Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1893

veidt hot watar in buisaa gelaid naar de maohiots Ie turbines in eea diepte van 180 voet Vandaar voldt het water weer afgevoerd ia een groot ooderMutdaeh kanaal dat by de brug onder de watervi en uitmondt Voorloopig gebraikt men zes turbines van te zamen 15 000 paardekrachten De kracht wordt gedeeltelijk rfchtatreeks gegeven un fabrieken in den omtrek en godeeltelij k naar Buffalo geluid om daar to dienen voor de eloctrilob veriichting De terreinen zgn bij het spoorwegnet aangoelo ten en men verwacht dat nu weldra bÜ het stadje Niagara een nieuwo grooto fabrieksstad lal ontstaan Er wordt daar nu al eeu papierfabriek gebouwd welke alleen reeds 3000 paardekrachten noodig zal hebben Asn deii grootachen watergal zal geen spoor van bet aftappen te zien zijn Wat daardoor wordt a id IS sl ehU 1 4000 d el dor 0D u lgkt watar Op bet Vatioaan beatopd a oaaanigbtid omtrent de houding in deze aangelegenheid aan te nemen Sommige kardibaals wilden eene aobikkiag mot de regeering waarbij het gecag van den staat gehandhaafd werd met inachtneming van het beginsel van het kerkelijk karakter van den echt doch de onverzoeniykuo op het Vaticaan segevierden en da paus verwierp bet denkbeeld om in onderhandeling met de Itaiiaansobe regeering te treden De correspondent laat er op volgen dat naar hij gelooft de indiening van bet ontwerp de positie van het ministerie die dit tij hier ter loops ge zegd geacht werd zwak te zijn zal versterken De zes Sjnaatsleden voor de helft gematigde ea voor de wederhelft progressisttisrhe liberalen wier bemiddelend voorstel tot vervanging van het kiearechtartikol der Belgische grondwet rene week geleden openbaar gemaakt werd hebben zich schriftelijk gewend tot de leden der linkerzgde in de Kamer met het verzoek eene partij vergadering o liberale leden van Kamer en Senaat bijeen te roepen ten einde te trachten tot overeenstemming te komen omtrent bun voorstel at dan niet gewijzigd Tke Economiit vraagt at de vele beloften welke thans ovor lotsverbetering der wurklioden in Engeland hg elke verkiezing worden gedaan andera zgn dan eene niouwerwotsche soort van omkooping De candidaat geeft of belooft den kiezers geld mot uit zgn eigen zuk maar uit den zak dor belaatiflgbetalers Als oen voorbeeld haalt The Ecommut een voorstel aan dat de vorige week in hot parlement is gedaan om 10 pCt to loggen op de kosten van oen staatswerk ten einde do loonen te kunnen verhoogen De voorsteller beweerdu dat niemand mocht wordan aangenomen op een toon dat onvolduende is voor behoorlijk oudsrhoud Zouder verder sohrijving van t geen hg behoorlgk achtte stelde nmeu goooKenouni m aen aenaat trok d bü op den voorgfood dat h t Rijk by bal v I Mo d Maandaf door kan s i gakoudigd strekken van arbeid wat betreft worktgd loonen intorpollaiio over het incident Cotta Soinoury in strekicen van arbeid wat betreft worktgd loonen intorpallaiio over het incident Cotta Soinoury in verzekering tegen ongelukken en zorg voor den ouden Halgard noemt daarop de interpellatie over en zegt dag een voorbeeld moet geveti aan alle werkgovors dat de zaak niet voldoende is opgehelderd Hy in den lande Daarom keurde hü hot zeer af dat voor dokwerkers hol Rijk slechts 17 sh 10 20jper verwg t der Regeering de lijst der gecompromitteerde I kam trieden niet te hebben openbaar gemaakt Loubet verzekert deze lijst nooit to hebben gehad Ken motie gelgkluidende aan die welke door do Kamer is aangenomen werd met 209 tegen 56 stommen door den Senaat goedgekeurd In pariementaire kringen te Borlgn loopt h t gerucht dat de rijks kanselier verklaard zou hebben den Rijksdag te zullen ontbinden als geen vergelgk getroffen