Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1893

B w jg ed naai of ntasiawerk kunnen leveren Ook nemen zy thee linnen breikatoen en judera arti tflen in depot wat eohter meeatal sleohu een zeer geringe verdienste oplevert Er ia nu by Nijgh en Van Ditmar een boekje versohenen waarin gewezen wordt op tal van andere bronnen a vi rdieftate die wel is ir grootendeels ieder afzonderlyk niet genoeg opleveren om van te laven maar waarvan eenige voreenigd een vrouw toch ouafhaokejyk kunnen maken De zooeven genoemde betrekkingen zyo buiten bespreking gelaten evenzoo de tegenwoordig veelvuldig beoefende als teleKraphie posterijen staatsspoorwegen het tooneel srtaeny en geneeskunde Pe schrijfsier zegt verder Voor enkelen der genoemde vakken zyn eiamena noodig voor vele is eene zy het ook korte opleiding ge sommige is eene grondige studie etD vereischte de overige verlangen slechts aanleg of handigbeiil alle echter ernst en yver wil men het tol iets brengen Slecht werk van welken aard ook kan op den duur geene vurdietisten opleveren Men beRinno daarom met zich af te vragen Wat kan ik goed heler dan de mcesteH Is het antwoord ffniets dan vraKo men Wat kan ik hel beat waarvoor heb ik den mceaten aanleg de meeste geachiktheid P Weet men dit dad zette men zich aan het werk en legge er zioh met allen ernst en yver op toe want niet wat men doet maar hoe men het doet bepaalt de waarde van bet werk Ook vergeto men niet rekening te houden metde omatandigbeden iemand die op kleigrond woont moet niet byen houden wie io eene groote atadleeft wnar de grond duur is niet vruchten kweekeuvan geringe waanie in eene kleine plaats niet eenpieda lerra voor dame oprichten enz Daarentegenmoet men wel verschillendo hy elkaar pasionde zaken te gelyk dryven wnardoor men vaak by geringevermeerdering van uitgaven en moeite veel meerverdient Ook moet men zich niet schamen over zijn werk arbeid adelt en betaalde mrheid eert iedrre itouw maar er openbaarheid aan geven zelfs door advertentiea Voorts de goedkoopste bronnen opzoekenvoor inkoop van bpnoodigdheden en de duurste voorafzet der pioducten danrbij niet vergetende zich teriohten naar heerscbende mode gebrnikeo smaak gewoonten de beste eu froedkoopate verpakking enverzending van allerlei artikelen opsporen ten alotto het werJc dat men ondernomen heeft beschouwena s hoofdzaak genoegens en gemakzuchtige of tijdrooveode gewoonten als byzaak Wie zyno afnemersnijjt gurflgeld prompt en goed bedient veriieat ze en maar al te veel dames f die er iota bij moetenverdienen houden daartoe alleen haren vrijen tyd aan de theetafel of op regenachtige middagen heaohikbaar Wy kunnen de lezing van Wenhen voor vrouwen die goheel of gedeeltelyk io eigen onderhoud moeten voorzien zeer aanbevelen De ongenoemde aohrgfster heeft een nuttig werk verricht en daardoor tovons het goodo voorbeeld aan haro zusters gegeven f ve uid is ene d ad van rechtvaardigheid geweest Het vooratet tol de inlyving van Hawat door zynen TOQiganger Harrison gedaan heeft hg ingetrokken Tooh ia de zaak biermede niet a edaan Maar noodig vond de preaident het klaarblyketyk eerst grondig te onderzoeken of wsrkelyk het volk van J awaï de regeering van n vors uhuis fuo dp jvbs iUi de vereeniging met Oe repujAlek aoo bartolyk verlangde als Amerikanen op het eiland het hebben doon voorkomen Indien deze geheele omwenuling inderdaad het werk was van ondernemende suikerplautera an kooplieden op U waï