Goudsche Courant, maandag 13 maart 1893

PA RXjra ONZE Katiiur Wollen pMf Dr a JAEGEa dragen voortaan aeven Btaand goöeponoerd merk éaa etiQu t en man dis op belsBtiag gebied zeer kondig i uer genenscbt De heer G Prince boreelt vervolgens deu heer J L van Ryk aan aU cBadidaat Spr meent daarbij keer Icort te kunnen zijn leder Gouwenaar toch l kent don heer van Kijk on dnt wel van zeer ftna stige zijde Zijn werkkracht wordt alom gewaardeerd Het de helnngtrn van liandeUars en neringdoenden il hg vollediK bekeiiil Vooral op het gebied van den kaaehandel is h een ileskundige dte zijn Uoht in don Raad kan lateu tchgnen Spr acht bet werkelijk noodig dat zoo 1 iemand men vergete niet van hoeveel belang voor Gouda do kaatliandel isl in den Kaad zit ing heeft en meent dat wij aan niemand beter onze belangen kunnen toe vort rouwen De beer M van I ant ig onderstount die candidatuur en hüt een door den heer Princu tot aanbeveling daarvan ftezogi is Bovendien is al wat ten voordeelo van de andere j genoemde candïdaten is aangevoerd ook op den heer Van Eijk toepniselijk De heer G J Steona Zijnen beveelt daarop Mr D J van Heusde als oandidaat aan Sinds eeiiigon tqd als Kan tonrechter en geruimen tijd te voren als Griffier bier ter stede WKrkzaaui is hij den Goudscheu ingeaêtenen reeds tang bekend Wy weten alen zegt 8pr op welke bainane wijze hü zijne betrukking opvat hoe hij in stilte veel weldoet en hoe hy als Lid der Commissie van Toezicht op bet Middelbiutr Onderwys tn ala Lid der Gezondlie dsCommiHsie toont zyne krachten en zijn tijd ovo te hebben voor de belangen van Gouda Als wij dun heer van Hensden zegt spr toi Ud vau den Raad beDüeraen duit weien w j dimr een bekwaam en be chaafd man t i kriJ en wat op liet oogenblik niet verwerpelijk ia Daarop wordt tot de stemming overgegaan doch alvorens dat geschiede vraagt de heer lani c van Dantzig het woord en zegt dat eeae candidatuur van den heer A vai Reedt Dorlland hem miuder aangenaam zou zijn Waarom Spr zal het zeggen Spr heeft geboord dat de beer Dortland toen er sprake was van de nieuwe luoning die door deu raad zal worden aangegaan en wuarbg is voorgesteld een vroegere leeniag te convorleeten dii bij de tirma AVed Kuoi en Dortland as gesloten daar de nieuwe I leening voordeeliger zal zijn voor Gouda gezegd beeft dat hij het belang van Gouda achter steldt by het belang van da firma Dorlland 1 Spr meent dat bet belang van de gemaeulQ Gouda op den voorgrond moet staan on niet dat van een privaat persoon Daarop wordt tot temming overgegaan Uitgebracht worden 115 stemmen Daarvan vereenigdc u op zich Mr 1 J van Ueusdo 53 J L van Kijk 26 A van Heedt Dortland 24 W Kaijser 4 terwijl blanoobiljetten werden uitgebracht en 3 stemmen van onwaarde waren Niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende beeft een tweede vrye stemming plaats Uitgebracht wordeii 88 stemme Daarvan vereenigden op zicb Mr D J van Heusde B7 J L van Eijk Ifl A van Reedt Dorlland 10 terwijl 3 blanco biljetten werden uit ebrach en 3 atemmen van onwaarde waren Mr D J VAN Hedsdb Is dus tot oandidaat geproclameerd De heer A van Reedt Dortland vroeg daarop hot woord ten einde een klein misverstaml weg te nemen Snr geloofde wtl nieL dat een der kiezers bier tegenwoordig voel notitie zou nemen van hetgeen spr daar atraka ia verweten maar spr weuscbt toch mede te deolen wat er gebeurd is Tot iemand die zeer nauw aan de Gasfabriek verbonden ia en met wieu over de laoning gesproken werd waarop de spr van daar straks doelde had spr gezegd i e Qi fabriek moet o As wéér een om geld vragen om dat zoo gauw af te lossen en zie laar alles t Wanneer nu iemand vrybeid gevoelt dat bier als een kiezersmanoeuvre te komen mededcelun danjaat spr dat geheel daar raajir spr meende met een enkel woord ie moeten releveeren wat er geschied is Ëuu daverend applaus vol de op deze woorden waarop de Voorzitter zelde dat het hem persoonlijk zeer speet hem die den beer Dortland dat verwijt toevoegde niet bet woord te hebben ontnomen daar hij om welke reden dau ook bier