Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1893

Katholieke Kiezers Brengf uw stem uit op den Heer J J VAM DER SANDEIV iDds geraimeD t d de verg derlag ea h te wo d De oTertedeoe die eeo t er werkzaam leven aobter den rug had genoot ia de pluts zijuer iawoaing de algemecDe aohtiug De Teleffraaff er aao herinnereud dat het den len April a iwi U f jaar geledeo zal zyn dat de A eboorlog aaoviug verbaüt zioh er over dat die oorlog zoo laoK duren kou wijl de bevolking van A eb niet talr r it dau die vau eeoige Nederlandsche provtncie Men mag zegt de ftL bet vermoedeu niet doeo rijzen dat door kuastmiddelea van legerleveranoiert de oorlog langer duurt dan strikt noodig il en reeds intig jaren ia men bezig met dit land ta bevredigen Het wordt inderdaad tijd dat bieraan op eenigtjrlei wijze een einde kome De Duittohe tohrijver Alfred Koningsberg geeft de Tolgeude karakterioheta van Napoleon I Zjjn bloedsomloop aa altgd traag zyn pols deed niet meer dan fiS slagen per minuut Om van het daarmee verbonden gevoel van koude af te komen had bij beboeflo aan opwinding Maar hij vond die niet in wjja noch in fpel nooh in liefde evenmin in uieniange warme badeu of vermoeiende lichaamsbeweging Alleen hel slagveld gaf hem wat hg noodig had het slagveld met zun inzet van staten en lijken en eigen leven Denkt h dan aan het fleschja met vergift dat hij altijd by zich draagt als roorbehoe imiddel tegen gevaogensobap dan brengt de tegenstelling tusaoben wereldheerschappij en zelfmoord hem eindelijk de langgewenscbte opwekking en zyn bloed vloeit sneller door zga aderen fiWat schrik of vrees is heb ik nooit geweten 1 zegt hij tot zijn ofhoieren Op de gevaarlijkste punten staat hij met welbehagen om de vreugd van bet slagveld te genieten Daar ia bij eenig Voor hem bestaat het niet bet oogenblik van gevaar waardoor volgens den krijgskundige ülausewitz in den oorlog onwillekeurig beide partgen gedrukt en in hunue bewegingen belemmerd worden zoodst z halfdronken acbijnen In bet felst van den strijd moge bet bloed van den vyandehjken bevelbebber koortsachtig jagen en ham buiten ziobzel en brengen Napoleon wiens pols eerst bet normaal aantal slagen beeft bereikt behoudt op het slag7eld volkomen z ue tegenwoordigheid van geest Hij wordt dus door bet gevaar slechts opgewekt en geprikkeld uiethalf verlamd en bü maakt gedurende den strijd steeds nieuwe verrassende combinutioii zoo kalm alaof h j met de handen Op deo ruR in zyu kabinet stond te dicteeren ffGevarsQ Da r weet ik niets van zeide hij tct dm Abt de Prade Ken veelbewogen leren enge u ander vali in mgn smaak Hoe meer gewool er is om mij heen des ic meer gevoel ik mij op mijn gemak Op bet slagveld te paard zitten dat is het beste voor my £ uropa werd dus zijn rijsohool en de Elbe de Donau eu de Weichael waren de bindermssen op dat portterrein Alleen iu den oorlog ia hij gezond in vredestijd is by ziek De oorlog is zyn element waar hij niet buiten kau Zyo liohaam heeft alle jaren een oorlog noodig tot herstel van gezondbeid zooals een stedeling s zomers naar buiten moet Aan een part sobrgven te Groningen ontvangeu van een onderoflloier der artillerie te Batavia ontleent de Frov Gron Ct het volgende Jl Zondag 29 Jauu reu avond gesproken heb op de vergadering vanVriendentrouw i Dat is toch dunkt me de solidariteit tussoheu vader en zoon wat ver gedreven Maar hoe kan u daarover zoo o misbaar maken PIk heb uw vader uit bestwil gewaarschuwd dat by t n eigen glazen ingooide door met de socialisten tehenleo Vindt u daar iets onaangenaams in Tot op zekere hoogte ja I Als m n vader