wordt Van belang is de houding der nationaal liberalen de eenigen die instaat schijnen een vergelijk voor to stellen waarvan echter do aanneming door genoeg leden van centrum en vrgzinnigon om een meerderheid ta vormen altijd zeer onwaarschijnlijk blijft De Aat iió Korr aehrgft Komt het tot een zware criaia dan ie dit een nieuw bewijs dat met een vrijzinnigsociaal demooratisohe meerderheid in don Rijksdag het onmogelijk is voor de regeering hare nationale taak te vorvuUen Nationaal heet bïj do nat lib alles wat de regeering wil Eerst het Septennaat in 1887 toen jarenlang de social isien wet Nationaal noemden eij ook do nieuwe maatschappetgke politiek en de werk liedenverzekering Hot sohijut dat nu ook het legerontwerp als nalionaal zat worden aangeduid want terwijl hun leider Bennigaon een vergulijk voorstelde bobben de nationaal liberalen buiten hat parlement ouuewimpeld voor bet regeeringsontwerp propttfcanda getnaakt De nationaal liberalen willen steeds eon ffsobikkiug een diohterlgke omschrijving van yondurwerping noemt do Freis Ztq het Maar er is weinig kans dat dit streven hun gelukt Een ontwerp tot invoering van het burgerlijk huwelijk in Italië een quaestte die sinds jaren aanhangi was ia eiudelg k bij de Kamer ingediend Het ontwerp bepaalt eene boete van tOO tot 2000 lire voor personen die hun huwelijk laten inzegenen door een priester vóórdat het burgeriijk voltrokkpn ia Ue prierter die zich tot die handeling leent wordt insgeïgks gestraft met eene boete vau 100 tot 2000 lire on met een tgdelgke inhouding van zgn inkomen Bij herhaling wordt de boete verhoogd van 600 tot 5000 lire met golgke inhouding van zgo inkomen en bij overtreding ten derden male wordt de priester gestraft met eene boete van 1000 tot 10 000 lire mHt levenslang verlies van zijn in komen en met eene gevangenzetting van een jaar Uitzonderingen worden gemaakt voor de uuwelg ksinzegeningen m extremtt als de priester het bewijs kan leveren dat de burgerlijke ambtenaar op dat oogenblik niet te ontbieden was De voorgestelde maatregel schrijft do Romeinsohe correspondent van de Time was sinds lange jaren een eiach der zedelijkheid Het was een schandaal iets moDsteraohtigs dat een aantal vrouwen overreed werden slechts oen kerkelijk hnwelgk aan te gaan met mannen die haar konden verlaten zoodra zij genoeg van haar haddon zonder dat zij eonige ver antwoordelijkheid voor vrouw en kind te dragen I hadden week als laagste loon betaalt en op de rijkswerven een weekloon va 20 40 betaalt voor arbeid waarvoor do seheisbouwmeestora in het noorden 22 60 goven Te Slaat bewoerde hij moest Btee l8 de particulieren vooruit zijn Itfcn le te op de gevolgen waartoe dit ton leidt rf zegt The Economist Die zoo spreken verzwijgen dat zij die in dienst van den staat ziJn vast werk hebben waarbij s appe tijden een uitzondering lijn En toch moet de Staat niet alleen de hoogste loonen itbeialon méar steeds voortgaan met ver hoogen Dit kan slechts leiden tot voortdurende stgging der betastingen De overheidstaak wordt steeds omvangrgkor het getal ambtooaren loopt in de duizenden en is oiet vatbaar voor vermindering De loonen hebben de neiging steeds te stijgen en de overheid die de boste betaalmeester behoort te wezen zal dus olk jaar hoogpr sommen aan toon hebbeu uit te goven De grooio tverkgevers moeten dan volgen totdat de productiokosten dermate zullen zgn gestegen dat men de nijverheid naar het buitenland zal hebben verjaagd Ëen tweede gevolg zal zijn dal het beste werkvolk naar de openbare werken loopt Immers de over beid geeft niet alleen de hoogste loonen mnar gaat ook nooit failliet vgi geet nooit op Zaterdag te betalen en ontslaat nooit een werkman zonder geldige