Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1893

1893 Zaterdag 18 Maart N 5008 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Os lozendlng van advertentlsn kan gesoUsden tot ta anr des namiddags van den dag der uitgave KOGGE VOERMEEIi GERSTE VOERMEEL Beate VOKKKOG Idem betere soort GROFMEEL Ligt VOERMEEL Bg minstens 5 bul Tegen inzending van het bedrog per postwis el zgn de zakken er gratis bg Hendr Mulder in Voerartikelen Griffiestraat GRONINGEN bg de Nieuwe Veemarkt ADVERTENTIEN tn Me Binnen en Buitenlanditcht Couranten worden dadelyk opgezonden door he t AdTertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Baelperadruk v in A BaiNIHAll it Zoo H gemeind door K Bijkurt Ml U Oudarkerk i d IJTmI Toor S0820 342 Staats loterij Klu Trekking vao Dondenlag 16 Maart 189S No UB90 1500 Frezen van 20 lus 3480 6S80 65St I08S7 1SS17 16030 191 I in 3 40 6353 8552 10B38 1S084 16070 19411 960 3604 6408 8738 11040 13636 16245 19435 1110 3766 6518 8895 11067 13823 16436 19442 1 4 4906 6571 9469 11867 13877 16964 19642 1745 4936 6587 9521 11420 14228 17000 19828 8137 5315 7165 9556 11429 15167 171U3 19865 2320 5379 7487 9614 11724 152U7 18473 19962 2511 5445 7S88 10264 12012 16310 18494 20209 2619 5637 7662 10446 12276 15543 18508 20226 8868 5606 7740 10470 12283 15781 18684 20697 2926 5709 8208 10812 12618 15796 18858 20891 3362 5794 6377 HARK TUBBICBTEN OOUda 16 Maart 189S Üraneu niet dan lager to verkoopea Du aanvoer was weder groot Tarwe Zoeuwiohe 6 60 a 7 Mindere 6 4 6 40 Afwijkende 4 90 a ƒ 5 40 PoMor 6 26 ü 6 25 Koode 6 25 a 5 60 Angel 6 i 6 50 Rogge Zeeuwwjhe 5 a 6 60 Polder 4 50 i 5 Huitenlandaohe p 70 K a Gerat winter 3 80 a 4 28 Zomer 8 40 k f 3 90 Chevalier 4 60 a 6 50 Haver per heet 3 20 4 8 90 per 100 kilo 7 26 a 7 75 llennepKaad Inlandscb 11 11 50 Baitonlondaeli 6 75 a 7 26 Kaoarieiaad 16 60 a IB Erwteo niet kokende ƒ 6 60 a 7 Bonte voererwtou per 80 K 6 90 i ƒ 6 Boooen Bruine bonnen 7 è 9 Witle boenen 8 50 a 8 60 Paardenhoonen 5 75 i 6 Duiyenboonen 6 40 a 6 80 Koolzaad 8 76 4 9 60 Maia per 100 Kg Bonte Amerikaansohe 6 10 a 6 30 Oinquantine 6 75 a 7 VsKMAaKT Melkvee geen aanvoer Vette varkens goede aanvoer bande vlug 24 a 27 ot per half KO Biggen voor Engeland rede aanvoer bandel vlug 23 a 24 el per balf KQ Magere Biggen goede aanvoer bandel vlug 1 00 a 1 76 per week Vette sehaflkn weinig aanvoer bandel gewoon 14 4 28 Kuobtere kalveren goede aanvoer bandel matig 3 a 6 Fokkalveron 7 a 10 Aangeroerd 10 partyen kaas Hantlel matig late qual 2de qual 24 a 27 Boter goode aanvoer handel vlug Ooeboter 1 00 n f 1 15 per kilo Woiboler 0 86 i 0 96 per kilo BurgerlUke Stand GEBOBEN U Maart Klaas oudere M Jonkbeid en O G van Oudeuallen 13 Hondrika Maria ouders P Nooteuboom en Ë J Agten Maartje ouders H de Oruijl eu Q Verhoek 14 Anton Pieter Maarten oudere P Ufeber en M Broekhuiaen 15 Joaef ouders H Agten en O P de Bru D OVERLEDEN 14 Maart i deo Os 57 j 11 m i van Hatlem 2 j 4 m 15 i Trouwborat 7 w J A Boooeur hutsvr van C van der Vegl 50 j OEHUWD 15 Maart M Oompers en L Sgnveld W F Rodenburg en J K Begeer J de Jong eu A de Muaaik W Snaterae en H J Bergman Beeuwljk BEBOEEK Leonardua Johannoa ouders W Bunnik en A Nobel Cdroetia ouders J Hoogeveen OD C Tamse Cornelia ouders P Hofman ea G van der Wolf OVEBLEUEN S Kerabergen m P Slinger 5 j AP VE R TENTIfiN By de ondergeteekenden ia de INTEEKEN1 NÜ OPENGESTELD