drukwerk had dan zou zoo u waarschuwing beteekaniakunnen hebben nu lykt ze eeu bespotting De manheeft geon werk en u zal niat ontkennen dat dithinderlijk is voor iemand die den arbeid hof beeft Maar dat daargelaten U hebt t niet by een waarschuwing grlttteu U hebt m n vader werk ontnomen dat reeds besteld was waaruit ik meen temoeten opmaken dat u den vader straft omdat dezoon builen nw bereik ta U voert een hoogen toon Goed ik zal me heel klein maken Ik verzoek u beleefd terug te komen op uw besluit datwaarlijk den schijn vnn hardvochtigheid heeft Laatm n vader tenminste t bestelde werk behouden Hijheeft t meer dan noodig Wand uw invloed aan om hem ruim werk te veraohlitftn want dat is t eenige middel om den nijveran burgerman te onttiekken aan oproerige neigingen Bedenk dat do tijden eruetig z n dat er gisting ri heb ik een treurige geschiedenis bqgewoond B j onze batterij dienden o a twee kanooniera Berbi en van Zoelen Beiden zfjn my zeer goed bekend Beigig was recniut by my by de instructiebattery van Zoelen diende met my in Utrecht en Amersfoort Berbig was een weinig ruw do h een kanonnier zooals er weinig zijn Flink ja reusaobtig gebouwd was bij swrk dooh hij zou geen kind kwaaüd doen Van Zoelen is een pioen van jaren herwaarts Beeda vroeger in Atjeh hadden dezen twee ruzie gehad dooh B wilde van Z niet slaan Jl Zondag nu daagde van Z hem in de cantine uit doch B gooide hem kort en goed de deur uit Van Zoelen moet daarop gezegd hebben vMet de banden kan ik het niet dooh ik zal je wel kiijgen Hij ging naar huis nam bet mes van Berbig dat op diens plank lag en sleep het haarfyn ToenB uu tehuis kwam sarde en tergde hy hem totdat deze Ijem aangreep waarop van Zoelen B met diens eigen mes drie steken gaf een in den buik 10 oM lang en twee over bet hoofd tengevolge waarvan B den volgenden dag a morgens 8 uur is overleden Die moord gebeurde in de nabijheid van mijne kamer eu alles ging zou vlug in zyn werk dat niemand het kon verhinderen Berbig lag in mijn stuk hy was zobals ik zeide een ruw kanonnier dooh de flinkste van de geheole bergbatterij Oisteren morgen te 7 uur by zyn begrafenis beeft de geheelo compagnie hum de Inatste eer gebraobt Ieder der manschappen had hot zijne er toe bijgedragen om hem een nette begrafenis te bezorgen Ik had eene inschrijving geopend en ieder toekende De kist waa bedekt met bloemen eu een krans Ëen eenvoudig kruis zal Berbig s laatste rustplaats aanwijzen Oen onverlaat v Zoelen moest ik nog in bescherming nemen anders haddenlyne eigene kameraden hem afgemaakt Kalm verklaarde hy aan den kapitein dat by wist dat er bij B een mes lag dat hij dit opzettelyk had weggenomen en geslepen om B eens op te poetsen Toen de kapitein hem onder toog bracht dat B overleden was gaf bij ten antwoord Daar ben ik lekker mee Een koude rilling beving my toen ik die woorJeu hooide Moge de krygsraad hem den welvardienden strop niet oufhonden ïydens de begrafenis het whs toen juist tfluobten stond van Zoelen met een laebend gezicht aan da deur en zeide Kyk daar gaat ie en begon zoodra de stoet voorby was te zingen Neen dat ia geen menaob dat 5 een Jier Men had my verzocht om bjj bet graf Qc ieta te zeggen maar ik was oo vol dat k iu my woorden steken bleef De ofiicier die ons allen bedankte voor de betoonde kameraadsohap drukte my zwygeod de hand Ook hy was diep geroerd Een der duitaohe bladen geeft de volgende beBobryving van den kustbarou ring dien de keiz r van Duitschlaud mut zyti gelukwenschen den Paus heeft doen aanbieden Hot kleinood ia van ongewone schoonheid eu pracht Alleen reeds de