Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1893

geirvXi heefl aan dit betoog tot opoffering der onafhankeUjklieid van een land dat ons niet behoort de levenszanuw afgesneden Voor een paar dagen nu werd met een bepoaldetyk tot dat doel gehuurde toomhoot eene vCommissia bestaande oit een balf dozijii beeren felle inlyviugsmenschen naar San Francisco gezonden met bestemming naar WoahingloD om da groolo republii k te smeeken aan Hawaï het roemryke voorrecht toe te staan de sterrenan streepenviag te zwaaien en ta teven onder oen regeerBtelHtrl d t het lanil in geen enkel oplicht voegt En dat alles werd gedauii door een paar booderd opgü vond n mannen en jongelieden Amerfkaoen grootendeels die roet hun jtosuck en getier voor het oogenblik de oudere on bezadigder burgers schgnen tot zwygen gebracht te hebben Üaen enkele planter dia ce goeder trouw W8S deed echter mede In het district waar ik wnon zijn 7 bloeienda snikeroudorneroingon waarvan toehehooren iru en bewerkt worden door Britschfl opdunlantn Oy kunt u ouw gewaarwordingen bg de onttanffst an het nieuws waarover ik schreef voorstellen Da inboorlingen zgn ten zeerste verontwaardigd over dien aanslag op hunne vrijheid maar bigven no rustig met bet ong op do goedo zorgen van de tiritsoha re auriog tut bfhoud hunner onafhankelykbeid Zoo len ook de Britsohe planters dio het laatste jaar een 36 000 ton suiker uitvoerden naar de rogeermg in hst u ou erlaud op of recht geschiedde In kort wij teekenen met kracht verzet ann tegen de inigving bg welk tand ook totdat hei gevoelen van Uawui door eene volksstemming zal ingewonnen zijn De bnafsohrgverzal na de laatste uitinfren van Cleveland en zyn besluit tot voorloopige intrekking van het ronrstel tot inlijving wel geruster zijn Niet onaardig blijkt uit zyuen brief dut die te goeder trouw zgode planters voor het nieerendei 1 üritsche planters zgn Hun tegenzin tegen de aanhechting van Hawoi bij de republiek zou dus des noods ook zonder hun goede trouw verklaard kunnen worden Roerend is de schildering van da iuluoHingen die vocfr hunne onafhanKelijklitid hun hoop vestigen op da Ëngelsche ragooriug Engoland hIs beschermer der onafhnnkelyklieid van inhoorlingen boa pot ier gk staat dezen wolt de schüupsvacht IntuBschen beeft men in het Lond msch telegram van gisteren avond het laatste nieuws omtrent deze zaak kunnen lezen De volksstemming zat gehouden Worden ïoo wonic daar in het vooruitzicht gesteld Kil ala de ÏYtèuae gelgk heeft dat Amerika slechts lieed wat Enjceland had wiHen doe dnn wordt het beklag van den briofschryver recht komisch en Kcininklyke besluiten by de ambtenaren van politie in Nederiand en by het publiek 2 Het bevorderen van kameraadschap en onderlinge samenwerking der leden van do vereeniging 8 Verbetering van den maataohappelyken toestand van den ambtenaar van politie tn Nederland 4 Pogiugeu aanwenden tot daarstetlcn van een cursus tot opleiding van ambtenaren van politie 6 Verkrijgen van een politiewet in Nederland waardoor de positie van den commissaris van politie beter wordt geregeld Do contributie zal bedragen voor gewone leden dat zijn de commissarissea in functie ƒ S en voor buitengewone leden dat zgn de oud commissansaen van politie ƒ 3 50 par jaar Ër zulten twee vergaderingen per jaar worden gehouden in de maanden Maart eo September Voor zoovar de financiën der vereeniging dat toelaten zal er eene bibliotheek worden opgericht van boeken geschriften enz welke betrekking hebben op het potiliewGzen zoowel in Nederland als in bet buiteotaiid on waarvan de leden naar verkiezing gebruik kunnen maken De IConinklyke goedkeuring op bet reglement sal worden gevraag De vereenigingzat den In Juli a s in werking treden Het adres