Goudsche Courant, maandag 20 maart 1893

mmi wmBLEMB mimfru De Algemeene Vergadering van Aandeelhouders zal gehouden worden op DINSDAG 4 APRIL a s des namiddag s ten 1 uur ten kantore der Maatschappij D C W VAN DBR LAAR Directeur BLOOKËR S Dat kan ik me voorstellen betuigde de freule Ik heb u dan ook in atilte bewonderd dat ge udoor eigen kracht zoo iioog hebt opgewerkt Hebtge nooit naar tinanoieele hulp uitgezien Vroeger wel freule antwoordde hij dof maartoen zijn al m n pogingen mislukt Ik had een hoogen dunk van de edelmoedigheid der rijken en leefdein de stellige verwachting dat velen bereid zouden i xyn tot helpen wanneer ik eerst getoond bad wilskracht en aanleg te bezitten Maar die verwachting ging heel gauw ia nevelen op wat ik ben heb ik an me zelf te danken en nu ik m n doel bijna bereikt hebt zou ik uit princi e elke financieeJe hulp afstaan al werd ze mij onvoorwaardelijk geboden Als ik de macht had dar zou ik u tot ridder an zei de freule bewonderend Welk een inspanning moet t u gekost hebben om u aan de studie U wijden en u tegelijk de middelen te veraohaffenem uw akademischo opleiding te bekostigen Ik zalpap over u spreken j hg heeft invloedrgke vrienden die u na uw promotie kunnen aanbevelen voor een i is t fijnste merk niet los per ons verkriig baar maar uitsluitend in gesloten bussen De verkoop neemt dagelijks toe want de prijzen zijn slechts LOO ƒ 0 8 ƒ 0 45 Verkoopers Van EDE van der PAL8 te Goada A H V EAUUNG te Bodegraven pr V kilo baa pr kilo bua pr i kilo bua Daarvoor wordt het beste en opiosbaarste geleverd wat te maken is Een hoogeren prijs voor CACAO betalen is dus onnoodig Gouda Soelperadruk van A BaiNKHAN Se Zoon BnrgerlUke Stand Hoordrecht GEBOBEN Maart Albert ondara A M Kiaman eo A Vente Willem oudere B Verboeff en W D VerhoeTon 15 Arie ouders J de Knegt en A Versnel OVEBLKDKN 11 Maart Adriana Doeland 4 w advertenti£ n EINDEXAMEN BÜ58 E5A70m CH00L De Commiaaie voor het Kindeismen un de Borgeratondaohool brengt ter kennia van het Pabltek d t het mondeling Examen zal eboaden worden op ZATERDAG den 25n MAANDAG den 27n en DINSDAG den 28n MAAKT fl B dea aronda te 7 nren in het Schoolgebonv op de Hontmanagracht Wie aan dat Examen venachen deel te nemen moeten zich TÓór den 21n MAAKT daartoe aanmelden bg den Directeur der School Nameni de Examen Commiasie De VoorziUer Dr F H O TAK ITEBSON Een ware sichat voor de ongelukkige alaohtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime nitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s ELFBEWABING HollandBche uigave met 27 afb Pri 8 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgeo van deze ondeoffd lydt moet het lezen de oprechte leenng die hot geeft redt iaarliijka duizend van een zekeren dood ïe Terkrggen hy hetVer lagaMaguiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Sociëteit Ons Qenoegen Zaterdag 18 Maart 1893 BUITENGEWOON SOIREE door da Weener Dans en Ytiyiederen Zangeresseo met medewerking van de CELLOVIRTUOSE Franlein DOTTI en eenige ARTISTËN van het HoUandach Tooneelgezelscbap directie A van LIER van AnuUrdam Asxt Msui v i ven Bntrée r den ƒ 0 0 Kiet ijeden O Een JONGMENSCH vertrouwd met Boekhonden zag zyn vrgen tgd gaarne aangevuld met bet BUhouden vao Boeken of andere Werkzaamheden Fr Br onder No 2259 b