op AeSIEUWE JAABOASO TM het VERSLAG Tan h t T rhaDdelde in den Giiiiiiintiiiaad TAK Gouda Prijs per Jaargang 3 A BRINKMAN ZN Nederlandsche Machinefabriek Vooihem E E BEQEUAlTir Eelmond opg ericht in 1872 Vervaardigft Stoommachines van erkend zninig e werking Stoomketels van alle afmetingen Centrifugaalpompen HollandiaS toompompen Transmissies Brug g cn Kappen Plannen en Begrootingen voor compleete Fabrieksinriclitingen LOOKER IJzer Koper en Metaalgielerij is t fijnste merk niet los per ons verkrijg baar maar uitsluitend in g esloten bussen De verkoop neemt dag elijks toe want de prijzen zijn slechts 1 60 ƒ 0 85 ƒ 0 45 pr Vi kilo boa pr Va k lo l pr Vs k Daarvoor wordt het beste en oplosbaarste g eleverd Wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is du bnnoodig GOEDKOOPE AANBIEDING TA flf k p Heet 2 35 p Heet 2 40 p Heet 2 20 p Heet 2 70 p Heet 2 40 p Heet 0 85 ent p H L lager f 100 belooningr IMeOoom em ITratttmUnettmr Terdrjjving zeker per flacon 00 cent Hoofd Eau de Cologne Tan H SELLE Haarlem onmisbaar Toor schoolgaande kinderen per groote flacon 40 ot K iespijntinctuur geneest dadelgk per flacon 35 et Verkrggbaar bg L A m VLETTER Markt Gouda i e uitgaTe dezer Conraut geschiedt dagelgki met aitaondehng Tan Zon en Feestdagen Ds prgs per drie maanden ia 1 25 tranoo per post t 1 70 Aliondarlgka Nommers VIJK UENTK N BINNENLAND GOÜOA 17 Vïaart 1893 Het kohior van dfln Hoofdelijken Omsla voor ZeFeribuizen over het jaar 188 i door den Raad diar teroeente rastgesteld op een bedrajt iin fi 20 De hoogste aanalaK bedraagt ƒ 310 de laagste 1 Voor het gerechtshof te VGraveohage word gisteren in Hppèl behandeld de zaak van dun tjadmeester in bet zickeiibuis op den CooUingul te Hotturdam door de rechtbank Le Kotterdam wegens vüi UBtering veroordeeld tot 8 maanden eevangenisstraf Het O M vereeiiigde zich geheel met de ziensfrjjzo van de reobtbank Mr Jos vao Aaalte nchter die ati verdediger optrad was van bekiaagde s oasobuid overtuigd Ken derde mogelqfcheid bestond het soo netjas samen gevouwen biljet dat op do Ufel op een voerinï bij klesdiogstakkeo ouder het verfrommeld biljet had Keleftan wat niel gesien door de beide gMuigan die zelf bet geld van de tafel zonder het na te tellen hadden meegenomen terwijl bekl achteruitgetreden was en was verloren geraakt Doch er bestaat een sterke aanwijzing voor de onschuld van bakt Immers toen hem nog nietn v ui eenige instructie bekend was heeft hg weken u net gebeurde op de eerste vraag hem godaau gmuiw ord ja er waren twee munt biljetten Hg kon niet weten dat de twee politie agonten de beide muntbiljetten hadden gezien en bad bij bet geweten dat ij de beide biljetten gezien hadden dan zou bg stellig zoo ek niet zijn geweest om er een te stelen Daaruit bigkt de onsobuld van beklaagde volkomen en zó F dacht blgkbaar de directie van het ziekenhuis er ook over die zonder iets te wgztgen bom geheel in zijn belrekking van vertrouwen liet FEVILLETOX © T X XT ID V 1 Of liever want hij gevoelde de vraag verkeerd te telfen of bg den schgn daarvan niet op zich zou Tan net volk te deeleu ïrieiohe Volkspartg een st r4ing te krijgen langs i en weg door overreding Hg wist immers bg ondervinding dat de sooialistiuhe partg de kindersolioenen nog niet was ontpo id eu zich dan ook gedvree richtte naar het wwjrd van den meester H j wist dat er stelselmatig aat en achterdocht gekweekt werd