personaliteiten was komen debiteeren die biet te paa kwamen 9pr wist op dat oogenblik ni t waar bedoelde spr heen wilde en meende dat hij zou eindigi n met een aanbeveling van dan heer Dortland Spr biedt daarom den heer van Reedt Dorlland zyne excuses aan dal hy deu heer van Dantzig daar straks niet bei woord ontnomen hieft Daarop eindigde do vürgaderina docb niel dan nadat d i Voorzitter er met kracüt op bad aango drongen om do verkiezing van don heer van Hen da te bevorderen Wy moeten er voor zorgen zuide pr dat wy een raadslid krijgen waarop Gouda met trots mag wijzen Üij de vorige verkiezing voor een lid VHU den gemeenteraad hebben vereohillende factoren medegewerkt dat wij toen in de Oiiuderheid blevoD Hot is toen gebleken dat er hier een groep van ontevredenen was die meenden dat de zaken in den Kaad anders behandeld moesten worden Spr meen dat men die ontevredenheirl op orn andere wyte luoht had moeien geven dan toen gesohiedde Heeft men grieven tegen bet gemofu te bestuur welnu hier kunnen gemeente belangen besproken worden Waartoe dient anders het OomiléP Op de vergadering die aan de vorige verkiezing vooraf ging beeft niemand daarover gerept en eerst bij do verkiezing bleek dat die OU lev red en beid bestond Spr noemt dit verkeerd Spr ontveinst zich niet dat wy moeiel ke tyden beleven on Gouda een moeilyke toekomst tegemoet gaat Wij mjn daarom meur dan ooit geroepen raadsleden te kiezen die niet alleen met aobroom hun blik vestigen op bet heden mnur die bun oog richten op de toekomst van Gouda Doet men het eerste let men alleen op bot heden dan kun t niet anders of Gimda moet afdalen lot den rang van een provinciestedeke terwyl er juist voor moet guzorgd dnt Gouda onder de groole steden een plaats blijft bekleeden waar men zich gaarne vestigt wanr uitstekende inrichtingen van onderwijs gelegenheid geven tot op oediiig der kinderon uiot alleen van Lagor en Middelbaar maar ook van Hooger onderwijs Er is geageerd tegen ons GymnnHium zegt spr terwijl juist een dergelijke inrlchtiug medewerkt dat vreemdelingen zich hier komen vestigen Het Bohijni zegt spr dat men tegenwoordig alles durft zeggenen schrijven ïu een onlangs verschenen no van do Ter Goumche heeft men durven schrijven dat het tijd was dat er een einde kwam in onze gemeente aan het opdrijven der bolaalingen die slechts ten goede ktoatnfn aan enkIe familie Spr wijst er met kr ichc op dal hier de belasting lager is dan op vele andere plaatsen en dat iemand zulke woorden ter nefir durft sobryven noemt Spr ien onbeschaamde wyie van handelen Spr eindigt met de hoop uit te spreken dat dn heer Van Heusde met grooto moerderheiil verkozen anl worden en dit in het welbegrepen belang an Gouda BuUenlanilscb Overzicht Het eerste verhoor dor beschuldigden in het Pa namaproces is afgeloopen Na de treurige hekentoris van den oud miuislor Baibaui waarop de voorzitter gevat aatwoordde dat de goede naam van het land gelukkig niet van hem afhing volgde du ondervraging van Fontinea en de Kamerleden van wie de de meesteu eene verklaring van het door hen ontvangene rechtskundige adviezen een winstaandeel enz wisten aan té voeren Hel zal belangwekkend zyn te vernemen boe bewesen kan worden datomkoopeiij pluats had In de vorige zitting was nog opmerkelijk hetgeen Do Lesseps zoide over de groote koatun die met het uitgeven van leeningen ala die der Panama onderneming gepaard gaan De voorzitter viel bem toen in de rede en riep ter zake doch De Lesseps antwoordde fNeeo ik heb tyd genoeg Dit is alles noodig voor inyne verdediging Ik heb vijf jaren vóór my Groote bankiers kunnen bet publiek niet dwinguu in te schryveo maar zy kunnen dit aan het publiek beletten Daarom is do medewerking van die bankiers noodig eti moet betaald worden De Reinaob vroeg lyu deel als bankier D Lesseps abhlte dit zeer jammer want deze toestaud belemmert kleine ondorneiningfu Gladstjue deelde gisteren in bet Lagerhuis mode dat de tweede lezing van HomeRule van 13 op 18 dezer was uitgesteld De oppoéilie buiten bet Lagerhuis neemt toe en