Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1893

dal dooV het in dienst stelUn van nieuwe snelvarende stoonbooten door de Grmt Etutem Raüwav Cv de overtoobt van den Hoek van Holland naar Harwich in circa 6 nren zal kunnen worden volbracht Wg kunnen aangaande deze nieuwe verbinding nog de volgende byzoikderheden mededeelen Dadelyk na aankomst der Harwioh booten zal een sneltrein via Sohiodam naar Amsterdam vertrekken welke daar ongeveer anderhalf mir laterzal arriveeren De E gelsoho en dikwyis ook de Indische Amerikaanscbe en Zuid Afrikaansohe mails welke den vori en avond te Londen zijn aangekomen zullen reeds tusschen 9 en 10 uur in de hoofdstad kunnen worden uitgereikt Thiine arriveert de expresmail trein eerst te kwart vóór elven Rotterdam zal reeds vóór half acht kunuen wordenbereiki en zoodra de ceintuurbaan oro Rotterdamgereed zal zgn zal de mailtrein ongeveer zevenkwartier na aankomst der booieu aan den Hoek vanHolland te Utrecht arriveeren De mails uit Londen via Vlissingen komen dttar eerst te half elf opongeveer dezen lijd zal reeda Arnhem bereikt kunnen zijn jTe Iftrecht zal aansluiting worden verkregen mei den sneltrein van de Centraalspoor welke thana teongeveer 9 uur vertrekt Daardoor suilen Leeuwardenen Groningen reeda om half twae kunnen worde bereikï terwg verder ntfg de Twentscho fabriekssteden in bolnngryk betere verbinding komen metLonden dat nog immer ia de hoofdmarkt vau denEuropeosohei baadel Hel meest zullen Ncord Duilschlnnd en Beriynvan deze nieuwo verbindiiitr prohteeren omdat derouUFvan den Hoek van Holland a RotterdamBil versum Salzbergen een veel kortere is dan dievan Vlissingen via Bokstel Wezel of via Boxlel Venlo Het is dan ook om die rede dat de Duitsohepost niet met de booten der Mantschappij Zeeland maar met de Harwioh bocleii zal worden verzonden De Holt Spw My door haar n afli poic r daartoein de gelegenheid zal een buitengewone sneltreinverbinding tusachen den Hoek van Holland en deduitscbe grens instellen T d BulteoiaDflscli üverzlcbt Het Panama proces is van te langen adem om het in eetl blad ala het on ze op den voet te volgen Nieuwe incidenten ago niet voorgevallen Steeds blyft bet een vruchtbare bron voor politieke manoeuvres leu gens en Hohterbakjfld zelten van allerlei nvonturiers Het publiek buhouÜt deq indruk dat de Regeering piet wenacht dat bet W Ue Ücht schijue over deze treurige zaak Bourgeois beeft bealoton minister te blijven Er is maar één waarsohÜntgke oplossing vnn het oonflict in Duitschland ontbinding van dtm Rgksdag Het aftreden van den rgkskanselier wordt n iarmate men de verzekeringen der olficieuze bladen verneemt iederen dag onwaarscbijnlykur Op de aaiineraing van het ontwar bouwt men ook lu rogeeriogskrin 1 gen to Boriyn fteen verwaohiingen meer Wel schgnt een vergelgk tussohen conservatieven en nationaulliberaleo mogelgk maar onwaarsohijnlylc acht men bet dat voldoende afgevaardigden uit andere groepen gevonden zullen worden om eene meerderheid te vormen Morgen begint de tweede lecing van het ontwerp in de Rijksdagscommissie van 28 ledep daarby staat de wettelyke vaststoltiug van den tweejarigen dieiisttyd als concessie van de rageering op den voorgrond De regaering vraagt vorhooging van de legeraierkie van 486 983 man iu vredestyd met ruim 103 000 man maar zou naar do officieuze pers laat doorschemeren wel geneigd zyn die varboogtng over eenige jareu te verdeelen Dit zou deu overgang wel gemakkelijker maken manr aangezien de eindsom dezelfde bl ia de oppotilie daarmede niet tevreden Daarom moot blijken of en in hoever de regeering behalve deze oonoosaie te doen nog oeoige eisohen wil laten vallen Of conservatieven en liberalen tot eenu