reden Enuatuurig k kan die hoogere uitgaaf onkel komen uit do zakken dor belastingbetnlers in plaats van als voorheen gematigd en omzichtig te wazen nu worden aangezet lot buiteusporigheden en een royaliteit ia naam der menscbelgkheid wat noodzakelijk ook tot werkvcrsohflfïing moot leiden Op dio politiek past geheel de benaming van tpatornalisme welko president Cleveland do vorige week heeft gebruikt ep waartegen bij beeft gewaarschuwd Hoe kan men zulk een Hvaderiijke politiek aanraden nog wel in een tg d van algemeene kwijning in handel on nijverheid nu da banken rde vergnarplaatsen van commercieele beweegkraoht sloclita geringe winsten maken de buitenlandscbe concurrentie in plaats van to verslappen een ware nachtmerrie is geworden F The Economist hoopt dat Gladstone s gezond vor tand zioh tegen zulke roekoiooze politiek varzetten en den werklieden aan het verstand brengen aal dat het verkeerd is ydeu Staat te wilton doen optreden als een vader of liever nis oen zeer liefhebbenden maar even dwazen grootvader of tunie Door een voorloopige commissie die zich gevormd Keefï op iniatiefd r Vereeniging lot voorkoming van ongelulckun in fabrieken en werkplaatsen tot het honden van een algemeene bespreking omtrent voorkominir van ongelukken in de bouwvakken was Zaterdag m Amsterdam ondor voorzitterschap van Dr J Th Mouten van s Gravanbaga eeu vergadorirfg belegd Waartoe een aantal vertegenwoordigers van belanghebbende lichamen waren uilgenoodigd AflMabaleii ten bebooTS tsu bet bclaogrgke Koord OoBtzeekanaal met groote kracht wordeo hervat Het Ba itat werktiedeo wordt op 65Ü0 gebracht D met groote baggermtchinee zal de rereis la groodverplaatsing worden oiid rnomao Mea achat het totaal der uit te bag $erea aardnaMa op 77 miUioen H waarvaa feeda n eveor 40 anllioaa vevwarkt syn Het kaoafll krygt en boMmedto van tt U meter d breedte van dec waterspiegel zal ongereer 70 met r bedfigeo Van afatand tot afstand komen nitwykplaataeo waar de schepen elkander moeten pasaeoren Zg zullen een lengte van oogaveer 460 meter bjj een bodembreedto van 60 meter hebben Verder zijn in het plan een 16 tal overzetveran bflgrepifn De nieuwe waterweg zal voor den handel niet aleohta een zeer belangryke verkorting bij het goederenvervoer opleveren maar tevens ïn het stormaohtig jaargetijde groot voordeel aanbieden daar het gevaartyke vaarwater benoorden Jutland door de meette schepen zal kunnen vermeden worden Een diefitat fioitoMu namelyk een diefsUl van elcctriach liaht is onlangs te St Petersburg ontdekt £ en daarwonend man heeft tieh enige maanden lang kosteloos elecirisch liolit verschaft door uit zijn woning een draad te beveatigen aan de goLetdiag van z n buurman De dief zal eerstdaags terecht itaan Naar men aan da Jmt schrift zuUen de Belgische grenzen weder opfngesteld orden voor den invoer van Hollandsoh voe De reden aarom de Minister de Bruijn hiertoe besloten heeft is hoofdzakelijk gelegen in hot feit dat uu smokkelhandel op groote whaal wohlt gedreven De grenzen waren tot nu toe nl alteen opengesteld voor den invoer vau vee afkomstig uit Zeenwsch Vlaanderen De Uollandsobe veekoopers evenwel die hun vee in België van de hand willen doen verkochten bet nu eerst aap opkoopers in Zdeuwaoh Vlaanderen die de beesten enkele dagen op sUl hielden om ze daatDa voorgevende dat seuitZeeuwsoh Vlaanderen afkoDutig waren in België in te voeren Het beiluit van den Belgischen Minister ïi dua zeer verklaarbaar Tot deelnemioj aan de nederlandsohe bedevaart Baar Rome ter gelegenheid van a Pausen gouden bisBchopsfeest hebbiin zich tot dusver opgegeven 41 pelgrims die de reis eerste klasse willen makan twee voor de tweede klasse en een voor de goedkoope