Goudsche Courant, maandag 13 maart 1893

1893 N 5004 DtDsdag 14 Maart Schoenen en Laarzen Magazijn 4 e Roode Laars Uithangbord een groote Roode Laars Hoek Lange Tiendeweg Gouda is het grootste gesorteerde het eerste en söliedste Schoenen Magazrnvan Heeren Dumes en Kindersclioenwerk Allen uit de beroemde Kcboenfabrieken van de Gebroeders Iles§el8 te Olsterwijk en ITaalwIJk Noord Brabant daar alle Schoenwertc in onze fabrieken vervaardigd wordt Hennen en zullen wIJ van af heden 93o o minder dan elke andere Schoenwinkelier verkoopen Gaat sihn Nieuwe Soorten Soiled WERK tegen nooit gehoorde LAGE PRIJZE1 1 Reparatie en Aang emeten Werk worden voortdurend net en spoedig tegen billijke prijzen afgeleverd Aanbevelend J p HESSELS 60UDSCHE COURANT ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inzeoding van advortentien kan gesoliieden Wt een nur ues uumlddags van den dag dor uitgave Idltofiftm tdiii Wlf ® tM STOOMBOO TEITDIEITST ES TAFETTE AAl DE1 HA DEL woïdt met dezen bekend gemaakt dat tot meerder g erief in het goederen vervoer bij de in dienst zijnde Stoombooten nog een vierde in geregelden dienst is gesteld Kantoor aan den IJsel Agent H J MOEaBEEK BUIOKErS is t fijnste merk niet los per ons verkrijgbaar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts f hm f 0 85 ƒ 0 45 pr Vi Ulo boa pr kilo boa pr s k t Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig GOEDKOOPE AANBIEDING VAN EOGGE VOERMEEL p Heet 2 35 GEKSTE VOERMEEL p Heet 2 40 Beate VOEHUOO p Heet 2 20 Idem betere aoort p üeet 2 70 GROFMEEL p Heet 2 40 Ligt VOERMEEL p Heet 0 85 By minstens 5 baal 5 Cent p H L lager Tegen inzending ran bet bedrag per postviseel z n de zakken er gratia by Hendr ilulder in Voerartikelen Griffiestraat GRONINGEN bj de Nieuwe Veemarkt Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voorschrift van den 1 kon Universiteiis ProE Gehm Hofrad Dr Harlass Bojin hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoeeten 1 heeschheid en aandoening der adeinings1 organen uitsteekende diensten bewezen I Bij spoedige afwisseling van warme I en koude lucht is t bijzonder aanbevelena wardig een bonbon te gebruiken Verpakking 6 6le pakjes è 25 cent Alom verkrijgbaar Gouda Snelperadruk v tD A SaiNKUAJf k Zoov De oitgaTe dezer Ooarant gesctiieut dagelgks met niteondering Tan Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per poet 1 70 Uzoa4erlp Nommers VIJF CENTEN Aan de Kiezers IL fc bedanken vóór de candidatuur door den heer Mr van Heusde dreigt ver varring te brengen in de verkiezing daar de tyd ontbreekt om 0118 niulcr te beraden Het koiufc ons in d ze omstnndigheden wenscheVjjk voor de eennmal gestalde caadidatimr te handhaven geheel in overeenstenniiing met de gebruikeIflke handelwyzp van het comité Mocht de heer van Heoade verkozen worden dan blijve een eventueel bedanken voor jjne verantwaording en de kiezers kunnen een nnder candidaab stellen Zich onthouden staat gelyk met het bevorderen der verkiezing van den candidaat der antililieraten Kiezers Komt dus allen ter stembus Lsnt u niet afbrengen van uw voornemen doch werkt met alle macht voor de verkiezing van Mr D J VAiTilEtrSDE Kantonrechter BINNENLAND GOUDA 13 Maart 1893 Een zeer talr k publiek waaronder ook vele damea was Zaterdag en Zondagavond ia de zaal vNat en Vermaak opgekomen om de natuurkundige voordrachten van don lieer G Dahne bij te wonen Het bleek spoedig dat de goede roep die van deze voordrachten uiLgiEg ten volle