dar vereeniging is bg den heer J W Tuinenburg commissaris van politie te Hilversum BolteDlanüscli Overziclit B j d 2e liKing T n 1e Duil ehe lejerwel in de comm e verklMrdo Unpri i ook hel nieuwe roor t l llenn R en d t mec v n hol el ZnoeRon wil nemen roor on annemolük Het wordt llrworZ l jLdslone i weer beter Zoo l t eer gaat hoeft men de gewone verkoiKlheUl m griep j maakt wat i niet w Uo groote o dj had eh met een by torko oude lieden moer voorkomende delhetd te veel ifewaagd en daardoor k u ge al 1 0 premier moet acU eohtar roorloopig noir rde rz vror tg d Met onmiajtenbaar welbehagen legt A DaUv N i den ringor op zekere o for welko an regeeringaweg in het Lagerhm werden te paa gebracht en tówelke W kt dat in Ierland de oomfoh Ka L iV 3 517 307 de Protestanten daarentegen al eht 1 7 448 terk g W oo reept het SL takl heel ander dan do atereotiepe bewering hier Engeland d t er in lerlond twee prote tant n i tegen elk drie katholieken P nten zj Men zou kunnen meenen dat het weinig ie zat doel of er een onreoht begaan wordt jegen eeneminderheid r twee tegen drie dan wel jomSJ eene ran leeht n tegen drie Ma borinSn ohynen rol trekt j ol 1 de katholiek Ioro o betrekking tol het Homen lo rr ag tuk orer Z kam te kannen geMhoren worden Een sprekendbowg biervan lerort eene gieteren rersohenen petitietegen het ontwerp uitgaande van een aantal loreohekatholieken en betoogde dat de re tiging i reie in Ierland eenen re olutio ire eit zoiw ken die ehadelgk zou zgn roor de hoogste belangen ran da gewest en in het bgzonder roor die ran den kaholioken godsdienst Pe onderteek naars r ndit stuk dat door de Pali MM Oa üt besohouwdwordi Is een manifest ran buitengewoon groote be teokenis zgn meerendeola mannen jan rang en inMen borioht uit Ue Russische minister ran Snanoidn hecht veel arde aan den gunsligen uitslag der onderhandehiigen orer het handelsvenhag met Duitsohland Hoewel eenige van DuiUcbl nd voorstellen nie aanpnomen konden worden is de miui ter toch be reid alle conoess te doen welke zoo mogelgk zonder de inlandsche ngrerheid te benadeelen in IZ zijn bet tegenwoordige beschermende stel l afbreuk te doeni Bji de menalelling ran de commissie welke da bg den Amenkaanschen Senaat inkomende lin noieele roorslel en aan een roorafgaand onderteek onderwerpt hebben de voorsUnder ran vriio zilreraanmunting do mecrdorhsid boUald De wetgerendo m cht in Kansas hoeft hel zilrer al eenig weTlig betaalmiddel aangenomen on alle roorwaarden va betaling in goud nietig verklaard III de Ifeue SreU Vw worden uitvoerige mede deolingen gedaan door een reiziger die voor eenigen lyd een bezoek bracht ann het eiland Zniite dat niet laHR gelüden zoo zwanr door aardbevingen werd geteisterd Bij de aankomst zegt do schrijver ztet men weinig van da kastaati opha dio beeft plaats gehad Aliaen de witte vetdtenten en de houten i barakken die langs ile kust tiggon loonen reeds van verre het Kobenrde nan In dczo tonten kampeeaen de arme bewoners van het eiland dia van hun dak tyn beroofd De start Zanta zelf heeft volstrekt niet een Grtekswh karakter du witte huizen met groene luiken jfe vele afzonderlijk staande klokkatorens herinneren meer aan Opper Itaüe De eerste vraag by de aankomst was hoe en waar kan men zonder lovonsgovaar voor een halve week een varblyfplaat vinden want ik was zoo vertelt onre reiziger niet zoo voorzichtig als enkele Grieken die des morgens kwamen en ret ds do avonds wegens dringende bezigheden vertrokken Het hóifl dat men ons wees maakfe een goeden indruk voor een stadje van ruim 16000 inwoners Maar overal liep men over afgevallen en afgebrokkelde stukken kalk an de metsetarbeid waarmet nen batig wati en de kleine scheuren in de muren der bovenverdiepingen