om ala burgers der Unie van do voordeden der taiiefwet te genieten hoe zou Cleveland die in tyne groote r en het dienen van byzondere belangen door de regeering zoo krachtig veroordeeld heeft aan dat bedryf kunnen madedoen P Toch schynt de preaident de pogingen om in de verhouding tusachen de Vareenigde Staten en Hawai eenige verandering te brengen genegen te z jn Daartoe zal hy waarsohynlyk eene commissie naar Honolulu zenden om over den staat van zaken verslag uit te brengen Intussohen zal de oommisaie uit de inwoners van Hawai die reeds eenïgen tyd UI Amerika vorblyf houdt te Washington met den minister van binnenlandsohe zaken onderhandelen Zoo wordt dan voor eenigen tyd do onzekere toestand op het eiland bestendigd Burfferlj ke Stand GEBOBEN 13 Maart Sophia LouizH ouders A Boüte £oe en G Vos Chriatiaan Cornelia ouders C van Leeuwon en M D van Dombnrg OVËBLEDBN 12 Maart H A V Wagner Wed G J van dor Boor 70 j P de Knegt 64 j A Spekanyder 7 j APVERTENTI W i aii eeoe fabriek wordt tydel k gevraagd een Jongmensch eene goede nette hand schryrende tegen een salaris van 3 per week Brieren franco met eigenhandig gesofareTen bneren onder letter B aan de Boekhandelaars J vitiBËNTUM en ZüON te Oonda YooT een prachtige rolksroman waar 35 rabat op zit wordt een soliedsn Agent gevraagd Adres HON COHEN Kranestraat 8 rf j flooy Café Billard Annei TAPPERIJ en 8LUTBBIJ loopzaak ter overname aaogebodeo Koopsom f 1600 Ff br onder letter A 596 aan KOOIJKEB e Centr tdy bar Ltutim Bultenlaodsclt Overzicht Het gebeurde in de Panama zaak gaf naluuriyk weder aaoleiding tot eene interpellatie j da oppositie tegon de republiek ligt Bteeda op de loer Het verloop was echter gunstig voor de Begeering BourgeoiB verklaarde dat het niet waar ia dat de Begeering eenige belofte aan mevrouw Coitu beeft gedaan Ik heb zoo vervolgt hy niet gewild dat er eenige twyfel besta zelfs niet onder de tegen standera der republiek jlk gaf er daarom de voorkeur aan ala gewoon afgevaardigde de verklaring af te leggen dat ik meen dat het van het hoofd der rechterl ke macht een eerlooze daad zou zyn op merrouw Cottu invloed te oefenon j Ik verklaar dat ik nooit iemand het recht heb gegeven uit myn naam te spreken eu van al wat gebeurd is waa my niets bekend Er weren 8 motiea van orde ingediend Ribot vareenigde zich met do motie Bivet aldus luidende De Kamer ffVau oordeel dat der justitie alle vrijheid moet vorden gelaten haar taak Le vervullen ten einde ille licht te ontsteken de verklaringen der Begeering goedkeurende eaat over tot de orde van den dag Het eerste lid dezer motie werd aangenomen door het opateken der handen het tweede gedeelte mot 297 tegon 228 atemmen In veel opzichten was de vergadering slechts eene herhaling van vorige onstuimige zittingen Cavaignac gaf een verk ne herhaling van zijn Bpevch welke de eer der aanplakking is waardig gekeurd Burdeau wil de de Kamer aan het work hebben haar naaet het Panama sohandanl wyzende op ernstiger zaken De Hun verweet Bibot eon ministre departi in plaats van mi BIJWJEffl Nieuwe Prasconrant Toor 1893 verschenen Groote Priisvermindering Kenig Agent voor Gouda en Omstreken Gonwe 176 GOUDA Bfl de ondergeteekenden is de INTEEKBNlJIöOPENöESTELOop ieHIfiUWS JAABOASO van het VERSLAG van het verhandelde in den Gjhirbntkraad VAN Gouda Prijs per Jaarg ang 8 A BRINKMAN c ZN li boogiMpeode niiie gekregeo dat betloteo werd mekaar Ie lijf tegaan met de ruiit Een der heeren