schikking komen is alleen van belcekenis voor de parijjvorhouding in den Ryksdag niet voor de besluiten der oommissio waar aji sanen sleobU 9 stammen tellen Wordt de Bgksdag ontbonden dan z§n de nieuwe veikieiingea te wachten io April o Mei Gladstones ongesteldheid schgnt niet van ernstigen aard te zijn Nadat hy eergisteren het bed gehouden bad waa hg gialeren morgen reeds heel wat beter en de vrees dat ef influenza in het spel waa achynl voorbarig te lyn geweest Onderlusschen moet deze stoornis het hare hebbeo bggebraoht lot des premiers besluit orn de tweede lezing van hel Homerule onlwerp uit te stellen lot na bet Paasdh raees Dit bealuit werd Maandag in bet Lagerhuia door den Kansetier der sehatkiit meegedeeld en onverwachts als bet kwam door de oppositie met luide toejuichingen ontvangen Tijd gewonnen ia veel gewonnen t zooaohgnen de unionisten er over to denkeu te oordeeleii althans f Tot hflt bertiken fan dit tweoledig doel kan hij t Wi Tindw bg hen dte zieb zelren radicalen BMmra Kwam de kieawot Tan deu miaiitcr Tak tot ataad o wat viel er dan veel te hopen van MO aameavtrkiiu op groote aobaal raii antir volaÜooairea en iwHBalenl Wat lou er dan vorden gealoopt en oniTer gebuid I Wat zon te pidden TM die puinhoopen flwr omhoog rijten die nu zoo kwgnende univeraiteit Wat mu men er ipoedig toe overgun om allneerat de gemeente aniveniteit te Amatenlam en daarna miuateaa één der rUkauoiTeraiteiten op te heffen en de godgeleerdheid te verbannen van do boogeiobolen die men liet voort bestaan De baat legen alleu godsdieoBt bij de radicalen zou eiefa huwen aan den haat tegen de Ned Uerv kerk bij du gereformeerden om aan die tgezindheid alle mogelyke afbreuk te doen baar te smaden en te vernederen en dr Kuypor kon van het toooeel aftreden in de zoete voldoening dat bQ zich gewroken had over al lyn vijimden 0f dan ouB volk in gelukkiger etaatzou voikeertn dan nu Of dan het godsrijk zou zjjn uitgebreid Daar is niemand die met eeoigen grond het gelooren kan ï ra de stortvloed ran 500 0Ü0 nieuwe kiezen ons land zou bobben overheerd zou het blijken dat da sociaal domocraten en de anurehÏBteo aierker waren dan bei kleine leger der radicalen eu het betrekkelijk ook oitrt groote aantal antirevolutionairen En wat wy van de aociaaldemo eralen te wachten hebben blijkt uit de bekende Zwolache motto Met bet elfenen van den weg dier revolutionaire part is thans De Stand bezig hel hnofdorgaan der anti rerolationaireu ia one vaderland Dr Kuyper rnl eens voor God moeien verantwoorden wat fay deed en wij kunnen aan dat oordeel iet zonder ontroering denken maar wat moeten wy eggen van de leden der Ned Hurv kerk die door dezen man nog aliijd zioh laten leiden waar het de itaatkunde geldt en nog alle dagen trouwolijk lezen mt b j den volke verkondigt Gewag makende van het optreden der toongevende leden van de antirevolutionaire partg Huber BeelaerU en A baron vaa Dedem verklaart dr B met belangstelling deu loop dor dingen af te waohten Zal er ïobeuring komen in do pari P t Is volgens hem duidelgk dat dr fCuyper allea Op t spel zet om te triomfeeren terwijl zijm maoht om de gofi gemeente te verblinden groot is Dank lij der StoHdaard oMorotorm spreekt het geweten der antirevolutionaire volgelingen al flauwer en flauwer om eindelijk te zwygen Staten OaneraaL 8 iUubb zitting vkn Woensdag 16 Maart 1893 De molio Van K arnebeek heeft aanleiding gegeven tot veel gepraat maar is ten slotte ingetrokken omdat da voonleller bespeurde dat aleoht zeor weinigen bet met hen eens waren De heer Levy bestreed haar op Staatsreohtelyke gronden de heer Hartogh weosohte geen vijandige betooging tegen de Regeeriug de heer Veegeiis somde alle Tnoori lottigo gevolgen