gaven aanleiding tot allerlei sombere berekeningen over de sterkte van den mensebelyken schedel Daar echter dit hotel bekend stond ala het eigenlijke vorblgf voor vreemdelingen een tweede hotel geheel was verwoest en een dorde den Europeeschan reiziger zelfs hem die voldoende van insectenpoeder ts voorzien niet tot binnentreden uituoodigde bleef ik ten sictte in het eerste overnachten Daar de kelder waar ik het liefst myn vorblyf had gehouden nor dit doel weinig geschikt was nam ik mijn intrek m I en fraaie kamer op de bel étage Zolder n Wanden waren van boot man zou meenen naar tie voorzicbtigheidsmaatregolön door de wetensscbap wniïegüven gebouwd Toch gaat men den eersten vond op znlk een plaats met eon eenigszins eigenaardig gevoel ta bed Zal men op liotcritieke oogenölik zich redriyn langs het balcon of is dit te hoog P ef da trap aMuclilen of zich eeuvondig zooals hier Wordt aanbevolen met uitgestarkte armen plaatsen tuiKhen deur of vtinsterkozijnen die gewoonluk het Ta Aotmrpcn ronden entgeFnnscliorMheroheur xiJD ipoor o t t en Schouppe raadaar mht Bruu g iog liep bg in de ral Ttirwyl by io een komehui UI ta eten werd hij door de rechercboun of ervatluo en geboeid roordat b ztcb kon TerdMÜgen In zga zakken roodeo de agenten een geladen revolver en een dolk iMoevcDi ceoigD papieren De Frantcbfl agenten Ettlt n roorloopig nog ia België ïilgvrD want sy boprn nu zij den leidt r bebbco ook de andere ItKlen der bende te kannen opsporen Ststen Oeneraal 2 iUmu Zitting ün Ponderdag 16 Haart 1893 Onder de vete dingen iraarvsn wy geen verstand bebbfln behooren ook mail contracten Trouwens daarin ataan ij niot alleen er z n ook kamerleden die in dit optioht zicb incompetent verklaren terwgt anderen zelfs verklaren dnt zij er na al betgeen er over verbaudeld ia nog bet na niet begrijpen Zoo oppervlakkig xouden wg teggen dat de Regeering gelijk lieeft uu sij aeu matigen steun wil verMkereii aan da itoomhootmantacbappijtin welke ona aeu geregelden vorsneldon wekelykachen dienst zullen TflrschaffeD in staat om tn concurreeren met do Pransohe mnll Toch is er geen eii d aan tic bejiwaren en gaat de woordenstroom ongehinderd zija gang Pe berr Vrolik blgft nog ongerust ook na de aangetiraohte wyeif ing de heer Gerrilaen handhaaft zijn reputatie als phrasonhutd door goen enkel tegen hem aangevoerd argumontje onbeantwoord te laton de heer Keuchenius wreukt zicb over zijn lang siil2Wijs 6n door eene typische nircumlucutie rede de heer Plate vond juist in de laatste wijzigingen redenen om tegen Ie stemmen Kiudelyk kwam er in den persoon van ilen heer Mees 5en Koed geharnast verdediger die de opposit o vroeg wat ttj eigenlgk wild De oontraoien B en C tteuKdrn niüt en nu zij verdwenen wareu was bet ook mat goed by het mntraot van 19t l toen de Regeeriug roor ISjaren aan de bedongen vruchtpry en vastlag was het niet goed en nu de Begeeriug volkomen vrg ia wus het ook niet goed Wat wil men dnn eigenlykP Het ia zeker mogelyk dat de Regeering b j onderhandelingen met uitgeslapen maatachappyeti over een rraohtcon tract aliyd het kind van de rekening is maar een vraobtoon tract moet er toch zyn Eu zegt men nu dni tg door het mailcontract indirect gebonden ia dan blijftde vraag moet er itan geen mailcontraot zgn Ook in dezeu eisob had de henr Mees klaarblijkelgk reeht dat de oppuaiiie zich rekenschap behoorde te geven van de gevolgen eener verwerping In don aanvang der zitiing werd het miltioen aangevraagd voor de brug by Heusdeo toegestaan met 16 stemmen tegen Coöperatieve Bouwvereonigiugen Naar aanleiding an het proefschrift van mr J H Boudewgnse De oooperutievo vereaoiginc aar VederUndscb recht bespreekt de Üaagêeke Courant de ontaarding van bet li grip