WAS bekend tU eun sterk en bekwaam bokser de andere vro f n krMK eenige w k n uitairi m Eïck gereed te uAeo voor de partjj ook h wm geen vreemdeling ttp liet gebiod vae het vniilgovecbt Toen de bepvlde Aag was Mtigelirokes werd fte strijd golevcM ten aaneeltouwe van t tate k daartoe cxpreHel k atlfenoodigd publiek lot JotMnoeeburg a leidende kringra bebooread dat zijo weddeaschappen gemaakt bad of nog maakte De twee Hheeren vochten mot 6 groote verwoedheid ala nog door weinigen der aanwezigen aanschouwd was Langor dan twee uren duurde het gevecbt dat eerst met de T f en twintigate ronde een einde nam toen beide tegenstanders met misvormde lichamen meer dood dan levend wegf dragon werden Vereeheidene der toeschouwers waren door den aanblik van den strijd flauw gevallen en deskundigen beweren dat ze ttog widen Bulk een prachtige boks partji hadden bijgewoond eenige aanwezigen noemden het gevecht bet ueeat walglüka sofaouwspel dat te in hun leven getien hadden 1 In een repliek op een afkeurend oordeel over een door hem geschreven broohure in de K Gron Ct noemt de heer Mansholt den redacteur van dat blad inktkoelie van bet stervende liberalisme Te Londen ia in het krnnkEiunigengestioht van Bedlam een oude aanbidder van Koningin Victoria gestorven Tweeen vijftig jaren geleden heeft deze mao achter slot en grendel gezeten omdat h j als jongmonsch bet paard van da koningin die een wandelrit maakte in Hydepark by den teugel greep en der berijdster eoD formeele liefdesverklaring detid Men veroordeelde den man die destyda een onschadelijk monomaan was niet wegens mnjesteitschennia maar verklaarde bem voor ongeneeslijk krankzinnig De ongelukkige mnu scbgnt tot zyn dood aan zyn eerste liefde getrouw te zijn gebleven De minister Pierson heeft in zyn gewijzigd wetsontwerp den naam dor nieu we belasting veranderd io Belasting op bedryfs en andere inkomsten In art l litt b worden do Nederlandaohe belaatingpUühiigen vermeld die worden aangeslagen naar nitdeelingen of uitkeeringen zonder aftrek van rente ée naamlooze vennootschappen oommanditaire vennooiaobappen op aandeelen coöperatieve of andere Tereentgingen en onderlinge verzekeringmaatsohapp en Voor gewone commanditaire winsten is dus de aftrek van 4 pCt toegelaten Van het denkbeeld om de gewone commaodttaireu bij de bron te treffen ia afgezien Het vervoeren van peraonan en goederen tusachen buitenlandsohe en Nederlandsohe havens door of voor irekening van buitenslands gevestigden ia nu niet belastingplichtig Evenmin de werkzaamheid van in het buitenland gevestigd ondergeschikt personeel op vervoerraiddeleD die het verkeer met het buitenland onderhouden De belastingplichtigbeid van t jdelyk hier anwezige buitenlanders is beperkt tot dezulken vau wie is aan te nemen dat zij ten minste drie maanden achtereen hier te lande een bedrijf zullen uiloefenen of dit reeda hebben gedaan De belasting van bat debiet der buitanlaodsobe geheimzinnig gafluiater Wat moet ik met hem aan Dat weet je wel Hendrik t oouatgne ia immeragegeven P Jawel freule I tot uw order En met een ondeugenden glimtaoh in de jolige oogjea trekt bij zich terug van t raam waarna hyhaaattg naar fauia marcheert i De freule ia in t zomerhuis Je wordt gewacht jongeheer zegt hij binnentrwJond tot Jan die aan de tafel zit in druk gesprek met de tuin mansvrouw ui u i i Jü ataat in een goêtl Waadje by de freule vervolgt hij gekaoherend Jan gmneenaaam op den ohouder tikkend