborg dat hg is een man van kunde en op üiiantteel gebied is hg uitstekend op de hoogte zoodat spr hem ten volle meent te mogen aanbevelen Ue Hoer J Hoogetibuorn zegt deze candidatuur ton zeerste ta underateunen Mot het oog op den tinantieeluu toostund vau Gouda is de verkiezing van