verdiend was Be duidel ke wijze waarop hij aprak de praohtige proeven FEVlLLETO S T X ZT DD IV 81 Is m nheer te spreken vraagt hij do meid die opendoet k Weet t niet legt ze k zal t eens vragen Wie kan ik zeggen dat er is Jan Holsm üe meid verdwijnt naar een acblorkamer eu keert nigfl oogenblikken later terug mef t verzoek of Holsma maar binnenkomen wil Ze opent vervolgens de voorkamer en laat hem daar alleen Jan kijkt von om zich heen aarna hij plaats neemt op een der stoelen die om de tafel slaan geschaard Weldra sloft de burgemeester den gang af en met een schralen groet de karacr binnen Jan is intus hen opgelezen en maakt een lichte buiging De burgemeester noemt achter de tafel plaala z n bezoeker met een wenk uitnoodigend z n loorbeeld te volgen Een oogenblik kijken de mannen elkaar wrtti in de oogen De reden van uw bezoek P vraagt de burge BBflttter kort Permitteer zegt Jan kalm dat ik u even berinoer die uitslekead gelukten de eigenaardige gave om over neer moeilijke onderwWTpon zóó to spreken dat zelfa E die aan uatuurkuüfle weinig deden het betoog konden volp on maakMi dat niemand onvoldaan huiswaarts keerde maar mijl voldoening sprak van hetgeen zij gtthoord en gemn hadden Den eersten avoiid w ddt hij ona oenigstinq in in de leer van het lioht en toinde ons o a door verschillende proeven aan hotr hot licht in de praktik een goed middel kan zijo tot het doen van onderzoekingen op aliortoi gebied b v hoe men echt barnsteen vnn nagemaakt n valsohe e letgesteeQten van echte door gepolariseerd licht kan onderscheiden Met veel bijval werd ook het betoog omtrent de tijrugkaatsing van linht gevolgd naarbij de totale terugkaataing in een waterstraal getoond werd die groot 8UCC03 had TydenS de Parijache tentoonstelling werii dit toegepast vbor de veelkleurige fonteinen wanrover toen zooveel gesproken werd Den twt oden avond wa hoofdzakelijk aan electrische iirerschijnselen go fijd Tal van interessante proeven werden ons te lien gegeven waarbij die van de oiikvlvoïQiige whijvon met de zwarte stippen op regelmalifïe iifstimdcn geplaatst hooggt verrassend waren i e liuer Ualuiu if ons euii iluidulijke uiteenzetting van hut vcrbcU d dat er lieatnitt tusscben licht en etectriciteit un toonde en slutie anu hoe een raembrimn zoodls dnt v m oen ttdeplioou of phonograaf of het trom mei vlies taat Inüen onder invloed van uitgesproken votalmi of van znnn Het menibrnan bestond iii oon ztiupvliiis Fifu undol electrische lichtstralen liet hij daarop turugkiialson die dan een beeld van hot vlies op een scherm ontwierpen Geraakte nu het vlies iu trilling loor de geUiid golven dan zag men dit prachtig door de verandertngea in het beeld van het vlies Wij zullen niet vorder in bijzonderheden treden over de vertoonde proeven doch alle u zeker namens alle toehooiders onze voldoening betuigen dat de aan den avond van den brand Ik heb toen twintigduizend gulden aan bankpapieren en effecten gered uit mevrouw Schriela ji buis Den volgenden morgen heb ik dat gold bezorgd op t slot en t is door uw tusechenkomat aan mevrouw Schriele ter band gesteld Mij heeft men in du vestibule laten staan als iemand die een gunst kwam vragen en men heeft mjj door een knecht laten zeggen dnt t in orde was en dat ik bedankt werd voor de moeite van t terugbrengen Ik heb me daarop verwijderd zonder me één woord van verontwaardiging of misnoegen te laten ontvallen over de houdsche manier waarop ik behandeld werd Mag ik u vragen