j den uitgever dezer Courant Bg de oDdergeteekenden ia de INTEEKENING OPENGESTELD op ieSIBVWE JAABGASG van het VERSLAG van het verhandelde in den GnaaiiTiiBaaD VAN GouDi Prijs per Jaarg ang 3 A BRINKMAN ZN llliDOORl S Eeltknobbelsr Hoomvlie HuMeeU Wratten enz worden in 7 8 dagen tgd geheel verwgderd zouder de minate pgn t veroorzaken ook zelie niet op de gavoeligate huid Prlja per flacon met penseel SO etg AlUin aid hg B 80H0LTEN Coiffeur Eiaoh de handteekening von A v TÜIJLL GIBiïli CEilIi uit ZES LIIBB BLJKKBS Ondergeteekende heeft de eer zgne geachte Cliëtttèlle in kennia te atelten dat van af ZATERDAG 18 MAART bg hem U bekomen ia bovenataande Groenten uit de fabriek Nieuw Franfort a d Rgn bg Leiden t van den Heer L E NiiowaiijiDizES SPINAZIE k 15 et per vgf oni ANDIJVIE i 15 et 8NIJB00NEN i 20 et PRINCES8EBüONENii20en25ot DOPERWTEN ii20 30ot Men wordt verzocht Terrines of Borden mede te geven é Breebaart Lzn markt Kouda Wie zeker zyn wu de Echte Eükel CacaO te ontvangen tesamengesteld en na vele proD emiDgen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Hichaells verraardigd op de beste machines in het wereldbercemde étabbliasement van Gebr Btollwerck te Keulen Itehs Bik6l acao in vierkanten bnsaen Deze Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezande drank toot dagelijksch gebruik een 4 2 theelepel Tan t poeder voor een kop Chocolate Als geneeekrachtige drank by geval Tan diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar b j de Toomaamste H H Apothekers eni Vt Ka Kg proefbnuje f 1 80 o 0 90 c 0 38 GeneraalTertegenwoordiger tMt Nederland Juliut Mattenklodt Amsterdam Ealreistraat 103 Zeer ïïette Gesteendrukte mMEAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMA en Zn l Zr m tJUt ONZE Prof Dr a JAECtSa dracen voortMa iwvsn tmuid gedeponaard mark dzi etiquat f i £Z£W£m Terkooper op JAHSSM A IlLAiroS We n en M Mur Wok 1893 509a Maandag 20 Naart GODDSCHE COURANT PiieuwS en Adveftentieblad voor Gouda en Omstreken D ni BTe dezer Goarant geschieut d eiyin met aitxonderiug Tan Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ia 1 25 franco per poet 1 70 Aisoaderlgke Nonunere VIJK CENTEN ADV£BT£NTI£N rorden geplMtii van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBT TSBS worden berekend naar plaaternimte Bovendieo worden alle AdrertentiSn gratii opgenomen in het ADVËHTKNTUGBLAD Hwelk dei Maandags Tersch nt Oe inzeadlng van advert ntlén kan gesonieüen toi Mn uur des namiddagB van den dag der uitgave de phraseering t gelyktijdig ademhalen vaneen soo groot aantal damea eo kinderen opvallend Wat meer vuur zou over bet geheel genomen nietgeschaad hebben alles wa echter netjes en afgewerkt Psalm 33 van Bargiel word bizonder goed vertolkt t is eene lieve oompositie doch misschien welwat i lang Dt drie jonge dames allen leerlingen van den heer 8paanaennan zongen zeer beschaafd den bekenden Terzutt uit ËUas Vooral de alt heefteen mooie atem De heer Snoer speelde zeer verdienstelijk uen paar nommera voor cello en later voor harp De allerliefste duetten van Oath van Kenoes maakten ook bier een goeden indruJE ofsclioon ik de keuze niet gelukkig vond wijl alle drie nommera een ernstig karakter droegen De Strydzang der Öeuzeo met t Wilhelmus door den heer Spaanderman voor 3 teramig vrouwenkoor