reisgetegenbeid derde klasse Bovendien is bet comité nog met een honderdtal personen in correspondentie De oproeping tot den pelgrirastooht heeft in alle oorden van one Vaderland weerklank gevonden van rile kanten ontvangt het comitó aanvragen om inliehtingen A an geestdrift tot deelneming ontbreekt bet dus oiet maar vrien aarzelen nog definitief hun naam als deelnemers aan het comité op te geven Xo het belang vnn een goede voorafgaande regeling tn in faun eigen belang is het wensohelyk dat die besluiteloouQ zioh niet te lang bedenken Reeds on zyn hij voorbeeld byua al de beschikbare plaatlen in de slaapwnggona besproken zoodat er nog obts enkele over ajjn Degenen die te lang met aanmelding wachten loopen dua gevaar zieh te moe uit tegen mg en mijns lijken die ge voorts nog eommeuteert Maar uw commentaar bevredigt mij niet en duid t mjj niet ten kwade ik vind dat aanstoken van den ktassenstrg d niet edel Zeg me eens ronduit meent ge zulke woorden omstig ot spreekt go ze uit effectbejag F Ik meen ze ernstig freOle 1 Maar ik herhaal wat ik in t publiek onmiddellijk op m n eerste beschuldiging heb laten volgen t volk heeft oiet in Iken rijke i n vüand te aieu Toen ik die woordenaprak dacht ik aan u freule t laat t me openhartigbekennen Kn juist daarom zou ik u willen verzoeken deconsiderans van m n redevoering te laten rusten Ik gevoel me niet vrij in mgn verdediging wat ikwel zou zijn wanneer ik tegenover mevrouw Schrieleof den bu emeester stond Er ligt leis p olijkavoor me in elku explicatie die ik u moet goven De freule is immers onbekend met de uitkomsten der arbeidersenquête die nog maar een schemerlicht verspreid hebben over de toestanden en verhoudingen in de arbeiders wereld en die toch een rilling deden gaan door het land Onbekend ook met den wanhoplgen toestand van de burgerij die setlert jaren kw nt door slapte iu nering en bedrijf on verbitterd wordt door de oyuiscbe hardnekkigheid waarmee haar ellende wonit gelooobeml F Onbekend ook met bet broodsgebrek onder de ar ten behelpen ia l April tallen ar gato steajMtupés meer Ie verkrijgen z n Ook om de zekerheid te hebben dat men een plaats bekomt in hot gezelschap dat men bet liefst verlaniit ia het uoodig dat men zioh intgds opgeve Het comité dat dit alles ta regelen beeft dient daarvaa ten spoedigste in kanois to worden gesteld Het geeft ch le moeite mb aooveel mogelyk aaa de wensteen dar pelgrims te yaMoet te komen Op de lijnen der Staatsspoorwegen ht eft het reeds vermindmring van tarief ten behoeve der pelgrims verkregen voor de heenreis tot Rozendaal m voor de terugreis van Veato af De spoorwegkaarten tegen verminderd tarief zullen geldig z n van 29 April tot 23 Mei Teh einde het comité zooveel mogeliifk te steunen in zgo omvangrijken arbeid mogen dus degenen diegeneigd zyn de reis mee te maken zioh ten spoedigste als deelnemers aanmelden Wie vreesen mocht dat hij later door het een of ander beletsel zou kun nei verhinderd woirden behoeft daarom niet ta aarzelen zioh reeds nu ais pelgrim aan te geven daarhg tot den 16den April lioh nog kan terustrekkenen het gestorte bedrag terug ontvangen Zwakkenen ouden van dagen behoeven ziob oiet door hetvooruitzicht van verraoeieuisaun te laten afschrikken daar de reis juist met bet oog op de bojaarde personen zoo gemakkelijk mogalglc is ingericht VanBrussel af nemen in de ooupéa te klasse niet meerdan zes en in de coupes 2e kUsse niet meer danaoht personen plaats Wat eindelgk de kosten be treft nu het comité gezorgd hoeft voor een goedkoop reisgelegenheid die niet meer dan 166 zalbeloopen mag men aannemen dat de ni gave voorvelen geen onoverkomelijk herwaar meer zal zgn Tijd Staten Oeneraal 2 Kamiui zitting van Dinsdag