coöperatie bg de coöperatieve bouwvereenigingen Want in den regul zgn da leden van deze bouw vereenigmgen gewoon huisverhuunier au daardoor hetzelfde als aeu conservatieve anarohist dl iets dergelgks De gesobiedeuis van deopriohtiug vau zulk een veraeuiging toont dit bet best aan en geeft tevous een aeuroudig middel tot redres Ken paar lieden die meeuen dat een bepoelije plek gunstig is voor bet stichten van coöperatieve ta pas omdat t IPÜ een rerl k motief aan do band doet voor myn veisoek om uw viaita tot Maandag uit ta stellen Met alle genoegen freule tie bfgrypt dat ik dokter Raabe ongaarne zoumissen in onza coramisaia van onderzoek want pabemoeit aiob sedert den dood van mama weinig ofniet meer met de buitenwereld en wy zouden allichtvoorbarige besluiten nemen onder te letten op debezwareu aan da uitvoering varliondau Maar ik heb nog e n reden om nitatal van uw bezoek te weosohen Gisterenavond is bet plan by me gerijpt om Zondag de maoting te Meerdorp by ta wenen Ik zal dokter Raabe verzoeken of hy me onder l B besehermiug wit nemen i U dan lie ik kana er iaoognito te TersobyneD Me dunkt we vinden daar aen sohoone gelegenheid om bet volk gaile te slaan to i n doenVen laten om kuiinis te maken met de boofdleidera tier sociale beweging in deze providcie tn te onderzoeken walken weg ze op willen Ik heb tnu self afgevraagd welke bonding ze gullen aannamen tegenover een proef ala ge my bebt voorgesteld Want vindt kb niet dat A een vraag van gewicht il DÏ we van da Votltsparty medewertting en wnardeerÏQg of tegaakanling eq wantrouwen te wachten hebben F £ en vtaag an gewicht omdat we in eik gevatte Iwmpon zullen hebban met den kleingeeatigon spot woningon rbhtan aen bouwrereeniging op en jtoekeo dan onder hun kenniisau of vnandou nur medeleden om een obligatia leening te kunnen ondernemeu Is dit klaar eudauotaneeteacteifepasK rd dan wordt een architect opgezocht dta beaiekken voor A a tienoodigda woningen maakt Nu verdient hei o imarking dat alle kosten voor aankoop van grond toezicht op dan bouw bouwkosten honorarium oor den architect enz worden besiredau uit de opbroitgst van de obligMtte leening op een paar honderd gulden na dia door de leden warden bgeengebracht maar die iH den ra al gatteet worden f fr8londt n door admiQiatrutiekusten zoodat men gorust mag zeggen dat op da huizen die een cooperatievy bouwvereeniging laat verry n meestal ruim 100 pCt wordt ter leen gegeven Di 18 een exceptioneel gunstige bohHodeling van da zyde van bet kapitaal en daar tegfnover moeten dan ook byzondare waarborgen worden gegeven De ledeu der vereeniging tyu solidair d i hoofdelijk ieder koor zicb aansprakelijk voor da galt ende som derhalve waar hypotbeekbankeu slechts ongeveer 60 pCt der waarde voorschieten wordt hier 100 pOt geven maar wordt ar dun ook op gerekend dat da solidariteit der ledeo de overige 40 pCt dekt Hiertegen kan geen bezvt aar bestaan weuneer men met cfo rieele cooparalieve vereeniging ta doen heeft wier ladin met aan speculatie deuken Doch sedert bet de coöperatieve bouw vereenigingeu goadgaat ziet men die iiedeo die lid waren van één dergelijke vereeniging tevens lid worden vuu aen tweede en meer zelfs Zij verpanden dus twee of meermalen iets wat reeds als zekerheid varbuudan was door da oliligalie leeumg der eerste vereeniging waardoor dia Zekerheid een vry hcliva waarde kreeg en tevens deden zy ieti wat lu stryd was met het beginsel van coöperatie zij dreven door de zucht om ar iets van te halen den prgs der woningen voor bun aUudgenooten op en warden tuug umerhaod huisjeamelkers zonder kapitaal spooulantun zonder fonds Zoolang alles goei gaat en de Jedeu weinig tast hebben en nog een aardig duitje tuaknjgeu is daar geen gevaar