bawonderenswaardig gelijkmatig geslepen groote bnljaut van den ring vertegenwoordigt een klem vermogen Het juweel is i den etyl der dagen van Prederik II gebonden be beugel vertoont op beide zgden naast den steen den ryks adelanr eu de initialen des Keizers R terifyl hy verder prykl mot de initialen van den Paus de horinnarmgscyfera 1843 en 1898 en het wapen van den H Stoel tiaar en is odder het volk Ik behoef u dat immers niet duidelyk te maken daar u getuige geweest is van een woeste uïtoarstiug der lagere klasse op den avond van den brand F De middenstand is de eenige aohakel tuasoheo ryk en arm do eenige dam tegen de sociale revolutie Laadt du betittende klasse niet een zware verantwoordelijk beid op zich wanneer ze dien schakel moedwillig verbreekt dien dam ondermijnt Ik herhaal m n veruiek vriendelijk met aandrang t Zou mo grieven wanneer m n ouders door mijn achuld verdriet werd aangedaan terwylhun lot reeds zoo bitter is Mag ik m n vader zeggen dat hy t werk nog beeft F U is zeer heetgebakerd Ik zal er m n gedachten over laten gaan Intusaohen dank ik u voor uwongetraagd ad iea De burgameeater ataat op Jan volgt z n voorbeeld maakt een atijve buiging en verlaat de kamer waarna hü zich naar huia begeeft langs denzelfden omweg dien hij bij z u komat heefr gemaakt Bij z n thuiskomst zit moeder Holama in baar gewone boekje voor bet raum zenuwachtig le breiden Er is een briefje voor je gekomen zegt ze metberende stem zonder op te Eian Jan kijkt zoekend om zich been en ontdekt een klebe zachtgetinle enveloppe in de veasterbank waarop met een tijee vrouwuuband z u adres geachre sleutels Door de aanwending van rood en groen goud het laatste voor de emblemen in verbinding met den gloed van den steen is een verrassend kleurenspel vorkregen Ongelooflyk rijk is de uitvoering der detaila De ring zelf rust in een met reseda kleurige zyde bekleed vierhoekig kistje op welks deksel in goud ea kleuren is aangebracbt het familiewapen van den Paus gedragendoor iwee engelen De binoenE de van het deksel geeft de keizerskroon de keizerlyke initialen en den adelaar in goud en ivoorkleur te aanschouwen Do ring die voor enketen bHvoorrechteu te Frankfort waar hy door de hofjuwelierSohürmannn Co gomaakt werd Is te bezichtigen geweest heeft dealgaraeene bewondering gewekt De ontwerper vanhet kunststuk ia de domcapitularis dr Friedrich Schneider te Mainz die door den opperhofmaarschalk des Keizehi daartoe de opdraobt kreeg eu zelfde uitvoering tot in du kleinste details beeft voorgeschreven eu gecontroleerd Voor de rechtbank te Leeuwarden hebben terecht gestaan een arbeider on zyn vrouw uit Tzummarum beschuldigd de eerste dat hy in Januari j l te Tzummarum eeiie hoeveelheid dubbeltjes en kwartjes nagemaakt heeft de tweede dat zy op oiidarsobeidene tydatippen eenige daarvan wetende dat ze valsch waren als echte geldatukjes uitgegeven heeft De geldslukjas waren zeer slordig gemaakt en beschuldigden maakten voor het iu de wandulinf brengen daarvan meestal gebruik van scbemeravond De 2e beklaagde bekende dat zij er bij wa i als haar man die geldstukjea maakte tn ook dat zy daarvan uij verBchillenda personen heeft uitgegeven De aubst off van justitie mr H Tb Westenberg wees er o a op dat de door deo eerste gemaakte munt zeer slecht is en het bedrog geene groole afmetingen kon krijgen Maar door het veelvuldig gebruik alyten dubbeltjes en kwartjes ook zoodanig af m de beeldenaar daarop tiiet altoos gemakkelijk te herkennen ia Van armoede is bij bekl geen sprake om de toevlucht tot een zwaar misdrijf te moeten nemen Spr vroeu dat do