in welk optiobt ik onbeleefd of schandelijk gehandeld hebP Je zijt bizonder heetgebakerd vrindje Pardon m nheer ik beu Jan Holsma studentin de rechten te Amaterdam on redacteur van deZaansche Couranl Ah zoo ZFgt de burgemeester torwyl hij z noogjes wijd openscheurt en z n bezoeker met boozenblik aankijkt Maar Jan geeft hem dien blik met woeker terug U vergeet een deel van de geschiedenis gaat de burgemeester na een oogenblik van verbaasd zwygen voort Vergun mij t verhaal te voleinden Den volgenden dag is er een vinnig woordje in ons krantje geplaatst natuurlijk door u eeinspiraerd Wat te bewijfen valt niet waar ADVERTENTIEN worde geplaatst van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerscfaünt heer Dahne de gemeeate Gouda niet voorby is gespoord maar ook hier 19 opgetreden metzynehoogit interessante voordraohtea Zondagmiddag ten ongevÉfór B uur is een zoontje van den broodbakker K op het Nonnenwaler te water geraakt j5en paar vrouwen aldaar woonachtig haalden hem er spoedig uit zoodat hy met oen at pak en de schrik er afkwam Zaterdagavond ten ongeveer 6 g uur ia ean gooderenwagen der IJaaelstoomtram maatschappij d da Spoorwegstraat te water geraakt Bedankt voor hel beroep nnar Zevenhuizen door Ds J W van den Broek te Halle gemeente Zelhem Zaterdag had te s Gravenhage een gecombineerde vergadering plaats van de comités ter bevordering van do aansluiting van Nederland bij de MiddeoEuropeesche tijdregeling Besloten werd zioh tot dep minister van Waterstaat enz te wenden en daarbij te doeo irilkomon dat hodi bij dis 1 fl ttiren der vier grootste gemeenten noch bg die van talrijke andure pKi taen bezwaar ïtostant togen de invoering van don Eidden Europeeschen tijd wat daarentegen w61 hüt geval waa ten aanzien van den Greenwich tgd Het anti revolutioaaire kamerlid W M Oppedijk afijevaardigdo voor Uarlingen ib overleden De heer Uppenttijk werd tot lid der Kamer gekozen bij do ulgemeene verkiezingen in April 1888 Als afsïevHiirdigdo toonde hij zioh steeds een beslist voorstander der anli revotutionaire beginselen zonder ev onwel by do bernadsUxingen dikwijls op den voorgrond te treden De toestand zijuer gezondheid d heer Üppandyk werd reeda voor ettelijke maanden door een beroerte getroffen belette hem En mevrouw Schriele heeft u desniettegen staande een dotatie van 5G0 vereerd Pardon ze heeft mo daarom die fooi gezonden Een vorstelijk loon voor geringe moeite dunkt me Al liaar men t nemen wi Ik zul de moeiteniet breed uitmeten Als do gelegenheid zich voordoet staat t aan u de proef te nemen Maar loonis een te plat woord en vorstelijk is een slecht passend predicant Ik geloof dat ik vrij ben in ra n woordenkeus niet waarP U hebt dat geld geaooepteerd maar mevrouw Schriele een onbeleefd brieQe geschreven mptoats vaa een dankbetuiging Ën dat vindt u dus t sohandelyke in m nhandel wysP Mag ik u vragen of t niet wol veel gevorderd is dat ik hondschheid vergelden moet met oadordanigheid Ik zou die SOO teruggezonden hebben ware ik niet overtuigd geweest paarlen voor de zwijnen ta zullen werpen Daarom heb ik dat geld afgestaan aan m n nrme ouders die sukkelen aan werkgebrek en gebukt gaan onder achterstallige schulden Dat moet u zelf weien Zoonis u wet gelieft te zeggen ïutuBschen kanik u m n verbazing niet verhelen dat ra n vader aansprakelijk geaSeld wordt voor de daden van i n zoon U Bchijut van oordeel dat m n vader benadeeld moet worden in z n brood winning omdat ik giste I i