gezet kou natuurlyk geeo aachtigfln grootscben inJrtik makou wijl vrouw Mt ümmeQ en vooral die van zeer jouge damea en kinderen daartoe niet geschikt zijn Toch was het aangenaam door zooveel jonge damea t geliefde fWilhelmus te hooren zingen Jammer dat de beer Spaanderman zich niet geheel aan dcf oudo zetting heeft gohoudeu Ower t geheel mag t concert als welgeslaagd beschouwd worden waartoe ook de beer Kagie door zgne begeleiding bijdroeg De zaal waa zeer goed bezet dus zal de Kinderbewaarplaats zeker wel gebaat zijn door de opbrengst genoodigd v jór l Juni a s iu de vergaderingen ia behandeling te brengen het vraagstuk De onderwyzer e t de maatschappij Het hoofdbestuur meent dat vooral op de volgende vragen gelet lal moeten worden lo Mag de onderw zicb buiten de school op staatkundig eu raaatschappelyk gebied bewegen P Men lette hierbij vooral op in hoeverre in t bijzonder voor den openbaren ondcrwyzer art 33 der wet op l L O ala eeu contract beschouwd moft worden dat hem in de vryheid van zijn handeliogen buiten de school zekere perken stelt 2o Zoo ja kan hem t lid iyn van een politieke party verboden worden 3o Hoeft de ondorwijier in zyn optreden nog met andere eisohon rekening te houden du andere staatsburgers P BU dez Connuit behoort een Byvoegsel BINNENLAND GOUDA 18 Uaart 1898 Uit tiomia ichrijft men aan Caecilta alg nnuikaai t dêchrift can Nederland het volfteptle Het Centrum bespreekt de toestanden in Oam ito dat onder bet bestuur van nhel Is aclietische on ma9oiinieke element behendig wordt Keexploiteeid Dat element hi eft den koera van het züvergeld geheel in hinden elke munt is op Curasao gangbaar Maar nu wordt een t jd lang steeds in deze of gena muntsoort uitbetaald wodat men weken lang geen ander geld ondor de mensoben ziet F n op ooo goeden dag hebben de heeren van de coterie den koers van het geldstuk in qnaestie besproken on weldra verneemt men da tyding Dit geld beeft 30 tot 40 cents van zijne oorspronkelyk waarde verloren Het gevolg daarvan is dat de arbtdder die ia die geldsoort zyn loon heeft uitbetaald gekregen plotsoliog zyn verdienste verminderd ziet met een btilangrgk bedrag Langzamerhand wsrdt do voorraad van de bedoelde muntsoort echter weer uitgegeven en dan door het element togen den verlaagden koera ingewisseld eu dan begint straks het spelletje vsn voren af aan Aan het departement van binnenlandscho zaken is een nieuw ontwerp van wet op den leerplicht in gereedheid gebracht Het hoofdbestuur van den Bond van Nederlandschn ouderwgzora beeft alle afdeeliogsbesturoD uit Deo SUtea Februari gaf de haer SpaRoderman alhier oea weldadigheidsconcert met medewerking ran de lèerliiii ea onzer stedülij e Muziekschool met name wat soluzanjïeu koorifezangklasseD betreft Verder verleende cJe heer 3noer uit Amsterdam aU harpist en celUat zyne medewerkic de beur Kagie accompagnuerde De heer Spanodennan heeft bewezen een zeer verdienstelijk kunateuaar to z a AU ofKAnist was hij reeda gunstig bekend op dezen avond trad hy in Gouda voor het eerst als aoloxanger op Zijne atem ia niet sterk raaar ïeer sympathiek terwijl de sUtproak over het geheel reeds te prijsen valt Bij meer vriimoedigbeid om in hot publiek op te treden en indien hy meer zeggengskracht krggt is er een verdienstelijk langer méér