inzonderheid ia dit bet geval in hot lerscbe Ulster De bevolking zoo schrijft men van daar verkeert in grooto opgewondenheid Handel en bodryf ondervinden or reeds den invloed van en niel alleen in Ulster maar ook in Dublin on do voornaamste iorsohe steden Bestellingen aan Engelaebe bandelahuiten worden afgesobreven met de mededböliiig dat de Home Rule een onzekerheid in het land teweegbrengt die het onmogelijk maakt de gewone bandeUoperatien voort te zetten Meer dan éeu fabrikant kondigt aan dat by by aanneming van de Uome Ruh zyn fabriek sluiten en zyn zaken naar Knguland overbrengen zal De graaf van Erne Rijksgroutmoester au alle Oranjemannen in de wereld beefi in een manifest tegen 11 dezHr te Dublin een Imiteugowono bijeenkomst samengeroepen van de Grooto Oranje loge van Ierland om te ovorwescen welke houding do Orarjemannen bohooreu aan to nemon mol hel oo op de naderende crisis De circulaire oindtgt mot fltiii opwekking ann alb loden om voorzichtig vasthuradeu en gereed Ie zyn umiddels hi eft do raaf vau Oaledou tiranfschaps groottaiioster rier OranjemHniieii van Tyrounf nen ciroubdre uitge vaardihd aan ilo mei Sters van alle Het Duitaobe legeroniwerp is gevallen De belangrijkste paragraaf II waarin de kern van het voorstol gelegen was werd in de commissie van 26 leden met IS tegen S atemmen verworpen Alleen de oooaervatieven en by enkele paragrafi n ook nationaalliberalen stemden voor De regeering zat nu pogen eene schikking to troffen waartoe 66t do tweede lezinif die op Donderdag bepaalil is onderhandelingen met de oppositie zullen worden aangeknoopt Do overwinning der tt gonstanders van do uitbreiding van bot Duitecbe leger oewyst dat do maatsobappelyke toestand in Duitsoidand wvl zeertredrukt moet zyn Uit een militair oCKpunt achtte zelfs de vrijzinnige afgevaardigde Hinze de door Ciiprivi voorgestelde verjonging en ver8terkiii noodzakelijk Rustnnd zal nu zijn geldelijke toestand verbetert verraoedelijkzyne krijgitopr iBtingen die blijkbaar op een aanval bedoeld zijn voortzetten en in die omstandigheden is het verontrustend voor Europa dat het Duitsche rijk niet tegen het Paoslavisohtische monster ia opgowasHen Adverlentiën Burgemeester en wethouders van aouda zullen den 15 MAART 1693 bg enkele insohröting aanbesteden het maken van 103 strekkende Meter atrasteriag langs de Solonakade Inlichtingen worden gegeren door den Ge meenteBouwmeester Mejufironw ÜARDENBERG vraagt tegen MEI een fatsoenlgke ZD i e XL s t b O d e eenTondig maar goed kunnende Koken en genegen Huiswerk te verrichten van goede getuigen voorzien Zich aan te melden 008THAVEN 82 n C Schouten Kapelle a d IJsel levert alle soorten VEEBROOD Puike Kwaliteit Lage Prflieu Vuor Gouda verkrijgbaar bjj de Heeren Van PUANKBNaVlJSBJI en Co 342 Staatsloterij gt De TREKKING begint MAANDAG 13 MAART a s LOTEN en gedeelten van LOTEN zijn U bekomen ten kantore van de CoUectrice der Staatslotery Wed A C COSIJ STEENEOLEN DEFOT Hibernia en Shamrock STEEi KOLEi branden schoen weg en geven zeer weiaig walm Prima grove KACHELKOLEN vry thni per H L 0 70 Stationchef Staataspoor UHAJÏDS MAOASIWS 0 17 Frintemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco bet pracbtifi geillusireerd lODE ALBUI met nederlandschen of fransclien tekst bevat tende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoon van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderep op gefrankeerde aanvraag aan M JULES JALUZOT C PARIJS Staten van zijden wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigi ijn Bestellingen vim 35 francs i ii hooger worden met eene verlinoging van 5 Ü 0 franco oraeht enorii oan inkomende rechten tn alle ptauueti wan Nederland aan huls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring ofandersints te vervullen daar ons réexpéditiahuis te Rozendaat Noord Brabant daannpde bfhist is DrsmEE TEREOOFIl te GOUDA ten overataan van dea Notaris G C FORÏÜEJN DROOGLBKVER op MAANDAG 13 MAART 1893 des morgens te 11 uren in het logement toB Utrecht8CHE Oom aan den Langen Tiendeweg van IJl II