eenor aanneming op de heer Roèll ga den vriendsohappelijken raad lot intrekking wai raan de heer Van Kamebeek ten slotte gehoor gaf Alleer van de reohterzydü eu dan nog maar half kwamm Uykeu van instemming De minister Pier on verklanrde het voorstel voor bem onraogel jk te iHnvaarden doch beloofde allen spoed met d i be ze voor zich zien Ik heb een les ontvangen die me heugdn zal zei ze na een wyle duizend gedachten dwarled doormijn hoofd vergeef me dat ik ze niet zoo gauwgroepeeren kan om u van antwoord te dieoen Maartk dank u voor uw openhartige verklaringen die meInderdaad verzoend hebben met uw ociale neigingen Zoudt ge geeu tuit hebben morgeuoobtend den tuin ens rond te wandelen P Ik b n tuaaehen tien entwulf uur guwoonttjk in de vrge lucht en als tweer ongunstig ia kunt ge my hier vinden Ik zou r prijs op stellen onze gedaohtenwiiaeling voort teletten maar ge moet me tyd gunnen om de kwestiesdie ge voor me blootgelegd hebt te beatudeeren en r met dokter Haabe en papa over to spreken Heel graag freule zei Jan opstaanJte Ik uimorgeti om tien uur present zijn Maar op éénteleurstel ting moet ik de fVeule voorbereiden itoklerHaabe on de jonker zullen t waarscbgnlyk lang nietmet ma eens zijn Elk ding heeft twee handvalaels en HU maakt t een groot verschil aan welken kammen t aanjiijpt Met zulk een principieel ding alsde sociale kwestie is dal in t bizonder t geval ijc laat t liohi vallen op al datgene waarin t volktekort gedaan wonlt dokier Raabe en de jonker zullen t misaohieu doen op datgene waarin het volkte kort soblet Wanneer dit hrt geval is dan mag ik toch verwachten dat de treule gedachtig aanmyn parabel van do dwaze vrouw die zeker in hetTBntag van mijn redevoering niet gemist wordt haar dryfsbelasting Ka too rerdween de motie van bet tooneel De iuterpelUtie Van Dedem over de sluiting van Duitschland voor Nederlandsob vee kon natuurlijk geeu praotiscb resultaat hebben daar de Dniisohe regeeringaxaken nitt op bet Haagsebe Binnenhof worden afgedaan Merkwaardig wu bet idee der heeren Liefiincb en Smeenge die de drie noordelijke ziekte Vrye provinciën door een cordon wilden afsluiten om zoodoende vrgea uitvoer over Nienweschaiu te krjjgen Een auder denkbeeld dat den burr Tan Dedem toelachte om van Duitschland uit den invoer van huiden en afval weder vry te laten vond bij den Minister de gegronde bedenking dat wy dan voet zouden geven aan de opvatting dat indertijd dat verbod ook niet met een sanitaire maar met em proteclioniatiaehe bedoeling was uitgevaardigd En zoo bleef er niets anders over dan te vertrouwen op den tijd die alle wonden en ook hel mond en klauwzeer geneest Hel debat over de brug te Heutden zal heden worden voortgezet Hoe keizer Wilhelm telefoneert Naar Berlynsche bladen mededeeten maakt de keizer gebruik van het telephoou toMtel dat in de kamer van zijii vleugeladjudant hangt en awi enkele maat van dat tu het vertrok vau de lyQagan Herhaaldelijk weuaobt h enkele ambtenaren zalf bevelen te geven Het behoeft geen betoog dat de toeatetlen die in het slot zijn aangebracht door hei oen raalbureau uitmuutend bediend worden do meeste opgeroepen toestellen liggen binnen den kring van het bureau Indien de keizer met een booggeplaatat ambtenaHr in verbinding suat moet iedereen buiten het gehoor van den toestel gaan tot de verbinding weder verbroken is Spreekt de keizer met een ambtenaar iu een der bureaux dan noemt hg zich niet maar begint iu i gesprek met de woorden nik beveel De Tranavaalaobe bladen melden nu byzonderheden over de groole overstroomiugen een gevolg van de buitengewoon hevige rcveos wtlke iu een groot deel der ZuidA ff ikaansche Kepubliek gevallen zyn De Bohade is vooral groot m de