U Maart 1893 De behandeling der mailconlraoten is tot Donderdag uitgesteld wegens ingrijpeode wijzigingen diedaarin igu aangebracht i En zoo kwam men tot de interpellatie van den heer Van Karnebeek wiens nieuwsgierigheid naar bet tijdstip van de invoering der bedrgfsbelasting inmiddels was bevredigd Daarmede eveuVel had dö interpellatie baar reoht van bestaan niet verloren maar word zg spoedig omgezet in een motie die uitstel van de invoering der vermogensbelasting ton dool had Zoo nam het herhaaldelijk geopenbaarde verlangen om het tijdstip dezer belasting te verschuiven een meer bepaalde orm aan dan de verzuohtingsvorm waarin dat tot nog uitsluitend werd gekleed De heer Schaepmap vond deze mdttie onpractisch De heer Van Dodem Van Houten on Van der Kaay hadden ook bezwaren Het komt on vpor dat de heer Van der Kaay mocht zeggen dat de invoering der vermogensbelasting een eisoh is dor rechtvaardigheid Üoor thans nog tegen dez invoering te willen reageeren ontstaan grooter misstanden dan de heer Van Karnebeek meende dat van een tijdelijk caast elkander werken van Vermogenêbelatlu on Patent het gevolg zullen zijn Het is zekor een der grootste fouten in ons parlementaire laven dat eene minderheid zich niet bg eenmaat gevHllen beBllasingeo nederlegt zonder telkens reactie tegen die beslissingen te beproeven Wg twgfelen er ecbtor geen oogenblik aan of do beiders van minderen rang tengevolge van gedwongen werkeloosheid of slechtbetaalden arbeid F Hoe zal ik u in de weinige minuten die me ten dienste staan een duidelgk en volledig beeld teekenen van do huidige maatschappij Tenzij u mij veroorlooft t in een paar trokken te doen Gaarne 1 Op Rovaar af van a te vervelen moet ik u dannogmaals bezighouden met t geen mevrouw Schrieleme bitters heeft bereid Van morgen werd m n vader b pn burgemeester geroepen die hem een paar dagen geleden een karweitje had opgedragen aan dén voorgevel van z n huis De burgomeoster overlaadde hem met verwyton over mijn optreden in de vergaderiijg van Vrienden trouw waarvoor hij de verantwoordelijkheid op mgn vaders schouders schoof Vervolgens luchtte hij z n misuren over m n laatste sohrijvon aan mevrouw Schriele dat volgens hom getuigde van snoode ondankbaarheid Mijn vader were naar aanleiding van dpze beide misdrgven waaraan hij zoo onschuldig was als een pasgeboren kind gestraft met veriiea van het opgedragen werk Thuisgekomen vertelde hij z n wedervaren en ikhaastte mij deu burgemeester om een onderhoud te jverzoeken dat me werd toegestaan Ik heb den man traohton duidelijk te maken dat i bij onrecht deed door mijn vader te straffen voor t geen ik in zijn oog misdaan had Ik heb hem Regeering zal ztoh met alle kracht tagan da motie verzetten en haar zoo x ooAi onaannemdigk d i voac haar OHuitvotrbaar verklaren De Kamer zon dan moeten eten of zij voor de onzekere kansen om de invoering der vermogensbelasting alsnt te keeron de mogetgkheid eenor crisis over bad Wg vertrouwen beter van de meerderheid van bet Sladerlaodsche parlement Heden voortaetting AU een bewijs dat het wielrgden sommigen personen in de uitoefening van hun beroep zeer te stade kan komen mag zeker wel het toenemend gebruik daarvan onder de bloomisten in de gemeente Noordwgk gelden Een twaalftal bloemisten hebben zich dit jaar wielen aangeschaft Zg zijn nu in staat in korten tgd toesicht te houden over de op hun verspreide bloembollen velden werkende arbeiders Bij den bloemist geldt in het voorjaar ook al bet gezegde i Time is money Te Deventer deed zich bij de indeeÜng in het Klooster eun zonderling geval voor Een dar lotclingen dier gemeente die wegens gebreken redenen van vrijstelling bad verzuimde ditaan de militieraad op ta