met HOOIBERG SCHUUR en verdere Betimmering en eettige perceelen s staande en liggende aan den Flattenweg in de AchterwiUeDS te Reettwijk op den kadastralen legger voorkomende in Sectie H nrs 392 tot 396 418 U15 en 1416 te zamen groot 1 Hectare 75 Aren 38 Centiaren Te aanvaarden het Land dadelyk en de Woning eu2 1 Mei 1893 Het perceel is dagelijkn te bezichtigen Nadere inliehtingeu geeit Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER voornoemd Viamkolen Prima Kwaliteit GROVE VLAMKOLEN per Wag gfon voor f 75 firanco alle Stations der voormalige Ned Rhgol oor weg Maatschappij Worden ook CONTRACTEN GESLO TJCN voor franco aan huis te bezoi en A KAPTIJU Goudut Nov 92 Fluweelensingel 630 BERICH T VAN INZET üe BOÜWMANSWONIING en aanbehooren met ruim 12 Hectaren WEI en HÜOILAND onder Moordrecht op den 9n MAART 1893 ten overstaan van Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht geveild is in bod gesteld ala volgt PeecbblI op 4000 2 3300 3 4250 4 2iJ00 5 2850 6 3000 Samen 20000 De afslag in perceelen en combinatiën biyft bepaald op DONDERDAG 16 MAART 1893 des voormiddags II nnr in het Koffiehuis Hahmonib Markt te Gouda Firma J WIXTER MAGAZIJN VAN OORSETTEN 0 DËKGOED mr Dames en LUIERMAND enz OPENBARE VRIJWILLIGE De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens als lasthebber van zgu principaal op MAANDAG den lOn APRIL 1893 des voormiddags ten 11 ure in het Koffiehuis HiLT ScHAAKBoHD aan den Kleiweg te Gouda in het openbaar te veilen en te verlioopen QEI lEEHENEUIS geteekend fl QQ aan de Turfmarkt te GOUDA bevattende 6 Kamers Keuken Kelder Meidenkamer Zolder en Waterleiding Voorts TUIN waarin Berg loods Om te aanvaarden 1 Mei 1B93 Op aanvraag bg den Heer eigenaar en bewoner des voormiddags te bezichtigen Breeder by biljetten en iolichtiugen bg den Notaria Hoest Heeschheid Longontsteking enz Den Heer W H ZICKENHEIMER teMainz kan ik getuigen dat de door hem gefabriceerde Rijnlandsche DRUIVEN BORST HONW reeds sedert een lange reeks van jaren in mijnen apotheek wordt verkocht en dat deze door het publiek als een werkzaam middel bjj hoest heeschheid longontsteking enz gaarne wordt genomen Regeruburg 17 Sept 1891 Apotheker SiiTEs Engel apotheek Steeds verkrijgbaar Te Gonda by F H A Wolfi Boskoop b j J van Bergen Haastrecht bg J D deu Hertog üudewatfr bij F Jonker Ideuburg 1 Bodegraven l ii P Versloot en G Hijnekamp Stolwp bij C G V d Berg Bergambacht biJ J v d Dool Huzerawuude bij Wed W Hendriks BJj aanviaac Keven wij aume de namen dex verkooperi op JAKSEM TILAmrS rriMmvetB Verkoopers Van EDE van der PALS te Qoada A H V KAULING te Bodegi aven OPENBARE VERROOPING wegens Stertgeval De Notaris J 0 ÖPRÜiJT te Alfen a d Rijn zal aldaar in het Café Toohc aan den Stationsweg op WOENSDAGEN 22 en 29 MAART 1893 a morgens om 11 nren na bekomen rechterlyke machtiging in het openbaar veilen en verknopen Het hecht sterk en onlangs byna geheel nieuw gebouwd Mn WMELEÜIS waarin Vencnnnini met daarachter gelegen PAKHUIZEN PAARDÏNSTAL met hooizolder overdekt SPOELPLAAT8 en groote KELDERS alles zeer gunstig gelegen in de Brugstraat op den besten winkelstand in de kom van het welvarend dorp Mfen a d Rijn plaatselijk geteekend Wgk D No 109 kadaster Sectie B No 2023 groot 1 Are 60 Centiaren In het perceel dat voor alle doeleinden zeur gesohikt is wordt sedert jaren met het meeste suoces nitgeoelend de handel in wijnen likeuren vruchtensappen coramestibles en gedistilleerd benevens in minerale wateren bieren geconserveerde groenten en limonade Aanvaarding en betaling 1 Mei 1893 Het perceel is op eiken werkdag te bezichtigen Breedvoerig bjj biljetten omschreven Informatiën geeft de Notaris 8 P R D IJ T voornoemd Openbare Vrywilllge Vcrkooplog op VRIJDAG den 248ten MAART 1893 des voormiddags ten 11 nre ten huize van Gbrrit Spojppblbhbubo in het Betjeraehe onder Stolwijk van Een HUtS TdIN en ERF benevens eene PABTIJ HOOI eaBOUWLAITD staande en gelegen te STOLWTJK in het Beijersche te samen groot 87 Aren 40 Centiaren in perceelen bjj biljetten omschreven Notaria SPROUT