Hou haar in eere jongeheer I als je eec goeden raad van me wilt aannemen Ze is een meeaterea van de bovenste plank trolaoh geen li maar medelqdend en goedhartig sooala geen tweede van haar aUnd Hou baar in eere zeg ik nog s je weet nooit hoe een dubbelde rollen kan en voor je vader kan t ook geen kwaad Een knipoopje ter verduidelyking van de bedoeling vergezelt de laatete woorden Jan belooft de vermaning niet in don wind te zullen slaan waarna by zioh met een vnondulijken groet naar d deur wendt Haar nauwelyka over den drempel keert hij terug Neem me niet kwalyk aegt hjj maar ik beuIBdt de inrichting en de ligging van het zomerhuiaTolkomen onbekend Ib er e n uatibnle of een cornoorF maatschappriea u partieolieraa hier te lande is gehandhaafd doch hei ontwerp is ua zoo gewijzigd dat het criterium van belastbaarheid wordt gezocht in het gtbruik makiü van d dimstan der tuaaohaapersotteo A£uod i k zyB nog belaatiagpliohlïg verklaard d boitenluidBohe handelsiwagera De iuiohti nn het oatvCTp ia bu uo gvwysigd 4at art 1 aegt wie hdaa ti ogplaebug zijo on ari 2 waarvoor belaatiag moet worden betaald met onderscheiding tUBSchea ben die al of niet in de Vermogeutbelasting zijn aangeslagen Art 8 bepaait wat als winst of belooning geldt Art 4 wyst aan uver welke tydperkeo voor diezelfde personen bot inkomen wordt berekend Art 6 en 6 regelen de bel Btingplichtigheid van anderen Art 7 zegt voor zoover dit tw felaohtig kon zijn wie de belasting verschuldigd is Art 8 behelst de vrijstellingen In n 2 wordt na duidelijk uitgesproken de leidend gedachte van het ontwerp n alleen de zuivere winst vun bedrijven ia belastbaar en ala zuivere winst wordt aangemerkt wat verdiend ia boven de rente Bepaald ia nu dat uitgaven niet uitsluitend Ier verwerving van het iukomeu of ter uitoefeniug van bednjf of beroep aoodzakolgk maar ook ten deole roor peraooulgk genot of andere oogmerken gedaan voor de helft als kosten zullen gelden L e vryatelling van de land bouw winsten ia behouden maar zy is nu zoodanig geredigeerd dat niev worden vrygesteld coöperatieve boter en andere fabrieken en vootts is bepaald dat do vryatelling niet van toepassing is wanneer bet iu landbouwbedrgven aangewende kapitaal ten gevolge van de vereeniging dier bedryren met andere niet afzonderlijlc to begrooten is Daarentegen is de vrijstelling uitgebreid tot de boom on bloembol leak weekerij onverschillig of daarbij eeiiige bloemiatorij op kleine Bohaal gedreven wordt In art 6 is bepaald dat onder uttdeelingen niet zullen zjjn begrepen uitdeelingenof uilkueringen aan verzekerden en onderatand geuieteuden in deze hunne eigenschap Do buileulandsohe ondernemingen dio hier te lande aan particulieren verkoopou zullen nu belastingplichtig z n voor lü pCt van de verkoopwaarde der goederen in plaats van 20 zooals eerst was voorgesteld 8tiohtingen tot net geven van onderwas tot het voorkomen of lenigen van armoede tot vurpleging verzorging of üodblijke verbetering en tot het verstrekken van kost geneeskundige hulp geueesmiddelen eu begrafenis of begrafHIagelden aau minvermogenden zgn uitdrukkelijk vrjjgesield De aftrek voor hou die niet in de Vermogensbelasting zijn aangeslagen is verhoogd van y 400 tot ÖOO Dientengevolge is een aftrek vau ƒ 20Ü toegelaten voor hen die wèl in eerstgenoemde belaating zyn aangeslagen De belasting voor uaamlooze vei ootschappen en ooöper wereenigingen is gebracht op S ppt van alle uitkeeriogen De prov