plaataeu aan de ICrokodii rivier diatriot Pretoria Daar zyn vele menschen tol den bedelstaf gebraoht en ziek naar lichaam en goesl door de angsten welke zy te vorduron hadden toen zy ia haast moesten vluchten voor den bruisenden struom aommigen midden in deu nacht Iu do stad Pretoria zyn verscheidene huizen bezweken voo tiet g weld van regen en wjnd De Schoemauibrug ton westen van de stad ia zwaar beschadigd By de Magaliesbergon zyn 40 buizen ingestort un verscbeideue mensohen verdronken Men zag daar in den bevigen storm een ossenwagen dryven met een gehe l span ossen ervoor eu oen Kaffer erop vau wieu niets meer vernomen werd By Blauw bank is een gezin vau 4 personen door bei water meegesloupt en verdronken Te Heidelberg beeft men daigeolang rondom in bet water gezeten geheel van de buitenwereld afgezouderd De laatste poatwagen uit Johannesburg kwam er aan mot brieven en kranten dourweekt tot oen klomp met drjjfnatre passagie s en hy kon niet meer weg De brug over de Blesbokspruit is gaaf gebleven maar het water baande zioii daar een weg door de dyken verstand en hart zal raadplegen voor onze richting en ons streven te vonnissen Dat beloof ik zei ze trouwhartig eu re stak hem gul de haod toe ten afdobuid hem een glimlach vereerend die aU een zonnestraal door z n gemoed schoot zoete herinneringen opwekkend uit hun lichten sluimer Z n hand trilde ben oogonblik in de bare toen I anelde hy heen door hel sehemerdonker van den tuin langs do tuinmanswoning waar baas Hendrik z n pijpje stond e rooken een joligen groet met hem I wisselend in het hsastÏK voorbygaan Mooi weerde jongeheer riep de onde nno bem BofateruH om hora tot een praatje uit te lokken I maar hjj had de tuindeur reeds geopend en glipte er door zonder te antwoorden I Hoe heerlijk gevoelde hij zich to moede terwyl I hy z n phantasie den vrgen tengel liet en de wen acheii wakker riep die sluimerden op den bodem van z n hart Hoe ge illig leende s n geest zioh tol hot oom biiieeren van mogelijkheden die de vbrvulling van z n metsten droom tot waarsehgnlgkheid verhieven Ze was ook zoo minzaam zoo Hef zoo hartelijk zoo familiaar Er bestond waarlgk geen reden om de gedachte aan een teedere verhouding tussohen hem en de frtule telkens zoo fotsch te onderdrukken alsof er Iets ongergmds in lag I t Klonk immers volstrekt niet onwelluidend freule I Marie van Hougendaal en docter Jan Holama Vele andere bmggen zyn vernield het yzeren boveuBtcl der brug over do iCliprivier o a werd door den stroom weggeslagen en meegevoerd en de schade op de spoorwegen en in de mynfu is ook zeer aanzienlijk Het spoorwegbestuur spande aile kraehteo ib om het verkeer spoedig te herstellen Den 19en Februari was de lyn Pretoria Johannesburg alweder bergdbaar evenals die van Elandafontein naar Vereniging De preaideot der republiek gaf uit eigea middelen ƒ 8400 voor de noodlijdenden door de ramp De Reneering schonk 12 000 en in een openbare vergadering onder voorzitterschap van President K ruger to Pretoria gehouden werd eon commissie benoemd tot het inzamelen van giften voor de gezinnen die leden door den wattiriinood In het café Zomerlutt te Leiden werd Maandag avond eene vergadering gehouden van de vereeniging Het Metalen Kruia Onder hen die deze vergadering bijwoonden bevond zich een grgaaard die door zyne bejaarde maar nog krasse Hohti enoote naar de ver gaderplaats was gfbracht en die hem te kwart over tienen ook zou komen halen wegens s grijsaanis slecht geacht Toen de 73jariga vrouw niet op den aanitegeven lyd kwam opdagen besloot mou een onderzoek in te slfllen m t het gevolg dat zij ievenloos werd opgehaald uit een der slooton waarin zij waarschijclgk door een duizeling bevangen gevallen