Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1893

34 2Bt staats loterij Ie Kla 80 TreUmg vaa Maandag 13 Maaan 1S93 No i04H 20 000 No 16867 1600 No 130 93 000 No 7988 ƒ 400 No 6798 on 20631 400 No 2071 4881 eo 18036 ƒ 100 Prgzen van ƒ 20 133 2491 6263 8203 10407 18037 16923 18708 140 2194 6320 8238 i0427 18071 16970 18735 146 2496 6371 824 1 10566 13100 IB971 18749 164 2611 B386 8277 10636 13240 18990 18764 190 2617 6600 8372 10641 13 72 16066 Lk806 201 2667 6603 8404 107B2 13371 16105 18865 213 2661 6677 8434 10769 13407 1 267 18871 244 2Ï68 8600 8467 10834 13520 16258 18953 263 2881 5668 8474 10851 13621 16326 18966 293 3068 5747 8476 10860 13623 16346 18999 406 3139 6763 8532 10891 IS66 16358 19022 412 8172 6755 8617 10901 13744 16B6O 1J028 420 3173 6777 8667 10935 13763 16669 19110 435 3236 6798 8668 10941 13798 16588 19113 553 3264 6815 8726 10961 1385S 16626 19114 648 3282 6896 8739 11009 13871 16637 19210 679 8296 5913 8761 11058 13902 16689 19242 684 3382 6171 8757 11163 13936 16734 19262 687 3418 6178 8930 11164 13967 1673S 19410 701 3516 6186 8938 11213 18966 16788 19428 734 3609 6198 0021 11273 13978 16836 19464 802 3628 6267 9043 11305 14038 18864 19498 9 0 3631 6271 9069 11401 14045 16946 19664 926 3841 6287 9103 11431 14066 169o l 19566 928 3667 6343 9109 11434 14212 17122 1931 5 964 3681 6360 9182 11457 14273 17144 19610 988 3729 6368 9294 11486 14276 17173 19652 1002 3776 6376 9316 11850 14886 17268 19659 1047 8793 6387 9368 11568 14414 17819 19818 1144 3817 6409 9484 11631 14450 17331 19833 1259 3867 6414 9502 11658 14460 17333 19982 1297 3860 6452 9538 11676 14476 17367 19986 1490 3910 6498 9535 11683 14543 17379 20000 8923 6663 9364 11703 14684 17487 20036 3945 6683 9632 11734 14644 17663 200611802 S960 6742 9687 11746 14716 17606 20167 I670 3979 6792 9718 U765 14726 17677 202141689 4010 6866 9748 11837 14732 17748 302231596 4097 6878 9768 1U46 14782 17811 202651606 4233 6880 9789 11870 14798 17965 303921621 4235 6949 9817 11926 14809 18005 S0309 1625 4238 7039 0827 12003 14923 16013 203361631 4246 7193 9828 12009 14970 18073 202511684 43i3 7306 9838 12020 14986 18084 203911652 4361 7363 9853 12176 15004 18166 204431782 4377 7383 9924 12180 15055 18200 204681846 4726 7472 9966 13186 16070 18264 206191911 4775 7664 9979 12274 15093 18304 306461980 4797 7570 9994 13290 16343 18340 20701 1936 4869 7627 10003 12292 16383 18363 207881972 4869 7679 10037 12394 15387 18441 207671987 4881 7681 10046 12474 16499 18491 207624087 4895 7719 10064 i3738 16682 i8495 207742004 491 7793 10177 12746 16889 18649 308463168 4B65 7839 10180 13844 16625 18568 208742188 6010 7852 10269 12894 15630 18575 308812241 6061 7863 10374 13922 16689 18882 209722380 5079 7940 10333 13934 15749 18623 209792804 6092 8130 10847 12943 16776 18649 309938424 6166 8147 10389 13974 15784 18650 20995 2466 6178 8163 10385 12988 16804 18696 2476 5261 8189 10389 13014 15834 W ÊT De Directie der Onderlinge Verzekering Maatschappij tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken te s Gravenhage heeft de eer te berichten dat zij tot haven VERTEGENWOORDIGER HEEFT AANGESTELD dieit heer A C COSIJI in Assurantiën te Gouda bij wien evenals bij den Heer S SIJTSMA te GOCDA inlichling en zijn te bekomen Wed M MOL Korte Tiendeweg D 3 iB het goedkoopste ndres van Nieuwe paraphien en reparatie Kiezers voor den Gemeenteraad In de bentaande nistandigheden is het raadzaam den Candidaat van het 3omité te handhaven Velen zijn dan ook voornemens hun stem uit te brengen op Mr D J VAN HEtfSDE Rantonrecliter te Gouda Belangrijk bericht Slechts korten tijd KLEIWEG E O KLEIWEG E 50 GOUDA van de door ons Aangekochte Goederenvoorraad van de directie der geliquideerden Gladbacherkleedingffabriek Crevelderstrasse M Gladbach Duitschland 4 De Qoederen bestaande in een enorme Sorieering mm EN EINDES ELEEIINOSTUKra zooals Heeren Colbert Jaquet en gekleede Kostuums Pantalons Demisaisons Kinderpakjes enz alle in prima qualiteit en volgens de nieuwste r oupe zullen voor Buitengewone Lage Prijzen WORDEN OPGERUIMD Men kan er verzekerd van zijn dat de jfoederen voor de helft der gewone prijzen zullen worden verkocht Men spoede zich in zijn eig en belangf vap deze buitengfewone aanbieding gfebruik te maken daar er betere g eleg enheid zich op voordeelig er manier van kleederen te voorzien zien zelden zal voordoen Prijscourant gratis verkrijgbaar DINSDAGAVOND U IHAAIir dpilll Til ktl ligiiljl DE DIBECTIE HU Leden van het omite worden dringend uitgenoodigd met het oog op art 4 van het Reglement morgen hun stem uit te brengen op Gouda Snelporadrak van A BamiMiH k Zoo Mr D J ¥ ao HeusdeJ BXJX ILETID T DER GOUDSCHE COURANT TOOE een Lid van den Gemeenteraad op JDXliTSJD a 14 M fï fi I3T 1SS3 ooooOkxx o Uitgebracht 722 stemmen Van onwaarde 10 Geldige 712 VolBtrekte meerderheid 357 atenunen Hiervan verkregen de h h Mr D J riN HSUSDI 371 stemmen J J GEOÜTENDOEST 338 Zoodat gekozen ia Mr O J van HEDSDE