inspecteur der dir belaatingon kan geI baele of gedeeltelijke ontheffing van belasting toestaan wanneer door het staken vau een beroep ontslag uit een ambt of ophouden van inkomsten in den loop San het belastingjaar bet belastbare inkomen met meer dan een viertle is verminderd Niet naar waarheid en behoorlijk beantwoorden Ja zeker zegt de tuinman ophelderend Kijkeens ala je hier vandaan t tuinpad linka opgaat dankom je voor t front van t zomerhuis langs aan debuitendeur Doe je die open dan kom je in de vestibule Daar zijn twee deuren één reohta en één linka De linkaclie ia de verkeerde want ala ja daar door gaat kom je in een leêge kamer waar ik a winUra dahlia a en zulk goedje bearaar de reohtsche is de goeie want daarachter zit b freule je te wachten Dank u lei Jan bly dat t uit waa en hyyldo wag in atrijd met de nanwyziog van den tuinman t scbelppad reohta volgend om t front van tzomerhuis te mijden Weldra ttond hy in de vaatibule hesohoi en tikkend aan de deur der kamer waar de freule zich moeat bevinden t Binnen volgde dan ook onmiddellijk op z nwaarscbuwBfld tikken Vrijmoedig trad hij xle kamerin ataan hlyvand hy de deur met l u hoed in dehand Ga ritten zei de freule vrïeudelyk nadat zee kaar begroet hadden Heeft Hendrik u misschienoi ehottdenF Hy is een onverbeteriijken hiimoristalt d vol grappen an kwinkslagen maar een hartvan goud en trouw als een Zwiiaer Kent ge hemP Ze achoof haar bezoeker onderwyl een fauteuil toe die ouder haar bereik stond en noodigdo hem met een wenk uit plaats te nemeu Né freule antwoordde Jan opgeruimd over van het bewhryvingsbiljet binnen den gesIvUen twmiJD wordt gestraft met eene boele van tea hoc ate 100 De gevangenisstraf wegena verzuim van aangifte als geaa biljet is uttg r ikt is vervallen De rijkaopeeoten zgo voor h t eeiate r behouden doeh alleen voor het geval dat op 1 Novembw 1894 de kohieren ees bedrag Ra ü n van aict mtw dm 4 400 000 terwfit di opcenten het g ul ran 15 ai t kuunao oreraehrÜAaa Niet de inwerkingtreding der wet maar slechts de aanvang van do heffing der beUatingen wordt tot 1 Mei 1894 verschoven Gisteren den ISen Maart werd uiupisak gedaan door de Eotterdamache Hechthank in bet geding tuaschen het bekende handela iuformatie bureau Van der Graaf Co te Botterdam als gedaagde en F P Hendriks te s Gravenhage als eischer In het door genoemde firma uitgegeven weekblad Handelsbelangen was namelijk de naam ran eischer vermeld geworden ouder de rubriek van zoogenaamda Kooplieden die het rr meer om te doen is te koopen dan te betalen Hendriks dia beweerde dat da firma Van der Graaf Co geen recht had om op deze wijze den handel voor hom te waarschuwen stelde een actie iu tot toekenninfr eener sohadevorgoeding van ƒ 2000 met veroordeeling in de kOaten Op 10 Februari werd deze zaak vao weerazyden bepleit Voor Hendriks trad op Mr D 8 van Emden advocaat te s Hagc terwijl de belangen van den gedoagde waren toevertrouwd aan Mr M M van Valkenburg advocaat te Rotterdam Van de zydo van den eischer werd in hoofdzaak aangevoerd dat al ware zelfs het omtrent H meegedeelde de waarheid in elk geval een dergelgke waarschuwing de grenzen van bet betamelijke overaahreefj en grond opleverde voor eene actie tot schadevergoeding Van den kant der gedaagde firma werd aangetoond dat bet hier alechts de vraag was of het geincrimeerde bericht moeat geacht worden een beleedi ing te zijn Dit wird ten stelligste ontkend bet oogmerk tot eene