was Wy lezen in Tke Sitgar Cane F oa vernuftig Duilsoher heeft een proces uitgevonden waa oor by waarsohyulijk de dankbaarheid van een zwaar lydend gestaoht zat verwerven Hij heeft eene methode bedacht die ten doel heeft den factor rook uit de verbranding van steenkool te verwijderen en de proefnemingen waren zoo bevredigend dat de gepatenteerdeo contracten gesloten hebben met eenige der grootste bedryven in hel laml met inbegrip der voornaamste stoomvnartttjneii De steenkool die bg dit gepatenti erde systeem gebhiikt wordt moet eerst door eene speciale machinerie tot poeder gebraoht worden Deze ontvlambare stof wordt dooreen automaliBoh geregelden tucbtstroom in bet fornuis fS dreven eu zoodra zij binnen ia geeft zg eene fütle vlam Door den aanvoer van zuurstof door ea geheel nieuwe inrichting valt de stof niet op den bodem doch dryft in de ruimte en wordt tol het laalate deeltje verteerd Nooit ia eenige rook merkbaar of behoeft eenig overschot aan asch wuggöDOmen te worden Hel vuur kan in een oogenhlik aangemaakt e geblu oht en de ürukkjag kan op do vereisohto eenvormige hoogte gehouden worden zoodat er in do practgk geen verspilling van brandflof behoeft plaats te hebben terwgl de sigtage van fornuizen en ketels grootelijks vermiudenl wordt De uilvinding ia voor fabrieken hoogovens atooMbooten en dergelyke sij is niet bestemd voor particuliere woningen Doch welk eene enorme hoeveelheid rook zouden wij kwijtraken war uewr hal Duitsciie procédé op alle groole industrieën in dit land werd toegepast Het teven iu het algemeen zou genotvotler worden wanneer onze itidustnefen te drijven waren zondor meiteyerking van booge schoorsteenen die met zwavel beladen rookkolommen uit braken ter verspreiding in de lucht waaruit wg d zuurstof trekken die wij inatieraen Wanneer de Duiuche uitvinding alles houdt wat zij belooft zbj Maar dat dokter kon niet genist worden en daarom moest hg zich inapannen om zoo spoedig mogelijk te promovueren Dan zou h vrijer tegenover de freule staan en onbeeohroomd toegeven aan den drang van z n hart 2 o p verbiQtebii zou wslHoht de gegevens bevallen voor de oplossing der Zandw jkMhe sociale kwestie en in t algemeen een vingerwfltiiigzgn naar den weg der verzoening tusscheo de standen Wie weet welk een sobittereode toekomst hem nog waohUe een toekomst waarin hem misschien de macbt gegeven zou worden om k u verst strekkende sociale plannen te verwezen ly ken Vanwaai de onrastige trilling in z n hart nu hg peiuzend over z n schoone plannen z n oog onwiilekeurig liet gaan langs de rgen zgnerpHrlggeDoot Q L 1S hij bevreemding verwyt argwaan aohterdoeht in bun blikkenP lig verbeeldde t rich tenminste al blonk in i oog van sommigen van z n peciale vrieitden harlelyke deelneming in z n geluk en ongeschokt vertrouwen ia z n bcdoelinsen Met sehrik bemerkt hij dat hij op wog wbb ziek m ernstige moeielgkheileo te wikkelen die een bol sing konden veroorzaken tusaoheo hem en de party waartoe hy zich rekende De vraag drong zioh aan hem op of er met iets tegenstrydigs laf in een verbintenis luieeben hem en freule Marie van HooRenda of hij met zulk een verbintenis geen verraail zou plegen aan z n partij en aan z n beginaflleo ftordt vervèhd de man aan wien wij haar veraofauldigd zyn een I der weldoeners van zgn gaalaobt ign Imd Mtre Uit bet jsariykacb verslag botreffende den toeetand van het Krooudomeio gedurende 1683 blykt datde bedttiogea tot het Kroondomein boboorende zoowel wal betreft de gebouwen als het land in voldoeaden oesund worden gehouden dat ze met zorg wonlen beheenl en dat de pachters aan de hen gestelde paobtvoorwaarden voldoen De toeslapd der wegen sluizen en dyken is zeer bevredigend bijzondere