rechtbank den len beklaagde wt gena bet vervaardigen van valacbe munten eu de tweede wagena bet opzettelijk uitgeven zou veroordeeleu ieder tot l jaar gevangenisstraf De verdediger bepaalde zich er toe de clementie van de rechtbank in te roepen Uit do voorloopige hechteuis werden zy echter hoewel bij zulka ver zocht niet ontslagen BaUenlanilscli Overzicht Het in incule iten zoo njko Paiiama prooes heeft woder ïeta opgeleverd dat een miuister zyn porte feuille kost Mevrouw Cottu de eebtgenoote van een der directeuren getuigde dat de Eegeering baar zijdelings had te kennen gegeven dat de beschuldigden in vrijheid zoudaa worden gosteld indien zij beloofden gean onthullingen te doen betreffende de Panamazaak De bear Soinoury directeur der algemeena veiligheid was de tuaschenparsoon Werkelijk bleek dat zy dezeu heer en don minister Bourgeola had gesproken op bun bureaux Dit verhoor maakte grooten indruk In verband met da dour mevrouw Cottu en deo heer Soinoury afgelegde verklaringen beeft de minister van justitie bü gemotiveerd schrijveu aan den Een knecht van het slot heoft t gebracht fluistert moeder Holsma toonlooa Haastig scheurt Jan de enveloppe open ontvouwt t rooskleurige velletje dat er in zit en leeat met één oogopslag de eiuige woorden die er op geschreven staan De Heer Jan Holsma wordt beleefd uitgenoodigd zioh van middag tuaschen vijf en zeguur bij den tuinman aan te melden M V H t Is niets zei hü half in zioh zelf Freule Marie is de burgemeester niett Ze zal my iets te zeggen heb en Glimlachend zonder eenige ongerustheid te laten blijken vonwt hy t papier op En terwijl z n hand werktuigelijk naar den broekzak glijdt neemt z u oog een starende uitdrukking aao geboeid als bij is door de lieve tafraelljea die z n alt d gewillige verbeelding hem voortoorert Eeu krampachtige soik valt als eeu schrille dissonant tuaschen de zoete harmonieën die ruiaoliend in z n oor trillen Verschrikt kykt hij op naar z n moeder die in diepgebogen houding onbeweeglijk op haar breiwerk tuuit waarop een paar dikke tranen neerdruppeleu Hordt 9erwtgd president van den mioiateiraad zyn ontslag genomen Pe met de Duitsohe regeering in betrekking staande bltdsn verzekeren dat de verwerping der legerwet Iqj de eerste lezing iu de commissie de regaeriog niet verrast beeA Zü boopt dat de meerderfaeü van den Bijksdag nQf bereid zal zijn met de regearing in overleg te treden Mocht dit niet het geval zijn dan zal de regeenng geen oogenblik aarzelen den Ryksdag te ontbinden pe FfHt vertelt dat de keizer zou bebbeo gezegd Bij het iutrekken van de wet op de votksschool heeft men de Regeering van zwakheid beschuldigd Bij do legerwetten zal ik echter bewijzen dat dit verwijt OD egrond is Ik zal toonen dat de vaste wil van miju grootvader ook in mij leeft Pa iiQMi Zeitung gelooft dat een schikking nog mogelijk is Toch is naar bet blad meent door dete stemming een crisis in het leven geroepen welke bet tarugtrudeu vau Caprivi of do ontbinding van deo Rijksdag noodig maakt De regeering schijnt op het oogenblik bet terrein te verkennen Het ontbreekt haar echter aan genoeg beleid en vastberadenheijl om die elementen in het centrum en onder vryzinnigen die wul tot een schikking te vinden zouda zijn aan zioh te verbinden Bij de beraadslagingen over het oorlogsbudget zeide zoide BantïOrman in het Eugelacbe Lag erhuia geen voorstellen tot groote verandaringen ie zullen doeo Her tölsel sedert 20 jaren in zwang zou hij voortzetten Het plan bestond een bataljon uit Egypte terug te trekken en voor nog een ander bataljon een bataljon gardes in de plaats