beleediging gelijk door de wet wordt vereisoht bestond hier niet Aan eene persoonlijke uiting mocht hier evenmin Kcdaobt wonlen terwijl bovendien de vorm der waerachuwing in geen enkel opzicht het oogmerk om te boleedigen deed veronderalellen Bovendien viel een dergelijke waarschuwing alléén de oredielwaardigheid van H betreffende buiten de wet en had ten allen overvloe e de gedaagde deze waarscbuwiug opnemende daarmee alléén gehandeld in het algemeen handelabelang De Ueobtbank uitspraak doende vereeuigda zich in hoofdzaak met de motieven en gronden door de gedaagde firma aangevoerd achtte het oogmerk om te beleedigen in casu niet aanwezig en ontzrgde verder bij breed gemotiveerd vonnis aan den eischer zgne vordering met veroordeeling iu de kosten van bet geding Het komt nogal eens voor dat vrouwen en meisjes uit de hoogere standen gedwongen worden geheel of gedeeltelijk in eisden onderhoud te voorzien Zy trachten d u gewoonlijk eene betrekking te krijgen als gezelsobapBJuffrouw huiïboudater ooderwyseres assistentie in de huiahondinj of wenden zich om werk tot Teaselschade of Arbeid Adelt welke vereenigingen haar eohter niet kunnen helpen tenzij haar vriendelijke ontvangst Ik hnd den tuinman nooit ontmoet maar de kennismaking heeft me genoegen gedaan Hendrik en z n vrouw bleken oude kennissen van m n familie Precies daar heeft Grietje me iets vjw gezegd Mijn uitnoodi ing zal u miasohien bevreemd hebhen P Ja ik geef wel eens toe aan opwellingen en zoo geaohiedde t van middag toen ik t verslag van uw redevoering in htt Zandwjjksche krantje las Onder het lesen ge oeble ik spijt niet onder uw gehoor gew est te zijn want ik zou lust gehad hebben met u te debalteeren Oe begint me reeda ta begrypen niet waarP De fieule heeft miasohien dien lust niet kunnen weentaan en wil me nu een debat vooralaan zonderpuldiakP Zoo is t ongeveer In een opwelUug van ydelheid droog zich do gedachte aan my op dat tumis iohien zou bekoren een twistgebrek met mij An te gaan met dien veratando natuurlijk dat we denatryd vriendachappelyk bedeohten on ik t recht hebu intuaschen als mijn gids te beaobouwen in dandoolhof van het socialisme Zulk een uitdaging is een vereerende onderscheiding freule die ik niet anders dan dankbaarkan aanvaarden t Is ol een groote voldoening voorme dat de freule notitie genomen beeft ran eea redevoering waarvan ik me de gebrekkigheid zoo goedbewust ben W ordt tetmlgd WO pwyfr jfe ovt rff0 tazQngpwe9at en Jauréa verkondigde opnieuw zyn aociattatiache leerstellingen Het wai s les iu het voordeel van het gouvernement dat onder al die politieke discussies bet eigenlyke punt in quaeatiezag verdwynen De Kamer hield geen voet by stuk en er waa geen mogjykheid om iMiar by da eigen ij e quaestie te befwlen hoezeer de voorzitter door zyn tot de orde roepen ook zyn heet deed Het voornaamsto er uit was bet werkolyk impoaante optreden van Bourgeois die èn door de wyze waarop hij aau den storm welke in de hoofden en kelen woedde ht t hoofd bood en door zijn stellige verklaringen alle verdenking te zynen opzichte heeft weggenomen Te gelooveu dat hy de hand beeft gehad in bet nuderhoud tusBchen mevr Cotiu en Soinoury is niet meer mogelyk Onlangs zijn in bet Joural 0 fictd dealgemeeenuitkomsten versohenen vun do bevolkingsattttisliek over 1891 Daaruit bly kt dat er een gunatige wending heeftplaats gevondwi zoowel in hot cyfer der geboortenals in dat dei huwelyken ofschoon nog steeda