afneming van si orren bad met plaats Vn aodering en gunste in d n toestand van deu Soph ia polder gelegen in het rentambt Goes kan niet worden geconstateerd Bg de verpachtingen der landeryeii en tienden werden in dit dienstjaar geene bezwaren ondervonden of aamenspanniogbo ontdekt Landbouw en veeteelt De landbouw verkeert in een gedrukten toestand De oogst over het afgeloopon jaar mag niet ongunstig wonlen genoemd maar do zeer lane prgzen van do granen en van het vee zyn oorzaak dal het den laiidbouwtr moeielijk valt aan zyne geldelüke verplichtingen te voldoen De achterstanden by het ICrooodomein zija evenwelzeer gering Uitbreiding van den veestapel kan over bet algemeen worden geconstateerd Op een der bouw hoeven aan hel Krooudomein behooreode bnbk het mond of klauwzeer uit In het afgeloopen jaar kwamen Jiendweigeringen voor onder de rentambten Utrecht Arnhem Tiel en Kuilenburg In ele gevallen werd na sommatie het verschuldigde voldaan In de reuiambten Arnhem en Tiet ontstonden procedures In het geheel hadden iu bet afgeloopen jaar 7 afkoopen van tienden plaats als iu da rentambten Tie Arnhem Tulen en Dordrecht Het ten name van het Kruondomein op het Grootboek der 2 s P Nntioaale Schuld ingeschreven kapitaal bedroeg op den Slen December 1893 de somma van 6 882 700 Gedurende het afgeloopen jaar is hel bedrag dor inach rij vingen vermeerderd met 10 400 De heer J P Hofstede hoofddirecteur der posterijen is in den ouderdom van 70 jaar ovededen Zgii bestuur kenmerkte zich door grotflMcraobt en organieeerend talent on bg het peraonSJ stond hg in booge achting Hoe gezien de cntslnpene bij zijne ondergeschikten ia alle rangen was bleek in t bijzonder in 1890 toen ny zyn BO jari jubiiem in den staatsdienst vierde In Oticsmbür 1823 Ie Assen geboren werd de heer Hofstede op 5 November 1840 bonoemd tot surnumerair der postergen In 184 werd hij 5e commies aan het postkantoor te Amsterdam en in 1863 m et den rang van commies by het departement van financiën belast mot de zaken van vervoer en het personeel vgf jaren later kreeg bij den titel van buitengewoon inspecteur en op 10 Maart 1864 werd hg benoemd tot opvolger van mr J Pols kIs hoofddirecteur der postergen Onder zijn bestuur kwamen de afschaffing van het bestelgeld ten plaltelande in 1865 en de belangrijke verboteniigen in den platielandspost tot stand de nieuwe hervorming van het postwezen by de wet van 1870 welke in 1872 1876 en 1891 nader erd gewijzigd en de invoering van den pakkeldienat m 1881 Ook nam de heer Hofstede yverig deel aan bet tot stand brengen van de Algemeene Post vereeniging Mr conferentie Ie Parys in 1866 en de daarna gehouden congressen te Bern in 1S74 te Parijs in 1876 en 1880 en te Lissabon in 18S6 In bel vorig jaar vertegenwoordigde hy ons land bg het Intern Postverdrag te Weenen en als boofd der telegraafadministratie nam hg deel aan do conferenties teBeriga in 1886 eu te Parge in ISt O De redactie van het bumoristjsoh Satiriek weekblad De Clown heeft een echt Ctowna ideé gehad toen zjj op de gedachte kw am een wedstrgd uil te schryven in het ffrUkach romeinêch wonteloo van liefhebbers voor het kumpicenscbap van Nederiand over het jaar 1893 AIb commissie e juryleden hebben zioh bereid verklaard op te treden do heeren C A A Dudok da Wit en Ant Abspoel te Amsterdam en Meyer Ie a Grarenhage Aanmeldiugen geschieden by den keer C A A Dudok do Wit die tevens aÜe inlich tioKen verstrekt Hol inleggeld bedraagt 2 60 De wedstrgd heeft plaats einde Haart a s in oen nader aan te duiden groot lokaal Eenige dagen gsladen deed het bericht de ronde Daar de onbewimpelde nitiogen van voldoeoiag over het uitstel ia de Timet en de Pali Mall Oateite Eigenaardig klinkt