bg maar bet kaï gebeuren dat alles niet goedgaut dat de huizen blyvan leeg ataan en wie moet dan de contributie rente afioasing onderbond enz betaiauP Natuurlgk net lid voor wiens rekening huis en erf staan Maar is het waurachynlyk dat iemand die juut omdat hij gaeu kapitaal had op zuiku gunstige voorwaarden geholpen werd oni liet te Lnjgun dit lang zal kunnen volhouden F Ën wanneer zyu gnancieela kruobt dan uitgeput is wiu zullen dan de dtijies van zyu speculatie worden F Zijne medeleden Werd du algemeen begrepen dan zou eaker in de statuten an een geen enkele cooperatieva bouwvereeui ing de bepaling outbrekeu dat niemand op verbeurte run zyu lidmuatsohap lid mag worden van een andere coöperatie voreeiiiging dia hetzelfde doel beoogt Ën de wetgever heeft daarm ook een middel om ongeoorloofde Bpeculalie tegen ta gaau door by een welawyziging dit verbod in de wet van 1876 op te nemen Dan moeten de leden m de huizen op bun naam gebouwd gauu wonen en mocht een Ld door tyctalgke tiuaucieele omsUiidigheden genoodzaakt zyu zich met aen kleiuer huis te behelpen dan zarge men del het lid van dan huurprijs die zgu buis opbrengt niets in handen krygt doch dat bat deel daarvan dat meer ts dan het verschuldigde voor rente en onkosten lust en de geringschatting van onze dorpsaristocrateuF Jan zweeg eonige oogenblikkea omdat hy z n vermoeiten omtrent da houding van z n eigen party niet durfde uilspreken iSpyt me freule dat ik t gewicht van die vraag niet dadalyk kan beseffen zei hy aarzelend Me dunkt bg het taieeren der bazwerun tegm bet plan dai ik totwag ontwierp beeft de gedachte zich aan u opgedrongen wat zullen de menschen or vft zeggen F Bn in uw plaats zou ik deze gedachte dadalyk verworpen hobhen krachtens mijn beginsel dat men bg t betrochten van wat goed is niet mag vragen naar het oordeel der menscheu I Nu dttt is m c zwak ook niet bernam de I freule lachend Maar we hebben hier een eiceptioneet geval omdat uw plan zonder hulp van den werkemlea stand onuitvoerbaar is Enfin laten we ODS onderhoud hervatten na do meeting dan hebben we wat vaster grond onder de voeten Ze wareu onderwijiVt heuveltje genaderd an hepon ar keuvelend omheen etkanr wyzend op da schoone kteursohakea ringen in i q moznikperk n aan den voet der olwlisk De freule sprak daareven van onderaardschegeheimenissen schertste Jan Ja zei lachend ik zal m n woord gestanddoen Ze ging hem voor langs een nauw zichtbaar paadje dat recht naar den top vnn h l heuveltje voorde steeds dient roor afloasing Want het doel ru alle coöperatie moot zyn Kapitaal vorming In de mjUeke tt leest men Onder de kleine bezoekers der bewaarsohool eener naburige gemeente bevond ztoh sinds tang een driejarig ventje dat by alle anderen afstak door de verregaande slordigheid van zgn uiterlyk vooral aan aangezicht en haardos was hot hem aan te zti n dat da allereerste toiletartikelen voor hem onbekende grootneden waren Een verzoek aan de ouders om hierin verandering te brengt n hielp niet evenmin het herhaalde verwyderen van het kind met de boodschap dat moeder hem wat moest opknappen steetls kwam hg met even morsig aangezicht en hoofdhaar weder de school binnen Toen dit ook dezer dagen weder het geval was nam da bestuurster der school een eigenaardig middel te baat Da jongen ward eens goed onderhanden genomen Er werd hem Hm hand ééua zyde vao zijn aangezicht schoon gewasschen en an ééue zijde van het hoofd het haar netjes opgemaakt Zoo mocht hij zich nu eons aan zgn moeder vertoonen wellicht zou deze nu wi t de metamorphose willen voltooien Of hut middel de gewensohte uitwerking had O neen Onder een vloed van woorden kwam de moeder verhaal balen over de beleediging haar aangedaan en in stede van een enkale