geven ten gevolge waarvanhij voor dun dienst werd aangewezen Dien morgenverscheen dau ook de loteUng ter indtwling dochslechts met één been dnar het andere indertijd wasgeamputeerd Natuurlgk verwekte zgn veraohyuingalgemeene hilariteit Hij werd als onsïesohikt voorden militairen dienst onslagen Zutph Ct Naar aanleiding van het boriobt in De Maatbodt dat te Baaxem een bnlppostkantoor in een herberg met vergunning ia gevestigd merkt men aan het Ml V Z H op dat bij ininisterieele beschikking dd 16 Augustus 1892 no 174 inhoudende d vereischten voor assistent conducteur besteller kantoorknecht on brieveugaardor in art 4 is bepaald dat beambten van justitie of politie evenmin als herbergiers tot een dor genoemde betrekkingen mogen worden voorgedragen tenzij zioh verbindeude om bedoelde betrekking of bedoeld bodrijf vaarwel te zeggen Ala dus de brievengaarder niet tevens herbergier is maar bg voorboeld een zgner huiagenooten dau is toch het huisvesten van oen herberg en bot hulppostkantoor oodor één dak in flagranton strijd met don geest der aangehaalde resolutie Over het practisch gebruiken van de waterkracht van den Niagara watervai schrgft de Duitsohe ingenieur Max Labo vandaar aan de Barm Ztg de volgende bjjzondorhoden Zoowel aan de Amerikaansoho als aan de Canadasche zijde der watervallen heeft een maatschappij uitgestrekte gronden gekocht en van don SUat verguuning geknigen water van den Niat ara val te gebruiken voor bet verwekken van boweegkraobt In Canada is no niets gedaan voor het gebruiken van de waterkracht maar aan du Amerikaanaohe zgdo is mon bijna gereed mot de voorbereidende werken voor het verkrijgen van een hydraulisch vermogen van 15 000 paardekraohtoc Ongeveer een halve Eng mgl boven de vallen is in den rotsaobtigen grond een kanaal eemaakt van 600 voet lengte 200 voet breedte on 12 voet diepte Door dat kanaal gevraagd gebeden om terug to komen op z n besluit ter wille van m n moeder die bedroefd was over z n barden onverdienden maatregel Tuvergeefs echter De Baa bleef koud als marmer en ik maast hem herinneren aan de gevaarlijke fcistiug onder bot volk om de schrale belofte te krijgon dat hg z n gedachten zou laten gaan ovor t geen ik hem zoa dringend vroeg Toen ik thuis kwam vond ik m n moeder in tranen Uw briefje lag in do vensterbank fi ealel en ze wees hot mij met angstig n blik niets anders denkende dan dat hot een tweede jobstijding inhield Mgn geruststellende verzekoringen mochten niet baten en ae wacht in vreezen on boven m n terugkomst Ik geef n t relaas van t voorgevallene zoo klettrloos mogelijk freule Maar ik foriekor u dat ik moeite gehad heb m n toorn to bedwingen toen ik het bijtend sarcasme van den burgemeester moest aanhooren en hij ng naar hot hoofd wierp dat de 500 die ik van mevrouw Schriele ontving een vorstelijk loon was voor on geriot e mt o te Heb ik goon recht freule zulke rijken van nature vgandon des volks te noemen P Zg zgn het die verbittering zaaien in de gemoedoren tan do onderliggende partg een rorbiilering die nog onderdrukt wordt uit eigenbelang en uit een gevoel van ondergescbiktheid maar die zich uiten zal in een uitbanting van woest geweld wanneer de bezittende klasse nog lang volhardt in haar koolbloeiüg egoïsme ordt vervolijd De bomadaUgiflgeii wardao gavoerd ten atnrien van a iddelan ter voorkoming van ongelukken bijdon aaslag van spoorwegen on bü waterbon wkndigo werken b idam bij hei bouwen en sloepen van anderewerken c aangelegendheden van beide soorten van bouw vakkeu Besloten word tot bespreking van deze middelen nader in oen olftal punten omschreven op te dragen aan een drietal oommiisios die ieder haar rapport zullen indiennn bg hot bestuur dor Vereoniging