naast deze vergenoegde ontboosemingeu de begrafenietcon van de DatlyNmt die onder hel opschrift uDe triumf der olMtruciio verklaart het bealuit der Begeering ten diepste te betreuren Wel is waar gelooft zy niet dat de kansen der Ml door dit uitstel benadeeld worden wel verklaart zg thana zelve nooit te hebben ingezien waarom da bill nu absoluut juist nog vóór Pasohen er moest worden doorgehaald Maar toch maar toch dit uitstel ia eene overwinning voor de oppositie Wam de Regeering uit eigen beweging tot dit besluit gekomen i la ionne keure dan I Maar zg is er toe genoodzaakt geworden door da tactiek van den vyand en dit kan de Daily Awm niet verkroppen Zg ducht vermoedelgk en zeker niet zonder grond dat io de thana nog voor da horst liggende vier weken de oppositie bare krachten in den lande zal weten te rocruteereo en het verzet in leriand zelf een nog breeder front zat gaan vertoonen De Portugeescbe ministerraad beeft zyn gedragslijn tegenover de houders van de buitenlaudsche schuld vastgesteld Nog vóór de bijeenkomst der Cortes gelooft mot tot overeenstemming te komen Volgens een geloofwaardig geruoht zou Portugal aan de houders der buiteulandsobe schuld dezelfde behandeling toestaan als aan die der btonenlandsohe sobuid KEXlMSGEf iXG BURGEM EKSTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 juli I860 tea ai arfNo 37 afschriften van de Processen verbaal betreifende de benoeming van één Lid van den Gemeenteraad bedoeld by de artikelen 53 en 67 dier Wet lyn aangeplakt in de Korten Groenendaal alsmede dat gelgke afschriften op de Secretarie der Gemeente zyn nedergelügd alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederea werkdag van des morgens 10 tot des namiddags l ure GOUDA 16 Maart 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZBNDOORN De Secretaris BROUWER KENNIBOEyiNG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeoute Gouda Gelet op de Wetten van 4 Juli I860 StaaUUad no 37 en 8 November 1887 Staaieblad no 198 regelende het KIESRECHT en op hel Koninklijk Besluit van 28 November 1897 Staatsdlad no Hl Brengen ter algemeene kennis dat do lijsten aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente tot het kiezen van Leden vao de Tweede Kamer der 8taten Qeneraal van de Provinciale Staten en van deu Gemeenteraad bevoegd zgn door hun Collegie eyn vastgesteld en met de daartoo hetrekke ijke schat lingsalaten en verstagen gedurende veertien dagen van des voormiddags 10 tot des namiddags l ure op de Plaattel ke Secretarie voor een ieder ter inüage zullen liggen terwgl deze Igsten bovendien zijn aangepiaKl de eerste aan den ingang van de Stoofsteeg by de Harkt de tweede in de Patérsteeg bg bet Weethui en de laatstgenoemde aan den ingang van den Korten Groenendaal bij de Markt Voorts wordt herinnerd dat ieder die de vereiachten van kiezer bezit bevoegd is tegen de iysteo bezwaar in te dienen wanneer daarop Io lijn naam of die van en ander tegen da bepaling van An 8 der Kioawet niet of niet behooHyk voorkomt 2o de naam van iemand is gebraoht die hetzg een of meer der in do kiezers gevonlarde vereiaehwu mi l of uitgesloten is hetzg op da kiezerslijst oener andere gemeente staal Bezwaren moeten binoea en7 tien dagen on de dag teekening dezer kennisgeving bg verzoeklohrift op DDgesegeld pofier door de oouUg bewgaoluJiken gestaafd aan den Gemeenteraad worden ingediend Gouda 16 Maart I8 3 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER Afloop vaa Openbare Verkoopinffen van Onroerende Goederen VEILING 16 MAART De Bouwmanswoning met ruim IS i Haetaren Wei en Hooiland onder Moordrecht heden morgen geveild door Nol J P Mahlstede te Bergambaoht en wolke io bod 20000 badden opgebracht zgn