in Nederland Lente van Verhulst werd zeer goed vertolkt Spoel s lied Mlet Iraumt von Hofnung wi der raet piano en cello viel zóó m den smaak van bet publiek waartoe ook de medewerking van den cellist bgdroeg dat eene herhaling gevraagd en vorkregei werd Nu ik tooh met doa leider van t concert ben begonnen wat de damfis van t koor wel natuurlijk Rullen vinden wil iMEbII oven aanstippen dal de beer Spaanderman ook etfrpjed dirigent en vooral een goed onder wgzer bleek te zijn Wel waren voor de pauze de tempo s van enkele nommera te langzaam er werd echter met zooveel lust gefoiigen dat men verbaasd moeat zyn over den fraaiea klank dien het koor ontwikkelde De jonge damea en do kinderen zongen beel goed en vooral was hot de datdolyke uitspraak FEVILLETOIM eervolle betrekking Die hulp zult ge toch niet afslaan Integendeel freule I ik zal er hoogen prys opstellen omdat ik zo aan u te danken beb De herinnering aan deze oogenblikken van genoeglijkeaomgang zal ma altgd bij blgven als eon zoute gedachtenis aan u en deze schoone omgeving Geen komplimentjes schertste de freule meteen afwerend gebaar hoewel haar blik verried datze gestreeld was door z n woorden We zullen elkaarimmers nog vaak ontmoeten en ik hoop niet datonze kennismaking met uw vertrek afgebroken zalworden Maar uu moet ik u waarlijk verlaten vervolgde ze opstaande Amuseer u gerust nog een uurtje in den tuin Er zijn mooie plekjes in overvloed die zich liever zelf laten vinden dao zich te laten aanwg zen Ze klommen weer naar boven en Hopen t heuveltje af onder de bedrgven neg enkele afspraken makend betreffende het uitgestelde bezoek van Jan op het slot Met een hartelyken groet uaro de freule afscheid van hem waarna ze met haastigen tred naar het slot lirp terwgl Jan in tegengestelde richting wegslenterde om zioh in het uitgestrekte wandelpark uog eenigen tijd te vermeien VI Zondagmorgen en kermitdrukte t is iets onge sn TzxTJD hoords in de annalen van Zandwyk die met betrekking tot den Zondagmorgen inionderheid de uren I tussohcn negon en elf van niets kunnen getuigen I dan van een korkhofachtige atilte on een woestyn achtige verlatenheid V Want de mensohen te Zandwyk zijn nog kerksch al speelt de kracht dier gewoonte er een grooter rol dan de prikkeling der behoefte en de plaatselyke verordeningen regebtndH de belemmeringen van het vrije verkeer op Zondagmorgen zyn uog van volle kracht boe ook door enkele guavanoeerden pro test is aangeteekond tegen de beschermde rechten voor den kerkdienst Do gauBcbo Hoofdstraat is in rep en roer Twee ex tratra ra men zijn togen hnlf elf statig komen aanrijden uit de retöisB bij bet station en staan nu halverwege de straat in kalme rust hun overtolligen stroom nit te blazon naar du blauwe luoht waar het Odoberzonnetje schittert alsof het mee demonstreoren wil ten gunnte der arbeiders Daaromheen krioelen in bonte wanorde mannen vrouwen en kinderen grootendeels nieuwsgierigen die de beloogers uitgMeide willen doen of belust zyn op Tvat rumoerige drukte maar ook verscheidenen die met pak en zak beladen als moesten ze een Zeeuwsche reis ouderneinon gereed staan de Imm te bestg en zoodra do klokslag van half ejfvaaden dorpstoren dreunt a n weinig meer naar achteren heeft zioh de jon gelingsvereeniging Vriendentronv opgeste d de