Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1893

1803 De Directie der Onderlinge Verzekering Maatschappij tegen de geldelijke gevolgen van ongelukken te s Gravenhage heeft de eer te berichten dat zij tot haren VERTEGENWOORDIGER HEEFT AANGESTELD den heer A C COSiJI in Assurantiën te Gouda bij wien evenals bij den Heer S SIJTSMA te GOCD4 inlichting en zijn te bekomen Donderdag 16 Maart N 5096 GOUDSGHE COURANT ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken Ue inzending van advertentiën ksn gegoMeden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave i ub 2o Een extract uit Let stamboek of staat van rdieii8t bedoelde extraotea iau Toeo ik ray du als secretBjia d r plaatselijke nom miaiie voor gouoemd fonds Jübier bij missive vanUitslag der rerkiezing voor een Lid van den Ge 4 JaiiuarÜl tot het eeratgeiioeatot departement wendde moeuteraad op Dinsdag 14 Maart 1893 j om een extract uit het stamboek van eon oud stryderi ri u i I gerechtigd tot hot dragen vaa het Metalen Kruis mam yekeoofii te REEUWIJK ten orer taan vao den te Gouda resideerenden Notaris G C FOKTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 27 MAART 1893 de9 morgen te 9 uren aan de Bonwmanswouing wgk H No 8 aan den Plattenweg van waarvan 2 gekalfd hebben en 2 nog kalven moeten 2 PINKEN 4 FOKKALVBKEN 1 Drachtige ZBÜG BODW en MBLKÜEREEDSCHAPPEN een part B00NEN8TAKBN BBEEDB BOHODW een KAR enz en Toorts eenige Meu belen en Huisraad Dea morgenfi voor de rerkooping te zieo Nadere inlicbtingeo geeft voornoemde Notaris GOEDKOOPE AANBIEDING VAN ROGGE VOKRMEEL p Heet 2 35 GBR8TE VOBRMEEL p Heet 2 40 Baste VOBRROG p Heet 2 20 Idem betere soort p Heet 2 70 GROFMEEL p Heet 2 40 liigt VOBRMEEL p Heet 0 85 Bü minstens 5 baal 5 Cent p H L lager Tegen inzending van het Wdrag per postwissel ivjn de zakken er gratis by Hendr iluider in Voerartikelen Griffiestraat GRONINGEN by de Nieuwe Veemarkt De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwijnen maakt het glansrijk en zacht is onschadeiyk voor de huid en verft niet Prjjs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar bjj J A CAT8 in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per fiaoon hooger OFErnsE wmm te GOUDA op DINSDAG 21 MAART 1893 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat van eeneu goed onder honden Il BOËDËL Daags te voren op de gewone uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda FËMSCEE STOOMVEHVEEU Gheuiiscb ea Zwltsersctie Wassclierij Gebrereteerd dOor Z M den Koning der BelgeQ H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoooien en verven van alle Heeren en Dameskleedingstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tatelkleeden Trijpen mpt nieuwe patronen geperst Kwasten Garnitui u Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kijnnen in elkander biyven en worden onschadelgl voor de gezondheid bewerkt Goederen kunndn in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gbuda en Omstreken A VAN OS Kleiweg A No 73 Hoest Heeschheid Longontsteking enz Den Heer W Hi ZICKENHBIMER teMainz kan ik getuigen dat de door hem gefabriceerde Hynlandsche DRUIVENrBORST HONIG reeds sedert een lange reeks van jaren in mynen apotheek woiat verkocht en dat deze doorhet publiek als eeü werkzaam middel bg hoest heesohheid longoqtsteking enz gaarne irordtgenomen j Regeneburg 17 Kept 1891 Apothek r Sattss Kugel apotheek Steeds verljrügbaar Te Gouda bë F A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht by J O den Hertog Üüdewater by f Jonker ldeuburg Bodegraven bylP Versloot en G üynekamp Stolwyk by C G v d Berg Bergambacht bjy J v d Dool Hazerswoude by Wed W Hendriks Wie zeker zijn wii de Echte Eikel Cacao te ontvangen tesameiigesteld en na vele prcofnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd op de beste machines in het wereldberoemde étabblissement van