te stellen De jongste gebeurtenissen echter beletten niet alleen dat voornemen uit te voeren maar maken het ook noodig de troepenmacht iu Egypte te versterken Zoodra da noodzakelijkheid tot doae vermeerdering heeft opgehouden zal ean bataljon worden teruggeroepen De redevoeringen van Graui en Woeste deden misBohioo eeu schijntje van mogelijkheid eener transactie by de Belgische Grondwetsherziening doorschemeren De heer Orauz zijn stelsel nader verdedigende lichtte toe hoe hij de uitsluiting vau bedeelden begreep Naar zyn tekst wordt bat in oigen onderhoud voorzien bewezen door feiten of rermoedena i Nu was bij genegen bot bewonen eener woning van j zekere huurwaarde als vermoeden aan te nemen en daarnevens bat bewijs toe te lateu voor ben die niet binnen ueze termen vallen dat zij niet be leeld wojrden Pit nader ontwikkelende betuigde da heer Graux zijn beruidwilligheid om tot den woningcensus le naderen mits geen ditfervnlieele sobaal van huurwaarden werd aangenomen en mits do eiach van lezen en schrijven werd gehandhaafd Dooh al te duidelijk Iprak hy met De heer Woeste zijnerzijds verklaarde terstond met de heeren Graux Prère en Vanderkindere tot een vergelijk te willen komen maar wijdde earat een groot gedeelte zijner rade aan een bestrijding van t algemeen stemrecht op een wijze waardoor bij de uiteisto liflkerzgde byzonder verbitterde Het resultaat vau de vorige week is nog tamelijk mager Ten einde bet aftraden van den Minister van Marine voorloopig onuoodig ie maken hebben de Bpaansche Cortes besloteu hel verslag over de Manne jegrooting eerst na de andere hoofdstukken in te dienon waardoor tijd gewonnen wordt tot het einde der verkiezingen Tot nu toe zyn gekozen 806 miniaterieulen 66 onservatievun 49 republikeinen en 10 leden van andere groepm Het belangrijkste van de verkiezingen is dnt de gekozen republikeinen hun stemmen voornamelijk aan de groote middelklasse te dankeu hebbeu De socialisten en anarchistüu hebben of zich van de stemming onthouden of op hun vertrouwden gmteind die zeer in de minderheid bleven Da voornaamste bepalingen van bot ontwerp tot hervorming der Italiaansebe banken zijn bekend Üe Nationale Baak zal in vereeniging met de Bomeinscbe en de b ide Toecaansche Banken wortioa ontbonden en plaats maken vooe do Italiaansebe Bank met een kapitaal vnn 210 millioon lire De Banken van Napels en van Sicilië blyren bestaan de aersto met een kapitaal van 48 da tweede van 12 millioan Biljetten moKen door de drie ioetellingun worden nitgegoven tot het viervoud van haar kapitaal De Staat zal de biljetten doen vervaardigen en aan de Banken verstrekkoo om zoodoende te voorkomen dat zij bet haar gestelde maximum overschrijden iQOals de Romainscbe Bank gedaau hooft INGEZONDEN M de Redacteur Ik ga stueda in Uwe courant na do afloop van de Vcrkoopiugen van onroerende goederen en houd ntarvan notitie Nu is mij echter iets voorgekomon W my zoo Treemd toeschijnt dat ik U vriendelijk iWzoek mij dat ta willen opladderen Op Donderdagen 2 on 9 Maart jl hield Notaris Uahlstede van Bergambacht alhier eene rerkooping van eene Bouwmanswoning met Landeryeo teBleeuwijk In de adverteutie van den inzet Goudaohe Courant van 6 Maart jl lees ik dat Eeu Woning ent was iu bod gebracht en iujrezet op 31060 En DU lees ik in Uw blad van Vrijda 10 Maart jL in de rubriek afloop van verkoopingon dat die woning beeft opgebracht 30920 Omdat dat niet klopte ging ik me in miJne sociëteit vergewissen welk cijfer het ware waa an nam daartoe de Schoonkovetucke Ct van jl Zaterdag ter hand en stel U mijne bevreemding voor daariu