belofte om voortaan haar plicht beter te betrachten gaf zij da verzekering dat zy zich eens niet 20u laten dwingen Men deelde ons het bovenstaande mede met de vermeldiug van de plaats der handeling en de namen der handelende personen Wij heten deze laatstee achterwege doch meenden dat de vermelding der feiten wellicht haar nut kon hebban als een staaltje der moeilijkheden waarmode zg die buane zorgen aan de opvoeding dor jeugd wijden dikwijls hebben te kampen In de Pali Mall Gazette geeft een Engelichman op Hawaï een relaas van de geruchtmakende orowentuling In zijn eenvoud Igkt het van de waarheid niet ver verwgderd Hy schrijft don 2eo Februari van Hewui De bevolking der Sandwich oilaoden bestaat uit een aantal nationaliteiten Da laatste volkstelling gaf haar op 90 000 aan Hiervan zgn slechts een 40 000 inboorting u en kleurlingen Vun de overigen zijn bet grootste deel Chineosohe en Japansche koelus die als plautai eart eiders op deze eilanden gekomen zgn en wiar eenig doet is bier een paur honderd dollars te verzamelen en dan naar hun moederland terug ta keeren Van do vraemdolingen kapitalisten planters enz zgn 1 928 Amenkanen 1 344 Britten en 1 034 Duitschers ïti hel tgdvak tusschen da volkstellingen van 1884 en 1820 is het aantal Britten geklommei eo dat der Amerikanen sterk gedaald Nn isergediirendadealleriaa stujareain Honolulu eene samenzwering op touw gezet met het doet dit tand aan de Vereenigde Staten over te dragen Aan bet hoofd stond een voormalii minister en haarorKaan was de AdvertUer een anti ËDgelsoh blad te Honolulu Eenigen tgd na de invoering der Mc Kinlejr wei heplfitte dit blad de inliÜving bij de Verooni de Staten als een middel waardoor onze pUnters van de voordeelen der Amerikoansobe suikerpremie konden genieten De verkiezing echter van don beer Cleveland dia zijne meening over bet premiestelsel zoo krachtig beeft uit Boven gekomen drukte ze op een knop waarna zioh een beweegbaar dourvak in een der zijvlakken vsn de obelisk naar buiten omwentelde en er ecu I smalle Wenteltrap te voorschijn kwam dia recbt naar beneden leidde De trap voerde naar een grot met boomschors gestolTeeril waarin ianga onnospeurigke wegen een zacht diffuus Hebt droug Dit ia nu de herpjitago van het atot Hoogendaal zei de freulj lachend torwyl ze zich gemakketyk nearvlyde op de rustbank van boomschors diete en den wand was bevestigd Vindt ge t nietjammer dit de heremiet ontbreekt AI ik m n bestemming misloop kom ik mevoor de vacante betrekking aanmehlen freule 1 schertsteJan Ik zat de plaats voor u openhouden lachte ze Hebt ge er niet van gesproken aanstaanden zomeruw doctoraal te doen Zoo ia myn plan freule I Ala m n werkzaamheden t eenigszins toelaten sohryf ik oog voorNieuwjaar m n dissertatie Maar dan moet allesraeetoopen want t grootste deel van den dag ben ikbezet en als ik t druk gehad heb voor m n blad ben ik niet altijd goed gedtaponeent voor het behan delen van ingewikkelde rechtsgeleerde problemen M ordt vêrw yd Isogat by een aardbeving gespaard blyvan P Zal meo biertoe den tyd hebben F En tal men minste niet zyn hoofd door een kussen matras of doek trachten te beechermen Den eeiaten nacht ging alles goed eerst In een dar volgende nachten maakte de reiziger kennis met den Beieamós Te Athene voelt men dikwgls aardschokken maar de beweging is daar meer golfvor mig Op Zante echter voelt men zich plotseling opgeheven zwevend terwyt een sterk gerommel dat uit den kelder schgnt te komen wordt waargenomen Twee of driemaal Wrhaalde zioh deze schokken telkens van het luide gerommel vergezeld Hebt gij de aardbeving gevoeld vroeg des morgens de hotelhouder Eigenlyk was ik teleurgesteld Zoo ondankbaar is de mensch nu eenmaal Levend begraven of