tegen andersdenkenden dat elke afwijking van don voorgescbreTeOi weg werd gebrandmerkt als verroad dat elk versphil van gevoelen werd uitgekraten voorhuioheUrg of trouweloosheid on dat bet spiedend oog van tea argwaan immer rustte op hen die uit beginsel it olkflzaak dieuden zonder nochtans indenooden het volk te deeleu Wel was er onder de I strooming merkbaar om her I den wettigen vredelievening van en samenwerking met aodersdenkendon maar de revolutionaire wind bH s iH te sterk door het kamp der social iatischa partg B ken verkettering te ontgaan uit hoofde van z n Na re en dupliek werd d aitipraalc bepaald op Donderdag e k In het Algemeen lolUtMai van 16 Maart j l staal gesi nuleerd Emile Arton laatst bankier te Parijs geboren te Straatabuiv 16 Augustus 1649 lengte ongeveer 1 6 Moter vri gezot schommelende gang tengevolge van een breu haar bruin geknipt zoogenaamd en brosse baard blond puntig geknipt tbans wellicht gesohorm knevel dito zonder punten voorhoofd boog en rand oogen donker en levendig mond groot lippen dik neus gebo en Hg draagt een lorgnet zonder hetwelk hij zeor sleoht ziet sprekende ziet hij over iMt lorgnet heen Hg wordt beschuldigd van bedriBfelgke bankbreuk misbruik van vertrouwen en vtUobheid in geacbrifte De Franaohe regeering beeft ïijne uitlevering aangevraagd Opsporiug en aanhouding wordt verzocht en onmiddtllgk bericht aan het departement van justi tie alwaar zgn pbotographisob portret tor inzage ligt Onder de bovolking tu Biijisname gaat een adres aan de Stnteij Generaal rond waarin veWocht wordt bg de wijziging van het lU eeriDgs Reglement nog te bealuiteu tot lo afschaffing van het subsidie van Nwlerland aan Suriname lu de kosten van de huishouding dat in de jaren 1888 92 ruim 2 mütioen beliep zgnde de koloniale inkomsten gestegen van 1 tot bgna 1 maar tevons de uitgaven die in 1883 bedroegen f 1 402 628 eveneons toegenomen met V liU oen 2o detaoheering voo Nedertandsohe rechters voor drie jarec bg tet hof van justitie 3o cassatie door den Hoogen Baad dar Nederlanden voor alle vonnissen in strafzaken door het bof van justitie te Faramarüio uitgesproken met terugwerkende kracht 4o vrijzinDi e wijziging van bet kiesrecht aristocrstisohe rebit es Doch al deze overwegingen vermochten niet hem af te schrikken van z n schoone plannen of de prettige stemming te bederven waarin hij verkeerde Met een vergenoegden lach om de lippen kwam bij thuis Moeder Holsma boorde hem aankomen met snellen veerkraohtigen stap die haar z n opge ruimdheid vertolkte Bij zgn binnentreden monsterde ze met één oogopslag z n gezichten ze voelde dadelgk haar angstige bezorgdheid verdwgnen als had ze de gerusUtellende verzekeringen reedsopgevangen die hem op de lippen zweefden En toen in den loop van dien avond de burgemeester bericht deed dat baas Holsma t toegezegde werk kon afmaken beerschte in don kleinen familiekring voor het eerst sedert langen tgd een onvermengde vroolgkbeid die doorblonk in een prettig hartelgk gesprek Den volgenden moi en wandelde Jan Holsma lang voor tienen den nitgestrekten slottuin in om den heerlijken aanleg eens op z n gemak Ut bewonderen Werktuigclijk nam hij z n weg langs het zomerhuit om vandaar uit t heuveltje te bereiken op welks top zich de obelisk verhief die reeds raak z n aandacht getrokken bad Maar hij werd in dat voornemen verhinderd door de freule die hem uit het zomerhuis