OebrS StoUwerok te Keulen elschs eikels acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor da gel ik8ch gebruik een i 2 theelepel van t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bij de Toonuamste H H Apothekers mz p i Ko Ko prcBfbnsjes f 1 80 c 0 90 c 0 35 OeneraalTsrtegenwoordiger Toor Nederland Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Zeer 2Jette Gesteendrukte HAUEAABm worden GELEVERD door A BKI K IA en Zn 342 Staats loterij Ie KlaMo Trekking vaa Dinsdag l4Maaartl893 No 12489 ƒ 1000 No 1834S en 12365 ƒ 400 No 1326 ƒ 200 No 4028 4866 B088 7013 en 12209 100 Prijien van ƒ 20 23 3484 5330 81S4 1040 13214 18265 IS349 158 3506 5693 8183 10624 18287 16299 18352 139 3579 5725 8219 10684 13435 16319 1831JO 230 3599 5779 8223 10715 18469 16338 18413 241 3623 5813 8237 10771 13508 16366 164S3 299 3664 5831 8269 10839 13613 16874 1B550 314 3688 6833 8365 10896 13625 16392 18668 334 3696 5923 8481 10928 13632 16447 18727 372 3142 5986 8923 10986 13762 16485 18732 565 8776 5966 8S24 11047 13791 16617 18762 591 3792 5983 8548 llllO 18794 16563 18780 672 3872 6028 8793 11140 13858 16746 18832 781 3831 6108 8805 11186 13986 16760 18856 811 3887 6242 8809 11191 14097 16765 19007 830 3S95 6260 8816 11236 14101 16807 19050 834 3908 6309 8831 11246 14113 16817 19054 1013 3916 6316 8835 11296 14131 16318 19084 1030 4018 6322 8858 11302 14140 16837 19244 1114 4037 6399 8880 11340 14166 16871 19260 1 24 4060 6436 8917 11363 14187 16913 19340 1213 4066 6480 8962 11464 14226 16960 19436 1338 4123 6622 8988 U469 14236 17020 19440 1366 4146 6530 8995 11619 14257 17043 19461 1437 4168 6544 9038 11620 14286 17086 19489 1664 419L 6647 9047 11556 14334 I70B9 19706 1632 4243 6611 6069 U656 14357 17096 19707 1691 4332 6618 9171 11568 14397 17138 19789 1765 4360 6626 9207 11594 14402 17162 19794 1903 4486 6682 9267 11600 14444 17212 19813 2047 4468 6640 9869 U767 14449 17298 19881 2162 4609 6886 9384 U824 14604 17355 19939 2164 4632 6711 9397 U947 14664 17438 19873 2169 4643 6756 9439 11966 14666 17464 19894 2174 4563 6762 9533 12017 14708 17497 19902 2243 4694 6785 9608 12033 14752 17607 20065 2328 4624 6913 9660 12089 14779 17614 20106 2331 4658 6936 9683 12149 14801 17619 20154 2352 4689 6971 9806 12206 14841 17662 20163 2873 4705 6990 9841 12211 14860 17667 20821 2400 4722 7028 9847 12226 14917 17719 20316 2460 4739 7070 9903 12268 14964 17750 20333 S616 4787 7196 9995 12309 14972 17754 20347 8536 4799 7204 9999 12426 14978 17777 20461 2664 4808 7206 10000 12452 14994 17806 20458 2607 4813 7217 10028 12455 15006 17901 20600 2632 4819 7230 10036 12458 15026 17946 20627 2668 4981 723410037 12504 16089 17948 20529 2699 4975 728110050 12507 16050 17966 20581 2812 6098 7320 10072 12626 16255 17988 20636 2816 6116 7857 10122 12596 16267 17989 20530 2821 6174 7576 10134 12620 16536 18000 20638 2824 6213 7677 10136 12703 15674 18078 20663 2906 6330 7703 10243 12719 16629 18113 20772 SOU 6846 774410367 12700 16712 18151 20784 SOSl 5358 781310360 12899 157 4 13193 20984 3086 6367 7816 10461 12980 15901 18211 20926 3163 5386 7875 10453 12962 16020 18249 20971 8216 6436 7890 10474 13079 16026 18277 20982 3237 6498 7911 10645 13U0 16107 18306 20995 8366 6496 7858 10577 13123 16140 18319 20996 3398 5623 797210588 13140 16260 18346 20998 8468 6627 804710601 la Klaêse Ie lijst No 1631 m z 2631 No 2657 m i 2847 No 8923 m z 3922 Gouda Snelperidruk van A Sbikkm Z00 Oe Qitgave dezer Oonrant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen Da prgs per dne maanden ia 1 25 Iraneo per post 1 70 BINNENLAND GOUDA 16 Maart 1898 Uitgebracht 722 Btemu Van onwaarde AdonderlSke Nommer VIJK CENTEN Geldige 712 357 stemmen Volstrekte meerdorheid Hiervan verkregen de h h Mf D J van Heusde 371 temmen J J Grootendorst 338 J J van der Sanden 8 u A van Reedt Dortland 1 Zoodal gekozen is Mr D 5 van