gedood te worden begeert men niet en toch koestert men in stilte dan wensoh eens iels zeer buitengewoons te beleven evenals de miss die in da Abruz zen baar gids een zekere som beloofde als hij haar eens met een rooverbende liet kennis maken Als men de lange smalle hoofdstraten van de stad Zanta doorwandelt kan men nauwetyks geloovan dat van de 3800 huizen die bat plaatsje telt slechts 2üO bewoonbaar zyn gebleven De grootste verwoestingen hebben binnenshuis plaats gehad In de zgstrat n echter dikwgls nnlMgaanbaar door j bet puin ziet men tal van ruiue vooral in het uoordelyk on zuidelyk deel der stad Opiuerkelyk is het dal over bet algemeen bij de bouwwyze weinig rekening ia gehouden met de telkens weer voorkomendo aardbevingen en een wonder mag het heeten dat niet meer huizen dan thans het geval was geheel en al zyn ingestort en verwoest By een wandeling door de stad bemerkt meu dat verschillende oudere gebouwen paleizen en kerken uit den tyd der Venetioansclio heerschappij gespaard zyn gebleven of althans van buiten niet zoo balangryke schade hebban bekomen Merkwaardig onder dese oude gebouwen zyn hut paleis van graaf Commuto kostbaar ingericht on j voorzien van een rijke bibliotheek en de kerk St Georgios met haar prachtige Veneliaaosche schilde I ryen Al deze schatten warden gedurendu de aardbeving in kelders en magazyueu geborgen niet alleen uit vrees voor een verwoas ing door de schokken maar ook uit beduobtbeia voor diefstal dia zoo ge makkelyk zou zyn by de groota verwarring welke van de ramp het gevo g was In bet paleis Cesttre Rumo in vroeg reiaissancestyl gebouwd is een balangrgker verwoesting aangericht glaswerk vazen en heelden zijn in verschil lende richtingen dooreenge worpen en liggen in Bobrrven Niet alleen de stad ook de omstreken werden door den Oostenrijkse beu reiziger bezocht terwyt hij ook op hut zuidelyk deel van het eiland waar de vuloaiiiacha werkzaamheid van dan grond het duidatykst aan het licht komt een onderzoek instelde De tocht ging per rytuig en duurde vrg lang wat niet alleen aan den grooton afstand was ta wijten maar ook daaraan dat de koetsier hy elke vraog dio tot hem werd gericht het rytuig tiet stilhouden een veraehynsel dat men m Üriekentaud moer kan waarnemen Onder weg kwam men voorby een verwoeste hofstede waarvan de rume een indruk maakle als van een met kracht ingeslagen en over het hoofd gezaktan cylmderhoed Ia hier niemand om liet loven gekomen schreeuwde ik den man in het oor Geen antwoord En eent na eeniga maten myn vraag te hebben herhaald vernam ik dat ntechts drie menschen den dood hadden gevonden Weldra naderde man da nu reeds docr Herodotus beschreven pekgroeven die vroeger in een groot tbans uitgedroogd meer lagen Naar aanleiding van een ciroulaimaan de oommissarissen van politie in Nederiand is Dinsdag j teAmsterdam een bijeenkomst gehouden tenaindo besprekingen ta houden over do wensohelykheid totnauwere aaneensluiting en samenwerking van commissarissen van politie en zoo mogelijk oprichting vaneeu veraoniging Ofschoon da opkomst niet zeergroot was bobben de aanwezigen ook opgrond vande vele ingekomen brieven van sympathie voor hotdoet gemeend de wenschelgkheitl tot nnuware aaneensluiting te moeten uitspreken en hebben zg in verbami daarmede opgericht aan Vm etntging van Cortf missarmm van Politie in IJederland i Tot bestuursleden zgn gekozen de heereu N de Graaff comm v politie la VUssingjn president J Terpstra comm v politie te Hoorn vice president J W Tuinenburg comm v politie te Hilversum socretaris penninginetiator bibliothocans dia de benoeming hebben aanvaard Het doet der vereeeiging is 1 Bevorderen van meerdere kennis van bet pojitiewezen en do bestaande en nog te maken wetten