hetaantal sterfguvallen dat der geboorten beUngryk overtmft Deze gunstige wending moge bigken uit devolgeode cyfers In de registers van den hurgeriykeu stand zyn in 1891 ingeschreven 285 486 huwelijken of 16 126 meer dan in 189U 5 752 eohtacheidiugen 2U 1890368 877 geboorten w 28 818 1890 376 832 sterfgevallen 377 1890 In deze cyfers ia een begin van verbetering niette miakenneu Immers terwyl het sterftecyfer nagenoeg gelyk bleef nam hel getal der geboorten met 8 4 pCt dat der huwelykeu met 6 pCt toe Het cyfer dor eohtscbeidtogen is hooger dan het Stidert de invoering der wet van Naquet 1886 nog geweest is Van do verschilleudu dupartementen kwamen do meeste eohtscheidingen voor in dat der Seine ui 282 op 100 000 inwoners dominate in de Haute Loire nl 1 6 op 100 000 iuwouera Het gemiddeld voor geheel Frankryk was 77 op de 100 000 ju won era Do toeneming van het cyfer der geboorten valt gelykmatig over hot geheeleland Niettegenstaande deze algoraeeue atyging blyft intussohen het gemiddeld geboortecyfer uiterst laag nl 22 6 op 1000 inwoners Het sterftecijfer tras in 1891 evenals in 1890 byzondor hoog Wat de verhouding van sterfte en geboortoijfers betreft zoo is het eerste ruim 10 000 hooger dan het laatste Deze aftieming der bevolking was het sterkst in Mume et Loire 463 Orne 3 198 Sarlhe 2 002 Manche 2 002 Gironde 3 736 Gera 2 345 Charonto 2 030 toeneming der bevolking findt men in bet midden van Frankryk iu Breiagno en in bet departement du Nord Hoe treurig deze cyfers op zichzelf ook mogen zyn de vergelyking met de vorige jaren geeft hoop dat het jaar 1891 den eersten stap heeft fedaan op den weg der verbetering In het Engélache Lagerhuis deelde sir W Harcourt bij afwezigheid van Gladaioue die oufteetetd is mede dat wegena de vertragen in de behandHiiug der Suppletoire kredieten de Kegeering zeer tegen baren zin bealoteu hud de tweede lezing van het Home Buie ontwerp tot na de Poaachvaoantio uit te stellen Hy lAeidt verder dal bet niet in de bedoeling der regeering ligt de verwerping te vragon van het voorstel betreffende don kauaaltuunel In Üuitaohland ia men nog niet verder ten opzichte van het legeroutwerp De verwerping bij de eerste lezing heeft op een deel der conaervatieve on de regeeringapor een verblultenden indruk gemaakt In nationaal liberale kringen wordt nog niet gewanhoopt aan eene aoh kking maar toegeguveu dat de toestand aaqmerkolyk vMrergord en een crisis in jfl aantocht is De Ho af cache rega fring ia va8t besloten de noodzakelyke he v iwi 4io dp9r hiy r is voorgesteld door te zetten Graaf Caakj do njinister vau eredienst b ft in de zitting van het oia van Afgevanrdigdep v n terdag zander eenig voorbehoud verzekert dat op 1 Januari 1894 da inaohryring Tan huwelijk en doop in rügistera voor den burgerlyken stand in werking treedt Het was volkomen onjuist zaïde hij dat de tegenwoordige tyd in Hongarije ongunstig ia voor vry ionige her ormiugtm De regeering is iet lleon tbeorotisch maar ook In de praotyk vrijrinnig on is niet bovre sd hare beginselen uit te voeren als ter op aan komt Zij verkondigt geen beginselen als zy gelooft dat deze niet in overeenstemming zyn met den geeat des tyda dat was een steek onder water aan den alleen theoretisch vryziunigen rongen miniatj preaidenl Szapary maar als sy ze v erkondigt heeft dan ataat of valt zy mot de beginselen Op doze flinke woorden volgde een warm applaus Een der eerste regoari gsdaden van president Cle