tegemoet trad een vriendetgk lachje op het bekoorlijk gelaat een morgengroet op de lippen ADVBRTKNTIEN worden gephuUt Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meerlOCenten GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte BoTeudien worden alle AdrertentiSn gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk dei Maandags Terschgnt 6o onverkiesbaarheid van den voorzitter de ledea m den procureur generaal van het hof van justitie tot leden dor Koloniale Staton 6o zoodanige w ziging dat bij het verwerpoll van een verordening van den Gouverneur door d Koloniale Staten bij wijze van conflict niei de Koning I maar de Staten Oeueraa beslissen j i i emigratie oomit in Nederland ontving behalve een gift van de Koningin Regentes een som van ƒ 18 000 op zijne circulaire Honderd perso I nen moest werkloozen zullen op 1 April oh veröonigen in bet koffiehuis De Hoop De Rnylerkade te Amsterdam waar de leden van het comité zullen aanwezig zgn om hen te ontrangon en uitgeleide te doru naar de Hull boot om voor gelieete of gedeultelijkn rekening van het comité naar Canada le verhuizen Zg verbindon zich schriftetijk binnen drie j ren het geld terug te geven waarvoor door het comité weder nieuwe emigranten worden gehotpen De beer Roosmale Nepveu in Canada woonachtig mnar thans hier te lande vertoevende heeft beruidwillig op zioh genomen op zijn tcrui oia de emigraLteo te begeleiden Wunwh ólgk lulïeu nog dit jaar weder een lOO tal vertrekken Te Brussel is eergisteren een zeer gevaarlgke Fransohe anarchist gearresteerd 2gn naam is Sobouppo en hij wa voor eenige jaren 9iet zekeren Pini tot 20 jaren dwangarbeid veroordeeld In December 189 wisten beiden misdadigers uit Niouw Caledonifi te ontsnappen Pini werd op zgn vlucht achterhaald maar Schouppe wist Frankrijk te bereiken en woonde te Pargs zonder dat het der politie gelukte hem op te sporen De politie meende echter te weten dit de bende die sedert eenigen tgd herhaalde inbraketi pleegdu werd geleid door Schouppe eu voorts stond bij onder verdenking dat bg ook medeplichtig wai aan de vernieling van bet caf Vi ry te Pargs Kom zei ze opgeruimd ik ben big dat gazoo vroeg iijt wani ik heb over een uurtje bozoek te wachten en mag u dus slechts kort gezelsobap houden Kan t u genoegen doen dat ik u eenweinig thuts breng in onzen tuinP Niets is me aangenamer freule antwoordde Jan hoffelijk Ik was juist van plan de obelisk op h t heuveltje eens van naderbg op ie namen Welnu zei ze dan zullen we dat doen Ik kan u dan meteen inwijden in de onderaardscho geheimenissen van onzen tuin Al ptatende wandelden ze op langs het breede met run bestrooide tuinpad dat in grillige boohteil tuBSohen de grasperken en bosschages doorslingerda lot het wf gscbool ondor de schelpbestrooiing van het looppad naar de tuiumanswoning Dokter Raabe zat van avond verhinderd zga ons gezelschap te houden vervolgde de freule werktuigelijk overstappend op het onderwerp waortDM beider gedachten zich bezighielden Hé dat s j mmer zei Jan U spreekt m t zooveel belangstelling van dokter Baabe dat ik benieuwd was naar de kennismaking t Spgt mg ook ging de freule voort dokter Raabe is in veel opzichten rago vertrouwde raadsman en ik durf in geen geval op eigen venint woording de uitvoering op me nemen van een tóÓ ver strekkend plan ats ge vg gisteren hebt voor gesteld Maar aan den anderen kant komt t me zeer goed