Heusde Heden morgen per bvUetia aan onte ahonni Unnm de ittadi Hedenmidditg hftd te fiaadhuize alhier de aanbestediog pi ats van hei maken v a 108 M rasterweric langs de Solonskade Ingeschreven werd door C P W Deasing voor ƒ 635 O Luyendijk voor ƒ 616 C W den Hoed voor 554 D Amesz voor f 437 50 H J Nederhorst voor 423 en W Bokhoven voor ƒ 422 De hoT C W van de Velde alhier sohryft aan de N Soit O het volgendei In de circulaire No 208 do 8 Augustus 1892 Tan vege het hoofdbestuur van het fonds ter aanmoedigiog en ondersteuning van den ge rape iden dienst in de Nederlanden staat wederom ata in die van vorige jaren Ve departementen van oorlog ffkolonten pn marine geven steeds met de meeste AbereidwUligheid gehoor aan de aanvragen om de FEVILLETOX V S T X IT 3D 88 Kom kom dat meent ge niet Ge hebt ongetwijfeld talent om voor t volk op te treden Uw rïde maakte op my den indruk van een causerie t tweede doel voorol Daar lag iets warms iets haitelyks ia dat me aantrok en me verzoende met de harlstoohtelykheid van uw eerste volzinnen Ge ïwgnjpt nietwaar dat ik op de inleiding van uw lede de pylen myner kritiek richt P Maar vooraf een oaSdentie t Ik hoü niet van de socialisten en van het socialisme ironmin Ik weet van dokter Eaabe in hoofdzaak at ze willen maar opzettelijke studie heb ik nooit fu bun stelsel en van bun streven gemaakt zelf 30U ik niet in staat zyn de corypfaeen dier party te Boemen Doroela Nicuwenhui natuurlijk uitgezoiiderd Toorzoover ik er over oordeelen kan schijnt bun J flr me noodlottig voor de volkawelvaart en het Tolksgeluk niet alleen omdat ze de maatschappy met geweld t onderelfaovan willen keoren maar omdat co t volk een macht willen opdringen die t niet begeert en t niet vertrouwd is t Hoeft me wel eens f s 1 njmiwu ivruia die meende aanspraak te kunoen maker op de grattfioatio van ƒ 10 waartoe door de laatst gehouden algemeene vergadering by het Ue punt van beschrijving wederom basloteu was doch die donr verloop van tyd zyoe daartqe benoodigde stukken is kwijt geraakt werd my door het departement van oorlog afd VII no 94 by zijne missive do 28 Januari jl bericht dat vuit de aanteukeniogen welke ten aaniien van den daarin bedoelden persoon in het stamboek van do voormalige 9n afdoeling infanterie zyn gehouden niéf blijkt dat bem het Metalen Kruis is uitgereikt zoodat de toezending van een hem betreffend extract atamboek wordt on uoodig geacht Iemand die beter op de hoogte is dan ik van het regelmatig beheer van het hpartaniMt vao oorlog gaf OQzeo oud strijder den raad zich voor dezelfde zaak tot den minister van oorlog te wouden wpike raad door hom werd opgevolgd mot het verrassende etfeot dat hij bg missive van 7 dezer s ministers verklaring ontving dat rblykens do beacheiden daaromtrent bij liet deparj omenr 11 oorlbg aanwezig hy gerechtigd ia tot het dratten van het bewijs van aandenken Metalen kruis ingesteld bij Zr Ms Besluit van 12 September 1831 No 70 welk eeroteeken hem indertyd is uitgereikt als milicien by de voormalige 9e afd infanterie uls hebbende deelgenomec aan da krijgsverrichtingen van 1830 en 1831 Wel merkwaardig dooh ook begrijpeiyk is deze verklaring door denzolfden secretaris generaal onder teekend die nog geen twee maanden geleden juist toegeschenen dat die hooggeroemde volksaouvereiniteit ons in midduleeuwscbe toestanden zou verplaatsen toen treoht van den sterkste z q schoonste triomfen vierde en de beschaving vernietigd werd onder de tirannie van de domme kracht Herinnert ge u nog uw vraag uaar myn philantropische liefhebberyen eergisteren bij bet jaohthuisF Nu ik heb sedert een jaar of vi r omgang met het volk gezocht ik heb hier en daai nypende armoede gelenigd en ben er dus ook getuige van geweest zoodat ik niet kan gerekend worden onder ben die oordeelen in onwetend beid Wat ik voor vier jaren als bij ingeving gevoelde