zie ik voor de opbrengst genoteerd ataan 2Ei920 Kunt U mü nu ook helpen tm mijne notitie iu orde to hebbon mij le doen weten welk cijfer het ware is Ia bat eene vergissing van Uwen berichtgever of moet ik aan geflatteerde prijzen gaan denken even als bü de opgave van de kuaa en botermarkt Verpliobt mij met een kleiu antwoord Uw Dw Dr M B ffij metnen te kunnen vtreekeren dat ome ofyaafde Juiste ia De Redactie Toen de Hooggel Heer Prof Fabius als sprelcer voor de kiezers te Gouda optrad in eon der zalen van do Sociëteit op de Haven in het jaar 1891 heeft die apreker gezegd dat bet nu toch wel erg gesteld was met da liberalen in Gouda daar er zoo i even een was die een standbeeld wanachte op te richten voor Dorocla Nieuwenhuis De liberaal die zulks wanschte was do beer jrootaudurst Deie laatste verweet ook destijds aan de anti revolutionairen dat zij onder valscbe vlag zeihl n daar zij in de plooien daarvan geheel iata anders verborgen hielden dan datgene waar zij openlijk onar streefden In dien geest beeft hij zich tenmiuste uitgelaten Eu that s P n Thans ia de beer Grootentenfllorst de caodidaat der antirevolutionairen voor den gemeenteraad Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 18 MAART Bouwmanswoning enz en 1 h 75 a 36 c Woiland Plattewog te Reeuwyk 4500 k H Verwoord te Haas tracht APVERTEWTIBN Tot onze diepe droefheid overleed hedea zeer onrerwacbt onze harteiyke geliefde Moeder Bebawd en CJrootmoeder Mevrouw HELENE AGNES VlCTOiRE WAGNEK weduwe v n den WelEerw Heer G J van dbu tiosa in den ouderdom van bynft 71 jarec Uit aller naam H E VAN OER KOEH Gouda 12 Mftarb 1893 BülBE SIJWIELES Nieuwe Pr ecourant voor 1893 verschenen Groote Prijsvermindering Ëenig Agent Toor Gouda eu ümstreken Gouwe 176 GOUOA y pk Gij die Hoest Jk j ttf gebruik D K O P uit de I jLf BLIEKEN TROMMEL Sig N KATER Co te Elk stukje drop heeft den vorm van een zittende kat Alom verkrijgbaar Sociëteit Ons Ge Aegen Zaterdag 18 Maart 1893 BUITENGEWOON SOIRtB door de Weener Dans en Msliederen Zaggeressen met medewerking vsn de CELLÜVIRTUOSE Frealein DOTTI en eenige ARTISTBN Tan het Hollandacli Tooneelgezelschsp directie A TAN LIER lan Amtterdam AMKrAmn vv vvwt Entree ÏÏjeOen f O OO met Ijeden f De Candidaat der KATHOLIEKE KIESVBREENIGING alhier is de Heer J J GROOTENDüRST welke caudidatuur door de A R KiesTereeniging Vreest God eert den Koningc met eenparige stemmen ia OTergenomen Alle Kiezers die vermindering van elaêtinffdruk weascben en de eenzijdige richting welke onzen gemeenteraad kenmerkt atkeuren worden met aandrang rerzooht DINSDAG 14 MAART Tan 9 tot 4 uur als één man hunne stem uit te brengen op den Heer J J GROOTE DORST Vertrouwt geen ongeteekende ingezonden stukken en dito strooibiljetten en stoort U niet aau lasterpraatjes De Besturen der Kath en A R Kiesvereenigingen Gouda 13 Maart 1893 Mevr TiN PELT LECHNER Dsi Bona te Atfén a d Rijn Traagt zoo spoedig mogelgk blEI STBODE i die goed kan koken en genegen ia mede te gaan naar Zevenhuizen Er wordt voor Gouda eu Omêtreken voor EEN BROÜWEEIJ EËN AfiENT gerraagd Zg die een Bottelarij of Café en clientèle hebben genieten de Toorkeur BrieTen franco onder No Ö8 a h Bureau dezer Courant Sen fatsoeniyk jongmensch zoekt tegen April Eost Inwoning en Bewassching in de nab heid Tan het Station Adres met franco brieren onder letter H aan het advertentiebureau van 0BREEI4 Co te Dordrecht Bjj de ondergeteekeoden is de INTEEKENING OPENGESTELD op deyiMVWJB JAABGASO van het VERSLAG Tan het Terhandelde in den GïMiiBHTKEiin TAif Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN