Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1893

Ifederlandscbe Stoomboot Alaatschappij De Stoomechepen BOLL ASD kept J 8MIDT en BAT A VIEB kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paieage TerToege men zich by de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam Do Stoomacbepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Iionden 1893 VrUdag 17 flinart N 5097 GOUDSCHE GOURÜNT ISteuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kraepelien en Holni s iiina LaPocheQ t i llSSS Is de meest Krachtige en Versterkeode RINA WIJIV aanboTolen door tai van binoen en boitenlandache geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flacone t IfiO en f 1 Dop6t te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kfaepelien Holm Hofleveranciers Zeist Oe inzending van advertontlèn kan geaolüeden tot Mn uur des namiddags van don dag der uitgave Toorzeker oude kennissen welke geene annbeTeling meer behooTen Verkr gbaar k 30 cent per pakje o a bg 0 B Verheul Oudew ter A Bo Berltel J van Dorp Zoetermeer A Kaulintï Alphen öebr KaulingBodugraren K Oosterlini Uaaatreoht Qebr Kauling Woerden G T d Geur Waddiiixveen s tr E IT JD 94 Ha tieeft zich opgewonden onder hel spreken Z o blii samend oog z n forsohe gebaren z o onrustige houding vertolken de verontwaardiging die opbruist in z n gemoed Freule Marie zit onbeweeglgk tegenover bem den Marenden blik op ham gericht meevoelend wat er in fcem omgaat ernstig onder den invloed van haar drinende gemoedsstemming Nu hg zwggt heeft ze den moed niet te spreken Er volgde een pijnlyke stilte t Wai misaohien beter geweest dat ik u niet ba tnkkan mA in het Igden en strgden van den burnrstand freule hervatte Jan na een wgle bedaard ïen hand is loch niet instaat al do wonden te balwmeu die wreed egoïsme in arren moede slaat en i gevoel van machteloosheid zal u missohieu bitter WBmen als uw hiit dringt tot helpen Zoudt ge t dan beter achten dat ik voortleefde in onwetendheid P vroeg da freule ernstig M dat kunt ge niet meenen Al kan ïk Heen t dreigend pauperisme mot bezweren de gelegenheid staat Kaotongerecht te Goodn Zitting Tan Woensdag Ï6 Maart 1893 De rolt ende personen zyn reroordeetd wegens Het als reiziger zich zonder beboorlijk plaatsbewijs in een trein bevinden W B zonder bekende woonplaats tot ƒ 8 of 3 dagen heobtenis Vissoherüo vertred ing H H P L H en J U ooUlagen nu nobttfervolging Plegen tan itraatsobenderij D A ran O leOoudatot 8 uf 3 dagen hechten Vissobergovertrediag A ran V J B en K Z te Waddinveen ieder tot 3 of 3 dagen hechtenis Zonder de veraischte vergunning verkoopen van sterken diank in bet klein A van W te Gouda vrijgMproken Het te Gouda op marktuur de Turfmarkt in verboden richting hergden H B en J van den B te Waddinxveen ieder lot 0 50 of l dag hechtenis Jachtovert reding A D te Hekendorp ontslagen fan reohuvervolging Als geleider van een ingeschreven hondenkar de honden niet fan muilkorven te hebben voorzien L B te Mocrcapelle tot 1 of l dag hechtenis W J te Bodegraven tot 3 of 1 dag hechtenis Allen zijn tavons veroordeeld in de kosten verhaalbaar by lijfsdwang van 1 dag KEXXISGE MJMG INRICaTtN KN WKLKK GKVAAU SCHAUE ÜP HtNDEtt KUNNfiN VKROOBZAKEN BUK0EMEE8TEH en WETHOyDKRS vanöoudaj gelet op Art 6 en 7 der Wet van den 2a Juni 1876 ÜtaaUblad No 96 Brengen ter algemoeno kennis dat op do Secretarie tor visie is gelegd een verzoek met bijlagen van M van Kiel om vergunning tot het ptaatsoD van een gasmotor in hot peroetil gelegen aan do Poperstraat Wgk K No S63 Kadaster Sectie D No 179 Dat op Woensdag den 39 Maart 1893 des namiddags ten een ure op het Baadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegeu de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedarende ine dage 66x dieu dag op de Seoretarie der Gemeente van da Ier zake ingekomea Schrifturen kan worden kennis genomen GOUDA 16 Maart 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZRNDOOHN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIÊN Ondertrouwd A TiN UVKN Wed Tan J W KooE TAiE N E TAN NEROM Wed Tan A tan Niuuu Az f 15 M rt 1893 HuweiyksToUrelcking 30 Maart tf fi receptie Heden OTerleed te Vlaardingen tot diepe droefUeid zgner betrekkingen myn geliefde Broeder de Heer W d k BOKR Wed H BRAAT DiN Boia U Maarl 1893 De ondergeteekenden betuigen hnnnen harteiyken dank TOor de Tele bewyzen Tan deelneming onderTonden by het trenrig Terlies Tan hnnne eenige Dochter Q P TAN Dia GARDEN Kapt Inft T B TAH DU GABDEN m Hisa OhwA 15 Maart 1893 Ooud Snelpendruk Tan A Bsinkmah Zoon OPENBARE VERKOOPING te REEUWIJK teu overstaan vao den te Gouda reaideerende Notaris G C FORTÜÏJN DROOGLEEVER op VRIJDAG 21 APRIL 1893 des morgens te 9 uren aan de Boawmanawoning w jk F No 58 ten sterfhuize van den Heer A LANGËLAANf aan den b Gravekoopachen Dgk van 20 KOEIEN ü die gekalfd hebben of nog kalTen moeten 4 FIN KEN 4 KALVEREN 1 zwart MERRIEPAARD mak Toor stoom een BAROUCHET een TBNTWAGEN een TILBUKIJ eenBOERENWAGEN een breede SCHOUW een BOOT Voorte Bouw en Mclk ereedsctiappen en eenige MEUBELEN en HUISRAAD Allee des morgens Toor de Terkooping te zien STEENKOLEN In Lossing eene Lading PUIKE GROVE SüEE EACnELEOLEN waaruit wordt gelererd tot 65 cents per mud k z k Trg te huis AanbeTelend i T in T30 bert 15 Maart 93 TORPSINGEL P 80 By de ondergeteekenden is de INTEEKENI NGOPBNGESTELDop iaSIBVWE JAABOANO Tan het VERSLAG T n het Terhandelde in den Gïii TKBiiD TAN Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN GOEDKOOPE AANBIEDING VAN ROGGE VOERMEEL p Heet 2 35 GER8TE VOERMEEL p Heet 2 40 Beate VOERROG p Heet 2 20 Idem betere soort p Heet 2 70 GROPMEEL p Heet 2 40 Ligt VOERMEEL p Heet 0 85 By minatens 5 baal 5 Cent p H L lager Tegen inzending van het bedrag per postwissel zQn de zakken er gratis by Hendr Mulder in Voerartikelen Oriffiestraat GRONINGEN bii de Nieawe Veemarkt OUDE KENNISSEN Tegen rhumatische aandoeningen Tan allerlei aard zjn de echte Abshaubbin s T 4 6 Tan Detli Mej de Wed Bosman Gouda FW J denUijl Scboonli A Prina Zevenhuizen M i Qondltade Boskoopj A Hoogendijk Cappelle 8 T d Kraata BleUwijk Men zy gewaarschuwd tegen de namaaksela en lette Tooral op de onderteekening ran elk pakje A BREETVELT Az Zeer ITette Gesteendrukte NAAEAÜSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn h uiCKuTe lezer Coaiant geachieiit dagel ks toet nitzondering tui Zou eu Feestdagen De prgs per dne maanden is 1 25 tranco per post 1 70 ifzoaderlflke Nommers UV CENTKN BINNENLAND GOUDA 16 VÏMrt 1898 Het jteial kiezürs volj eua de op deo ISn Maart 1893 vDortoDpig vRBtKesteldo lijsiea bedraagt voor de Tweede K amnr 1147 üor 1 Provinciale Slatun 1147 en voor den Gemeenterattd li4 Biji ekomen t n reapeetivelgk SI 63 on 81 gesobrapt 100 9 en 99 wMshuizen outvnugen ijn 9 $ nog Jduizendo andere weezen om wicn niemand kich bekreunt en die grootendoels voor de maatsoblppij verloren gaan Tot proiikHnt bg de KemoDatrantscha gameanta ia b oepen I a H L Oort te Dookum Door dea boekhaudelaar SwarUenbur alhier worden briefkaarteo in dea handel K bracht met stadagezichten Zoo is daarop o a het Goudsobo Stadhuis afgebeeld beueveoi een paar der meest sohiU deraohiifïe plekjes uit de gamoetita Het aardige detilcbeeld om dergelijke briefkaurteu uit te geren zal zeker velen welkom xüa Te Vianen a d Lek beaUat ainds geniimea tijd eau gcstioht ten doel hebbende die verwaarloosde woazen en halfweozen verpl g e voeding te geven De aanvraag om plaatsinjlf Bit alle deelen van bet laod is groot de finantiÖQ waaruver beschikt kan worden gerin om welke lieden een beroep wordt gedaan op de liefdadigUeid der meergegoede iaud genootan Ook in Gouda hI een Igst worden aangeboden om die zaak te steoipeii die wij in de welwilluode aanduoht onzer ttodipBOOOten aanbevelen albier Te Waddinxveen is tot lit van den Gemeenteraad gekozen da heer F ran d r Breggen De JSoodachapper deelt m de dat vau anttrevolutionaire zijde do beer mr Th Heemskerk genoemd wordt als oandidaat voor dt door het overlijden van den heer Oppcd k in hetjbtriet Harliagen ontataae IhtSK vdorde Twewlir Kimer De AlgemaeDo rergitdenng ran het Aig Ned Werkliedeuverbood sal dit jaar gehouden wordeD Ie Aiusierdam op 2 en 3 Aprii e k Opde Agecda lonit o B Toor vau de Afd Gouda het velende vraagpuot Wat moet er gedaan worden en hoe moeten y handelen als wg het kiesrecht verkregen hebben P De toelichting daarop luidt De atdeeling weosobt door deze vraag in de algemfene vergadering te doen de verschillende vereenigingan eens te hooron omtrent het oprichten van werklieden kiesrereenigingeu en het stellen van candid aten Behalve de weezen die in steden en i enkele dorpen een zeer goode verpleging en opvoe Iiag in Den 16 Jan jl was het te Utrecht paardenmsrkt waarop ook door G Brouwer vau Nieuwer Amstel een rossiiiani wns gebracht dat gebukt onder den last van een twintigtal jaren voor 40 vnn eigenaar kon verwisselen Daar echter hem niemand meer bood dan 36 gnf bjj s midd RS aan on veedrijvor laat het baast naar z n oudeii stal te K A te brengen waarvoor hij 2 60 zou ontvéDgen Deze kweet zich hierin echter op zulk eene w ze dat hg nu in verzekerde bewaring zich gisteran voor de arrond rechtb te Utrecht daarover te verantwoorden bad Hij had nl hel paani nou op do markt terkooht aan iemand te Monifoort voor ƒ 42 60 was met dat geld naar Amsterdam i etrokken en had het daar waar ig gelegenheid had het naar Brouwer te N A te brengen verloren Aan deze ver FEVMLLETOFV toch voor ma open ogi de nood en Jï lenigen die zich aan mgn oog vertoonen Ge gelooft toch met mg niet waar dat er honderden zgn var mijn stand die niet of ten halve weten wat er omgaat in de wereld maar als ze t wisten dadelgk de helpende hand zouden uitsteken Ën wanneer zij allen do banden ineensloegen zou dan die maeht niet sterk genoeg zgn om de sociale kwestie op te lossen F Ongetwijfeld freule maar ik vrees dat ze haarkracht verkeert zou aanwenden De kwaal die demaatachappg ondermgnt is bekend genoeg ook bghen die tot helpen instaat zgn maar voor t geneesmiddel schrikt men terug en t eenige dat men ertegen aanwendt is lapmiddel der publieke of onderhandscfae liefdadigheiil i De maal ohappg moet hervormd worden freule I en dan van boven af Da zoogenaamde vulkseiaofaen ik zou liever willen spreken van volksbehoeften j zijn duidelgk geformuleerd De regeerendemacht moest die behoeften uit eigen beweging in willigen en als ze hiertoe nog niet dadeigk gezind wap moest ze tenminste bereid zjjn tot tegemoet komtng Dat is ze niet althans ze toont t nietmet de daad doch laat ik u niet bezighouden met politieke beschouwingen met liefdadigheidlost men de sociale kwestie niet op freulu I integen deel men maakt er haar moeilijker mee omdat men gemakzucht aankweekt bg de lagere klassen eu den ngveren burgerstand t kind der rekening laat wor ADVËRTfiNTlËN fronten geplaatst van 1 5 r Is k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTË L£TTEB3 worden berekend naar plaatsraimte Bovendien wurden alle Advertentiën gratii opgeoomen in het ADVËHTKNTIKULAD t welk des Maand s rerschgnt dediging voegde hij nog toe dat Brouwer hem gezegd had dat hg zoo mogalgk bat paard mocht vrrkoopen voor 4ft nu hij er f 48 60 voor krg gen kou dacht hg dat dit ook wel voldoende zo i zgn Brouwer gaf dit toe wat bet laatste betreft hg KOU misschien tevreden geweest zgn mel 42 50 maar desnietemiii blouf de handeling van leklaagde eigenduukelgk want uitdrukkelgk had hg hem nesegd hel paard thuis to brengen eu hot niet te verkoopen Op grond van al deze verkUringen oischte de off van justitie mr van Geuns voor bekl die verkocht heeft tegen t verbod van zgn principaal met het geld van den verkoop naar Amsterdam in sleohte haieeu is gaan zwerven zoo het geld niet itao den oiKauaar ftit t poant beeft gebracht schuldigverklaring eu gevangenisstraf voor den tgd vna 9 maanden Mr Brouwer NghofT aan bekl als verdediger toegevoegd zag met vertrouwen vrijspraak van zyn Client te emoet daar t i geen verduistering had plaats gehad De poHtiek van dr Koyper In de ffkroniek van zgne stemmen velt dr A W Bronsveld eea scherp afkeurend oordeel over da houding van de hoofdredactie der Sland in zake de Leeuwarder verkiesiog De beer Gerritsen werd zoo t heotte gesteund omdat hij meer katis bood dan dn liberale tegenaandidaat om da kieswet te doen aannemen maar volgens dr Br waren hier geheel andere bewoegre lenen in het spel Do intimiteit tussohen radicalen en aatirovolutionairen welke Ie Arjsterdam heerscUt werpt volgens hem op de bedoeling van dr Kuyper het ware lioht Kr zijn twee zaken die dezen volksmenner ateedt voor den geest staan en die hg onvermoeid nnjaagt Hg wtl allereerst zgn vrge univer teit volkomin gelijk gesteld zien met de rgksuuiversiieiten Bq vervolgens hoopt bij don ondergang te beleven van de Ned Herv kerk den Heeft de freule zelf ooit ernstig overwogen of ze niet de macht bezat op andere wgzo wel te doen dan door haar goede gaven rond te strooien iu de armenwijken van dit dorp P Heeft de freule wal ooit bedacht dat er binnen de grenzen van dit landgoed uitgestrekte velden braak liggen die in cultuur gebracht aan duizend handen werk zouden versohatfen en aveu A entegerend uden zijn als du boomkweekeryen en warmoezerijen van m nheer Hulst Ik vraag dit freule omdat hier werkkrMcht ta veel il in verhouding tot de vraag Er is aen tgd geweest to iii dit dorp bloeide door industrie Onze kastenmakergeu en onze klokkenmakergCn zijn lieroemd geweest en leverden eens hun artikelen tot ver over de grenzen Maar die industrie heeft voor jaren don nekslag gekregen en sleept sedert dien tgd een kwijnend bestaan voort De arbeiders zgn gebleven t middel van bestaan ii vernietigd en nieuwe bronnen van arbeid wordA bijna met ontsloten Vandaar freule dat de sponning juist hier zoo groot is WerkverschaffiDg in het groot zou voor onze nijvere burgerg een weldaad zgn die nooit genoeg gewaardeerd kon worden t Middel bestaat over de mogelijkheid van praktiache toepassing durf ik niet oordeelen omdat er een groot kapitaal voor beschikbaar moor worden gestold Jan zweea m de verwooht ng dat de freule bem met bezwaren en tegenwerpingen zou overstelpen Maar hg Torgiate lioh in ga aohten verzonken bleef