heeft zich sedert gevestigd als een heilige overtuiging die ik niet beier weet te formuleeren dan in dezewoorden de sociale kwestie moet opgelost wordendoor humaniteit I Ge glimlacht O misschien beschouwt ge t als naive goedhartigheid wat me deze woorden in den mond geeft Maar ge vergist u ik spreek werkelyk een gevestigde overtuiging uit gevestigd door eigen waarneming en in gesprekken met dokter Basbe die in lavenservari g on menschankennia zeker ons beidar meerdere is Ja freule ik glimlachte om de naïieteit van uw meening maar voor uw overtuiging heb ik eerbied betuigde Jan ernstig Botobouw t niet als een vleierij freule wanneer ik zeg als t kapitalisme geen andere vertegenwoordigers had dan mannen en vrouwen naar uw bart dan behoefde de sociale ADVBBTBNTIBN worden gepisatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meerlOCenten 6R00TE LETTBB3 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentiën gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscfa nt het tegenovergestelde getuigde Het wil my voorkomen M de E dat het geen kwaad kan dat de betrokken autoriteiten van een dergelyk verloop worden In kennis gesteld en dat dit doel langs dezen weg wellirtht het best wordt bereikt tevens kan dun de een of ander requestrant er eventueel zyn voordeel mode doen Het nNieuwsblad v Ned geeft aan do dagbladpers den raad voorloopig het gezeur over de Kieswet te staken omdat er toch in t eerste jaar van behandeling geen sprake zal zijn ifOmtrent 6éo punt kan men gerust zijn van één waarheid kan men zich verzekerd houden eindigt bet blad van het beginsel in dit ontwerp neergel d uitbreiding van het kiesreoht tot do alleruiterste grens komt men niet meer af Als deze Kamer dit ontwerp niet zoo goed als ongewyiigd aanneemt zal de volgende Kaour bovenaan haar werkprogram moeten aohryven TJitbreidrng tot e alleruiterste grens Wyzigingen toq ondergeschikt belang tooroegiageu die ncodig worden geoordeeld om duidelijk te doen uitkomen dat men aan der letter dor Grondwet heeft voldaan daargelaten behoort het ontwerp iu zijn geheel te worden aangenomen voor dijn tyd geraokt hot ontwerp niet moer aan de orde Geen marohandeeren geen loven en bieden om een paar duizend kiezers meer of minder kan baten Do uiterste grens zou als die door mr Tak van Poortvliet is gesteld zal het wachtwoord blijven tot die werkelijk is bereikt rfMaar met die zekerheid kan men de beslissing dan ook rustig afwachten Zy die getooven haasten niet en bebooren ook niet te haasten het zal komen Nu de lente sooal niet teruggelcoerd allbant eerlang haar blydo inkomste vieren zal zullen ook de kwestie niet opgelost te worden om de eenvoudigs reden dat ze niet bestond Humaniteit ia een groot woord freule waarmee veel geschermd wordt in den tegen woord igen tyd maar de daad laat zich wachten Onverschilligheid liefdeloosheid hardvoohiigheid en egoïsme hebben de sociale kwMtie in t aanzyn geroepen niet plotseling niet onverhoeds maar langzaam bij tuascbenpoozen zooals de delta zich vormt uit bet slyk der rivier Waarom is de humaniteit niet opgetreden om de kwaal die de raaatsohappidyke welvaart bedreigde te voorkomen toen het nog tyd wasP Goede welmeenende hartelijke menseben zijn er altyd geweest treulel maar é fx zwaluw maakt nog geen lente I Willen we dit punt tot nader order laten rusten vroeg ze vriendelijk We verdwalen op een terrein waar ik niet wezen wilde en ik acht me dus verplicht ona tot do orde te roepen Kyk ik lees hier in t verslag van uw redevoering Armoede en honger kweekon ontevredenheid wrok en haat over en tegen de bestaande toestanden en tegen de acheppers van dietoestanden de kapitalisten En vorder Het volk heeft drie vyandeo bet kapitaal d i de geldadel de ooncurrentie en zich zelf De ftoldadel is van nature een vyand van t volk Ge spreekt in die volzinnen krasse boschuldigingen