tot voorkoming van ongelukken Tot leden van de eerste commissie worden gekozen de heeron G J Jong te Rotterdam B van Ruuren to Amsterdam A C Paardekooper te s Oravenhage D E C Kuttal te id P UuinUr t Amaterdami De tweede commissie werd samüngesteld uit de hoeren J A Undo to s Oravonhago Mr E Q eling te Amsterdam F J Nieu enhuizen te UtMoht A Sohunrraan directeur oponb werken te Amsterdam en A A Bokaar te Amsterdam De benoeming van de derde commissie werd oforgelaten aan bet Hoofdbestuur der Vereen tot voorkoming van ongelukken Bultefllaodscii uverzlcht Bij do lozing van het proces verb al van de xiUing van Maandag in do PranWho Kamer werden door Joliboifl Gauthier de Clagny ou Üéroulède foer rumoerige iucideutüu in betlovon foroepen Ten slotte wordt het prooes verbnal al 817 tegen 189 stemmen goedgekeurd In den Senaat trok de 342 Staats loteriJ Ie Klasse Trekking van Weensdag 15 M aartl893 No 1448J 6000 No 169 2000 No 4576 9684 en 20440 1000 No 6668 eo 19781 ƒ 400 No 13183 en 20788 aoo No 3829 4187 7530 18865 18502 en 10918 100 Prijzen van SO 24 2474 6833 7714 10610 13824 16277 18486 62 26 2 5329 7761 10660 18834 16893 18719 58 2568 6336 7883 10674 13905 16360 18772 65 2886 6348 7967 10727 13946 16437 18889 132 2706 6361 7998 10804 13971 16446 18890 150 2740 5368 8082 10800 14060 16473 laOS 183 2766 5378 8083 10921 14095 16676 18951 103 2S2S 5404 8114 10929 14184 16668 18985 198 2908 6426 8241 10932 14207 16708 18998 203 2986 6484 8247 11046 1432S 16763 19001 242 3012 6488 8477 11107 14432 16791 19171 247 3017 6491 8514 11 130 14486 16886 19198 249 3018 6498 8577 11206 14448 16888 19248 261 8062 6607 8619 11214 14457 16908 19267 284 3091 5608 8C40 11286 14485 16996 19279 341 3111 5546 8664 11307 14601 16031 19307 380 3133 6612 8700 11814 14516 16939 19808 382 3213 5621 8703 11877 14636 16971 19326 483 3224 6649 8711 11407 14687 16088 19372 624 3229 5771 8727 11424 14733 17084 9891 528 3367 6887 8782 11623 14793 17026 1941 636 3419 6943 8790 11624 14823 1706 194I9 823 3634 5946 8884 11661 14840 17063 I9429 863 3577 6004 8936 11749 14888 17091 19482 876 8683 6036 8951 11788 14899 17092 19667 919 3603 6048 8971 11786 16040 17094 19800 947 3610 6056 9006 11836 15085 17111 loans 951 8668 6066 9066 11844 15005 17126 19660 969 3709 6070 9113 11912 16194 17244 19668 990 3762 6105 9132 12018 15233 17406 19738 996 3980 61S8 9164 12060 15243 17486 1974 1063 3946 6326 9176 13073 16286 I7450 1977s 1146 3973 6269 9381 13146 16291 17467 19780 1233 3977 6386 9400 12182 16346 17482 1979 1864 4088 6846 9431 12187 18348 17536 19866 1379 4083 6400 9423 12437 15410 17608 19887 1402 4177 6417 9428 12433 16478 17666 9908 1671 4248 6445 9444 13567 U6S6 17718 19967 1673 4289 HO f461 12679 16626 17770 W990 1640 4318 6691 9472 13603 16669 17790 20012 1686 4454 6671 9643 12609 16670 17804 20051 1773 4476 6760 9668 12713 16577 17861 30120 1841 4535 8778 9686 12768 16601 17877 S0H6 1868 4666 6796 9700 12817 16617 17999 30144 1867 4660 6904 9720 12970 15796 18008 20 88 1884 4713 7078 9787 13996 16813 18128 20192 1898 4800 7107 9834 13392 16815 HM UHM 1923 4832 7109 9928 IWU 16819 182 20313 1932 4893 7141 9938 13 16 15846 18J82 30343 1967 4896 7175 10014 13437 16898 18242 20377 2012 4918 7248 10018 18464 16963 18280 80431 2021 4045 7263 10109 13477 16968 18298 S0477 2068 4947 7343 10294 13448 16991 18815 20484 2077 4999 7414 10358 13577 16046 18333 20683 2294 6228 7434 10413 13606 I6OS3 18404 20627 3302 6236 7475 10418 13808 16056 18417 20818 2369 5276 7610 10511 1866li 16103 18428 20843 2406 5290 7602 10563 13677 16161 18461 20862 2431 5294 7632 105 18688 16181 18464 20916 2442 6312 7664 10587 13727 16196 18483 20924 2453 5319 7J06 1O609 1 780 16199